Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,230 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Design sedacího nábytku
Bílá, Andrea
Diplomová práce se věnuje problematice čalouněného sedacího nábytku. Je členěna na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část vysvětluje pojmy a terminologii spojenou s tématem. Předmětem praktické části je zpracování návrhu sedacího nábytku určeného do interiéru včetně skic a variantních řešení, které návrhu předcházely. Výsledkem projektu je zasazení tohoto produktu do kontextu místnosti prostřednictvím finálních vizualizací a dále výroba funkčního prototypu v měřítku 1:1. Publikace je doplněna o samostatné přílohy.
Zhodnocení současné situace v chovu anglického plnokrevníka a dostihového sportu v České republice
Sedláčková, Nikola
Tato bakalářská práce na téma „Zhodnocení současné situace v chovu anglického plnokrevníka a dostihového sportu v České republice“ je zpracována jako literární rešerše. Práce je rozdělena do tří částí. První část se zabývá historií plemene anglický plnokrevník. Dále je definováno plemeno z pohledu jeho exteriérových a charakterových vlastností. Druhá část se věnuje chovu anglického plnokrevníka, zabývá se vývojem chovu na našem území, jeho začátky v hřebčínech Napajedla, Albertovec a Mimoň. Následně je popsána současná situace chovu anglického plnokrevníka v Krabčicích, Střelicích a Vlachovicích. Poslední, třetí část se zaměřuje na dostihový sport. Do detailu je probrána historie dostihového sportu, na kterou navazuje popis dostihové soustavy, dostihového řádu s účastníky dostihového provozu a dostihových závodišť, které jsou v současnosti v provozu. Na závěr práce je shrnuta situace dostihového sportu v České republice.
Rostlina jako experimentální model v proměnách staletí - do r. 1918
Bršťáková, Hana ; Krtková, Jana (vedoucí práce) ; Lipavská, Helena (oponent)
V období do roku 1918 byla uskutečněna řada studií v oboru rostlinné vědy, které položily základní stavební pilíře pokročilým výzkumům dnešní doby. Byly prováděny pokusy s mnoha rostlinnými druhy. V této práci popisuji, jaké rostliny byly ve výzkumech používány a jakého zjištění se díky nim dosáhlo. Zaměřuji se na procesy v rostlinách a oblasti oboru, na které se zaměřovali i tehdejší badatelé, a podle nich člením i svoji práci. V rámci jednotlivých kapitol se pak snažím postupovat chronologicky. Konkrétně je analyzován objev rostlinné buňky, vybrané rostlinné pohyby, jako jsou nutace, fototropismus, gravitropismus, hydrotropismus, výživa rostlin a také první vědecké pozorování Arabidopsis thaliana. Cílem práce je seznámení čtenáře s historií vybraných objevů a objasnění, díky kterým rostlinným druhům se k příslušným zjištěním podařilo dojít. Zároveň se snažím nastínit, proč si tehdejší vědci dané druhy rostlin vybírali.
České školy ve Francii: Dijon a Nîmes
Vávrová, Natálie ; Klinka, Tomáš (vedoucí práce) ; Listíková, Renáta (oponent)
Cílem této práce je obecné představení českých sekcí ve francouzských městech Dijon a Nîmes, jejich historie, politické pozadí a obecná charakteristika studia na těchto školách. Práce má za cíl popsat historii těchto francouzských škol ve spojitosti s Českou republikou, představit obecně studium, ukázat klady a zápory tohoto studia a představit také absolventy těchto českých sekcí a představit spolek bývalých studentů a absolventů. Pro zájemce o studium na školách v Dijonu a Nîmes by tato práce mohla být přehledným zdrojem informací. Především je tedy cílem poskytnout obecný přehled o těchto školách. Zohledněny jsou i různé další faktory, například ekonomické, v práci je popsáno financování studia v Dijonu i Nîmes, dále jsou také zohledněny přínosy i zápory studia na sekcích. Praktická část obsahuje rozhovor s konkrétním absolventem české sekce ve Francii, tudíž i konkrétní zkušenost s uvedenou školou. Hlavní přínos práce spočívá ve strukturovaném přehledu o českých sekcích ve Francii, v představení studia, v práci jsou poskytnuty klady i zápory studia na školách a v praktické části je uvedena konkrétní zkušenost absolventa. KLÍČOVÁ SLOVA Škola, sekce, studium, historie, student, absolvent, přínos, zápor
Novus ordo seclorum: A Historical Analysis of American Isolationism
Young, Caine ; Kofroň, Jan (vedoucí práce) ; Romancov, Michael (oponent)
Abstraktní Ústřední principy této práce se snaží vysvětlit, co je americká izolacionistická teorie a jak se poprvé objevila v zemi. Níže je napsána široká analýza toho, proč měla specifická značka americké izolace pozoruhodnou životnost v průběhu základních let raných a pozdějších fází americké epochy, a to i v drasticky se měnících geopolitických podmínkách. Současně se práce bude snažit položit otázku, proč a zda vůbec konkrétní a zásadní geopolitické události představovaly porušení základní teorie mezinárodních vztahů americké neintervence ze strany zahraničněpolitické elity. Tyto diskutované události slouží jako důležité příklady sjednocujících případových studií amerického zahraničněpolitického myšlení a politických a vojenských akcí obecněji. Mezi případy patří mexicko-americká válka; španělsko-americká válka; respektive druhá světová válka. Poté jsou diskutovány aktuální příklady případových studií, aby bylo možné posoudit důsledky vracejícího se izolacionistického napětí v americkém politickém životě. Po pečlivém zvážení akademické literatury a analýze zdrojů zahrnujících písemná veřejná vystoupení předních politiků, intelektuálů, obchodních vůdců a občanských myslitelů své doby, stejně jako surový výzkum numerických dat, kombinace základních principů kolem útočného realismu a Spojených Mimořádně...
Podmínky přijetí pozice putovní sestry v nemocničním zařízení
Čiperová, Veronika ; Drábková, Hana (vedoucí práce) ; Lejsal, Matěj (oponent)
v ČJ: Diplomová práce se zabývá novou možností role sestry v nemocničním zařízení. Putovní sestra je zdravotnický pracovník, který pracuje v místě aktuální potřeby. Jedná se pouze o pozici sestry v rámci zdravotnických zařízení. Cílem diplomové práce bylo stanovit, jaké podmínky by měla putovní sestra splňovat, aby byla přijata v nemocničním zařízení. Pro výzkumnou část práce byla využita metoda dotazování za pomoci polostrukturovaného rozhovoru. Z výsledků výzkumu vyplývá, že putovní sestra by měla pro kladné přijetí splňovat podmínky pro vzdělání sester v České republice stanovené právním řádem. Spolu s tím se vážou i dostatečné znalosti z praxe a orientace v oblasti ošetřovatelské péče. Mezi požadované charakterní rysy putovní sestry patří zejména komunikace, flexibilita, týmovost a empatie. Z výsledků také vyplynulo, že pro fungování putovní sestry je nutné vytvořit podmínky a stanovit hranice, za jakých bude ve zdravotnickém zařízení putovní sestra pracovat. Informace byly čerpány z databází: EBSCO, PubMed a MEDLINE. Dále v anglických i českých periodikách spolu se zdroji z internetových webů.
Historie užívání návykových látek ve 20. století na území České republiky
Hrabalová, Hana ; Šejvl, Jaroslav (vedoucí práce) ; Barták, Miroslav (oponent)
Východiska: Vzhledem k tomu, že touha po změněném vědomí je člověku vrozená, provázejí návykové látky lidské životy od nepaměti. Dvacáté století bylo století mnoha změn, ať už s ohledem na způsob života, politické dění nebo právě užívání návykových látek. Práce se zaměřuje na soupis a mapování vývoje užívání návykových látek na území České republiky ve 20. století. Soustředí se na historický kontext rozvoje užívání i postupný vývoj legislativy, léčby a prevence. Cíl práce: Cílem této práce bylo seznámit čtenáře s komplexní historií užívání návykových látek ve 20. století na území České republiky a zmapovat vývoj užívání návykových látek. Metody: Tato práce je teoretická, data byla získaná z historických i novodobých článků, periodik, internetových i knižních publikací. Výsledky: Podařilo se vytvořit částečně komplexní zmapování užívání návykových látek na území České republiky ve 20. století se zaměřením na to, jaké látky se užívaly a jaké události jejich užívání a vývoj doprovázelo. Závěr: Porozumění historickým událostem a kontextům užívání návykových látek nám může pomoci porozumět aktuální situaci a budoucímu směřování a trendům v užívání. Dvacáté století je velmi širokou a zajímavou kapitolou, která vybízí k dalšímu podrobnému prozkoumání a rozpracování. Klíčová slova: návykové látky,...
Univerzitní hokej v České republice z pohledu jeho účastníků
Šimková, Anna Marie ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Suchý, Jiří (oponent)
Ve své práci se snažím prostřednictvích osobních zkušeností jeho aktérů zmapovat univerzitní hokej v České republice. Popsat organizaci a funkci univerzitních hokejových soutěží, které hráli či hrají české kluby, ale také organizaci ledního hokeje na Akademických mistrovstvích či Univerziádách. K získání poznatků jsem využila především rozhovory s osobnostmi z řad hráčů, trenérů či managmentu v oblasti univerzitního hokeje. Chtěla jsem totiž zachytit jejich názory a zkušenosti v dané problematice, abych ji mohla co nejvěrnějším způsobem osvětlit. KLÍČOVÁ SLOVA Lední hokej, univerzitní liga, akademické mistrovství, univerziáda

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,230 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.