Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Sestra z minoritní společnosti v českém zdravotnictví
KARTÁKOVÁ, Nikola
V této bakalářské práci se budeme zabývat problematikou sester z minoritních skupin. Teoretická část se věnuje obecně transkulturnímu ošetřovatelství, ale také dalším důležitým tématům, která souvisí přímo se sestrami z minoritních skupin. V empirické části byly stanoveny dva cíle. Prvním cílem bylo zjistit, s jakými problémy se potýkají sestry z minoritní společnosti v českém zdravotnictví. Druhým cílem bylo zjistit, jaký postoj zaujímají pacienti k sestře z minoritní společnosti. Na základě stanovených cílů pak byly zvoleny čtyři výzkumné otázky. První výzkumná otázka zjišťuje, jaké problémy vnímá sestra z minoritní společnosti v rámci svého pracoviště? Jako druhá byla zvolena otázka, jaké problémy v komunikaci vnímá sestra z minoritní společnosti ve vztahu k pacientům? Třetí výzkumná otázka se ptá, jak pacient vnímá skutečnost, že ho ošetřuje sestra z minoritní společnosti? Poslední otázkou bylo zjišťováno, jaké problémy v komunikaci vnímá pacient ve spolupráci se sestrou z minoritní společnosti? Pro zpracování empirické části byla zvolena kvalitativní metoda výzkumu, konkrétně prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů, které byly prováděny se sestrami z minoritních skupin. To jsou osoby odlišné národnosti či náboženského vyznání, pracující v českém zdravotnictví. Dále byly rozhovory realizovány s pacienty, kteří se setkali s péčí sester z minoritních skupin. Informantů bylo v případě sester šest, pacientů pak pět. U sester byla tedy kritériem výběru odlišná národnost či náboženské vyznání. U pacientů se muselo jednat o osoby, které se alespoň jednou v životě setkaly s péčí sestry z minoritní společnosti. Na základě provedených rozhovorů pak proběhla analýza dat a výsledky byly dále rozpracovány na jednotlivé kategorie. Ze získaných výsledků vyplynulo, že hlavním problémem ve spolupráci sester odlišné národnosti a českých pacientů, je špatná komunikace. Dále jsme zjistili, že sestry cizinky jsou v českém zdravotnictví velice spokojeny, a kromě jazykové bariéry žádné výrazné problémy nevnímají. Jako menší potíže uvedly pouze dokumentaci či přístroje, na které nejsou zvyklé. Dále bylo také zjištěno, že pacienti mají na sestry z minoritních skupin spíše pozitivní názor a opět kromě špatné komunikace nevnímají žádné výrazné potíže. Komunikace je však ve zdravotnictví absolutním základem a naším výzkumem bylo zjištěno, že pokud sestra nedokáže efektivně komunikovat, pacient je nespokojen, sestře dostatečně nedůvěřuje a její péči může i odmítnout.
Postgraduální vzdělávání lékařů v ČR: Mladí lékaři v zajetí formálních a neformálních institucí
Šíchová, Tereza ; Tušková, Eva (vedoucí práce) ; Háva, Petr (oponent)
Tématem této diplomové práce jsou problémy v systému postgraduálního vzdělávání lékařů. Hlavním cílem je hlouběji porozumět problémům tohoto vzdělávacího systému. Pomocí kvalitativních metod práce zjišťuje, jaké problémy mladí lékaři v současném systému specializačního vzdělávání spatřují a jakým příčinám tyto problémy přisuzují. Výzkum je založen na sérii polostrukturovaných rozhovorů s lékaři, kteří se specializačního vzdělávání aktuálně účastní. Získaná data byla dále zpracována metodou tématické analýzy. Výsledky výzkumného šetření ukázaly, že je situace napříč všemi obory i typy zdravotnických zařízení silně rozmanitá. Za nejproblematičtější oblast lékaři považují roli školitele, která je v mnoha případech plněna pouze formálně, či úplně chybí. Respondenti rovněž vnímají určité obtíže spojené s plněním specializovaných stáží a předepsaných výkonů, které zároveň nejčastěji spojovali s existencí postupů podle neformálních pravidel. Hlavní zjištění práce představuje odhalení příčin těchto problémů. Samotný nesoulad je nahlížen optikou teorie neformálních institucí podle G. Helmkeové a S. Levitskeho. Z perspektivy zvolené teorie se jedná o nedostatečnou účinnost formálních pravidel. Případné řešení proto musí spočívat v posílení kontroly a prosazování těchto pravidel. Z provedeného výzkumu vyplývá i další...
Zvýšené životní náklady tetraplegika se získaným postižením úrazem a jejich kompenzace státními příspěvky
Tučková, Vendula ; Kostřiba, Jan (vedoucí práce) ; Kotlářová, Jana (oponent)
Tématem diplomové práce je definování životních nákladů osob se získaným postižením míchy v oblasti krční páteře - tetraplegiků, kteří tvoří specifickou skupinu osob se zdravotním postižením. Jako dílčí cíl se snaží najít odpověď na otázku, zda stát dostatečně (nebo alespoň do jaké míry) kompenzuje zdravotní handicap svých občanů. Diplomová práce popisuje nutné výdaje na straně jedné a možnosti státních příspěvků na straně druhé. Teoretická část se ve své první části zabývá handicapem v podobě krční míšní léze a přidruženými komplikacemi s ní spojenými a popisuje nezbytně nutné kompenzační a zdravotní pomůcky, včetně procesu jejich získávání. Druhá část vychází z platné české legislativy a analyzuje slevy, výhody a příspěvky, poskytované sociálním systémem České republiky pro handicapované. Praktická část vyhodnocuje dotazníkové šetření jako podklad pro závěrečné shrnutí ekonomické situace osob s tetraplegií. Klíčová slova Tetraplegie, zdravotnický systém, Česká republika
Analýza efektivnosti vybraných opatření zdravotní politiky jednotlivých vlád České republiky v období 2005-2016
Šírková, Klára ; Lukášová, Tereza (vedoucí práce) ; Zubíková, Adéla (oponent)
Cílem této práce je analýza efektivnosti vybraných opatření zdravotní politiky jednotlivých vlád České republiky v období 2005-2016. Zvláštní pozornost je věnována Programovým prohlášením vlády České republiky v oblasti zdravotnictví a komparaci těchto prohlášení s následnými opatřeními vlády. Teoretická část se věnuje obecné teorii zdravotní politiky a jejímu vlivu na ekonomiku. Dále je zde nastíněn historický vývoj zdravotní politiky od jejího zrodu až po uplatnění zdravotní politiky v České republice. Praktická část nejprve analyzuje jednotlivá programová prohlášení vlád a zkoumá následná opatření. Poté je zaměřena na vybrané národohospodářské ukazatele, jako jsou například výdaje na zdravotnictví a jejich struktura či financování, a jejich vývoj, který porovnává s vládními opatřeními v daných letech. Nakonec práce shrnuje zjištěné výsledky a hodnotí benefity či úskalí jednotlivých opatření zdravotní politiky. Toto téma je velice aktuální s ohledem na současný vývoj zdravotní politiky v České republice.
Příjmy systému zdravotnictví v ČR a Rusku (komparace)
Egorova, Anna ; Gajdošová, Eva (vedoucí práce) ; Maaytová, Alena (oponent)
Bakalářská práce se zabývá financováním zdravotnictví Ruska a České republiky. Česká republika a Rusko se využívají stejný model financování zdravotnictví, založený na veřejném zdravotním pojištění, ale ve financování systémů existuje řada rozdílů. Hlavním cílem bakalářské práce je identifikovat, kvantifikovat a následně porovnat příjmy zdravotních systémů Ruska a České republiky. Úvodní část představuje popis jednotlivých forem a modelů financování zdravotnictví. Druhá a třetí část se zabývají financováním zdravotnictví v Rusku a v ČR se zaměřením na analýzu příjmů z veřejného zdravotního pojištění v letech 2010 až 2016. V poslední části je provedena komparace obou systémů zdravotnictví.
Program kontinuálního zvyšování kvality péče v soukromém zdravotnickém zařízení na Ukrajině
Shvets, Anna ; Lešetický, Ondřej (vedoucí práce) ; Pažitný, Peter (oponent)
Cílem této diplomové práce je návrh programu kontinuálního zvýšení kvality služeb v dlouhodobě existujícím multioborovém zdravotnickém zařízení Nebolejka, umístě-ném ve městě Charkov na Ukrajině. Práce je rozdělena do několika častí. Teoretická část je zaměřena na zkoumání kvality z pohledu zdravotnického systému a analýzu aktuálního stavu systému zdravotní péče na Ukrajině. V praktické části hodnotím po-mocí výzkumu spokojenosti kvalitu zdravotní péče v soukromém zdravotnickém zaří-zení Nebolejka a stanovuji kontinuální program zvýšení kvality služeb. Součástí práce je také ověření pomocí opakovaného výzkumu účinnost vypracovaného programu po jeho uplatnění v období prosinec 2016 - leden 2017. Práce je užitečná především pro zdravotnické zařízení Nebolejka, protože se dá předpokládat, že zvýšení kvality služeb povede k získání lepšího konkurenčního postavení na trhu.
