Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 344 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Studie využití pomaloběžných větrných turbín pro malé a střední aplikace
Forró, Bálint ; Paar, Martin (oponent) ; Procházka, Zdeněk (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá využitím pomaloběžných větrných turbín pro malé a střední aplikace, přesněji pak o Savonionův typ rotoru. V první části jsem se věnoval teoretickému využití větru a k analýze druhů větrných elektráren. V další části jsem zabýval popisem výhod a nevýhod Savonionova větrného rotoru a jeho praktickým využitím. Práci jsem zakončil konstrukčním návrhem větrného rotoru tohoto typu pro daný výkon při určité rychlosti větru.
Diagnostika vinutí rázovou vlnou
Vojtěch, Pavel ; Šlezingr, Jan (oponent) ; Drápela, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou dané diagnostické metody a její použitelnosti pro detekci poruch elektrických strojů a přístrojů v různých fázích jejich života. A dále realizace fyzikálního modelu s rázovým generátorem PSG204A 4kV, pro demonstraci poruch na jednovrstvé vzduchové cívce a statorovém vinutí asynchronního motoru včetně vyhodnocení výsledků testů.
Řídicí systém pro zařízení využívající obnovitelné zdroje energie
Novotný, Jan ; Bradáč, Zdeněk (oponent) ; Benešl, Tomáš (vedoucí práce)
Práce se věnuje návrhu výkonové a řídicí elektroniky pro vodní mikrozdroj pracující v ostrovní síti. V obecné části seznamuje čtenáře s problematikou obnovitelných zdrojů energií a popisuje komerčně vyráběné mikrozdroje. V praktické části se bakalářská práce zabývá návrhem řídicího systému a výkonové elektroniky využívající vlastní řídicí systém nebo PLC pro řízení vodního mikrozdroje. Při realizaci řídicího systému byly použity mikrokontroléry, ke kterým byla vytvořena programová část. Jsou diskutovány výhody navrženého řídicího systému proti komerčně vyráběným přístrojům a PLC.
Ultrazvukové odstraňování zubního kamene
Novotný, Jan ; Dlouhý, Jiří (oponent) ; Rozman, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je seznámit se se základními metodami odstraňování zubního kamene. První část této práce je zaměřena na vznik zubního kamene, jeho tvorbu a jeho účinky. Jelikož je kladen důraz na metody využívající ultrazvukové vlnění, tak zde bude uveden fyzikální princip ultrazvuku, ultrazvukového vlnění a to, jaké má ultrazvuk biologické účinky. Druhá část bakalářské práce je zaměřena na návrh zařízení umožňující odstranění zubního kamene ultrazvukovou metodou. Cílem je pro pracovní frekvenci 27 kHz navrhnout obvodové řešení budícího generátoru a pro zadanou intenzitu ultrazvuku 6 W/cm2 propočíst parametry vrstveného měniče i vlnovodu.
Tvorba a estimace modelu malé vodní elektrárny v programu PSCAD
Razyapova, Aygul ; Radil, Lukáš (oponent) ; Kopička, Marek (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na vytvoření modelu malé vodní elektrárny (MVE) a části přilehlé elektrizační sítě v simulačním programu PSCAD, na základě reálných podkladových materiálů. Model bude upřesněn na základě dat získaných měřením, aby se co nejvíce shodoval s reálným zařízením.
General Module for a Configuration of Cloud Services
Jopek, Kamil ; Chmelař, Petr (oponent) ; Mlích, Jozef (vedoucí práce)
Bachelor's thesis was performed during the semester abroad in Hochschule Furtwangen University, Germany. Bachelor's thesis deals with configuration of cloud services. It describes model of develepment and usage of this technology. Application provides universal tool for generating user interface, according to document in XML based language. Created application simplify and unify graphical user interface.
Generátor testovacích dat pro relační databáze
Bašta, Jiří ; Rychlý, Marek (oponent) ; Burget, Radek (vedoucí práce)
Testování systémů a aplikací je součástí jejich vývoje, a proto je důležité vkládat testovací data. Generátor testovacích dat dle předem vytvořené šablony slouží jako nástroj pro naplnění databázových tabulek testovacími daty. Vytvořená aplikace dovolí vývojářům nebo administrátorům efektivně testovat různé systémy jež využívají databázové úložiště. Generování dat probíhá dle předem vytvořená šablony jež definuje strukturu databázových tabulek. Následující text popisuje databázové systémy jako takové, různé způsoby tvorby a vkládání dat a postup implementace nástroje, který by tuto tvorbu testovacích dat umožňoval.
Vývoj testovacího modelu MANET sítě v prostředí NS-3
Gilík, Aleš ; Vajsar, Pavel (oponent) ; Hošek, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na sítě Manet a vytvoření webové aplikace pro generování konfiguračního souboru, usnadňujícího simulování Manet sítí. V teoretické části obsahuje popis Manet sítí, dělení směrovacích protokolů a popis pěti vybraných z nich. V práci je taktéž popsán simulátor Ns-3, jeho používané abstrakce a práce se simulacemi. Praktická část popisuje vytvoření konfiguračního souboru a jeho součásti. Pro vytváření konfiguračního souboru byla zhotovena webová aplikace v jazyku PHP. Všechny použité technologie pro vytvoření webové aplikace jsou v práci popsány. Webová aplikace je přehledně zpracována a po zadání parametrů simulace a Manet sítě nabídne uživateli ke stažení vygenerovaný konfigurační soubor.
Generátor EKG signálu pro testovací účely
Čech, Petr ; Rampl, Ivan (oponent) ; Chmelař, Milan (vedoucí práce)
Tato Diplomová práce se zabývá problematikou testování EKG monitorů a EKG přístrojů. V práci jsou rozebrány vznik a vlastnosti EKG signálu. Prezentace EKG signálu se provádí pomocí standardizovaných svodů. Proto je zde rovněž uveden způsob, jakým se jednotlivé svody vytvářejí. Samostatná kapitola je věnovaná možnostem generování EKG signálu. Dále jsou zde stanoveny požadavky na generátor EKG signálu. Ty vycházejí především z možností testovaných přístrojů a z povahy generovaného signálu. Práce rovněž obsahuje obvodový návrh jednotlivých bloků systému. Návrh byl proveden s ohledem na požadavek mobility zařízení a možnosti připojit standardní 12-svodový kabel EKG přístroje. Nedílnou součástí je návrh řídícího programu generátoru.
Hluková diagnostika generátoru
Plucková, Iveta ; Nahodil, Petr (oponent) ; Hammer, Miloš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaobírá hlukovou diagnostikou generátoru. Praktická část práce je realizována v Jaderné elektrárně Dukovany. V první části práce je obecně pojednáno o hluku. Jsou popsány veličiny hluku a jejich měření, zcela obecně, a i pro uvedenou firmu. Dle konkrétních podmínek ve firmě Jaderná elektrárna Dukovany je rozebráno měření hluku, které je realizováno externí firmou. V práci je uveden konkrétní příklad tohoto měření. V závěru práce je proveden popis praktického měření hluku u vybraného generátoru, které bylo studentkou provedeno pro potřeby této bakalářské práce. Experiment je vyhodnocen.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 344 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.