Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 98 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Studie možností získávání vodíku z generátorového plynu pomocí parního reformingu
Imrichová, Anna ; Milčák, Pavel (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je studií o možnosti využití generátorového plynu jako zdroje vodíku za pomoci parního reformingu. V první části je provedena rešerše jak zplyňování, jakožto způsobu výroby generátorového plynu, tak parního reformingu včetně studií věnujícím se výrobě vodíku podobnými metodami. Následuje experimentální část, jejíž cílem je ověřit předpokládaný vliv vybraných parametrů na nárůst vodíku v plynu parním reformingem. Tyto parametry jsou: stupeň kalcinace dolomitu, který byl použit jako katalyzátor, a jeho množství, teplota v katalytickém filtru a množství páry při zplyňování. Výsledky jsou graficky zpracovány a potvrzují předpokládaný nárůst obsahu vodíku v závislosti na rostoucí teplotě a vyšším stupni kalcinace. Zároveň poukazují na nepříliš velké změny za použití rozdílného množství použitého katalyzátoru a páry.
Vliv velikosti částic vysokoteplotního biocharu na jeho vlastnosti
Sedmihradská, Anežka ; Skoblia, S. ; Beňo, Z. ; Moško, Jaroslav ; Fajgar, Radek ; Soukup, Karel ; Pohořelý, Michael
Vysoko-teplotní biochar je čím dál používanější pomocná půdní látka, zvláště v místech, kde je potřeba zlepšit fyzikální vlastnosti půdy. Tento ekologicky \nslibný materiál byl zatím zkoumán hlavně v závislosti na výrobní teplotě nebo vstupního materiálu. Vliv velikosti částic na vlastnosti biocharu byly zatím \nstudovány nedostatečně. Tato práce se snaží rozšířit znalosti právě v této oblasti.
Plný tet: Stáhnout plný textPDF
Výroba a charakterizace vysoko-teplotního biocharu.
Sedmihradská, Anežka ; Skoblia, S. ; Beňo, Z. ; Moško, Jaroslav ; Pohořelý, Michael
Biochar je pevný zbytek po termochemické přeměně biomasy, který je následně využitý, např. v zemědělství. Studovaný biochar byl vyroben ve dvoustupňovém dvouohňovém sesuvném zplyňovacím generátoru na odpadní dřevní biomasu za současné výroby tepla a elektrické energie. Biochar byl podroben řadě chemických analýz potřebných k posouzení možnosti jeho použití jako pomocné půdní látky. Výsledky analýz byly porovnány s limity danými platnou legislativou i organizacemi zabývajícími se dobrovolnou certifikací biocharu. Studovaný biochar všechny sledované parametry splňoval.
Plný tet: Stáhnout plný textPDF
Hydrotermální konverze biomasy
Vařejka, Tomáš ; Elbl, Patrik (oponent) ; Lachman, Jakub (vedoucí práce)
Hlavním cílem bakalářské práce je rešeršní zpracování hydrotermálních metod pro konverzi biomasy na energeticky lépe využitelné produkty. První část obsahuje seznámení s metodami konverze biomasy a jejich vhodnosti užití pro různé druhy biomasy. Další část se věnuje metodám hydrotermální konverze, jejich historickému vývoji, používaným technologiím, charakteristikou procesů, produktů a porovnání s klasickými termochemickými metodami. Na závěr je zhodnocen současný stav technologie, nastíněn možný budoucí vývoj a jsou popsány současné problémy bránící širšímu uplatnění.
Testování náplní bariérového filtru pro čištění plynu
Muzikářová, Věra ; Milčák, Pavel (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou znečištění generovaného plynu při zplyňování. Je tvořena ze dvou částí. První část je teoretická, kde je uvedena rešerše popisující průběh zplyňování. Dále je zde uveden přehled nečistot v generovaném plynu a popis metod vhodných pro čištění plynu. Druhá část práce je zaměřena experimentálně, kde se testují různé náplně bariérového filtru při čištění plynu.
Vliv složení plynu na čištění plynu bariérovým filtrem
Menšíková, Barbora ; Lisý, Martin (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou znečištění generovaného plynu po zplyňovacím procesu a jeho následným čištěním pomocí bariérového filtru. Teoretická část pojednává formou rešerše o procesu zplyňování, vlivech na proces zplyňování, nečistotách v plynu a o čištění plynu se zaměřením na čištění plynu od dehtu. Experimentální část této práce je věnována samotnému zplyňování na zplyňovacím reaktoru s fluidním ložem s cílem otestovat vliv katalyzátoru, kterým byl kalcinovaný dolomit, na složení plynu při proměnných parametrech vodní páry a teploty uvnitř laboratorního filtru.
Zplyňovací technologie v ČR a v zahraničí
Kunert, Šimon ; Baláš, Marek (oponent) ; Lisý, Martin (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá zplyňovacími technologiemi v ČR a v zahraničí. První část popisuje stručnou historii zplyňování, charakteristiku děje, nejdůležitější typy zařízení určených pro tyto účely, jaké mají vlastnosti a možnosti použití v praxi. Samostatná část je věnována zplyňování biomasy. Druhá část je věnována firmám a institucím, které se této technologii věnovaly. Je zde uveden obor, v kterém se společnost pohybuje, a stručný popis jejich zařízení s konkrétním využitím v praxi.
Zplyňování biomasy se směsí kyslíku a vodní páry
Chlubna, Martin ; Lisý, Martin (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je popsat zplyňování biomasy se směsí kyslíku a vodní páry. Teoretická část je zaměřena na proces zplyňování, zplyňovací reaktory a na kvalitu výsledného plynu. V experimentální části se hledá ideální poměr kyslíku a vodní páry, což jsou použitá zplyňovací média. Na fluidním reaktoru se provádí následné měření, jehož výsledky jsou dále zpracovány a zhodnoceny.
Zplyňování biomasy s oxidem uhličitým
Klíma, David ; Milčák, Pavel (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá procesem zplyňování biomasy při použití zplyňovacího agenta – směs CO2 a O2. V první části je popsán samotný zplyňovací proces, zařízení, médium a jeho vliv na generovaný plyn. V druhé části je popsána experimentální část, která je zaměřena na změnu vlastností generovaného plynu při použití různého poměru CO2, O2, H2O a vzduchu ve zplyňovací směsi. Součástí experimentální části jsou i zpracovány a zhodnoceny výsledky.
Změna palivové základny uhelného kotle
Přikryl, Josef ; Nechvátal, Ondřej (oponent) ; Skála, Zdeněk (vedoucí práce)
Diplomová práce obsahuje výpočty plynofikace uhelného kotle. V první části jsou uvedeny stechiometrické výpočty, výpočty tepelné bilance a výpočet spalovací komory. Následují výpočty jednotlivých teplosměnných ploch zakončené výpočtem ohříváku vzduchu a celkovou bilancí kotle. Výpočty jsou provedeny s ohledem na zachování parametrů páry, investiční náklady a do dodržení emisních limitů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 98 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.