Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 77 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Invaze na Grenadu - Reaganův pokus o prosazení demokracie?
Hřivna, Václav ; Sehnálková, Jana (vedoucí práce) ; Raška, Francis (oponent)
Práce se zabývá americkou zahraniční politikou po nástupu Ronalda Reagana do funkce prezidenta. Konkrétně zkoumá, zda invaze USA na Grenadu, ke které došlo v říjnu roku 1983, vyplývala z předem stanovených zahraničněpolitických cílů. Cílem práce je najít a vysvětlit příčiny, proč se USA v čele s Ronaldem Reaganem rozhodly k invazi na Grenadu. Kromě obecné koncepce Reaganovy zahraniční politiky, která je důležitá k pochopení průběhu událostí, je přímo analyzována politika USA vůči Latinské Americe. Práce dále nastiňuje vztahy mezi USA a Grenadou, a to od roku 1979, kdy na Grenadě došlo k levicovému převratu, až do samotné invaze. Současně je zkoumána i vnitropolitická situace Grenady, která sehrála velmi důležitou roli v celém kontextu americké invaze. Ta totiž přišla právě v důsledku chaosu, který vnitrostranické spory a boj o politickou moc na Grenadě vyvolal. Práce se také zabývá důsledky americké akce, a to především otázkou debat o legitimitě operace, které probíhaly v různých sférách jak na vnitrostátní, tak na mezinárodní úrovni.
Invazní druhy v mapování mimo aktivity AOPK ČR
Joščáková, Aneta ; Pergl, Jan (vedoucí práce) ; Chobot, Karel (oponent)
Invazní druhy jsou v ochraně životního prostředí přetrvávajícím problémem. Ke správnému uchopení invazí a zejména pro jejich efektivní management je potřeba mít dobré informace o výskytu invazních druhů. Dosavadní mapovací aktivity jsou však většinou úzce zaměřené, a to především na lokality v zájmu ochrany přírody a vybrané vlajkové druhy. Nálezy z těchto aktivit jsou dnes soustředěny v Nálezové databázi Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Tato databáze je v současnosti nejlepším zdrojem dat o výskytu invazních druhů na území České republiky. Přesto stále neobsahuje uspokojivé množství nálezů. Největší mezery ve zmapování výskytu invazních druhů jsou právě v oblastech mimo zájem ochrany přírody. K mapování těchto oblastí může docházet pomocí občanské vědy, která je konkrétně pro mapování invazních druhů velice vhodná. Dalším a dosud nepodchyceným zdrojem dat o výskytu invazních druhů je šedá literatura, jejíž potenciál byl zkoumán v této bakalářské práci. Prozkoumány byly vysokoškolské kvalifikační práce a odborné průzkumy na zakázku kraje. Přestože tyto dokumenty obsahovaly kvalitní data o výskytu invazních druhů, nebyla bohužel tato data sdílena s Nálezovou databází ochrany přírody. Klíčová slova: invaze, mapování, monitoring, nepůvodní druhy, občanská věda
Adaptabilita a fenotypová plasticita invazních papoušků v Evropě
Nový, Jakub ; Figura, Roman (vedoucí práce) ; Makal, Jakub (oponent)
Diplomová práce na téma Adaptabilita a fenotypová plasticita invazních papoušků v Evropě se zabývá analýzou recentního fenoménu, kterým je vznik nepůvodních populací papoušků v evropských městech. Tato problematika byla dosud studována zejména z perspektivy boje proti invazním druhům. Mnohem méně je dosud známo o ekologických a etologických charakteristikách těchto populací. Ačkoli se většina velkých nepůvodních populací nachází na území jižní či severní Evropy, tato práce zkoumá také pozorování v rámci celého evropského kontinentu a polodivokou populaci papoušků v České republice. Je zde rozebírán rovněž výzkum fenotypové plasticity a celkové adaptability invazních druhů. Práce obsahuje hypotézy a teorie, které souvisí s procesem invaze, včetně predikcí budoucího vývoje nepůvodních populací.
