Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 165 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Srovnání konceptu Smart cities ve vybraných evropských metropolích
Fiebich, David
Diplomová práce se zaměřuje na implementaci konceptu Smart City ve třech vybraných evropských městech – Vídni, Praze a Berlíně. Práce analyzuje a srovnává strategie a plány těchto měst pro zavedení chytrých řešení, hodnocení jejich dopadu a motivace pro jejich zavedení. Na základě této analýzy byly identifikovány silné a slabé stránky každého města a byly navrženy doporučení pro další rozvoj. Výsledky ukazují, že i přes určité rozdíly v přístupu a zaměření každého města existují společné motivace a cíle, které odrážejí globální trendy v oblasti urbanismu a technologií.
Implementace koncepce Smart City ve vybraném regionu/obci
Vespalcová, Denisa
Bakalářská práce se zabývá implementací koncepce Smart City v Moravském Krumlově. Cílem práce je analyzovat úroveň implementace koncepce chytrých měst v Moravském Krumlově a na základě této analýzy navrhnout možnosti dalšího rozvoje. V teoretické části jsou charakterizovány jednotlivé oblasti koncepce, pojmy, které k inteligentním městům neodmyslitelně patří, a téma implementace chytrých měst v České republice. Ve vlastní práci byla provedena analýza současné úrovně implementace projektů koncepce v Moravském Krumlově. Na základě výsledků byly navrženy možnosti dalšího rozvoje s ohledem na strategii rozvoje města.
Problémy spojené se vstupem informačních technologií do výchovy a vzdělávání
Petráň, Luděk ; Rambousek, Vladimír (vedoucí práce) ; Brdička, Bořivoj (oponent)
Předmětem této diplomové práce je oblast vlivu informačních a komunikačních technologií na sociální, komunikační a kognitivní schopnosti žáků a následných negativních důsledků v procesu výchovy a vzdělávání. Cílem práce je identifikace a analýza problémů v oblasti výchovy a vzdělávání v souvislosti s využíváním informačních a komunikačních technologií. Diplomová práce analyzuje údaje z uskutečněných výzkumů zaměřených na působení technologií na dětskou psychiku a negativních důsledků tohoto působení ve výchově a vzdělávání na základní škole. Pro splnění cílů diplomové práce byly použity teoretické i empirické výzkumné metody. Z teoretických výzkumných metod byly využívány metody analytické a syntetické, zejména obsahová analýza odborné literatury, odborně zaměřených primárních informačních zdrojů a publikovaných výsledků výzkumných studií a experimentů. Z oblasti empirických výzkumných metod, bylo v diplomové práci využito dotazníkového šetření v komunitě pedagogických pracovníků. V závěru práce jsou zpracovány výsledky explorativních metod výzkumu, formulovány závěry a doporučeny návrhy pro oblast výchovy a pedagogické praxe.
Virtual reality – technology of the future
Tran, Anh Trieu ; Šedrlová, Magdalena (oponent) ; Jašková, Jana (vedoucí práce)
With the increasing popularity of Virtual Reality, the technology is slowly moving towards the more consumer segment, making it more accessible to the public. This paper describes the current state of Virtual Reality, its components and equipment, and the application of the technology in various fields, such as education, healthcare, and the military. A brief history is included, and vice versa; the future development is discussed with possible risks involved. The practical part discusses the possible effects of Virtual Reality on the user from an immersivity and health condition standpoint.
Vytvoření metodiky pro tvorbu digitální lektorské platformy
Šišková, Vanda ; Kursch, Martin (vedoucí práce) ; Vaněček, David (oponent)
Práce je věnována zmapování a analýze současné situace digitální lektorské platformy v České republice a pravidel pro lektory jež u nás vzdělávají dospělé. Nabízí stručný vhled do oblasti vzdělávání dospělých, zmiňuje aktuální legislativní situaci oblasti vzdělávání dospělých v České republice, nabízí stručný příklad zakotvení vzdělávání dospělých do celého vzdělávacího procesu v Norsku, věnuje se postavení a využití informačních a komunikačních technologiích ve vzdělávání, a především osobnosti vzdělavatele dospělých. V úvodních částech práce poskytuje přehled, věcí, které se vzděláváním dospělých souvisí a nějak jej ovlivňují, čímž vede k uvědomění si složitosti a celkové náročnosti přípravy, realizace i evaluace takovéto akce. Metodika definuje místo, kde si zadavatel má možnost vybrat lektora na vzdělávací akci. Platforma nabízí místo pro vyhledávání vzdělávacích kurzů, hodnocení kvality, zadání poptávky po vzdělávací akci či žádost o rozvojový plán. Hlavním výsledkem práce je navržení metodiky pro tvorbu digitální platformy v České republice, která bude nabízet určitou míru záruky za lektory v ní vedené a tím nabízet určitou kvalitu ve vzdělávání dospělých. Metodika obsahuje požadavky na lektora, principy pro fungování digitální platformy a podklady pro digitální zpracování. Přínosem vytvoření...
Role asistenta pedagoga při distanční výuce
REISINGEROVÁ, Alena
Cílem této diplomové práce je zjistit, jaké role zastávali asistenti pedagoga v průběhu distanční výuky. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část je zpracována na základě aktuální literatury a zabývá se dvěma pro ni stěžejními pojmy - asistent pedagoga a distanční výuka. První kapitola se věnuje tématu asistenta pedagoga a zaměřuje se na historický vývoj této profese v ČR, asistenta pedagoga v rámci inkluzivního vzdělávání, předpoklady asistenta pedagoga a jeho náplň práce. Závěr první kapitoly je věnován spolupráci a komunikaci asistenta pedagoga s pedagogy a zákonnými zástupci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Druhá kapitola teoretické části je zaměřena na distanční výuku, její historický vývoj, specifika a e-learning. Závěr této kapitoly i celé teoretické části se zabývá distanční výukou jako fenoménem koronavirové doby. Praktická část je zpracována na základě kvantitativního výzkumného šetření, v rámci nějž je použita metoda dotazování. Cílem praktické části je plošné zjištění rozdílných rolí a činností asistentů pedagoga při distanční výuce.
Online databáze pro seniory
MLÁDKOVÁ, Eliška
Tato bakalářská práce se zabývá možností využití online databází v běžném životě seniorů. Konktrétněji se práce zaměřuje na možná data, která by si senioři do online databáze uložili a která online databáze je dle jejich názoru nejpřívětivější. Práce také mapuje vztah seniorů k informačním a komunikačním technologiím. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou popsány témata jako informační technologie, počítačová gramotnost, senior a sociální věk. Práce se v teoretické části též zabývá současnou situací seniorů, kteří žijí České republice. Hlavní výzkumné cíle a související dílčí cíle jsou stanoveny v úvodu praktické části, Také jsou zde popsány použité výzkumné metody a techniky. Pro účel této práce byly využity kvantitativní výzkumné metody. Součástí práce je též porovnání dostupných online databází. Závěr výzkumné části práce se věnuje interpretaci získaných dat a jejich porovnání s hypotézami. Hlavními výzkumnými cíli této práce je zjistit, jaká data by si senioři do online databází uložili a jaká online databáze se seniorům nejvíce líbí (vyhovuje). Odpovědím na tyto otázky se práce věnuje v poslední kapitole výzkumné části.
Edukace lidí s mentálním postižením v oblasti informačních a komunikačních technologií
BRTNOVÁ, Michaela
Žáci s mentálním postižením nevyužívají moderní technologie jenom pouze v předmětu Informačních a komunikačních technologií ale i v ostatních. Pokud jsou informační komunikační technologie vhodně zapojeny do procesu vzdělávání, tak mohou pomoci k efektivnímu způsobu výuky a integrací do společenského života (Zikl et. al., 2011). Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou, praktickou a přílohovou část. Teoretická část se skládá ze dvou kapitol. První kapitola obsahuje vymezení pojmu mentální postižení a mentální retardace, klasifikací mentálního postižení, charakteristikou jednotlivých stupňů mentálního postižení a specifickými zvláštnosti u dětí s mentálním postižením. Ve druhé kapitole se zaměřuji na moderní technologie využívané ve vzdělávání, na speciální hardware a software. Na konci kapitoly se zaměřuji na využití informačních a komunikačních technologií u dětí ve všech stupních mentálního postižení. Praktická část bakalářské práce je prováděná kvalitativním výzkumnou formou rozhovorů a jejich následnou analýzou. Do výzkumného souboru byly zahrnuty osoby s mentálním postižením a pedagogický pracovník. Cílem práce je zjistit, jak osoby s mentálním postižením přistupují ICT, a jakým způsobem s nimi pracují. V souladu s vymezeným cílem byly formulovány následující výzkumné otázky: VO1: Jaký přístup mají lidé s mentálním postižením k informačním a komunikačním technologiím?""VO2: Jak přistupují lidé s mentálním postižením k informačním a komunikačním technologiím, resp. Jaké metody nebo přístupy lidé s mentálním postižením využívají?""VO3: Jaké informační a komunikační technologie lidé s mentálním postižením používají?" Z kvalitativní analýzy vyplynuly jako podstatné tyto faktory: Dostupnost moderních technologií, stupeň postižení, odlišný pohled, komunikace, zábava, prostředek ke vzdělávání, strávený čas na počítači, kontrola, rozvoj psychických procesů, utváření sociálních vztahů, individuální přístup, vyhledávání, předmět Informační a komunikační technologie, počítačová myš, klávesnice, tiskárna, Mobilní telefon, tablet, interaktivní tabule, Youtube, WhatsApp, Messenger, Facebook, Google Chrome, Malování, Psaní, Microsoft Word. Bakalářská práce bude využitelná jako materiál pro studenty, pracovníky, rodiče.
Využívání informačních technologií u dětí předškolního věku z pohledu učitelek mateřských škol
DVOŘÁKOVÁ, Nikola
Závěrečná práce s názvem "Využívání informačních technologií u dětí předškolního věku z pohledu učitelek mateřských škol" se zabývá informačními technologiemi, které používají děti předškolního věku, jak s nimi pracují a jak se jejich využití promítá do předškolního vzdělávání. Teoretická část bakalářské práce obsahuje kapitoly týkající vývoje a historie informačních a komunikačních technologií, vlivu informačních technologií na děti a mládež, rizik a přínosů při využívání informačních technologií. V praktické části jsou na základě smíšeného výzkumu (pozorování, dotazníkové šetření a rozhovory s učiteli mateřských škol) zodpovězeny výzkumné otázky, které souvisejí s cílem bakalářské práce.
Digitální propasti z hlediska pohlaví
Rohlíková, Pavla ; Nečas, Vlastimil (vedoucí práce) ; Soukup, Martin (oponent)
Tato diplomová práce Digitální propasti z hlediska pohlaví zpracovává problematiku digitální propasti v souvislosti s jedním z aspektů, který ji může ovlivňovat. Práce nastiňuje koncept digitální propasti jako problém moderní globalizované společnosti a představuje základní pojmy k porozumění problematiky. Digitální propasti souvisí s několika společenskými faktory, které jsou v práci představeny, hlavní pozornost je ale věnována aspektu pohlaví. Ani v moderním světě se prozatím nedaří propast v této souvislosti zcela uzavřít. Jsou tak nastíněny charakteristiky problému v souvislosti s tímto faktorem. Dnes už spíše než problém s primární digitální propastí přetrvává ve společnosti problém spojený s nerovnými dovednostmi a způsobem využívání informačních a komunikačních technologií. Po definici základních pojmů a kontextu tohoto fenoménu je v práci představeno několik zahraničních studií pro utvoření celkového pohledu na problematiku a také data z Českého statistického úřadu. Druhou částí práce je metodologická část, která byla inspirována zahraniční studií z roku 2014, která sleduje digitální gramotnost respondentů. Pro své účely jsem zvolila kvantitativní metodologickou strategii. Práce zahrnuje faktorovou analýzu dotazníkového šetření, které proběhlo v obci s rozšířenou působností (zkráceně ORP)...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 165 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.