Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 48 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zkoumání působení a možnosti ověřování schopností různých druhů inhibitorů koroze
Kroča, Michal ; Švehla, Vladimír (oponent) ; Drochytka, Rostislav (vedoucí práce)
Cílem práce je přiblížit problematiku degradace železobetonových konstrukcí a to z pohledu koroze ocelové výztuže. Základem je detailní průzkum a rozbor přísad obsahujících inhibitory koroze, určených ke zlepšení betonové matrice a zvýšení ochrany ocelové výztuže. Podstatnou částí je souhrn detekčních metod, jejichž účelem je ověřit přítomnost inhibičních látek v železobetonu (přímé metody) nebo jejich antikorozní účinek na ocelovou výztuž (nepřímé metody). Následně pak provést porovnání na trhu dostupných produktů a to na základě jejich vlastností a parametrů, nevyjímaje ceny a ekologického hlediska. Z těchto dosažených údajů je vypracován optimalizační výpočet, jehož výstupem je určení nevhodnějšího produktu pro ochranu ocelové výztuže, zabudované v železobetonových konstrukcích a to především na dávkování a ceně udávané výrobci.
Nové typy kompozitů pro sanaci stavebních konstrukcí s důrazem na zvýšení korozní odolnosti výztuže
Dražil, Luboš ; Dohnálek,, Pavel (oponent) ; Drochytka, Rostislav (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje problematice degradací železobetonových konstrukcí, jejich příčinám, průběhům a následkům. V této práci jsou popsány způsoby ochrany železobetonové konstrukce před těmito negativními vlivy. Praktická část práce byla zaměřena na vývoj nových typů sanačních hmot s přidanou hodnotou ve formě inhibitoru koroze. V této části práce byl proveden vývoj adhezního můstku a správkových hmot pro ruční a strojní aplikaci.
Kardioprotektivní účinky inhibitorů sodno-glukózového kotransportéru SGLT2.
Thořová, Markéta ; Horníková, Daniela (vedoucí práce) ; Vávra, Jiří (oponent)
Kardiovaskulární onemocnění je jednou z nejčastějších příčin úmrtí jak u pacientů bez diabetu, tak u pacientů s diabetem. V dnešní době však existuje velká řada léčiv zaměřených na potíže kardiovaskulárního systému. Jednou z velmi slibných terapií je používání inhibitorů sodno-glukózového kotransportéru druhého typu (SGLT2). Inhibitory SGLT2 se staly předmětem širokého zájmu v oblasti léčby diabetu 2. typu díky své schopnosti snižovat hladinu glukózy v krvi nezávisle na působení inzulinu. Nicméně, vedle jejich hlavního účinku na kontrolu glykémie se objevují stále jasnější důkazy o jejich příznivých účincích na kardiovaskulární systém, které jsou nad rámcem jejich hypoglykemických efektů. Tyto léky snižují hyperglykémii, vysoký krevní tlak a zlepšují diabetickou retinopatii prostřednictvím mnoha mechanismů, z nichž mnohé ještě nejsou zcela objasněny. Hlavní důraz se klade na zjišťování mechanismů, skrze které tyto léky ovlivňují srdce a cévy, ať už prostřednictvím redukce krevního tlaku, ovlivnění srdečních buněk nebo zlepšení metabolických procesů. Klíčová slova: SGLT2, inhibitory SGLT2, kardioprotektivní účinek, diabetes mellitus, srdce
Syntéza nových inhibitorů virových methyltransferáz
Kocek, Hugo ; Nencka, Radim (vedoucí práce) ; Česnek, Michal (oponent)
Methyltransferázy (MTázy) představují velkou rodinu enzymů, které katalyzují methylaci svých substrátů. Tyto enzymy nacházíme u zástupců všech domén života (včetně některých virů) a jejich aktivita je esenciální pro řadu biologických procesů. MTázy jsou proto atraktivním cílem medicinální chemie, avšak v současné době jsou v klinické praxi používány pouze inhibitory lidských MTáz - například 5-azacytidin (inhibitor lidské DNA-MTázy). Významné jsou však i virové MTázy, neboť umožňují virům skrýt se před imunitním systémem a využít translační aparát hostitele. V návaznosti na pandemii viru SARS-CoV-2 se do popředí výzkumu dostaly MTázy koronavirové a v menší míře i MTáza viru opičích neštovic, jenž se šířil v populaci v roce 2022. Tato diplomová práce se zabývá syntézou především amidů odvozených od adenosin-5'-karboxylové kyseliny jakožto potenciálních inhibitorů virových MTáz. Primárním cílem těchto látek je MTáza nsp14 viru SARS-CoV-2, avšak látky budou testovány i vůči jiným MTázám. Klíčová slova: methyltransferáza; inhibitor; SARS-CoV-2; medicinální chemie
Funkční charakterizace vybraných Kunitz proteinů Eudiplozoon nipponicum
Tymich, Alexandr ; Mikeš, Libor (vedoucí práce) ; Kašný, Martin (oponent)
Proteiny obsahující Kunitz doménu jsou většinou 6-10 kDa inhibitory serinových proteáz, ale ve výjimečných případech mohou inhibovat i cysteinové a aspartické proteázy. Hlavní charakteristikou je přítomnost šesti cysteinových zbytků tvořících tři disulfidické můstky formující typickou aktivní smyčku, která je komplementární k aktivnímu místu různých proteáz. Specifita této vazby je do velké míry určena aminokyselinou v P1 poloze. Mezi jejich funkce patří regulace řady fyziologických dějů založených na proteolýze, např. koagulační kaskády krve nebo imunitních reakcí. Vzhledem ke své povaze se však také staly mocným nástrojem parazitických organismů k interakcím s jejich hostitelem, kde opět cílí na proteázy účastnící se fyziologických dějů hostitele a umožňují tak parazitovi přežít v interakci s hostitelem. Donedávna byli zástupci třídy Monogenea z hlediska molekulárních interakcí parazit-hostitel opomíjenou skupinou a jejich biochemií a popisu biologicky aktivních molekul se věnovalo pouze pár prací. V této práci jsem se zaměřil na dva vybrané Kunitz proteiny u Eudiplozoon nipponicum, krevsajícího ektoparazita z třídy Monogenea, který se stal celkem běžným parazitem kapra obecného (Cyprinus carpio), ryby s velkým ekonomickým významem v Evropě a Asii. Přestože E. nipponicum není přímo zodpovědný za...
Synthesis of novel inhibitors of human topoisomerase based on highly substituted phenyl scaffold
Domanský, Miroslav ; Zitko, Jan (vedoucí práce) ; Zimčík, Petr (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Vedoucí diplomové práce: doc. PharmDr. Jan Zitko, PhD. Konzultant: Mgr. Marek Kerda Řešitel: Miroslav Domanský Název diplomové práce: Syntéza nových inhibitorů lidské topoisomerázy na bázi vysoce modifikovaného fenylového skeletu. Navzdory pokroku v léčbě rakoviny je toto onemocnění jednou z vedoucích příčin úmrtí na světě. Pacienti léčeni protirakovinovou léčbou často trpí mnoha nežádoucími účinky této léčby. To je způsobeno nízkou selektivitou současných léčiv. Cílem vývoje nových léčiv proti rakovině je připravit více selektivní a lépe snášená léčiva. Topoisomerázy jsou jaderné enzymy vyskytující se v každé buňce lidského těla. Jejich funkcí je zachovávat a opravovat DNA. α isoforma topoisomerázy II kontroluje a případně upravuje konformaci DNA během buněčného dělení. Její vysoké hladiny se vyskytují ve vysoce proliferujících buňkách, což z ní dělá dobrý cíl pro protinádorovou léčbu. Design syntetizovaných molekul je založen na dříve publikovaných ATP-kompetitivních inhibitorech lidské topoisomerázy IIα. Obměny 3,4-dichloro-5-metyl-N- fenyl-1H-pyrol-2-karboxamidu byly syntetizovány na základě počítačem podporovaného designu léčiv. In silico studie vychází z dříve publikovaných objevů vazebného motivu do ATP kavity. Bylo objeveno, že...
Methionin syntáza jako potenciální terapeutický cíl
Kellovská, Kristýna ; Baszczyňski, Ondřej (vedoucí práce) ; Snášel, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá methionin syntázou (MS), tedy enzymem, který katalyzuje methylaci homocysteinu za vzniku methioninu. Rozlišujeme dvě základní rodiny methionin syntáz - kobalamin- dependentní a kobalamin-independentní. Enzymy těchto dvou rodin nejsou sekvenčně homologní, využívají odlišný katalytický mechanismus a vyžadují některé jiné substráty a kofaktory. Kobalamin- dependentní MS nalézáme například u lidí, kobalamin-independentí MS zase u rostlin a hub. V lidském metabolismu je methionin syntáza zapojena do folátového cyklu a cyklu methioninu, tedy do metabolických drah, které mají přímý vliv například na dostupnost prekurzorů syntézy DNA nebo biologické methylace s využitím S-adenosylmethioninu jako donoru methylové skupiny. V posledních letech je o tomto enzymu také uvažováno jako o potenciálním cíli chemoterapeutik a antifungálních látek, jelikož jeho inhibice má zásadní vliv na schopnost proliferace rakovinných buněk i životaschopnost a virulenci patogenních druhů hub.
