Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 102 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vztah kurátora a edukátora v galeriích umění
Juríková, Kristýna ; Sládková, Kateřina (vedoucí práce) ; Havlůjová, Hana (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou vztahů a spolupráce mezi kurátory a edukátory v galeriích umění. Teoretická část představuje obě profese, uvádí okruhy jejich pracovních činností i kvalifikační a kompetenční nároky. Dále se teoretická část zaměřuje na stručný přehled probíhajících proměn ve výstavních institucích, konkrétně je popsán s nimi související nový institucionalismus a edukativní obrat. Praktická část představuje empirický výzkum, jehož hlavním cílem je zjistit, jak v současnosti vypadá spolupráce kurátorů a edukátorů ve vybraných galeriích umění. Data k výzkumu jsou sbírána pomocí polostrukturovaných rozhovorů s kurátory a edukátory z galerií, otázky jsou mířeny jak na vzájemnou spolupráci, tak také na předchozí zkušenosti, vzdělání a na pracovní zázemí. Informace získané v rozhovorech při osobních setkáních jsou společně s informacemi z webových stránek vybraných galerií analyzovány a interpretovány. Z výzkumu vyplývá, že všechny oslovené galerie nabízí různorodé aktivní programy pro různé cílové skupiny, což ukazuje reflexi probíhajících proměn a určitý posun k edukativnímu obratu. Hlavním cílem výzkumu je zmapovat aktuální stav spolupráce mezi oběma profesemi. Největší důraz je kladen na spolupráci, ke které dochází nebo nedochází při vytváření nových výstavních projektů v...
Galerie bratří Čapků a její výstavní činnost v druhé polovině 60. let 20. století
Micková, Natálie ; Bendová, Eva (vedoucí práce) ; Pech, Milan (oponent)
Diplomová práce se zabývá zdokumentováním a představením výstavní koncepce pražské Galerie bratří Čapků v druhé polovině 60. let 20. století a současně vymezením prostoru, který mezi ostatními pražskými galeriemi v období mezi lety 1965 až 1970 zaujímala. Věnuje se zakladatelským osobnostem a připomíná důležité politické, právní a kulturní události, které zásadně ovlivnily umělecký a výstavní chod galerie. Důležitou pomůckou pro pochopení výstavního programu galerie a interpretaci jednotlivých výstav se staly výstavní katalogy jednotlivých umělců a tvůrčích skupin s úvodními texty, pozvánky na vernisáže a recenze v odborném i denním tisku, které dokreslily celkovou náplň galerie.
Pivovarské muzeum v Plzni, jeho historie, expozice a edukační programy
Repiská, Terezie ; Havlůjová, Hana (vedoucí práce) ; Charvátová, Kateřina (oponent)
Diplomová práce Pivovarské muzeum v Plzni, jeho historie, expozice a edukační programy, je rozdělená do pěti kapitol. V první kapitole se věnuje stručné historii Pivovarského muzea v Plzni, jeho aktuální i plánované expozici a spolupráci muzea s plzeňskými pivovary. Následující kapitola se věnuje muzejní pedagogice, kromě legislativy a důležitých pojmů, se v ní čtenář dočte i užitečné rady pro tvorbu edukačních programů. Další tři kapitoly se věnují tvorbě edukačních programů na zakázku Pivovarského muzea. Třetí a čtvrtá kapitola obsahuje popis prohlídek s edukačními prvky. Jedna nese název "Po stopách dávné Plzně se čtyřnohým přítelem" a kromě nástinu plzeňské historie se během této prohlídky dozví žáci i spoustu informací o životě prostých lidí ve středověkých městech. Druhá nese název "Jak se v Plzni vařil tekutý chléb", a obsahuje aktivity vedoucí k pochopení zákonitostí vaření piva a důležitosti pivovarnictví pro rozvoj města Plzeň. Pátá kapitola popisuje edukační program s názvem "Na den bečvářem" a seznamuje žáky s tradičním řemeslem bednářstvím a jeho odnoží bečvářství.
Poválečná prezentace interiérů na vybraných památkách ve východních Čechách
Ťažký, Petr ; Indrová, Martina (vedoucí práce) ; Jareš, Jakub (oponent)
Konec druhé světové války přinesl v Čechách změny v mnoha oblastech. Velmi zásadně zasáhl i do přirozeného historického vývoje hradů a zámků, které byly řadě šlechtických rodů zkonfiskovány a ocitly se nově v rukách státu. O jejich dalším osudu nejprve rozhodovala Národní kulturní komise, jež některá historická sídla určila ke zpřístupnění veřejnosti, jiná však "odsoudila" k využívání pro dětské domovy, školy nebo jako rekreační zařízení. Cílem této diplomové práce je přiblížení poválečné prezentace zámeckých interiérů na vybraných památkových objektech nacházejících se východních Čechách. Pozornost bude věnována zámkům Náchod, Ratibořice, Opočno a Slatiňany, které sice od sebe nedělí velká vzdálenost, avšak jejich poválečný osud byl velmi odlišný. Práce se zaměří na historický vývoj těchto památkových objektů, osudný roky po druhé světové válce, činnosti Národní kulturní komise, vytřiďování mobiliáře, návrhu prvních poválečných expozic, vstupní historické expozice, průvodcovské sylaby a prezentace instalací od roku 1990 do současnosti. KLÍČOVÁ SLOVA zámek, konfiskace, expozice, Národní kulturní komise, mobiliář, Náchod, Ratibořice, Opočno, Slatiňany
Prožitek ve výtvarném díle a v galerijním prostoru
Havránková, Simona ; Pfeiffer, Jan (vedoucí práce) ; Francová, Sylva (oponent)
Teoretická část práce se skládá ze tří vzájemně provázaných oblastí. Patří mezi ně výstavní prostor, výstava jako médium a kurátorství. Součástí zvolených témat je představení vývoje výstavního prostoru. Dále se práce zabývá faktory, které proměňují celkový zážitek z návštěvy nebo ovlivňují divákův prožitek z vystaveného díla. Kapitola výstavy v roli zprostředkovatele předkládá nejčastější příčiny odmítavého postoje veřejnosti. Ve třetí části je zpracováno kurátorství, kde jsou představeny pozice kurátora. Součástí praktické části je návrh na různá řešení instalace v prostoru a nabízí návrhy, jak propojit výstavní prostor s uměleckými díly. Ve spojení s řešenou problematikou odpojení široké veřejnosti od umění se práce dále zabývá tvorbou jako formou zážitku. Cílem bylo navrhnout možné řešení, které by skrze galerijní edukaci mohlo napomoci k lepším vztahům mezi veřejností, galerií a současným uměním. Praktická část dále obsahuje autorský projekt, ve kterém je vytvořen návrh kurátorské koncepce, ke které jsou v didaktické části navrženy tematické řady. Podstatou všech zvolených témat bylo nacházet souvislosti v různých oblastech týkajících se umění a uvažovat o výstavě více pedagogicky. Prvek, který propojuje jednotlivé části bakalářské práce je prožitek diváka. Cíl práce by se dal shrnout jako...
Návštěvnické centrum CARBON
Luňák, Filip ; Chuděj, Tomáš (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Cílem návrhu je vytvořit moderní a atraktivní centrum, které nebude sloužit jen jako informační středisko pro turisty, ale také jako kulturní a vzdělávací prostor pro místní obyvatele. Výsledkem bude zvýšení atraktivnosti této oblasti pro turisty a vytvoření nových příležitostí pro místní ekonomiku.
