Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv hlaváče černoústého (Neogobius melanostomus) na potravní řetězec řeky Ploučnice
STANĚK, Pavel
Biologické invaze jsou významným spouštěčem změn v daném ekosystému. Vlivem přítomnosti invazivního druhu může dojít ke změnám v potravní síti původního společenstva, což má za následek změnu celého zasaženého ekosystému a enviromentální a ekonomické dopady. Tato práce byla zaměřena na výzkum vlivu nepůvodního hlaváče černoústého na společenstvo řeky Ploučnice. Hlaváč černoústý je na území ČR poměrně novým druhem, kdy k jeho zavlečení došlo nejpozději v roce 2015. Hlavními cíli této práce byly porovnat vliv hlaváče černoústého na potravní řetězec a společenstvo lokalit řeky Ploučnice, přičemž byla sledována: 1/ potravní preference hlaváče černoústého, 2/ jeho kompetice s vrankou obecnou (Cottus gobio, L 1758) jakožto významným a chráněným druhem, vyskytující se v dané lokalitě, který má podobní habitatové a potravní nároky, 3/ specializaci dravých druhů ryb které se na lokalitách vyskytují na hlaváče černoústého jako potravní zdroj. Pro zjištění těchto cílů byla vybrána řeka Ploučnice, jejíž spodní část vlévající se do řeky Labe je invadovaná hlaváčem černoústým, nicméně díky příčným bariérám jsou horní části řeky Ploučnice zatím bez zaznamenaného výskytu hlaváče černoústého. V této práci byly zkoumány čtyři lokality, dvě s přítomností a dvě bez přítomnosti hlaváče černoústého. Pro zjištění stanovených cílů byly na všech lokalitách vzorkovány veškeré detekované složky potravního řetězce. Výsledky byly vyhodnocovány za pomocí využití analýzy stabilních izotopů uhlíku a dusíku s následným využitím bayesovských modelů. V lokalitách s přítomnostní hlaváče černoústého byl tento druh nejvíce abundantní ve srovnání s ostatními druhy. Výsledky naznačují že hlaváč černoústý je potravní generalista, který preferuje snadno dostupný a abundantní zdroj potravy. Při analýze potravních zdrojů byla zjištěna podobnost preferované stravy mezi hlaváčem černoústým a vrankou obecnou, což naznačuje možnou přítomnost potravní kompetice. Při porovnání trofických nik byl zjištěn zvýšený překryv nik mezi některými ontogenetickými stádii vranky obecné a hlaváče černoústého, který místy dosahoval až 67,8 %. Dalším zjištěním bylo zvýšení překryvu trofických nik jednotlivých ontogenetických stádií vranky obecné v přítomnosti hlaváče černoústého. Při analýze potravy dravých druhů ryb pak nebyla prokázána výrazná potravní preference hlaváče černoústého v potravě analyzovaných druhů. Tato práce potvrdila že hlaváč černoústý je významem konzumentem, kompetitor i kořist pro některé predátorní druhy ryb našich vod.
Problematika invazních druhů raků na území České republiky
Čuprová, Veronika
Diplomová práce navazující na bakalářskou práci „Invazní druhy živočichů v České republice“ je zaměřena na problematiku invazních druhů raků. Cílem práce je popsat legislativu, dosavadní způsob monitoringu těchto druhů a možnosti jejich regulace. Práce se zabývá monitoringem invazních druhů raků na dvou vybraných lokalitách v České republice a aplikací vhodných regulačních zásahů. Spolu s monitoringem byly odebrány vzorky vody a provedeny rozbory na přítomnost račího moru. Z výsledků je patrné, že na lokalitě Prostřední rybník, kde se vyskytuje rak mramorovaný a kde probíhají eradikační opatření už od roku 2020, se stále nepodařilo tohoto raka zcela úspěšně vymýtit. Z rozhovoru provedeného s místními respondenty bylo zjištěno, že zhruba polovina dotázaných má o této problematice povědomí, a to právě díky akcím uskutečněným v rámci eliminace tohoto druhu a informačním tabulím rozvěšených v okolí. Na lokalitě Besének je kromě raka signálního přítomna i malá populace původního ohroženého druhu raka říčního. I na této lokalitě byly provedeny regulační opatření s cílem co nejvíce eliminovat tento invazní druh a zabránit potenciálnímu ohrožení původních raků. Na základě získaných výsledků byla na obou lokalitách navržena další možná regulační opatření. Do budoucna by bylo zapotřebí se více zaměřit na osvětu tohoto vysoce aktuálního tématu, jelikož právě povědomí a pochopení veřejnosti je považováno za jedno z nejúčinnějších preventivních opatření.
