Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 228 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Případová studie centra moderního a současného umění Kunsthalle Praha
Melíšek, Matyáš ; Černá, Eliška (vedoucí práce) ; Vranka, Marek (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na zpracování případové studie o centru současného a moderního umění Kunsthalle Praha prostřednictvím analýzy marketingového mixu a interpretováním dat získaných dotazníkovým šetřením. V rámci teoretické části práce je představena stručná historie instituce a jsou analyzovány nástroje 4P na základě teorie definované marketingovým teoretikem Edmundem J. McCarthym. V rámci analýzy byla také definována konkurence instituce a přidána podkapitola o online marketingu. Praktická část se zabývá vyhodnocením dat nasbíraných prostřednictvím dotazníkového šetření s cílem odpovědět na předem definované hypotézy týkajících se návštěvnosti jak Kunsthalle Praha, tak i dalších kulturních institucí. Šetření bylo provedeno mezi aktuálními a nyní nastupujícími vysokoškolskými studenty a čerstvými absolventy. Za použití kombinace kvantitativního a kvalitativního výzkumu byla nasbírána data, které bylo možné statisticky interpretovat a najít tak kauzální vztahy mezi nimi. Cílem bakalářské práce je jednak představit historii a komunikační mix již zmiňovaného centra moderního a současného umění, ale především definovat vztah mezi touto institucí a vysokoškolskými studenty. Zda pro ně tato instituce představuje atraktivní místo, které chtějí navštěvovat a proč.
Prožitek ve výtvarném díle a v galerijním prostoru
Havránková, Simona ; Pfeiffer, Jan (vedoucí práce) ; Francová, Sylva (oponent)
Teoretická část práce se skládá ze tří vzájemně provázaných oblastí. Patří mezi ně výstavní prostor, výstava jako médium a kurátorství. Součástí zvolených témat je představení vývoje výstavního prostoru. Dále se práce zabývá faktory, které proměňují celkový zážitek z návštěvy nebo ovlivňují divákův prožitek z vystaveného díla. Kapitola výstavy v roli zprostředkovatele předkládá nejčastější příčiny odmítavého postoje veřejnosti. Ve třetí části je zpracováno kurátorství, kde jsou představeny pozice kurátora. Součástí praktické části je návrh na různá řešení instalace v prostoru a nabízí návrhy, jak propojit výstavní prostor s uměleckými díly. Ve spojení s řešenou problematikou odpojení široké veřejnosti od umění se práce dále zabývá tvorbou jako formou zážitku. Cílem bylo navrhnout možné řešení, které by skrze galerijní edukaci mohlo napomoci k lepším vztahům mezi veřejností, galerií a současným uměním. Praktická část dále obsahuje autorský projekt, ve kterém je vytvořen návrh kurátorské koncepce, ke které jsou v didaktické části navrženy tematické řady. Podstatou všech zvolených témat bylo nacházet souvislosti v různých oblastech týkajících se umění a uvažovat o výstavě více pedagogicky. Prvek, který propojuje jednotlivé části bakalářské práce je prožitek diváka. Cíl práce by se dal shrnout jako...
Obnova kláštera ve Šternberku
Mařák, Dominik ; Kocourek, Tomáš (oponent) ; Guzdek, Adam (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je vypracování architektonické studie s návrhem celkové revitalizace a nového funkčního využití areálu bývalého augustiniánského kláštera ve Šternberku. Součástí řešení je i úprava venkovních prostorů klášterního areálu. Stavební program vychází ze získaných požadavků a podnětů od současných vlastníků a správců kláštera, jež mají zájem z kláštera vytvořit centrum kultury a vzdělání s návazností na možnosti ubytování a stravování, součástí i zřízení minipivovaru. V mém řešení obnovy objektu kláštera zohledňuji požadavky vlastníků a zároveň rozšiřuji o možnosti, které toto místo nabízí. Náplň a využití tohoto místa uvažuji jako centrum kultury a vzdělání, jež v minulosti i k tomuto účelu objekt sloužil. Proto otevřenost tohoto místa je žádoucí pro volný pohyb lidí, kde si mohou odpočinout a užít si volný čas. Objekt kláštera je koncipován jako víceúčelový objekt s prostory pro pořádání kulturně společenských akcí, s galerií, hostelem, volnočasovým centrem, restaurací, kavárnou, minipivovarem a pivnicí. V současnosti plochy kolem budovy kláštera nedovolují volný přístup a průchod široké veřejnosti. Vybudováním nových vstupů do areálu kláštera ze severní, východní a západní strany celé řešené území zprůchodňuji a vytvářím návaznost mezi historickým centrem a východní částí města.
Obnova kláštera ve Šternberku
Valentová, Alžběta ; Kocourek, Tomáš (oponent) ; Guzdek, Adam (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce bylo vypracování architektonické studie a návrhu nového využití části historických objektů kláštera ve Šternberku. Studie řeší komplex budov, které tvoří uzavřený dvůr a jejichž dvě křídla vybíhají diagonálně do zahrady. Na druhé straně komplex přiléhá ke křížové chodbě s rajským dvorem a k sousedícímu objektu probošství, s kterým obklopuje dolní nádvoří. Řešení uvažuje o využití této části kláštera pro provoz Vyšší odborné uměleckoprůmyslové školy spolu s provozem výstavních a společenských prostor pro veřejnost. Rekonstrukce respektuje původní architekturu objektu ve všech zachovaných detailech a prvcích. Hlavním zásahem do vnějšího tvaru komplexu je zastřešení dvora, čímž dochází k vytvoření atria a díky němu i k plně funkčnímu propojení areálu. V interiéru je v důsledku provozu, který probíhá ve všech podlažích, vybudováno nové hlavní schodiště a panoramatický výtah. Tímto kapacitním propojením podlaží je umožněn plnohodnotný provoz školy i společenských prostor pro veřejnost. Provoz je rozdělen v běžném režimu na školní a veřejnou část, každá z nich má vlastní vstup a sociální vybavení. Nová dvorana slouží jako relaxační prostor pro studenty, lze ji ale v případě pořádání větších akcí otevřít pro veřejnost a uspořádat zde koncerty a jiné společenské akce. Pro všechny typy provozů je v dispozici uvažováno s restaurací, kavárnou a suterénním klubem. Součástí návrhu bylo také řešení revitalizace zahrady a navýšení kapacity parkování.
Obnova vápenky v Grygově
Pilcová, Sabina ; Kovář, Jan (oponent) ; Guzdek, Adam (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je obnova historického objektu vápenky v Grygově. Projekt navazuje na předmět AG034 Ateliér architektonické tvorby 4 – Obnova památek. Tématem ateliérové práce bylo vymyslet pro stavbu vápenky novou náplň a využití, zároveň navázat na přilehlé územím a ztvárnit bývalý areál vápenky a vytvořit architektonickou studii. Projekt se zaměřuje na návrh konverze budovy vápenky na pivovar s galerií a rozhlednou, multifunkčními prostory pro pořádání soukromých či veřejných akcí a jejího přilehlého pozemku s multifunkčním sportovním hřištěm, workoutovým hřištěm a možností pořádání festivalů na volném prostoru areálu. Areál bude upraven a rekultivován pro veřejnost. Při obnově samotného objektu je kladen důraz na očištění budovy od nevhodných dostavených částí a navrácení k původním hodnotám vzhledu stavby. Vytvoření harmonie historického vzhledu s moderním a úprava k novému využití. Zároveň je zásadní zachovat podstatu místa. Nové zásahy do budovy jsou řešeny s respektem ke stávající konstrukci.
Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše
Pérez, Marcel ; Hertelová, Viola (oponent) ; Smržová, Kristýna (vedoucí práce)
Závěrečná práce se zaměřuje na posílení propojení mezi třídou Kapitána Jaroše a ulicí Lidickou, městským divadlem a samotnou prolukou. Cílem je vytvořit stavbu, jejímž úkolem je podpora synergie těchto prostorů a jejich vzájemné interakce, což by ideálně mělo přispět k celkovému oživení a zvýšení dynamiky v blízkém okolí. V neposlední řadě je také kladen důraz na vytvoření dominanty a kulturního středobodu, pro kterou se proluka díky své lokalitě vybízí. Závěrečná práce se tak zabývá návrhem galerie moderního umění.
Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše
Krajíčková, Silvia ; Kvapilová, Tereza (oponent) ; Smržová, Kristýna (vedoucí práce)
Třída Kapitána Jaroše, urbanisticky bohatá, historicky a kultúrne významná ulica neďaleko do centra Brna, zakončená parkom Lužánky. Využívaná doposiaľ ako parkovisko, prejazd a skratka cez uličný blok. Návrh sa zaoberá využitím parcely aj napriek jej veľkým obmedzeniam. Funkciou, ktorú som zvolila je galéria divadelných kostýmov.
Podzemní kultura – adaptace starého pivovaru v Litovli
Shumlyanska, Karina ; Kolomazník, Jiří (oponent) ; Koleček, Ivan (vedoucí práce)
Moci být uvnitř, schovaný, každý zaměřený na to, co jej zajímá a baví, soustředěný na práci, učení se, upustit uzdu fantazii a tvořit nebo si v klidu užívat doušky teplého čaje u poslechu poezie. Ve dvou krocích se objevit venku, slyšet šumějící vodu, cítit čerstvý vzduch, vůni květoucích stromů, kochat se pohledem na umění, vytvářet jej a dál předávat nebo se bavit s přáteli na společenské akci. Dva oddílné světy propojené do jednoho celku fungujícího pospolu a v souladu. Tímto návrhem bych ráda docílila propojení různých komunit a spolků, jednotlivě velmi činných v oblasti Litovle. Ráda bych také dostala prvky umění a řemesel do každodenních aktivit obyvatel, jako jsou práce nebo naopak odpočinek. Neméně důležitý je pro mne znovunavázání vztahu obyvatel s venkovním prostředím a naučení se bytí v něm. Adaptace bývalého pivovaru v Litovli, kde se duch místa a odkaz historie ztratil v nánosu vrstev. Znovuoživení areálu funkcemi kultury, práce, odpočinku, tvorby a prodeje, s napojením na organismus města i krajinné linky řeky s nově vzniklou promenádou.
Podzemní kultura – adaptace starého pivovaru v Litovli
Jansová, Alžběta ; Dvořáková, Alena (oponent) ; Koleček, Ivan (vedoucí práce)
Něco starého, něco nového, něco půjčeného a něco modrého. V místě se snoubí staré sklepy, nová nástavba, modrá řeka nesoucí s sebou kus přírody a půjčený genius loci, který nevidíme, ale cítíme uvnitř sebe. Tam se obnovuje svazek lidí s místem a vzniká nové ohnisko kultury Litovle. Odkaz na minulost, bytí v přítomnosti a pohled do budoucnosti jsou základem pro adaptaci bývalého pivovaru. V podzemí se soustředí vrstvy historie - muzeum Litovelského Pomoraví a pivovarnictví - a vrstvy současnosti - galerie a kavárna. Nástavba je centrem poznávání, rozvoje a práce. A věž táhnoucí se k nebi nám otevírá oči daleko do krajiny. Vedle sebe zde vznikají místa oddychu, rozjímání a tvorby.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 228 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: