Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 40 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Česká zdravotní politika po roce 2010 v kontextu Hegerovy reformy zdravotnictví
Řezníčková, Lucie ; Háva, Petr (vedoucí práce) ; Tušková, Eva (oponent)
Diplomová práce "Česká zdravotní politika po roce 2010 v kontextu Hegerovy reformy zdravotnictví" pojednává o významné institucionální změně, jež proběhla v právních normách českého zdravotnictví v období pravicové vlády, proklamující své kroky jako nutné reformy ke stabilizaci veřejných rozpočtů. Cílem této práce je kriticky reflektovat vývoj české zdravotní politiky v období 2010-2013 se zaměřením na případ reformy ministra Leoše Hegera. V rámci metodického přístupu práce využívá metody institucionální analýzy, kritické diskurzivní analýzy a dalších metod analyzujících daný politický proces. Hlavním teoretickým východiskem práce je kritická sociální teorie neoliberálního přístupu, jenž ovlivňuje jednání aktérů v českém zdravotnictví. Mezi další teorie, z nichž práce vychází, patří studium zdravotnických systémů, jejich funkcí a cílů, zdravotní politiky a její změny mimo jiné v kontextu lidských práv se vztahem ke zdraví a mezinárodního diskurzu. Diplomová práce identifikuje argumentaci neoliberální ideologie u tvůrců české zdravotní politiky v procesu zdůvodňování reformních kroků. Vyhodnocuje rovněž nelegitimitu reformních změn neakceptací protikladného názoru vůči reformám ze strany veřejnosti či nedostatečnou reflexí mezinárodních dokumentů, k nimž se ČR zavázala. Zákonné normy představené...
Postgraduální vzdělávání lékařů v ČR: Mladí lékaři v zajetí formálních a neformálních institucí
Šíchová, Tereza ; Tušková, Eva (vedoucí práce) ; Háva, Petr (oponent)
Tématem této diplomové práce jsou problémy v systému postgraduálního vzdělávání lékařů. Hlavním cílem je hlouběji porozumět problémům tohoto vzdělávacího systému. Pomocí kvalitativních metod práce zjišťuje, jaké problémy mladí lékaři v současném systému specializačního vzdělávání spatřují a jakým příčinám tyto problémy přisuzují. Výzkum je založen na sérii polostrukturovaných rozhovorů s lékaři, kteří se specializačního vzdělávání aktuálně účastní. Získaná data byla dále zpracována metodou tématické analýzy. Výsledky výzkumného šetření ukázaly, že je situace napříč všemi obory i typy zdravotnických zařízení silně rozmanitá. Za nejproblematičtější oblast lékaři považují roli školitele, která je v mnoha případech plněna pouze formálně, či úplně chybí. Respondenti rovněž vnímají určité obtíže spojené s plněním specializovaných stáží a předepsaných výkonů, které zároveň nejčastěji spojovali s existencí postupů podle neformálních pravidel. Hlavní zjištění práce představuje odhalení příčin těchto problémů. Samotný nesoulad je nahlížen optikou teorie neformálních institucí podle G. Helmkeové a S. Levitskeho. Z perspektivy zvolené teorie se jedná o nedostatečnou účinnost formálních pravidel. Případné řešení proto musí spočívat v posílení kontroly a prosazování těchto pravidel. Z provedeného výzkumu vyplývá i další...
Životní styl jako determinant nadváhy a obezity
Wlochová, Markéta ; Háva, Petr (vedoucí práce) ; Tušková, Eva (oponent)
Diplomová práce "Životní styl jako determinant nadváhy a obezity" se zaměřuje na zjištění rizikových faktorů, které ovlivňují nárůst nadváhy a obezity u populace v kontextu selhání programů zaměřených právě na tuto problematiku. Hlavním cílem práce bylo porozumět současnému životnímu stylu vybrané slupiny osob, vzhledem k tomu, že tradiční pojetí vzniku nadváhy a obezity, tzn. vyšší příjem energie než výdej, se jeví jako neefektivní. Dalším cílem byla analýza současné politiky v České republice, zaměřené na boj s nadváhou a obezitou, v kontextu Evropské unie. V úvodní části práce se čtenář seznamuje s problematikou nadváhy a obezity jako takové. Následuje definování cílů a výzkumných otázek, na které se práce primárně zaměřuje. Hlavní metodou je kvalitativní výzkum, pro který v současnosti neexistuje obecně uznávaná definice, proto je tato metoda v práci stručně rozvedena. Metoda použita pro analýzu politiky pro boj s nadváhou a obezitou u nás byla obsahová analýza, při které jsem využívala veřejněpolitické dokumenty jak domácí, tak zahraniční. Dále následují teoretická východiska a konceptualizace základních pojmů, jenž nám položila základ, ze které práce vychází. Kapitola zaměřená na vývoj politiky pro boj s nadváhou a obezitou čtenáře stručně seznamuje se vznikem této politiky od počátků, jako...
Účinnost řízení péče o nemocné celiakií v ČR
Přibylová, Kristýna ; Háva, Petr (vedoucí práce) ; Mašková, Pavla (oponent)
Práce se zabývá účinností řízení péče o nemocné celiakií. Jedná se o modelový případ řízení péče o chronicky nemocné. Analytickým rámcem práce je víceúrovňový inovativní model péče o chronicky nemocné. Klíčová je interakce mezi zdravotnickým týmem, který reprezentuje systém zdravotní péče, mezi komunitními partnery a mezi pacienty a jejich rodinami. V případu celiakie je pak nutno zahrnout také roli zástupců trhu s bezlepkovými potravinami. Interakce těchto aktérů se odehrává v širším politickém kontextu, jehož stav tuto interakci zásadním způsobem ovlivňuje a odráží se tak v konečných výsledcích - stavu pacientů a kvalitě jejich života. Pomocí nástroje hodnocení kvality života podmíněné zdravím SF-36 bylo zjištěno, že kvalita života celiaků je nižší ve srovnání s evropským standardem zdravé populace a že příčiny tohoto problému je nutno hledat a systematicky odstraňovat na všech úrovních systému péče o chronicky nemocné. Zjištění tak potvrzují teoretický předpoklad, že péče o chronicky nemocné je stále značně podceňována a neodpovídá specifickým potřebám chronicky nemocných pacientů, což se odráží právě na celkové kvalitě života.
Návaznost hospiců na nemocnice
Šottová, Barbora ; Dobiášová, Karolína (vedoucí práce) ; Háva, Petr (oponent)
Tato práce se zabývá návazností lůžkových hospiců na nemocnice v České republice. v rámci této problematiky zkoumám postavení lůžkových hospiců v systému zdravotnictví a v sociálním systému, promítání tabuizace smrti do návaznosti péče a možnosti vzdělávání v oboru paliativní péče. Práce se skládá ze tří hlavních částí. První část zahrnuje určení cílů práce, popis použitých výzkumných metod, teoretická a hodnotová východiska a vymezení základních pojmů spojených s hospicovou péčí. Ve druhé části se zaměřuji na reflexi aktuální situace hospiců v České republice. Na základě analýzy dokumentů popisuji financování a legislativní ukotvení hospiců. Třetí část je postavena na kvalitativním výzkumu. Pomocí expertního šetření jsem zjišťovala názory odborníků pracujících v hospicích. Získané poznatky dále analyzuji a rozčleňuji do jednotlivých témat. Mezi důležitá zjištění patří, že dotázaní odborníci hodnotí návaznost hospiců na nemocnice kladně. Mezi hlavní problémy již přestává patřit kapacita hospiců a financování. v České republice však chybí systém paliativní péče a začlenění obecné paliativní péče do lékařských oborů.
(Ne)úspěch změny organizačně právního uspořádání českých nemocnic
Angelovská, Olga ; Potůček, Martin (vedoucí práce) ; Dlouhý, Martin (oponent) ; Hnilicová, Helena (oponent)
V posledních třiceti letech, od dob transformace, proběhlo několik pokusů o změnu organizačně právní formy českých nemocnic. Disertační práce sleduje dvě takové snahy po roce 2000, ze kterých pouze jedna byla úspěšná jak v nastolování agendy, tak v rámci rozhodovacího procesu a vedla k uzákonění nové organizační formy. Hlavním cílem práce je identifikace kontextuálních faktorů úspěchu či neúspěchu snah o změnu. Práce je založena na teoretickém konceptu teorie tří proudů, který vysvětluje změny politik na základě propojování tří proudů (problému, veřejné politiky a politik) a využívání okna příležitosti. Práce pracuje s rozšířeným konceptem, který zahrnuje nastolování agendy i rozhodování. Porovnáním dvou případů byly identifikovány základní faktory, které způsobily uzavření okna příležitostí před ukončením procesu změny politiky.
Satisfaction of health care workers with their wages in a selected hospital in Slovakia
Hanušniak, Miroslav ; Vaceková, Gabriela (vedoucí práce) ; Kotherová, Zuzana (oponent)
Anotácia Bakalárska práca sa zaoberá spokojnosťou zdravotníckych pracovníkov vybraného oddelenia nemocnice na Slovensku s ich mzdovým ohodnotením. Cieľom bakalárskej práce je zistiť mieru spokojnosti zdravotníkov so svojim mzdovým ohodnotením a zistiť najvýznamnejšie faktory pracovnej spokojnosti zdravotníkov. Autor v teoretickej časti práce prezentuje zdravotnú politiku v odbornom kontexte, stručné ciele a aktérov zdravotnej politiky a slovenskú zdravotnú politiku v kontexte verejných politík. Následne predstavuje právne formy nemocníc na Slovensku podľa platnej legislatívy. Ďalej autor predstavuje spôsoby financovania zdravotníctva a financovanie zdravotníctva priamo na Slovensku. V praktickej časti práce sa autor sústredí na mzdové ohodnotenie zdravotníckych pracovníkov a opatrenia vlád Slovenskej republiky v období 2010 - 2020 v kontexte mzdového ohodnotenia zdravotníkov. V ďalšej časti práce autor stručne predstavuje objekt skúmania a samotný výskum, realizovaný pomocou dotazníkového šetrenia. Autor následne predstavuje hlavné zistenia výskumu a odpovedá na položené výskumné otázky. Na konci bakalárskej práce autor diskutuje o problematike mzdového ohodnotenia zdravotníkov na Slovensku a výsledkoch výskumu, a zároveň prezentuje teoretický i praktický význam práce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 40 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: