Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 376 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
The Iberian Peninsula's role on the European energy networks as a gateway to the global market
Mineiro Gonçalves, João Pedro ; Doboš, Bohumil (vedoucí práce) ; Romancov, Michael (oponent)
Bibliographic note GONÇALVES, João P. M. (2023). The Iberian Peninsula's Role in the European Energy Networks as a Gateway to the Global Market. 98 p. Master thesis. Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of Political Studies, Supervisor Mgr. Bohumil Doboš, Ph.D. Abstract This thesis examines the role that the Iberian Peninsula might play within the European Union's efforts for energy integration, while also analysing the potential of this region to produce and export energy from renewable sources and renewable gases through the development of renewable industrial capacities. The research looked at official documents and legislation from the EU, as well as reports from expert groups and international institutions to collect and analyse data regarding energy consumption, production capacity and interconnectivity in Iberia and its neighbouring region. The research showed promising data for a largely untapped renewable potential across Portugal and Spain, accompanied by optimal conditions for a large-scale production of green hydrogen, which allowed us to conclude that the Iberian Peninsula can become one of the main hydrogen corridors in the world in the near future, contributing to the clean energy transition in Europe and the European neighborhood. Keywords: Energy, Renewables,...
Odpady jako zdroje surovin a energií
Krtička, Josef ; Němec, Karel (oponent) ; Molliková, Eva (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce bude rozdělena do tří hlavních částí. První část se bude zabývat legislativou Evropské unie a České republiky, katalogem odpadů a možnostem využití a likvidace odpadu. Druhé části se bude zabývat tříděním odpadů podle jejich materiálové podstaty, zpracování odpadů na zdroje nebo energie a likvidaci nevyužitelného odpadu na skládkách. Závěrečná část se bude zabývat budoucností odpadového hospodářství v Evropské unii a České republice.
Optimizing experimental parameters for LIBS analysis of hard tissues
Fazlić, Aida ; Kuchynka,, Michaela (oponent) ; Pořízka, Pavel (vedoucí práce)
This diploma thesis focused on the detection and analysis of heavy metals, particularly lead (Pb), in hard tissues using hydroxyapatite standards and laser-induced breakdown Spectroscopy (LIBS) instrumentation. The study utilized various laser wavelengths of 1064 nm, 532 nm, and 266 nm, as well as different laser configurations, including single-pulse (SP) LIBS and double-pulse (DP) LIBS in both orthogonal and collinear arrangements. The optimization of laser parameters such as wavelength, defocus, gate delay, interpulse delay, and energy was performed, with the signal-to-background ratio (SBR), limit of detection (LOD), and resolution corresponding to the diameter of the ablation crater serving as the basic parameters for determining the optimal combination of parameters. The findings of this study provide important insights into the optimal LIBS parameters for the detection and analysis of heavy metals in hard tissues, which can potentially have significant implications for medical research.
Systém pro vzdálené odečty spotřeby plynu, elektřiny a vody
Paulech, Matúš ; Číž, Radim (oponent) ; Krajsa, Ondřej (vedoucí práce)
Táto práca obsahuje návrh systému pre vzdialené odčítanie spotreby plynu, elektriny, vody a tepla a jeho následné zostrojenie. Práca sa zaoberá problematikou diaľkového odčítania meračov. Ďalej sa práca zaoberá popisom technológií a protokolov, ich výhodami a nevýhodami a výberom vhodných technológií pre daný systém. Práca sa taktiež zaoberá návrhom hardvérových komponentov, ich zostrojením a následným uvedením do prevádzky. Riadenie týchto komponentov je zabezpečené softvérom ktorý bol k tomuto systému vytvorený.
Energetické využití fasády
Salajka, Radek ; Rubinová, Olga (oponent) ; Rubina, Aleš (vedoucí práce)
Hlavním motivem této diplomové práce je rozšíření povědomí o větraných fasádách, jejich použití a porovnání s kontaktním zateplovacím systémem. Tomuto se věnuji v teoretické části. Jako rozšiřující klíčové téma je popis jednotlivých fyzikálních dějů přítomných na fasádě a v její větrané mezeře na základě výstupů z dat získaných měřením. Získávání dat probíhalo odbornou skupinou přímo na stávající větrané fasádě v průběhu roku - detailněji v textu. Výzkumu těchto dat jsem byl přímým účastníkem a podrobnější rozbor popisuji ve třetí experimentální části této diplomové práce. V praktické části se věnuji použití nově získaných poznatků na zadané budově. Konkrétně číselně prezentuji energetické využití zadané fasády v porovnání s kontaktním zateplením na té samé budově za stejných okrajových podmínek.
Vliv jednotlivých faktorů na prodejní cenu nemovitostí ve vybraných lokalitách
Škrabanová, Monika ; Oblouková, Aneta (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na změnu ceny při zahrnutí kritérií, které jsou pro lidi, kteří si plánují koupit byt, prioritní. Hlavním záměrem bylo zjistit, jak se cena změní oproti analýze provedené v bakalářské práci, kde byla cena stanovena pouze podle dispozic. Práce je tedy zaměřena na čtyři lokality, kterými jsou města Olomouc, Zlín, Liberec a Hradec Králové. Dvě na území Moravy a dvě na území Čech. Celá práce se dělí na 8 částí. Prvních 5 částí zahrnuje teoretickou část. V první části jsou podrobně rozebrány základní pojmy. Ve druhé oceňování nemovitostí. Ve třetí základní činnosti a subjekty realitního trhu. Ve čtvrté segmenty realitního trhu a v páté stručně vztah s finančním sektorem. Ostatní pak představují část praktickou, kde jsou v šesté kapitole podrobně představeny řešené lokality. V sedmé marketingový průzkum a v osmé už je samotná již zmíněná analýza realitního trhu.
Pocta Karlu Malichovi
SVOBODOVÁ, Dominika
Bakalářská práce Pocta Karlu Malichovi sestává ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část se věnuje především osobnosti, životu a dílu Karla Malicha. Dále nastiňuje historický a společenský kontext Malichovy tvorby a v neposlední řadě se zabývá energií jako inspiračním prvkem v Malichově produkci. Praktická část navazuje na teoretickou část realizací maleb. Také si klade za cíl porozumět Malichovu dílu a jeho podnětným zdrojům.
Výživa a krmení sportovních koní
HONESOVÁ, Simona
V bakalářské práci byla zpracována literární rešerše zaměřená na anatomii a fyziologii trávicího traktu koně a na základní živiny ve výživě, jako jsou proteiny, sacharidy, lipidy, voda, vitamíny a minerální látky. Práce rozebírá základní druhy krmiv využívané ve výživě koní a vlastní zásady a technologii krmení sportovních koní. Metodika práce byla provedena na skupině 5 závodních koní zaměřených na parkur. Vyhodnoceno bylo složení a energetická hodnota krmných dávek, technika krmení a potřeba energie v tréninku.
Touha po cukru; fyziologické procesy klíštěte \kur{Ixodes ricinus} v závislosti na hostitelské glukóze
PLAČKOVÁ, Barbora
Krevsající členovci, Ixodes ricinus, získávají a tráví poměrně dost krve, která zvětší objem jejich těla až 100x. Tato krev je jediným zdrojem energie, kterou potřebují k reprodukci. Identifikovala jsem šest glukózových genů pro glukózové přenašeče u klíštěte I. ricinus. Transkripty, kódující tyto přenašeče byly nalezeny v klíštěcím střevu.Výsledky RT-PCR analýzy charakterizovaly tkáňové expresní profily pro tyto jednotlivé přenašeče během přijmu potravy. Pomocí metody RNAi byla zkoumána jejich nezbytnost. V této magisterské práci, pomocí RNAi metody a chemické inhibice nebyla prokázána významnost glukózy ve fyziologii klíštěte. Membránové sání s využitím 2-deoxy-D-glukózy ukázalo, zásadní vliv na reprodukci a životaschopnost klíštěte.
Dějiny filosofie XX. století\\ (Věda a její aplikace do filosofie)
KALUSOVÁ, Kristýna
Tato diplomová práce je volným pokračováním mé ročníkové práce z filosofie z roku 2003 na téma"Relativita", jež je k dispozici k nahlédnutí na katedře společenských věd na Pedagogické fakultě Jihočeské unevrzity v Českých Budějovicích. Dále zde čerpám ze své práce z téhož roku, jež byla zpracována na téže fakultě, na katedře výtvarné výchovy, pod vedením Mgr. Zdeňka Hosmana, a z práce z roku 2004 zpracované rovněž na této katedře, jež nese název "Interpretace obrazu Hypnotizér". Nyní již k představení diplomové práce samotné. O váženém fyziku Albertu Einsteinovi byla napsána řada chvályhodné i méně lichotivé literatury. Je samozřejmostí, že to byl ojedinělý muž s nadměrně chytrou hlavou a jeho názory se staly perlou naší planety. Při čtení jeho děl člověka napadají tak zajímavé myšlenky, kterým lze jen těžko odolat. Já neodolala toto léto 2002, když jsem si jednoho letního dne pročítala jeho zákony o relativitě. Relativita se pro mě stala vysvobozením z mých psychických stavů a přiměla mě přemýšlet nad problémem narození, života a smrti. Myšlenka, jež mě u této studie napadla, pro mne znamená možnost připustit si, že náš život není nesmyslný. Chtěla bych ve své práci nejprve začít samotným životem a dílem Einsteinovým, aby se čtenář mohl snadněji a rychleji dostat do problematiky, kterou zde otevírám. Budu se snažit, aby se část mé práce, jež se zabývá pouhým výkladem již vyloženého, nestala nudnou. Uvedu zde autorův život nejen z té známé mediální stránky, ale budu vybírat i zajímavosti, které čtenáře nejednou jistě překvapí. Speciální a i obecnou teorii relativity (obě tyto sličné dámy) zde představím samozřejmě nejen ze složitého fyzikálního hlediska, ale budu se snažit přesunout centrum zájmu na výklad filosofický, který je mi mnohem bližší a který se také svým způsobem stane vyvrcholelním mých myšlenek. Tento úvod píši ještě v situaci, kdy nemám své myšlenky na papíře zcela uceleny a zatím tápu po slovním vyjádření. Jaký je můj záměr? Jakou se chci vydat cestou?

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 376 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: