Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 137 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Integrace hudebních činností do výukových předmětů na 1. stupni základní školy
Chase, Olga ; Bělohlávková, Petra (vedoucí práce) ; Váňová, Hana (oponent)
Integrace hudebních činností do výukových předmětů na I. stupni základní školy Olga Chase Vedoucí práce: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. Studijní program: Učitelství pro základní školy Studijní obor: Učitelství pro I. stupeň základní školy ABSTRAKT Tématem diplomové práce je zapojení hudebních činností do výukových předmětů na 1. stupni základní školy. Cílem diplomové práce je kriticky posoudit názory na význam vztahu integrace hudebních činností do výukových předmětů na 1. stupni základní školy. Teoretická část představí pojetí integrované tematické výuky, shrne dosavadní poznatky o vlivu hudebních činností na rozvoj osobnosti dítěte z odborné literatury a relevantních zdrojů, vyzvedne výsledky prací zaměřených na zapojení hudby do vyučování na základní škole. Praktická část zkoumá zařazení hudebních činností do vyučovacích předmětů na primární škole, porovná vliv běžné výuky a specializované hudebně zaměřené výuky a na základě dotazníkového šetření a vlastního pozorování vyhodnotí efekt takové výuky z pohledu žáků, jejich rodičů a jejich vyučujících.
Individualizace při výuce hudební výchovy v heterogenní třídě na 1. stupni základní školy s ohledem na současné trendy ve vzdělávání
Růžičková, Veronika
Tato disertační práce se zabývá individualizací při výuce hudební výchovy v heterogenní třídě na prvním stupni základní školy. Teoretická část je zaměřena na obrat ve vzdělávání, který nastal s příchodem reformní pedagogiky a přinesl snahy o změnu výuky, diferenciaci žáků a učiva, individualizaci učení i mimořádné vzdělávací projekty. V textu jsou utříděny poznatky z obecné pedagogiky, na které navazují principy, zásady a podněty oborové di- daktiky týkající se výuky hudební výchovy. Zároveň jsou uvedena specifika, která hudební výchovu odlišují od ostatních předmětů a mají vliv na proveditelnost individualizace nebo volbu vhodných metod. Chronologické uspořádání poznatků z obecné i oborové didaktiky je završeno popisem si- tuace v současné škole. Pro tu je charakteristická "pestrá třída", ve které se společně učí žáci různě nadaní, z rozdílně situovaných rodin, s nestejným vztahem ke vzdělání, hudbě a kultuře či mluvící odlišným mateřským jazykem. Zpracování tématu zohledňuje současné trendy ve vzdělávání (formulované ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+), které akcentují individualizaci výuky a poskytování podpory žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Empirická část práce je zaměřena na získání, zpracování a vyhodnocení informací o použí- vání individualizace při hodinách...
Dětský muzikál a jeho využití v hudebně výchovném procesu
Dudlová, Nikola
Diplomová práce představuje dětský muzikál jako didaktický prostředek na prvním stupni základního studia. Práce mapuje vliv tvořivé dramatiky na rozvoj hudebních schopností, dovedností a tvořivosti. Teoretická část diplomové práce vymezuje pojem muzikál. Krátce popisuje vznik muzikálu jako hudebního žánru. Praktická část přináší možnosti aplikace muzikálu do výchovně vzdělávacího procesu. Poskytuje konkrétní modelové situace, které vedou u žáků k rozvoji klíčových kompetencí. Tvůrkyní muzikálu je samotná autorka práce. Předkládá notový záznam, scénář a metodický materiál. Zvolenou metodou pro terénní výzkum je plánovité pozorování rozvržené do deseti lekcí, a to formou projektového vyučování. Práce mapuje, zda muzikál umožňuje aktivní zapojení všech žáků do hudebně výchovného procesu. Stanovené hypotézy jsou verifikovány prostřednictvím kolektivní reflexe, ze které vyplývá vyšší motivace žáků pro hudební činnosti. Realizace muzikálu pozitivně rozvíjí vztah žáků k hudbě a umožňuje reagovat na současné trendy hudební výchovy. KLÍČOVÁ SLOVA dětský muzikál divadlo, mladší školní věk, hudební výchova, projektová výuka, hudební činnosti
Anglický jazyk jako aktivizační prvek ve výuce hudební výchovy na 2. stupni základní školy
Jelínková, Martina ; Jiřičková, Jiřina (vedoucí práce) ; Kozánková, Olga (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na využití anglického jazyka jako aktivizačního prvku ve výuce hudební výchovy na druhém stupni základní školy. Práce analyzuje vztah hudby a jazyka, dále z teoretického hlediska vysvětluje pojmy vyučovací a aktivizační metoda a blíže je charakterizuje. Práce se rovněž zabývá Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a zkoumá možnosti mezipředmětového propojení hudební výchovy a anglického jazyka. Na základě teoretických poznatků jsou v práci navrženy konkrétní možnosti aplikace anglického jazyka do výuky hudební výchovy. Tyto vyučovací celky byly následně ověřeny v praxi a jsou doplněné o reflexi a hodnocení žáků. KLÍČOVÁ SLOVA Hudební výchova, anglický jazyk, aktivizační metody, 2. stupeň základní školy
Hra na zobcovou flétnu na 1. stupni ZŠ
BINKOVÁ, Adriana
Diplomová práce se zabývá zařazením hry na zobcovou flétnu do hodin hudební výchovy na prvním stupni základních škol. Sleduje realizaci lekcí a výsledné schopnosti žáků. V teoretické části lze nalézt stručný popis hudebního vývoje dítěte, na který navazuje představení oboru hudební výchovy. Za důležité mohou být považovány kapitoly o zobcové flétně, její historii, o technice hry a možných způsobech výuky. V závěru teoretické části je představeno několik publikací zabývajících se výukou hry na zobcovou flétnu, z nichž může pedagog čerpat inspiraci pro své hodiny. Praktická část práce obsahuje deset vytvořených lekcí, které byly ověřeny v praxi. Součástí každé lekce je vypracovaná metodika, autorský pracovní list obsahující obrázkový materiál a notové záznamy, reflexe a doporučené úpravy či obměny. Cílem diplomové práce je zjistit, zda je možné realizovat hru na zobcovou flétnu v rámci vyučovacích hodin i při větším počtu žáků. Z toho důvodu obsahuje práce také výsledky akčního výzkumu, jež zobrazují úroveň osvojení hry u žáků po odučených lekcích.
Vliv muzikofiletiky na osobnostně sociální rozvoj žáka v hudební výchově na 1. stupni ZŠ
Horsáková, Markéta ; Selčanová, Zuzana (vedoucí práce) ; Kubátová, Gabriela (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na využití muzikofiletických metod a prvků a jejich vliv na fenomén osobnostně sociálního rozvoje žáků v hudebně výchovném procesu na 1. stupni základního vzdělávání. Teoretická část práce se zabývá charakteristikou osobnostně sociální výchovy a nedávno vzniklým oborem muzikofiletiky. Je zaměřena zejména na jejich historii, základní didaktické principy a cíle. V muzikofiletice pak ještě zmiňuje metody a prostředky, potřebné k realizaci výchovně vzdělávacího procesu. Praktická část diplomové práce přináší krátký výzkum ve 3. ročníku základního vzdělávání, který je realizován na Základní škole Drtinova v Praze 5. Ve čtyřech hodinách výukového bloku hudební výchovy jsou aplikovány vybrané muzikofiletické metody, přičemž práce zkoumá jejich vliv na osobnostně sociální rozvoj žáků. Obsahem jsou i modelové přípravy na vyučování hudební výchovy s využitím muzikofiletických prvků. Závěrem se praktická část diplomové práce zabývá pohledem učitelů na osobnostně sociální rozvoj žáků vlivem aplikace muzikofiletických metod. KLÍČOVA SLOVA: osobnostně sociální výchova, muzikofiletika, didaktické principy, muzikofiletické prvky, hudební výchova, chování žáka, mladší školní věk
Kantátové a oratorní dílo Jana Hanuše: hudebně-historický kontext a pedagogické využití
Novotný, Vít ; Pecháček, Stanislav (vedoucí práce) ; Aschenbrenner, Vít (oponent) ; Valášek, Marek (oponent)
Tato práce vědomě navazuje na předchozí literaturu věnovanou životu a dílu Jana Hanuše, významného českého skladatele 20. století. Zaměřuje se na jeho tvorbu kantátovou a oratorní, která tvoří svébytnou a významnou část autorova odkazu. Práce si klade za cíl vytyčenou oblast zájmu nejen náležitě teoreticky prostudovat, nýbrž zasáhnout i do relevantních příbuzných praktických oborů: oboru umělecké interpretace a oboru hudební pedagogiky. Prvním, teoreticky zaměřeným cílem je zmapovat celou definovanou oblast Hanušovy tvorby v kontextu hudebního i společenského vývoje v průběhu 20. století, v kontextu genologicky příbuzné hudby jiných českých autorů a v kontextu Hanušova osobního skladatelského vývoje. Druhým cílem je dovést jedno ze studovaných děl, Poselství: svědectví o smrti Jana Palacha z roku 1969, k historicky prvnímu kompletnímu provedení v symbolickém i společenském kontextu, který dílu náleží. Třetím cílem je pak vytvořit a výzkumně prověřit didaktický materiál, který využívá specifik studované oblasti Hanušovy tvorby k přiblížení hudebního jazyka soudobé artificiální hudby dnešním žákům všeobecné hudební výchovy. Všechny tyto tři dílčí cíle se spojují v cíl obecnější, který dosah této práce přesahuje: zviditelnit a zpřítomnit nesmírně inspirativní odkaz výjimečného umělce a člověka Jana...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 137 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.