National Repository of Grey Literature 12 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Development and Innovation of Manufacturing Processes for Thin-Film Solar Cell Functional Layers
Kadlec, Michal ; Vanýsek, Petr (referee) ; Tauš, Peter (referee) ; Vaněk, Jiří (advisor)
The doctoral thesis deals with a group of thin-film photovoltaic cells based on pigment or perovskite absorption layers of light energy. The principal functionality of the cell is based on the capture of light by the pigment on a photosensitized semiconductor anode with subsequent regeneration of the pigment by the electrolyte. In our research we focused on the preparation and optimization of perovskite solar structures based on TiO2/CH3NH3PbI3. A total of six series of experimental solar cells with a perovskite structure were produced. The first two series were realized according to the chemical formula CH3NH3PbI3. In the other series, we applied the theory of added chlorine, resulting in the chemical formula CH3NH3PbI3Cl2. We defined the requirements for the creation of an active perovskite structure in the cell and determined its photovoltaic properties depending on the composition.
Design of a photovoltaic power system with battery storage for household purposes in area of Brno-mesto
Vrana, Martin ; Vanýsek, Petr (referee) ; Vaněk, Jiří (advisor)
Táto bakalárska práca sa zameriava na rešerš technológií obsiahnutých v návrhu fotovoltického systému, ako sú solárne panely, nabíjateľné akumulátory, a systémy na premenu elektrickej energie. Následne sú tieto informácie využité na návrh hybridného a sieťového fotovoltického systému pre rodinný dom nachádzajúci sa v lokalite Brno-Mesto. Plán realizácie je nájsť cenovo výhodné riešenie s rozumným časom návratnosti, ktoré prevažne pokryje energetický odber domácnosti. Takisto sú náklady každého zo systémov znížene o dostupné štátne dotácie podľa parametrov každej inštalácie. Sieťový systém je lacnejší ako hybridný systém, pretože systém neobsahuje drahé batérie. Preto má nižšiu dobu návratnosti šiestich rokov, v porovnaní so siedmimi rokmi v prípade hybridného systému. Hybridný systém je výhodný, pretože umožňuje lokálne ukladanie energie a poskytuje záložné napájanie v prípade výpadku prúdu. Dodávateľ elektriny umožňuje uložiť prebytočnú energiu vyrobenú systémami do virtuálnej batérie, z ktorej je možné počas roka čerpať v čase nedostatočnej výroby energie. V kombinácii so súčasnými vysokými cenami energie majú oba systémy relatívne krátke obdobie finančného bodu zvratu v porovnaní so systémami v minulosti. Finálny výber typu inštalovaného systému je na klientovi.
Design of a photovoltaic power system with battery storage for household purposes
Polášek, Radek ; Vanýsek, Petr (referee) ; Vaněk, Jiří (advisor)
Cílem této práce je představit základy a funkční principy fotovoltaiky a fotovoltaických systémů, tak aby mohly být následně použity k návrhu fotovoltaického energetického systému na rodinném domě. První část práce se zaobírá právě teoretickým úvodem do tématu fotovoltaiky a představením jednotlivých komponentů, kterých je při návrhu fotovoltaického systému potřeba.Druhá část práce se poté zaobírá designem a simulacemi fotovoltaických systémů v několika variantách a také režimech připojení. Nejprve se jedná o systém ostrovní, jehož primárním cílem je v tomto návrhu kompletní pokrytí spotřeby domácnosti. Ačkoliv úroveň spotřeby není pro vybranou domácnost nijak vysoká, dosáhnutí kompletního pokrytí vyžaduje velmi značnou investici do vybavení systému, nad rámec běžného návrhu, zejména kvůli problematickým obdobím s nízkou úrovní slunečního záření. Ve výsledku se tedy návrh ostrovního systému ukazuje jako nedostatečný a to i po uvážení a rozboru jeho modifikovaných verzí. Alternativou ostrovního systému je v našem případě systém hybridní, který narozdíl od první varianty řešení, umožňuje také připojení k síti a v době nízké generace energie, může být suplementován dodávkou právě z ní. Po představení principů hybridního systému a rozboru případných finančních dotací a prodeje přebytků, následují jednotlivé návrhy hybridních systémů, kde každý z nich má vlastní zaměření. Jako první byl nasimulován návrh s co možná nejmenší pořizovací cenou, využívající zároveň tarifu virtuální baterie, která umožňuje díky přetokům levnější čerpání elektřiny ze sítě, když je tomu třeba. Po finanční analýze se systém sice ukázal jako levný, avšak potenciální výtěžek z něj a zhodnocení investice již nebylo tak slibné Druhá varianta hybridního systému byla zamýšlena jako pomyslný střed mezi minimálním a maximálním provedením. Jedná se o kompletní pokrytí jedné střešní plochy s adekvátní baterií. Takovýto systém navíc využívá prodeje přebytečné elektřiny na trhu. Díky vysoké úrovně dotace a také prodeji přebytků, slibuje finanční analýza tohoto systému relativně rychlou návratnost investice, která dál postupně roste v porovnání s variantou bez jakéhokoliv fotovoltaického systému. Třetí systém byl zaměřen na maximální využití vhodných střešních ploch velikostního rozsahu pro mikrozdroje do 10 kWp instalovaného výkonu. Negativem takovéto varianty je vyšší pořizovací cena, avšak odhadovaná návratnost dosahuje značně vyšších úrovní než u předchozích systémů. V poslední části byla provedena multikriteriální analýza s cílem určit nejvhodnější řešení systému, dle přesnějších požadavků majitelů daného rodinného domu. Vyhodnocení této analýzy ukázalo jako nejvhodnější třetí variantu, a to s podílem 47.6%.