Mínění sester o zdravotnickém systému v ČR
Drábová, Michaela ; Jirkovský, Daniel (vedoucí práce) ; Dorková, Zlatica (oponent)
Bakalářská práce "Mínění sester o zdravotnickém systému v ČR" řeší aktuální problémy související s úvahami o změnách organizace a řízení zdravotnictví v ČR. Záměrem práce bylo přinést pohled sester na stávající zdravotnický systém. Sestry patří k nejpočetnější skupině zdravotnických pracovníků a jejich názory na zdravotnický systém jsou důležité pro poskytování kvalitní zdravotní péče. V teoretické části práce je věnována pozornost zdravotnickému systému a jeho jednotlivým složkám (pacient, poskytovatel a plátce) a popisem jejich rolí, role sestry, role pacienta, role poskytovatele zdravotní péče a role plátce zdravotní péče. Empirická část obsahuje vlastní šetření a prezentaci výsledků. Jedním z cílů bylo také porovnat výsledky vlastního šetření s výsledky dříve realizovaných výzkumů Sociologického ústavu AV.
Postgraduální vzdělávání lékařů v ČR: Mladí lékaři v zajetí formálních a neformálních institucí
Šíchová, Tereza ; Tušková, Eva (vedoucí práce) ; Háva, Petr (oponent)
Tématem této diplomové práce jsou problémy v systému postgraduálního vzdělávání lékařů. Hlavním cílem je hlouběji porozumět problémům tohoto vzdělávacího systému. Pomocí kvalitativních metod práce zjišťuje, jaké problémy mladí lékaři v současném systému specializačního vzdělávání spatřují a jakým příčinám tyto problémy přisuzují. Výzkum je založen na sérii polostrukturovaných rozhovorů s lékaři, kteří se specializačního vzdělávání aktuálně účastní. Získaná data byla dále zpracována metodou tématické analýzy. Výsledky výzkumného šetření ukázaly, že je situace napříč všemi obory i typy zdravotnických zařízení silně rozmanitá. Za nejproblematičtější oblast lékaři považují roli školitele, která je v mnoha případech plněna pouze formálně, či úplně chybí. Respondenti rovněž vnímají určité obtíže spojené s plněním specializovaných stáží a předepsaných výkonů, které zároveň nejčastěji spojovali s existencí postupů podle neformálních pravidel. Hlavní zjištění práce představuje odhalení příčin těchto problémů. Samotný nesoulad je nahlížen optikou teorie neformálních institucí podle G. Helmkeové a S. Levitskeho. Z perspektivy zvolené teorie se jedná o nedostatečnou účinnost formálních pravidel. Případné řešení proto musí spočívat v posílení kontroly a prosazování těchto pravidel. Z provedeného výzkumu vyplývá i další...
Regionální variabilita úrovně úmrtnosti na příčiny úmrtí ovlinitelné zdravotní péčí
Procházka, Martin ; Dzúrová, Dagmar (vedoucí práce) ; Šídlo, Luděk (oponent)
Cílem této diplomové práce je zmapování regionální variability intenzity úmrtnosti pomocí metody odvratitelné úmrtnosti a několika vybraných charakteristik zdravotní péče. V práci je popsán vývoj konceptu odvratitelné úmrtnosti, který je následně použit na celé Česko za období 2006-2012 i na jednotlivé okresy za období 2006-2010. Dále se tato diplomová práce věnuje vztahu mezi výdaji Všeobecné zdravotní pojišťovny a úrovni intenzity úmrtnosti v krajích. Pro nastínění regionálních rozdílů v závislosti na zdravotní péči byla dále vybrána intenzita úmrtnosti na ICHS jak akutní, tak chronické formy v závislosti na vzdálenosti specializované zdravotní péče. Poslední kapitola je zaměřena na Národní screeningový program a úmrtnosti na zhoubné novotvary, které do něho patří v porovnání podílu osob vyšetřených v rámci tohoto programu za okresy. Vztah mezi výdaji na pojištěnce a intenzitou úmrtnosti i výsledky týkající se intenzity úmrtnosti v závislosti na dostupnosti specializované zdravotní péče byly potvrzeny statistickou metodou - korelací (Pearsonův korelační koeficient). Závislost mezi intenzitou úmrtnosti na novotvary v rámci screeningových programů a podílu osob, které absolvovaly dané vyšetření, potvrzena nebyla. Klíčová slova: odvratitelná úmrtnost, regionální variabilita úmrtnosti, ischemická...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: