Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 148 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zjištění vlivu cvičení vybraných jógových pozic a terapie dle Ludmily Mojžíšové na primární dysmenorheu a pánevní dno.
Vosenová, Franziska ; Malá, Jitka (vedoucí práce) ; Novotná, Irena (oponent)
Název: Zjištění vlivu cvičení vybraných jógových pozic a terapie dle Ludmily Mojžíšové na primární dysmenorheu a pánevní dno Cíle: Cílem práce je experimentálně intervenční studií zjistit a porovnat efekt dvou terapeutických přístupů, cvičení vybraných jógových pozic a terapie dle metody Ludmily Mojžíšové, na primární dysmenorheu a pánevní dno u studentek vysoké školy. Metody: Do experimentální části diplomové práce se zapojilo 39 studentek vysoké školy s primární dysmenorheou. Probandky byly náhodně rozděleny do tří skupin. Experiment trval celkem 12 týdnů. První skupina absolvovala šest terapií dle Ludmily Mojžíšové. Druhá skupina absolvovala cvičení vybraných jógových pozic dvakrát týdně. Třetí skupina tvořila kontrolní skupinu bez intervence. K hodnocení efektu intervencí byl použit dotazník Menstrual Distress Questionnaire (MDQ) a transperineální ultrazvuk na začátku a na konci experimentu. Dále byla k hodnocení efektu intervencí použita vizuální analogová škála (VAS), kterou probandky vyplňovaly na začátku, na konci i v průběhu experimentu. Výsledky: Výsledky ukazují, že došlo u obou intervenčních skupin ke zmírnění projevů primární dysmenorhey, což se projevilo signifikantním snížením skóre dotazníku MDQ. U obou intervenčních skupin došlo dle VAS k signifikantnímu snížení bolesti...
Vliv pohybové jógové intervence u pacientů s tinnitem.
Pakandlová, Kateřina ; Malá, Jitka (vedoucí práce) ; Novotná, Irena (oponent)
Název: Vliv pohybové jógové intervence u pacientů s tinnitem Cíle: Cílem této diplomové práce je zjištěni, zda pravidelna jógová pohybová intervence u osob trpících chronickým tinnitem (bez organické přičiny) ma vliv na změnu jejich kvality života. Mezi cile prvni časti prace patři seznameni se s teoretickými poznatky o tinnitu - jeho klasifikace, etiologie, symptomy, možnosti terapie a dalši. Druha čast bude formou experimentalně-intervenčni studie, do které budou zavzati probandi trpící chronickou formou tinnitu bez organické přičiny. Cilem bude vyhodnotit, zda cileně sestavený jógový pohybový program má vliv na změnu kvality života u pacientů s tinnitem. Metody: Teoreticka čast se zaobirala danou problematikou formou rešeršniho průzkumu z české i zahranični literatury. V praktické časti byl provede experimentalni výzkum. Probandi, kteři byli na zakladě výběrových kritérii zařazeni do výzkumu, byly nahodně rozděleni do dvou skupin. V obou skupinách byl počet 15 probandů, kteři byli testováni na začatku a v zavěru výzkumu pomocí dotazníku TSCHQ a THI. Experimentální skupina podstoupila 10 jógových pohybových intervencí, a to 2krát týdně 60 minut pod vedením certifikovaného lektora jógy. Studie trvala celkem 5 týdnů. Kontrolni skupina se neúčastnila těchto intervencí, pouze byla testovana výše...
Podnikatelský záměr - založení nového podniku
Badalová, Adéla ; Beránková, Iveta (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je vytvoření podnikatelského záměru na založení studia pro výuku jógy. Práce je složena z několika částí a to teoretické, analytické a praktické. V teoretické části jsou definovány základní pojmy. V analytické části je za pomocí teoretických poznatků analyzována současná situace na trhu. Praktická část se zaměřuje na samotný podnikatelský záměr pro založení jógového studia.
Marketingový mix zapsaného spolku
Fejfuša, David ; Javora,, Radek (oponent) ; Novák, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku marketingového mixu zapsaného spolku. Je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola je kapitolou teoretickou. V ní definuji elementární pojmy, analýzy a teoretická východiska, potřebná pro analytickou kapitolu. Druhá kapitola řeší problematiku marketingového mixu zapsaného spolku, jeho důkladnější analýzu a zhodnocení současného stavu. Třetí a závěrečná kapitola práce se věnuje, na základě získaných informací, stavu novému. Podávám zde návrhy na zlepšení a zefektivnění současného marketingového mixu zapsaného spolku.
Podnikatelský plán pro založení malého podniku
Navarová, Veronika ; Veselý, Josef (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu podnikatelského plánu pro založení centra jógy, které se bude nacházet v městské části Brno-Žebětín. Teoretická část diplomové práce vymezuje základní pojmy z oblasti podnikání, strategických analýz a tvorby podnikatelského plánu pro nový podnik. Analytická část je tvořena SLEPT analýzou, Porterovým modelem pěti sil, marketingovým průzkumem a shrnutím pomocí SWOT analýzy. Návrhová část zahrnuje strukturu podnikatelského plánu, v rámci kterého, je zpracován business model, marketingový plán, finanční plán, časový plán a analýza rizik.
