Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 470 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Metodika filmové a audiovizuální výchovy: Cesta do světa pohyblivých obrazů
Hlavicová, Lucie ; Vondrášková, Markéta ; Forejt, Jiří ; Bednařík, Pavel
Text této publikace přináší vhled do problematiky filmové a audiovizuální výchovy v České republice. Rady a tipy jak lze k výuce na různých stupních neformálního vzdělávání přistupovat, a především přehled dvaceti čtyř inspirativních metod a cvičení, jichž lze ve výuce využívat. Může také sloužit jako inspirace pro formální vzdělávání. Text vychází ze zkušeností dvanácti odborníků s dlouholetou praxí v oboru, kteří předkládají čtenářům z řad pedagogů a lektorů svá know-how ve snaze ulehčit jim v pedagogické praxi. Práce je zaměřena na tvůrčí oblast filmové a audiovizuální tvorby i na práci s filmovou projekcí a následnou analýzou audiovizuálních děl, se kterými mohou pedagogové ve výuce kreativně pracovat. Návody, jak filmovou a audiovizuální výchovu efektivně začleňovat do vyučování, i odkazy na vhodnou literaturu a další lektorskou a metodickou pomoc začínajícím pedagogům.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Analýza marketingové komunikace vybraných českých filmnů vydaných v roce 2022 pod distribuční firmou Aerofilms
Kořánková, Zuzana ; Koudelková, Petra (vedoucí práce) ; Zavadilová, Tereza (oponent)
Práce se zaobírá propagací českých nezávislých filmů distribuovaných pod společností Aerofilms v roce 2022. Teoretická část je věnována všeobecně filmovému marketingu - jeho definicí, historií, nástroji a jednotlivými komponenty marketingového mixu. V praktické části jsou zkoumány dané tři filmy - A pak přišla láska..., Hranice lásky a Zkouška umění. Čtenáři je nejprve detailněji specifikováno české filmové prostředí z pohledu distributora, aby mohl lépe pochopit konkrétní příklady. Následně jsou analyzovány jednotlivé filmy na základě kvalitativního rozhovoru s marketérem, mediální analýzy ohlasů a analýzy sociálních sítí. Práce poskytuje komplexní pohled na problematiku marketingu českých nezávislých filmů. Klíčová slova Film, filmový marketing, distribuce, kino, marketingový mix, public relations
Aktivní obaly potravin na bázi chitosanu
Ženata, Martin
Tato diplomová práce se zaměřuje na využití aktivních obalů v potravinářském průmyslu. Ze všech obalů, které je možné využít v potravinářském průmyslu, je zaměřena práce na chitosan. Tato látka je v práci detailně popsána a její použití v odvětví. Dále bylo v práci připravit roztok a vytvořit film chitosan-škrob. Byl vyhodnocen tvar filmů po vyjmutí z Petriho misky. Po vyjmutí byla měřena tloušťka filmů, následně test nasákavosti. Dále byl vybrán jeden film a aplikován na modelovou potravinu, což byla hlíza bramboru. Po aplikaci fólie byla pozorována změna na povrchu hlízy. Z výsledků experimentu je patrné, že film uzavře hlízu bramboru před vnějšími vlivy. Je třeba se zaměřit na další výzkum v podobné problematice.
Hodnoty ve filmových pohádkách
Sedláček, Mojmír ; Gillernová, Ilona (vedoucí práce) ; Boukalová, Hedvika (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem hodnot ve filmových pohádkách. Jejím cílem je zmapovat možnosti sledování hodnot ve filmových pohádkách, neboť pohádky představují pro dítě v procesu socializace podstatný zdroj hodnot. Teoretická část představuje základní koncepce hodnot, přístupy ke zkoumání filmového média z psychologického pohledu a sleduje význam pohádek pro dítě. Tato témata jsou propojena socializací dítěte a rolí médií v osvojování hodnot. Vlastní výzkum spočívá v obsahové analýze vybraného souboru českých a československých filmových pohádek. Popisuje určité charakteristiky, na jejichž základě můžeme uvažovat o hodnotách, které jsou v daných snímcích vyjádřeny. Výsledky výzkumu naznačují trend snižujícího se množství obsažených hodnot ve filmových pohádkách v průběhu času. Kvalitativní analýza rozebírá jednotlivé pohádky a popisuje hodnotové charakteristiky jednotlivých postav ve sledovaných filmech. Diplomový projekt představuje příspěvek k mediální psychologii a přistupuje ke zkoumání médií jako k podstatné součásti socializačního procesu.