Biblioverse - Multifunctional building with library
Řehořová, Jana ; Vala, Jiří (oponent) ; Bykov, Oleksii (vedoucí práce)
The project works with the archaic image of the library as a "temple of knowledge" and at the same time, tries to shift its current institutional subtext, based on the idea of knowledge accumulation, towards its careful selection and interpretation. In earlier times, information was a scarce commodity and access to education was the privilege of a few social classes, closely connected to power. In the second half of the 19th century, the Enlightenment and the Industrial Revolution brought political and technological changes in the dissemination of information, that continue to accelerate. The machine printing of newspapers and books, the train, the telegraph, and later the telephone, as precursors to the digital dissemination of information, made it possible to transport information in quantities and at speeds previously unimaginable. Modern public institutions, public libraries among them, are emerging to make knowledge accessible to all. Today, however, it seems that it is not the desire for quantity of information and knowledge, but the desire and need to understand the world around us, that is immutable in human nature. The threshold, where being overwhelmed with information does not contribute to finding meaning and one's own position in the world, is now part of our everyday experience. The concept of a library based on the accumulation and easy retrieval of information seems redundant in the age of digital communication, and a principle that worked before may not work today. At the same time, the fact that libraries still work primarily with the medium of the physical book anchors the library in irrelevance. As a mediator of the image of the past, it ignores the present and its pressing issues. The medium of the book, on the other hand, can also be seen as the greatest privilege of libraries in the digital world, which however makes them a different institution. In this project, I therefore propose a new concept of the library as a centre of information management, whose aim is to make information available in a valid way. Librarians, as information specialists, are both curators of the institution's content and of the way it is "exposed" to the public. The library therefore adopts the principles of other Enlightenment institutions such as the museum and the gallery. Librarians/curators are working with a particular topical theme that culminates in its publicly available organized catalog during its exposure. The result is a curated selection of information on that topic - a collection presented in an appropriate manner that reflects current expectations and world views. An apparatus that responds to the present and underpins it with the past. A place to pause and reflect in-depth on a defined topic.
Návštěvnické centrum CARBON
Wolf, Tomáš ; Šindlar, Jiljí (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Tato závěrečná práce se věnuje návrhu návštěvnického centra, které by mělo být umístěno na území průmyslového areálu Dolů Frenštát v obci Trojanovice. Návrh vychází z oficiální architektonicko-urbanistické studie, kterou vypracoval ateliér KAMIL MRVA ARCHITECTS, a snaží se o moderní práci s prostorem a prostorovými vztahy. Hlavním cílem je přilákat nové návštěvníky a obohatit život budoucím obyvatelům této moderní čtvrti. Návrh využívá otevřenost a uzavřenost prostoru, které spolu harmonicky interagují a vytvářejí organické a propojené prostředí. Cílem je zohlednit a reflektovat charakter území, na kterém návštěvnické centrum bude umístěno, a vytvořit tak prostor, který bude příjemný a funkční pro návštěvníky i budoucí rezidenty. Teoretické základy architektury jsou klíčovými prvky při navrhování návštěvnického centra. Prostorové vztahy jsou pečlivě promyšleny a optimalizovány tak, aby se dosáhlo maximálního využití prostoru a zároveň se zachovala jeho funkčnost. Celkový návrh je proto přizpůsoben moderním architektonickým trendům a reflektuje požadavky současné doby. Výsledkem je návštěvnické centrum, které je nejen esteticky působivé, ale také plně funkční a přizpůsobené potřebám návštěvníků i budoucích obyvatel. Výsledný prostor je harmonický a propojený, což přispívá k příjemnému zážitku návštěvníků a kvalitnímu životnímu prostředí pro budoucí obyvatele této moderní čtvrti
The Geopolitics of Photography Exhibitions. Showcasing Soviet Photographers in Interwar Czechoslovakia
Parkmann, Fedora
This paper presents interwar exhibitions of photography as spaces of exchange, self-promotion, and competition for recognition in the heart of a global geopolitics of photography. Focusing on the participation of Soviet photographers at several large-scale international exhibitions organized in Czechoslovakia in the 1930s, it shows that both the Czech and Soviet organizers took advantage of exhibitions to serve their respective interests: The Soviet Union to strengthen its cultural diplomacy, and the Czech supporters of Soviet photography to popularize functional and committed photographic approaches among their fellow countrymen.
Rozvoj brněnské zoologické zahrady
Mati, David ; Pavelková,, Martina (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práce se skládá ze dvou částí zabývajících se rozvojem brněnské zoologické zahrady. První část tvoří analýza vybraných prvků ve veřejném prostoru brněnské zoologické zahrady, které společně dotváří veřejný prostor a výrazně tak ovlivňují jeho vnímání, především u návštěvníků zoo. Druhá část diplomové práce se zabývá rozvojem konkrétního území v podobě urbanisticko-architektonické studie v areálu Zoo Brno, kde je snaha aplikovat poznatky z předchozí analýzy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 102 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.