Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 142 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Efekt jógové terapie u pacientů s CHOPN na kvalitu života a toleranci tělesné zátěže.
Nováková, Růžena ; Wanke, Ondřej (vedoucí práce) ; Smolíková, Libuše (oponent)
Práce se zabývá vlivem jógové terapie na toleranci tělesné zátěže, kvalitu života, dynamické plicní parametry, sílu dýchacích svalů a psychický stav pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). Cílem práce je shrnout dosavadní poznatky o vlivu jógy a jógové terapie na zdravotní stav pacientů s CHOPN, vytvořit návrh konkrétní jógové terapie a tuto terapii poté zpracovat do informačního materiálu pro pacienty a její účinek poté prakticky ověřit v rámci kazuistiky pacientky s CHOPN. Teoretická část se zabývá základními principy jógy, popisem CHOPN, vypracováním souhrnu současných poznatků o vlivu jógové terapie na zdravotní stav pacientů s tímto onemocněním a návrhem konkrétní jógové terapie. Praktická část je zpracována formou kazuistiky pacientky s CHOPN, která podstoupila 13týdenní jógovou intervenci. Objektivními metodami hodnocení úspěšnosti terapie je šestiminutový test chůzí, antropometrické vyšetření dynamiky hrudníku, vybrané funkční testy dle konceptu Dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS), dotazníky St. George Respiratory Questionnaire, dotazník Chronic Obstructive Pulmonary Disease Assessment Test a kvantifikace dušnosti pomocí modifikované škály dušnosti Medical Research Council. Dále bylo provedeno kineziologické vyšetření stoje, dýchání, chůze a palpačně vyšetřen tonus...
Kombinace fyzioterapeutických nástrojů s jógovými principy v řešení dechových dysfunkcí u pacientů s post-Covid syndromem
Císařová, Barbora ; Havlová, Martina (vedoucí práce) ; Nováková, Petra (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Barbora Císařová Vedoucí práce: Mgr. Martina Havlová Název bakalářské práce: Kombinace fyzioterapeutických nástrojů s jógovými principy v řešení dechových dysfunkcí u pacientů s post-Covid syndromem Abstrakt bakalářské práce: Práce se zabývá možnostmi fyzioterapeutické intervence kombinované s principy jógy u pacientů s post-Covid syndromem s dechovými dysfunkcemi. V teoretické části se nachází ucelený přehled problematiky post-Covid syndromu. Zabývá se jeho terminologií, epidemiologií, rizikovými faktory a multisystémovými klinickými symptomy. Dále se práce zaměřuje na jeho léčbu a možnosti fyzioterapeutické intervence především pomocí respirační fyzioterapie, jejíž zvolené postupy jsou podrobněji popsány. Jsou popsány také vybrané jógové pozice a techniky vhodné pro řešení post-Covid syndromu. Práce si klade za cíl zjištění možností fyzioterapeutické intervence u pacientů s post- Covid syndromem trpících dechovými dysfunkcemi a vytvoření edukačního materiálu ve formě brožury cviků a technik k autoterapii. Dílčí cíl práce je vytvoření vhodné fyzioterapeutické jednotky a její aplikování na vzorku třech pacientů. Praktická část práce obsahuje 3 kazuistiky pacientek s post-Covid syndromem s manifestovanými dechovými obtížemi. Tyto pacientky absolvovaly terapie...
Volání divočiny
Ivasjuková, Adéla ; Eliáš, Václav (oponent) ; Kratochvíl, Jan (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh rekreačního areálu v obci Ostravice. Rekreační areál se zaměřením na jógu obohacuje obec o další možný způsob rekreace. Součástí areálu je jóga studio se 2 sály a místností pro masáže, hlavní budova s restaurací a možností ubytování, chatky a wellness s napojením na biotop. Cílem návrhu je spojení jógy a nádherného, klidného prostředí Beskyd.
Vliv cvičení jógy na subjektivně vnímaný zdravotní stav
Schneibergová, Barbora ; Novotná, Klára (vedoucí práce) ; Šonská, Kristýna (oponent)
Tato výzkumná bakalářská práce se zaměřuje na vliv jógy na subjektivně vnímaný zdravotní stav cvičenců. V teoretické části je stručně popsaný systém jógy, včetně její historie, nejčastěji praktikovaných stylů a jednotlivých stupňů jógy. Teoretická část rovněž obsahuje popis účinků jógy na organismus zdravých jedinců, ale také její využití u různých diagnóz. Dále jsem se zaměřila na rizika praktikování jógy včetně rozličných zranění či bolestí. Stručně jsem popsala možnost využití jógy ve fyzioterapii a doporučení pro praktikování jógy z pohledu fyzioterapeuta. V praktické části jsem zpracovala výsledky dotazníkového šetření. Efekt praktikování jógy na zdravotní stav byl popsán jako pozitivní, pokud však je tento přístup správně zvolen a dostatečně individuální. Pokud jsou tato doporučení dodržena a jóga je praktikována pod kvalifikovaným dozorem nebo po řádném zaučení, nemusí u cvičenců dojít k žádným nežádoucím účinkům.
Postoj profesionálních cvičitelů jógy k riziku zranění v lekcích jógy
Trdlová, Adéla ; Novotná, Klára (vedoucí práce) ; Wanke, Ondřej (oponent)
Bibliografický záznam TRDLOVÁ, Adéla. Postoj profesionálních cvičitelů jógy k riziku zranění v lekcích jógy. Praha: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, 2022. 73 s., 4 přílohy. Vedoucí bakalářské práce Mgr. et Mgr. Klára Novotná, Ph.D. Abstrakt Bakalářská práce je věnována problematice jógy. Teoretická část obsahuje základní informace a pojmy pro bližší porozumění tématu a popisuje účinky praktikování jógy na organismus. Možnosti využití jógy v terapii a rehabilitaci jsou uvedeny pomocí konkrétních studií. V teoretické práci jsou rovněž uvedeny možné nežádoucí účinky či zraněním, se kterými se lze při praktikování jógy setkat a dále je uvedeno, jak jim lze předejít. Cílem praktické části je zjistit, jak řeší profesionální instruktoři jógy zdravotní aspekty cvičení svých klientů a zda mají zkušenosti se zraněním ve svých lekcích jógy. Výsledky vychází z dat získaných prostřednictvím dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 106 instruktorů jógy. Celkem 12 (11,3 %) účastníků uvedlo, že mají zkušenost se zraněním klienta ve své lekci. Nebyl zjištěn četnější výskyt zranění v lekcích jógy u instruktorů, kteří se neinformují o zdravotním stavu svých klientů. Obrácené pozice byly označeny za nejvíce rizikové z hlediska poranění. Konkrétně stoj na hlavě...
Využití jógových principů u pacientů s chronickou bolestí
SCHAFFERHANSOVÁ, Petra
Bakalářská práce se věnuje tématu chronické bolesti a jejího ovlivnění jógou. První část teorie bakalářské práce se zabývá především bolestí, její definicí, fyziologií a dělením, do kterého spadá právě chronická bolest, v práci jsou popsány i faktory, které prožívání bolesti ovlivňují a bolest zad, která se vyskytuje nejčastěji, co se chronických bolestí týče. Popsaná je také léčba s rozdělením na farmakoterapii, psychoterapii a rehabilitační postupy. V druhé části teorie, která se týká jógy, jsou charakterizovány jógové principy, k dostání jsou i informace o směrech a stylech jógy a o zásadách při jógové praxi. Do práce je zahrnuta i charakteristika jógové relaxace, která je pro chronicky nemocné velmi podstatná, v poslední části je popsán vliv jógy na organismus. Větší část práce tvoří kvalitativní výzkum, jehož cílem bylo zhodnotit využití jógových principů aplikovaných u pacientů s chronickou bolestí. Výzkumu se zúčastnili 3 klienti s chronickými bolestmi. Kazuistika se skládá z úvodního vstupního vyšetření, jejíž součástí je i hodnocení bolesti. Následuje 8 týdnů, během kterých klienti využívají jógových principů a nakonec závěrečné výstupní vyšetření a opět zhodnocení bolesti. Změny pozorované ve vyšetřeních jsou porovnány a zhodnoceny.
Návrh intervenčního programu zaměřeného na rozvoj rovnováhy u dětí na ZŠ
BRONCOVÁ, Tereza
Tato bakalářská práce v teoretické části shrnuje poznatky o rovnováze a její udržování. Důraz je kladen na význam vestibulárního aparátu, propriocepce a zrakové kontroly. Věnuje se dítěti ve věku od 9 do 12 let a jeho zdraví. V neposlední řadě je zaměřena na jógu. Primárním cílem bakalářské práce je sestavení tříměsíčního intervenčního programu zaměřeného na rozvoj rovnováhy u dítěte ve věku od 9 do 12 let. Sekundárním cílem je ověření tříměsíčního intervenčního programu zaměřeného na jógu. Byl použit test Čapího stoje a Tinetti test. Dívky byly testovány třikrát.
Analýza vlivu jógových cvičení na psychický stav u osob s roztroušenou sklerózou
SEDLÁČEK, Lukáš
Práce se zabývá analýzou vlivu jógových cvičení na psychický stav u osob s roztroušenou sklerózou. V analytické části práce je popsána roztroušená skleróza, přiblížena jógová cvičení, popsán vliv fyzické aktivity a dechových cvičení na organismus. K vytvoření syntetické části práce byla vybrána skupina lidí nemocných roztroušenou sklerózou, se kterými byla aplikována jógová cvičení. K vytvoření této práce byla sestavena tréninková jednotka jógových cvičení, která byla prováděna po dobu tří měsíců. Ke sledování aktuálního psychického stavu jedinců bylo použito dotazníku Profilu nálad, POMS, před a po cvičení. Data, která byla naměřena, byla vyhodnocena v programu MS Excel, převedena do tabulek a grafů a porovnána s výsledky prací zaměřených na podobné téma. Výsledky práce potvrdily, že jógová cvičení mají pozitivní vliv na psychických stav osob s roztroušenou sklerózou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 142 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.