Budoucnost archivování filmu
Wünsch, Robert ; Papík, Richard (vedoucí práce) ; Miranda, Andrea (oponent)
(česky) Cílem práce je ukázat rozdílné možnosti a požadavky na archivaci filmových kopií před a po vlně digitalizace a porovnat vybrané filmové archivy. Při zpracování je využito vlastních pracovních zkušeností s digitalizací kin a taktéž jsou ukázány možné problémy, které mohou nastat, při snaze dlouhodobě uchovávat digitální audiovizuální data. V práci je podrobně popsán balíček Digital Cinema Package, jež se ve většině institucí archivující digitální film využívá. Práce reflektuje současný stav v ČR i ve světě pomocí případové studie a na základě geneze filmových archivů jako takových.
Mediální ohlas memoáru Egona Bondyho Prvních deset let a jeho filmové adaptace
Mikolášková, Jana ; Čeňková, Jana (vedoucí práce) ; Maňák, Vratislav (oponent)
Diplomová práce s názvem Mediální ohlas memoáru Egona Bondyho Prvních deset let a jeho filmové adaptace se zabývá memoárem Egona Bondyho Prvních deset let (1981, publikováno němž autor vzpomíná na období mezi lety 1947 a 1957, a filmovou adaptací 3 sezóny Tomáše Mašína. Cílem práce je analyzovat kritické mediální ohlasy obou děl. Volíme tedy nejprve vhodnou metodologii a stanovujeme výzkumné otázky, v teoretické části pak definujeme pojmy literární a filmová kritika, recenze a memoár. Vzhledem k tomu, že práci také doplňuje rozhovor s editorem Bondyho díla Martinem Machovcem, věnujeme se také definici rozhovoru jakožto žurnalistickému žánru. Dále zasazujeme děj memoáru politického, společenského a literárního ko Československu v 40. a 50. let dvacátého století, připojujeme také medailon Egona Bondyho a Tomáše Mašína praktické části se již zabýváme memoárem a filmem a analyzujeme jejich kritické mediální ohlasy závěru odpovídáme na výzkumné otázky a nastiňujeme vlastní názor na problematiku.
The determinants of motion picture box office performance in the Czech Republic
Usov, Artem ; Polák, Petr (vedoucí práce) ; Janský, Petr (oponent)
Tato práce se zabývá faktory ovlivňující výkonnost filmů v České republice. Na základě originálního souboru dat čítajícího více než 1400 pozorování z let 2013-2022 je zkoumán vliv následujících faktorů: země původu, uživatel- ské recenze, rozpočet produkce, hvězdné obsazení, ocenění a prázdninové pre- miéry. K odhadnutí modelu je použita metoda nejmenších čtverců. Zjištění ukazují, že na výkonnost filmů mají pozitivní vliv země původu, uživatelské recenze, rozpočet produkce, hvězdné obsazení a ocenění. Tento výzkum přis- pívá k pochopení českého filmového trhu a nabízí poznatky pro tvůrce politik, producenty a distributory. Další možnosti výzkumu zahrnují analýzu účinků pokračování, marketingových výdajů a další objasnění role recenzentů. Klasifikace JEL D80, D49, C50 Klíčová slova film, obrat, analýza, Česká republika Název práce Determinanty výkonnosti filmů v České re- publice E-mail autora 10822023@fsv.cuni.cz E-mail vedoucího práce petr.polak@fsv.cuni.cz
Narativní struktury ve filmové sérii Indiana Jones
Jeřábek, Jan Lucián ; Novotný, David Jan (vedoucí práce) ; Štoll, Martin (oponent)
Práce se zaměřuje na identifikaci narativních struktur vypozorovatelných napříč filmovou sérií Indiana Jones od prvního (1981) do čtvrtého (2008) filmu série. Analyzuje filmové recenze a zaměřuje se na to, jak jejich autoři zohlednili při hodnocení jednotlivých filmů narativní struktury. Práce se rovněž zabývá sledováním vztahu pozitivní či negativní povahy recenzí a celkovou úspěšností jednotlivých filmů série. Okrajově se práce zabývá přítomností mýtu ve filmové sérii Indiana Jones a hodnotí do jaké míry se promítá do jednotlivých recenzí a divácké recepce. Kvalitativní obsahová analýza recenzí vydaných v periodikách zaměřených na pokrývání filmových aktualit prokázala existenci ustálené narativní struktury napříč filmovou sérií Indiana Jones. Z analýzy a následné komparace jednotlivých recenzí vyplývá, že se filmová kritika shoduje na tom, že byla ve všech dílech série dodržena specifická narativní struktura. Analýza recenzí rovněž prokázala existenci přímého vztahu mezi obsahem jednotlivých recenzí a celkovou úspěšností jednotlivých dílů série.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 470 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.