Structural characterization of influenza A polymerase PA subunit domains in complex with novel inhibitors
Radilová, Kateřina ; Kožíšek, Milan (vedoucí práce) ; Rumlová, Michaela (oponent) ; Obšil, Tomáš (oponent)
RNA-dependentní RNA polymerasa viru chřipky je heterotrimerický komplex, který má zásadní roli v životním cyklu viru. Je zodpovědná za virovou replikaci a transkripci. Jedna z jejích podjednotek, PA podjednotka, interaguje s PB1 podjednotkou prostřednictvím důležité protein-proteinové interakce na své C-koncové doméně. Tato interakce, která je zprostředkovaná 310 helixem, je nutná k utvoření celého heterotrimerického komplexu. N-koncová doména navíc obsahuje místo s endonukleasovou aktivitou se dvěma manganatými ionty. Obě tyto domény jsou považovány za slibné terapeutické cíle. V současnosti jsou přístupy v léčbě a prevenci chřipkového onemocnění limitované na sezónní očkování a existuje pouze několik léků, které ve velké většině cílí na jiné proteiny viru chřipky. U řady z nich však dochází k rychlému vývoji rezistentních mutací, nebo mají závažné vedlejší účinky. Tato práce nabízí strukturní náhledy na dvě domény PA podjednotky. První část se věnuje charakterizaci a optimalizaci minimálního peptidu odvozeného z PB1 podjednotky, který interaguje s C-koncovou doménou PA podjednotky a brání jejich dimerisaci. Výsledky z této části mohou být považovány za počáteční bod pro racionální vývoj prvních inhibitorů PA-PB1 protein-proteinové interakce proti viru chřipky. V druhé polovině jsme zkoumali...
Danio rerio as a model of serious human diseases
Hason, Martina ; Bartůněk, Petr (vedoucí práce) ; Živný, Jan (oponent) ; Divoký, Vladimír (oponent)
(SLOVENSKY) Za posledných päť desaťročí sa danio pruhované (Danio rerio) stalo užitočným modelovým organizmom v oblasti vývojovej biológie ako aj v štúdiu ľudských ochorení. Používanie dania v xenotransplantačných štúdiách sa stáva čoraz populárnejším a pokročilo smerom k skríningu protirakovinových liečiv. Zebričky sú obzvlášť vhodné pre high-throughput predklinický skríning liečiv vzhľadom na malú veľkosť ich embryí ako aj na vysoký podiel evolučne konzervovaných dráh, súvisiacich s rakovinou. Hodnotenie reakcie rakovinových buniek na liečivá in vivo musí byť rýchle a efektívne, aby mohlo znamenať pokrok pre personalizovanú medicínu. Stále však chýbajú metódy, ktoré by umožňovali rýchle a citlivé hodnotenie rastu nádorových buniek pre high-throughput skríning liečiv v in vivo modeloch. Navrhli sme a experimentálne overili novú bioluminiscenčnú skríningovú platformu, v ktorej sme použili embryá dania transplantované rakovinovými bunkami. Náš model by mohol byt vhodným riešením pre predklinické testovanie liečiv in vivo, prostredníctvom bioluminiscencie. V našich experimentoch sme použili luciferázu NanoLucTM , ktorá nám umožnila rýchly skríning protirakovinových inhibítorov. V porovnaní s konvenčným fluorescenčným signálom má bioluminiscenčný signál veľmi nízke pozadie a je preto vhodným, citlivým...
Příprava derivátů N-acetylglukosaminu-1-fosfátu jako potenciálních inhibitorů UDP-GlcNAc pyrophosphorylasy
Černá, Lucie ; Baszczyňski, Ondřej (vedoucí práce) ; Veselý, Jan (oponent)
Předmětem této bakalářské práce je příprava fosfonátových analogů N-acetyl-ᴅ- glukosamin-1-fosfátu (GlcNAc-1-P), substrátu pro enzym UDP-GlcNAc pyrofosforylasu (UAP1), který je zodpovědný za syntézu chitinu v buněčné stěně hub. Strukturní analoga GlcNAc-1-P by mohla inhibovat enzym UAP1 a jejich syntéza by tedy mohla vést k vývoji nových léčiv s antifungálním účinkem. Za klíčovou molekulu této práce byl zvolen diethyl (2-acetamido-1,2-dideoxy-β-ᴅ-glukopyranosyl)fosfonát, který je vhodnou modelovou sloučeninou pro syntézu analogů GlcNAc-1-P. Cílem bylo najít nejvhodnější syntetickou cestu k syntéze dalších fosfonátových či fosfinátových derivátů GlcNAc-1-P. Byly prostudovány dvě syntetické metody, v rámci kterých 1) byla fosfonátová skupina zaváděna do molekuly 2-nitroglukalu pomocí Michaelovy adice H-fosfonátů; a 2) byla zkoumána možnost nukleofilní substituce aktivovaných derivátů GlcNAc (trichloracetimidát nebo bromid) fosforovými nukleofily. Klíčová slova: GlcNAc-1-P, UDP-GlcNAc pyrofosforylasa, antifungální, inhibitor

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 48 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.