Vliv patogenů na invazní rostliny
Sládečková, Julie ; Koubek, Tomáš (vedoucí práce) ; Čuda, Jan (oponent)
Invazní rostliny mohou ničit celé ekosystémy, snižovat biodiverzitu a tím ohrožovat životní prostředí. Invazní druhy přibývají stále rychleji, a proto se zvyšuje i negativní dopad invazí na životní prostředí. Za jejich vznikem mohou stát různé důvody, jedním z nich je například únik od přirozených nepřátel. Díky tomu může být rostlina více konkurenceschopná a může mít větší reprodukční potenciál a lépe se šířit. Pokud však přirozené nepřátele dodáme do nového areálu může dojít k regulaci populací invazních rostlin. Toho využívá biokontrola, což je metoda používaná ke zmírnění rozsáhlosti invazí a jejich následků. Tato metoda téměř nemá negativní dopady na životní prostředí, na rozdíl od chemických a mechanických metod odstraňování rostlin. Biokontrola působí dlouhodobě a díky tomu je také levnější. Avšak při jejím použití existuje určité riziko, že dojde k zasažení necílových druhů rostlin, nebo že nebude dostatečně efektivní. Jako biokontrolní agens se používají i patogeny, protože jsou více specializované než herbivoři, a představují tak menší riziko pro necílové rostliny. Cílem této práce je porovnat biologickou kontrolu s jinými metodami používanými k odstraňování invazních rostlin a shrnout nejvýznamnější pozitiva a negativa použití houbových patogenů v biokontrole rostlin.
Český dezinformační narativ první fáze ruské invaze na Ukrajině (tzv."Speciální vojenské operace" na Ukrajině).
Štorek, Michal ; Stracený, Josef (vedoucí práce) ; Samek, Tomáš (oponent)
Cílem diplomové práce je zhodnotit prostřednictvím analýzy obsah 8 webů, které byly sdružením CZ.NIC 25. února 2022 v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu zablokované z důvodu poskytování dezinformací. V teoretické části jsou popsány obecně dezinformace, rozebrány výroční zprávy BIS ve vztahu k Ruské federaci a dezinformacím, či utváření rusko-ukrajinských vztahů od vzniku Ukrajiny po začátek ruské invaze na Ukrajinu 24. února 2022. V praktické části je provedena analýza obsahu osmi zablokovaných webů sdružením CZ.NIC pokrývající období tzv. první fáze Speciální vojenské operace na Ukrajině. Analýza na jedné straně ověřuje, do jaké míry se tzv. dezinformační weby věnovaly válce na Ukrajině a na druhé straně ověřuje, jaké byly použity dezinformační techniky popsané v teoretické části, a také zda narativ blokovaných webů ve vztahu k ruské invazi na Ukrajinu odpovídá názoru, že jsou prostřednictvím dezinformačních webů prosazovány zájmy Ruské federace v České republice.
Great Britain and Its World Dominance Story: A Reassessment
ŘÍHA, Zdeněk
Bakalářská práce se zabývá historií Velké Británie v reakci na tvrzení britského historika Stuarta Laycocka, že Velká Británie a její státní útvary v historii napadly 90% existujících zemí. V teoretické části bakalářské práce je definována metodologie pro určení, které vojenské operace lze klasifikovat jako invazy země, a které nikoliv, a také které útvary považovat za suverénní státy. V praktické části jsou zpracovány dané země a odůvodnění, zda je lze řadit mezi napadené či nikoliv.
Analýza společenstva makrozoobentosu v tocích s nepůvodními druhy ryb a korýšů
LORENC, Ondřej
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo analyzovat a správně determinovat jednotlivé druhy bentických organismů, které se nacházely v odebraných vzorcích z Jílovského (LJ) a Lučního (LL) potoka, které jsou přítoky řeky Labe. Odběry vzorků byly provedeny během dvou let (2018 a 2019). Z každého potoka bylo v každém roce odebráno 12 vzorků z horních i dolních úseků těchto toků, a to z tůní (P) i proudných částí (R). Na základě zjištěných informací pak byly vyhodnoceny různé ukazatele společenstva makrozoobentosu, konkrétně Sorensonův index podobnosti, Shannon-Wienerův index diversity a saprobní index. Dominující skupinou během obou let byla u většiny vzorků Diptera, jejichž početnost se pohybovala v rozmezí 826-4228 ind. m-2 pro jednotlivé úseky. Jejich početnost byla překonána pouze ve dvou případech z osmi. Poprvé v roce 2018 v úseku LJ1, kde se nacházelo velké množství roupic (Enchytraeus sp.), přesně 49942 ind. m-2 a podruhé také v roce 2018, v úseku LL2. Podobnost podle Sorensonova indexu byla pří porovnávání horních úseků s dolními zjištěna pouze jednou v roce 2018 na Jílovském potoce (70,97 %). Diversita byla převážně nízká, s výjimkou úseku LL2 roku 2019 kde byla zjištěna střední diversita. Saprobní index dosahoval vyšších hodnot v dolních úsecích než v horních, a to u obou potoků. Nejvýše dosáhl hodnoty 3,85 (polysaprobita) v dolním úseku Lučního potoka v roce 2018. Nejnižší hodnota saprobního indexu byla 1,9, které bylo dosaženo v horním úseku Lučního potoka v roce 2019.Diversita i saprobita vypovídá o nepřirozeném stavu bentosu v toku, a to zejména v úsecích blíže u soutoku s řekou Labe. Společenstvo makrozoobentosu je v těchto částech obou toků silně ovlivněno antropogenní činností. Ve vzorcích z obou potoků byl objeven jeden nepůvodní zástupce makrozoobentosu - písečník novozélandský (Potamopyrgus antipodarum). Z hlediska stavu společenstev makrozoobentosu na Jílovském a Lučním potoce vyplývá, že hlavní problematikou těchto toků je organické zatížení, způsobené lidskou aktivitou.
