Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 467 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Spirituální ekologie: spolek Zeměsouznění
Skoumalová, Tereza ; Spalová, Barbora (vedoucí práce) ; Divíšek, Tereza (oponent)
Tato práce se zabývá spirituálními aspekty ekologických hnutí. Pro výzkum jsem vybrala spolek Zeměsouznění, který momentálně pracuje na postavení první české ekovesnice na pozemku bývalé obce Pěčkovice. Pomocí kvalitativního výzkumu jsem se snažila zodpovědět otázky týkající se motivace a zájmů o enviromentalismus a spiritualitu, jak se tyto dvě témata vzájemně ovlivňují. Zároveň práce vysvětluje jejich propojení s projektem vystavění ekovesnice. Pojem spirituální ekologie je v českém kontextu zatím neukotvený, a proto se tato práce věnuje, jak se spirituální ekologie projevuje na území České republiky. Snažím se zodpovědět v čem se ekologie může projevovat spirituálně, jaké hodnotové systémy členové spolku zastávají a jakou roli hraje ve spolku komunita.
Hodnocení reakce odrůd pšenice seté k suchu metodami molekulární biologie
Sodomová, Karolína
Tato práce se zabývá problematikou sucha, které se s probíhající klimatickou změnou objevuje stále častěji. Při delších či intenzivních obdobích působení sucha v zemědělské krajině pak může dojít k nezanedbatelným ztrátám na výnosech polních plodin. Zde bylo sledováno působení sucha v laboratorních podmínkách na dvě předem zvolené odrůdy pšenice ozimé. Ta je v České republice nejpěstovanější plodinou, a proto je důležité znát mechanismus její obrany na stresové prostředí. Reakce na stres byl hodnocen metodami molekulární biologie. Prostřednictvím metody Real Time PCR byla sledována exprese vybraných genů, díky čemuž byly porovnány reakce odrůd Bohemia a Tonnage. Z výsledků je pak patrné, že Bohemia při vystavení stresu suchem ztrácí vodu pomaleji. Zároveň lze pozorovat vyšší expresi ochranných genů u odrůdy Tonnage. To svědčí o její nižší toleranci vůči suchu. Dá se tedy tvrdit, že v zemědělské krajině, kde se častěji objevují období sucha, bude pro snížení ztrát z výnosů vhodnější, pěstovat více tolerantní odrůdy, kterou je v tomto experimentu odrůda Bohemia.
Současný stav a budoucí přínosy a rizika elektromobility v České republice
Minaříková, Martina
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu elektromobility v České republice a zhodnocením přínosů a rizik s ní souvisejících. V literární rešerši je shrnuta historie elektromobility ve světě a v České republice až do 21. sto-letí a základní rozdělení elektromobilů. Dále je vyhodnocen současný stav infrastruktury nabíjecích stanic, počtu elektromobilů a nabízené podpory ze strany státu. V neposlední řadě jsou zde posouzeny ekologické, technické, ekonomické a společenské přínosy a rizika elektromobility v České republice. Analytická část práce je provedena pomocí dotazníkového šetření. Dotazník zahrnuje otázky týkající se vnímání elektromobility respondenty, jejich zhodnocení výhod a nevýhod elektromobilů a odborné otázky zaměřené na všeobecnou znalost a orientaci respondenta v této problematice. Na základě těchto dat je provedeno vyhodnocení jednotlivých odpovědí a následuje vyhodnocení stanovených výzkumných otázek. Nakonec je vytvořen profil potenciálního majitele elektromobilu. Shrnutí výsledků dotazníkového šetření umožňuje získat přehled o názorech a preferencích respondentů, což může být klíčovým faktorem pro zavedení elektromobility v České republice.