Srovnání zdravotních účinků Šíršásany v populárně naučné literatuře a ve vědeckých studiích
Vácha, Benjamin ; Křivánková, Markéta (vedoucí práce) ; Strnad, Pavel (oponent)
Název: Srovnání zdravotních účinků šíršásany v populárně naučné literatuře a ve vědeckých studiích Cíle: Cílem této bakalářské práce je provést detailní analýzu a porovnat uváděné kontraindikace a účinky šíršásany v populárně naučné literatuře a ve vědeckých studiích. Metody: V práci je využita metoda rešeršní práce a komparativní analýzy u dostupných vědeckých studií a u populárně naučné literatury. Výběr vědeckých článků proběhl z databáze PubMed a z internetového vyhledavače Google Scholar. Výsledky: Populárně naučná literatura prezentuje mnoho pozitivních účinků šíršásany na organismus jako na celek i na konkrétní orgánové soustavy. Většina těchto účinků však není podepřena vysvětlením nebo vědeckými důkazy. Kontraindikacemi stoje na hlavě se zabývá většina populárně naučných knih, zejména skrz jejich prosté vyjmenování. Množství kontraindikací se, podobně jako u účinků šíršásany, značně liší mezi jednotlivými autory. Vědecké studie se soustředí zejména na obecné účinky jógy, což zanechává účinky šíršásany v převážné míře neobjasněny. Práce vyvrátila některé běžně uváděné účinky šíršásany, jako je zvýšené prokrvení mozku, a upozornila na její potenciální negativní dopad na krční páteř, zatímco vliv na rozvoj očních chorob zůstává nadále nejasný. Klíčová slova: jóga; ásana; stoj na hlavě;...
Efekt jógové terapie u pacientů s CHOPN na kvalitu života a toleranci tělesné zátěže.
Nováková, Růžena ; Wanke, Ondřej (vedoucí práce) ; Smolíková, Libuše (oponent)
Práce se zabývá vlivem jógové terapie na toleranci tělesné zátěže, kvalitu života, dynamické plicní parametry, sílu dýchacích svalů a psychický stav pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). Cílem práce je shrnout dosavadní poznatky o vlivu jógy a jógové terapie na zdravotní stav pacientů s CHOPN, vytvořit návrh konkrétní jógové terapie a tuto terapii poté zpracovat do informačního materiálu pro pacienty a její účinek poté prakticky ověřit v rámci kazuistiky pacientky s CHOPN. Teoretická část se zabývá základními principy jógy, popisem CHOPN, vypracováním souhrnu současných poznatků o vlivu jógové terapie na zdravotní stav pacientů s tímto onemocněním a návrhem konkrétní jógové terapie. Praktická část je zpracována formou kazuistiky pacientky s CHOPN, která podstoupila 13týdenní jógovou intervenci. Objektivními metodami hodnocení úspěšnosti terapie je šestiminutový test chůzí, antropometrické vyšetření dynamiky hrudníku, vybrané funkční testy dle konceptu Dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS), dotazníky St. George Respiratory Questionnaire, dotazník Chronic Obstructive Pulmonary Disease Assessment Test a kvantifikace dušnosti pomocí modifikované škály dušnosti Medical Research Council. Dále bylo provedeno kineziologické vyšetření stoje, dýchání, chůze a palpačně vyšetřen tonus...
Kombinace fyzioterapeutických nástrojů s jógovými principy v řešení dechových dysfunkcí u pacientů s post-Covid syndromem
Císařová, Barbora ; Havlová, Martina (vedoucí práce) ; Nováková, Petra (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Barbora Císařová Vedoucí práce: Mgr. Martina Havlová Název bakalářské práce: Kombinace fyzioterapeutických nástrojů s jógovými principy v řešení dechových dysfunkcí u pacientů s post-Covid syndromem Abstrakt bakalářské práce: Práce se zabývá možnostmi fyzioterapeutické intervence kombinované s principy jógy u pacientů s post-Covid syndromem s dechovými dysfunkcemi. V teoretické části se nachází ucelený přehled problematiky post-Covid syndromu. Zabývá se jeho terminologií, epidemiologií, rizikovými faktory a multisystémovými klinickými symptomy. Dále se práce zaměřuje na jeho léčbu a možnosti fyzioterapeutické intervence především pomocí respirační fyzioterapie, jejíž zvolené postupy jsou podrobněji popsány. Jsou popsány také vybrané jógové pozice a techniky vhodné pro řešení post-Covid syndromu. Práce si klade za cíl zjištění možností fyzioterapeutické intervence u pacientů s post- Covid syndromem trpících dechovými dysfunkcemi a vytvoření edukačního materiálu ve formě brožury cviků a technik k autoterapii. Dílčí cíl práce je vytvoření vhodné fyzioterapeutické jednotky a její aplikování na vzorku třech pacientů. Praktická část práce obsahuje 3 kazuistiky pacientek s post-Covid syndromem s manifestovanými dechovými obtížemi. Tyto pacientky absolvovaly terapie...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 148 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.