Vliv různých teplot na konkurenceschopnost raka mramorovaného v agresivních interakcích
KREJČÍ, Miloslav
Raci jsou důležitou složkou vodních ekosystémů. Nepůvodní druhy raků často ovlivňují početnost původních druhů a působí tím na všechny trofické úrovně, což ovlivňuje fungování ekosystémů. Změny ve sladkovodních systémech pak způsobují invazní druhy raků, zejména severoamerické druhy, které mimo jiné přenáší račí mor Aphanomyces astaci. Jedním z těchto druhů, který byl nedávno introdukován a následně rozšířen v Evropě, je rak mramorovaný (Procambarus virginalis). Cílem diplomové práce bylo experimentální porovnání konkurenceschopnosti raka mramorovaného v mezidruhových interakcích s rakem červeným (Procambarus clarkii), rakem signálním (Pacifastacus leniusculus) a rakem pruhovaným (Faxonius limosus) v závislosti na teplotě vody. Experimentální část zahrnovala 20 dílčích pokusů mezidruhových interakcí v teplotě 16 °C, 18 interakčních pokusů v teplotě 20 °C a 19 mezidruhových pokusů v teplotě 24 °C. Interakce probíhaly v jednotlivých arénách s vytemperovanou vodou, které byly snímány videokamerami umístěnými nad experimentálním systémem arén. Následně byly z pořízených 30 minutových záznamů vyhodnoceny agonistické interakce raků.Z výsledků vyplývá, že rak mramorovaný je konkurenceschopný vůči studenomilným i teplomilným druhům raků, především pak ve vyšších teplotách. Zvyšující se teplota prostředí může zvýšit úspěšnost tohoto vysoce odolného a adaptabilního druhu v šíření do nových oblastí, jakož i přežití zimních období, a způsobit tak negativní dopady na původní organismy, zejména na původní druhy raků.
Zátoka sviní a její vliv na americko-kubánské vztahy
Jaroš, Milan ; Pondělíček, Jiří (vedoucí práce) ; Perutka, Lukáš (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje invazi v Zátoce sviní, která byla důležitou součástí americko-kubánských vztahů v 60. letech. Období mezi kubánskou revolucí a kubánskou raketovou krizí bylo poznamenáno rychlým zhoršení těchto vztahů. A právě tímto obdobím je také celá práce ohraničena. Invaze byla výsledkem tohoto zhoršování a Castrovo vítězství se stalo důvodem pro další eskalaci nepřátelství mezi Spojenými státy a Kubou. Práce odpovídá na otázku, jaký rozhodovací proces vedl k tomu, že nakonec skutečně došlo až k provedení invaze, jaké chyby stály za tím, že celá operace skončila fiaskem, kdo za to nese odpovědnost a jaké důsledky měl americký neúspěch na další vývoj vztahů mezi oběma zeměmi. Analyzuje především jednotlivé kroky přípravy a vliv, který na ně měly všechny zapojené strany. Dochází k závěru, že agresivní přístup byl zvolen kvůli okolnostem studené války a hrozbě komunismu, strachu USA ze ztráty vlastního vlivu na západní polokouli a osobním ambicím jednotlivých účastníků. Odpovědnost za neúspěch se nedá přiřadit pouze Kennedyho rozhodování, plánování CIA nebo špatně organizované kubánské opozici, protože za ním stálo spojení všech těchto faktorů. Fiasko v Zátoce sviní následně vedlo ke zhoršení vztahů, které bylo specifické dalšími americkými snahami zbavit se Castra a jeho rostoucí...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 77 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.