Utilization of porous anodic alumina for fabrication of nanostructured layers and their photoelectrochemical and optical applications
Lednický, Tomáš ; Vanýsek, Petr (referee) ; Sulka, Grzegorz (referee) ; Bendová, Mária (advisor)
Porézní anodická alumina (PAA) je oxidová vrstva vytvořená anodickou oxidací hliníku, která má široké průmyslné využití. Její popularita zaznamenala exponenciální nárůst zejména v oblasti nanotechnologií, k čemu přispělo objevení jejího samouspořádání do struktury o nanorozměrech připomínající včelí plástev. Její jednoduchá příprava a laditelné vlastnosti z ní tvoří levný způsob výroby nanostruktur. Ve stejném duchu se tato disertační práce zabývá metodami přípravy funkčních nanostruktur za využití PAA. První část je zaměřena na výrobu pole nanosloupců z oxidu titaničitého (TiO2) a jejich možné použití jako fotoanody pro štěpení vody. TiO2 nanostloupce jsou tvořeny anodizací hliníkové vrstvy na titanovém substrátu, také nazývanou PAA-asistovaná anodizace. Táto studie demonstruje elektrochemické vlastnosti a fotoelektrochemickou aktivitu nano sloupců vytvořených z dusíkem obohacených substrátů, které byly následně různě termálně modifikovány. Hlavním poznatkem studie je, že špatné vlastnosti jsou způsobeny dutou morfologií nanosloupců. Tento poznatek vedl k rozsáhle studii zabývající se dopadem anodizačných podmínek na morfologii ale i stabilitu vytvořených nanosloupců, jejímž výsledkem byla nová strategie anodizace. Druhá část prezentuje výrobní proces přípravy uspořádané vrstvy zlatých nanočástic na transparentním substrátu pro jejich použití jako optického senzoru využívající efekt rezonance lokalizovaných povrchových plasmonů. Základem této multidisciplinární metody je využití kombinace samouspořádání PAA k výrobě šablony a následného procesu řízeného smáčení v pevné fázi tenké vrstvy zlata. Táto práce detailně popisuje technologické aspekty přípravy; od samotné výroby šablon z hliníku, přes vytváření zlatých nanočástic, až po jejich přenos na transparentní substrát. Na závěr této práce jsou kompozity z nanočástic charakterizovány, přičemž je porovnána jejich citlivost na změnu indexu lomu okolí a jejich stálost. Ze závěrů vyplývá, že tato poměrně velkoplošná a levná metoda je konkurence schopná i v oblasti senzorické citlivosti.
Monitoring of Electrode Changes of Negative Electrode for Lead-Acid Batteries by Operando Confocal Microscopy
Hálová, Hana ; Vanýsek, Petr (referee) ; Chladil, Ladislav (advisor)
The thesis is focused on the laser microscopy observation of the negative electrode for lead-acid batteries during their cycling. The surface changes are evaluated during both deep cycling and PSoC (Partial State of Charge) cycling. The mode leads to gradual degradation of the negative electrode – mostly because of irreversible sulfation. The speed of the sulfation can be influnced by additives of the negative active mass added already during production process. The active mass was firstly examined by electron microscope and X-ray diffractometer. The crystal growth during cycling was observed using confocal microscope Olympus Lext OLS4100.
Effect of environment on the photocatalytic properties of copper oxides
Šmatlo, Filip ; Vaněk, Jiří (referee) ; Vanýsek, Petr (advisor)
V této práci byl popsán princip fotokatalýzy. Práce se soustřeďuje na kovové oxidy, které mají široké využití ve fotokatalytických aplikacích. Bylo také popsáno různé použití fotokatalytických materiálů. Tato práce se zaměřuje zejména na využití fotokatalytických materiálů pro rozklad organických vodu znečisťujících látek. Popsaný fotokatalyzátor je oxid měďný, který má velmi dobré vlastnosti pro rozklad organických látek pomocí fotokatalýzy. Schopnost rozkladu organických látek oxidu měďného byla popsána na rozkladu organického barviva methylová oranž.
Impedance spectroscopy characterization of perovskite solar cell materials
Křečková, Jitka ; Vanýsek, Petr (referee) ; Novák, Vítězslav (advisor)
The Master‘s thesis deals with the topic of perovskite solar cells with the main focus on the materials used for the active layer. In the introductory part, the electrical and optical properties of halide perovskites are described and specific examples of perovskite crystals are introduced. The description of impedance and photoimpedance measurement methods used for characterization of perovskite solar cells is also included in the thesis. The measurement of electrochemical impedance spectroscopy was conducted on four perovskite crystals and equivalent circuit was formed to fit the obtained data. Parameters of the circuit elements were acquired using the fitting method and were further evaluated in experimental part of this thesis.
Charakterizace vlastností perovskitovských fotovoltaických článků
Salaukou, Aleh ; Vanýsek, Petr (referee) ; Novák, Vítězslav (advisor)
This work deals with photovoltaic cells based on perovskite. The theoretical part describes the basic properties of perovskite structure, its composition and its using in solar cells. In addition, the work provides basic information about photovoltaic and silicon solar panels. Information on photovoltaic cell measurement methods such as impedance spectroscopy, photoimpedance spectroscopy, and load curve method are also presented here. Practical part of the Bachelor work deals with the application of measuring methods described in the theoretical part, the determination of equivalent circuits and discussions about the results obtained.
UHV-EC transfer system for electrochemical surface science studies
Jakub, Zdeněk ; Vanýsek, Petr (referee) ; Bartošík, Miroslav (advisor)
This thesis deals with the combined ultra-high vacuum (UHV) and electrochemical (EC) studies of selected iron oxide surfaces, namely Fe3O4(001) and -Fe2O3(012). The state-of- the-art knowledge regarding these surfaces is briefly reviewed, and importance of understanding these materials in the electrochemical environment is discussed. The design of the transfer system between UHV and EC environment is presented; individual features of the system are thoroughly discussed and the system is used for testing the stability of the Fe3O4(001) (2×2)R45° surface reconstruction in ambient conditions. The experimental results presented in this thesis show that the Fe3O4(001) (2×2)R45° reconstruction, utilized as an adatom array for single atom catalysis studies, survives both exposure to air and to liquid water, if the exposure is achieved in well-controlled fashion. Further, this thesis presents the first-ever atomic scale scanning tunneling microscopy (STM) study of the -Fe2O3(012) surface, which is important for photoelectrochemical water splitting. STM images of two surface reconstructions of the -Fe2O3(012) surface known to date are presented. A bulk terminated model of the (1×1) reconstruction is confirmed and a novel surface structure model for the (2×1) reconstructed surface is proposed. Adsorption studies of H2O and O2 on the (2×1) reconstructed surface are documented by timelapse STM.
Conductivity of PVA Membranes Containing Hydroxides of Alkali Metals
Kunovjánek, Miroslav ; Vanýsek, Petr (referee) ; Studničková, Marie (referee) ; Vondrák, Jiří (advisor)
Thesis deals with study of separators and membranes, suitable for using in alkali electrochemical applications like fuel cells or electrolysis. As basic material for membranes production is used polyvinylalkohol (PVA). Various methods of PVA cross linking are introduced in the thesis. PVA membranes are also doped by various types of additives to improve the attributes of the membranes like mechanical stability and or conductivity. The aim of the work is verification of parameters of membranes, doped by alkali hydroxides KOH, NaOH and LiOH at various temperatures. These hydroxides are added to the membrane especially for increasing of membrane conductivity.

National Repository of Grey Literature : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.