Aktivita raka signálního v podmínkách malého toku
DAVID, Jaroslav
Rak signální je jedním z nejstarších invazních druhů raků v Evropě, jenž na nově invadovaných lokalitách působí ekologické a často i ekonomické škody. Na Křesanovském potoce je možnost průběh jeho invaze a s ní spojených problémů sledovat v reálném čase a provádět tak výzkum těchto procesů. Na toku jsou již šest let prováděny pravidelné eradikační zásahy. Výzkum detailnějších a komplexnějších vlivů těchto aktivit na populaci raků jako celek a případné změny v chování jedinců však nebyl prozatím realizován. Pro získání relevantních dat k tomuto účelu bylo v rámci této diplomové práce použito nahrávání situace v toku v měsíčních cyklech od května do září roku 2021, kdy byly záznamy získávány noc před plánovaným důkladným ručním prolovením toku a noc poté (co do počtu a aktivity pozorovaných raků). Výsledky pozorování neprokázaly, že by odlov změnil celkové dění v toku. Při vysokém počtu odlovených raků to znamená, že oslabená populace raků po odlovu prokázala stejnou celkovou aktivitu, jako populace v kompletním počtu před odlovem (patrně v důsledku zvýšení individuální aktivity v reakci na odlov a rozrušení habitatu). Dále výsledky pozorování podtrhují již dříve předpokládanou nízkou úspěšnost eradikačních snah na dané lokalitě a navíc potvrzují, že pro raky signální do jisté míry příčné překážky v toku nejsou skutečnou bariérou. Zjištěné výsledky pomohou lépe pochopit vliv eradikačních zásahů na populace raků signálních. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první námi prováděný výzkum tohoto charakteru, otevírá tato diplomová práce určitý prostor k úpravě a dalšímu vývoji metodických postupů, ale nastoluje i množství nových otázek, na kterých je třebat dále pracovat. Finálním cílem těchto snah je pak zlepšení managementových zásahů vůči invaznímu raku signálnímu.
Invazní škodlivé organismy ovocných plodin v podmínkách ČR
Holý, Kamil ; Stará, Jitka ; Kocourek, František ; Ouředníčková, Jana ; Skalský, Michal ; Pultar, Oldřich
Metodika shrnuje základní informace o invazních škůdcích ovoce, kteří se k nám rozšířili po roce 2000. U každého druhu jsou uvedeny údaje o morfologii, podobných druzích, původním areálu výskytu, rozšíření v Evropě a u nás, možnostech šíření, životním cyklu, hostitelských rostlinách, metodách monitoringu a ochrany.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Trendy početnosti, ohrožení a ochrana endemických ptačích druhů na ostrovech
Rohová, Kateřina ; Reif, Jiří (vedoucí práce) ; Sam, Kateřina (oponent)
Jako endemity označujeme druhy rostlin a živočichů, které žijí pouze v omezené oblasti a nikde jinde na světě je nenajdeme. Právě ostrovy jsou domovem mnoha těchto organismů včetně ptáků, na něž se zaměřuje tato diplomová práce, a jsou často považovány za významná centra světové biodiverzity. Většina endemických druhů je však vlivem řady faktorů (zejména genetických a demografických), většinou úzce souvisejících se způsobem života na ostrovech, velmi zranitelná. Jejich ochraně se však zároveň věnuje mnoho úsilí, takže je důležité se ptát, do jaké míry toto úsilí zamezuje jejich ztrátě. Cílem této práce je proto celkové zhodnocení míry úspěšnosti ochrany ostrovních ptačích endemitů ve srovnání s kontinentálními podmínkami. Toto globální shrnutí totiž doposud chybělo. Zároveň je v této práci zkoumáno, jak tři významné ohrožující faktory podpořené antropogenní činností (destrukce stanovišť, invazní druhy a intenzivní lov) ovlivňují populační trendy kontinentálních a ostrovních ptačích druhů. Posledním cílem pak bylo zmapovat a na příkladech vysvětlit, které ochranářské nástroje jsou pro endemické druhy v praxi efektivní a které nikoliv. Výsledky statistických analýz založených na průzkumu globální databáze o téměř 8000 ptačích druzích ukázaly, že ostrovní endemické druhy zůstávají i přes vysoké úsilí...
Legal regulation of alien species of plants and animals
Tisovská, Pavla ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Damohorský, Milan (oponent)
Právní regulace nepůvodních druhů rostlin a živočichů Tato práce se zabývá právní regulací invazních nepůvodních druhů rostlin a živočichů čili bránění jejich rozšiřování a minimalizací negativních následků, které tyto druhy způsobují na jednotlivých ekosystémech a biologické rozmanitosti celkově. Cílem této práce je rozebrat příslušnou účinnou právní úpravu mezinárodní, unijní i vnitrostátní a vymezit nejvýznamnější změny týkající se relevantních českých zákonů v souvislosti s implementací nařízení č. 1143/2014/EU a nařízení č. 708/2007/ES. Na začátku se práce věnuje historii rozšiřování nepůvodních druhů, protože určení kritických cest jejich šíření je jednou z důležitých znalostí pro vytváření efektivní právní úpravy také definicí základních termínů - nepůvodní druh, invazní nepůvodní druh a biologická Dále se práce zabývá pro tuto oblast nejpodstatnějšími mezinárodními smlouvami, čili Úmluvou o biologické rozmanitosti, Úmluvou o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, Úmluvou o ochraně Evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť a Madridským protokolem ke Smlouvě o Antarktidě, z práva Evropské unie soustavou chráněných území Natura 2000 a nařízením 708/2007/ES jakož i některými unijními koncepčními nástroji a z české vnitrostátní právní úpravy zákonem o ochraně přírody a krajiny a dalšími...
Faktory ovlivňující diurnální aktivitu raků a její sezónní změny
Plasová, Kateřina ; Petrusek, Adam (vedoucí práce) ; Buřič, Miloš (oponent)
Raci jsou živočichové s převážně, ale ne výhradně, noční aktivitou. Aktivita raků je specifická pro konkrétní taxony a může být dále ovlivňována mnoha faktory. Cílem této bakalářské práce je vytvořit přehled faktorů a shrnout dostupné informace o jejich působení. Faktory mohou být rozděleny do kategorií ovlivňující každodenní aktivitu a ovlivňující sezónní změny. V práci se zaměřuji na rozdílnou reakci konkrétních druhů na tyto faktory a také rozdílnou intenzitu působení jednotlivých faktorů. Nedostatek dat potřebných pro bližší porozumění zimní aktivitě dává prostor k dalšímu výzkumu. Klíčová slova: raci; každodenní aktivita; abiotické faktory; biotické faktory; sezonalita
Péče o travní porosty v rámci soustavy Natura 2000
Výletová, Lenka
Práce popisuje historii, význam i charakteristiku travních porostů v rámci soustavy Natura 2000. Za travní porosty jsou považovány nejenom pastviny, ale také souvislé porosty s převahou travin určených ke krmným účelům a technickému využití, které plní funkci produkční a mimoprodukční. Pasoucí se dobytek je neodmyslitelným prvkem chráněných lokalit. Konkrétní pozornost je v práci zaměřena na soustavu Natura 2000, jejímu vzniku, směrnicím a popisu cílů. Kapitoly se zaměřují na péči o travní porosty v rámci soustavy Natura 2000, likvidaci a popis invazních druhů. Popsány jsou vybrané evropsky významných lokality na Hodonínsku. Pozornost je věnována geologické, pedologické a botanické charakteristice lokalit, zejména ohroženým a významným druhům dané oblasti. Opomenuta není doporučená péče o vybrané lokality, která zahrnuje zejména pravidelné sečení a likvidaci invazních druhů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.