Biokompozitní materiály v nábytkářství
Kopecká, Magdaléna
Tato bakalářská práce se zaobírá problematikou využití biomateriálů jako alternativních náhrad neobnovitelných materiálů a surovin pro zajištění budoucí ekologické udržitelnosti. Za referenční biokompozit, jako alternativu k neobnovitelným materiálům, bylo zvoleno houbové mycelium. Jsou popsány základní vlastnosti tohoto biomateriálu, způsob výroby, ale i požadavky na bezpečnost. Dále byly provedeny vybrané zkoušky fyzikálních a mechanických vlastností. Jednalo se o měření vlhkosti, hustoty, bobtnání a stanovení pevnosti v tahu kolmo na rovinu desky. Všechna měření byla prováděna v souladu s ČSN, výsledky měření byly popsány a statisticky ověřeny.
Výskyt Drosophila suzukii v ekologicky vedené vinici
Kadubec, Martin
Drosophila suzukii je invazivní škůdce, který představuje velkou hrozbu pro světové vinohradnictví a vinařství. První výskyt v Evropě se datuje od roku 2008. Díky klimatickým změnám se tento škůdce v dnešní době rozšiřuje i do chladnějších oblastí, kde pro něj dříve nebyly vhodné podmínky. Typickým příkladem je Česká republika. Cílem této práce bylo vyhodnotit náchylnost jednotlivých odrůd révy vinné na napadení škůdcem Drosophila suzukii v podmínkách České republiky. Pokus byl prováděn v jihovýchodní části republiky, konkrétně ve Slovácké vinařské podoblasti. Pozorování bylo prováděno na 5 odrůdách, konkrétně na Ryzlinku rýnském, Tramínu červeném, Hibernalu, Solarisu a Svatovavřineckém. Pozorování bylo prováděno po dobu šesti týdnů, v této době bylo provedeno celkově 12 odběrů na každé odrůdě. Vyhodnocení probíhalo v roce 2022 v měsících září a říjen. Dále byly tyto výsledky vyhodnoceny statistickou metodou analýza rozptylu. Mezi odrůdy s největším výskytem Drosophila suzukii se zařadily Hibernal a Solaris, naopak odrůdou s nejnižším výskytem byl Ryzlink rýnský.
Solární dobíjecí stanice a možnosti jejich využití v ČR
Deml, Jan
DEML, J. Solární dobíjecí stanice a možnosti jejich využití v České republice. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Další rozvoj elektromobility a růst počtu elektromobilů je spojen s poptávkou po dobíjecích stanicích, jak veřejných, tak i domácích. Je proto nezbytné zabývat se otázkami jejich budování s maximálním využíváním ekologických zdrojů energií včetně sluneční. V rešeršní části práce shrnuje poznatky o solárních dobíjecích stanicích a možnostech jejich využití v České republice. Dále je s využitím příkladů dobré praxe zpracována studie příležitosti výstavby veřejné solární dobíjecí stanice, s jejímž využitím jsou vymezeny klíčové faktory výstavby solárních dobíjecích stanic a možnosti jejich podpory v ČR.
Návrh nábytkového prvku s využitím materiálu Cannabis sativa L.
Rašková, Aneta
Bakalářská práce se zabývá možností využití konopí v nábytkářském průmyslu a to hlavně ve formě konstrukčních desek. Součástí práce je návrh jednoduchého nábytkového prvku a zjištění míry nahraditelnosti klasických dřevěných komponentů jako je dřevotřísková deska těmi konopnými. Součástí práce je rešerše toaletních stolků na trhu, přiblížení pojmů ekodesign a udržitelnost, historie a použití, konopí seznámení s přístupem k práci s konopím firem Hempwood a Vepa, návrhová a výkresová dokumentace tj. vývoj návrhu až k finální podobě, modelová 3D vizualizace variant, konstrukční řešení, postup výroby a testování desek. Provedení zkoušek na mechanické vlastnosti DTD a desek z konopí, jejich srovnání a vyhodnocení. Posouzení použitelnosti materiálu v konkrétním návrhu nebo zjištění jiného možného použití.
Dálkové migrace pestřenkovitých (Diptera: Syrphidae)
Hlaváček, Antonín ; Hadrava, Jiří (vedoucí práce) ; Černý, Martin (oponent)
Dálková migrace hmyzu je dobře známý fenomén, studovaný zejména u motýlů (Lepidoptera) nebo sarančat (Caelifera). Až donedávna byla migrace pestřenek (Diptera: Syrphidae) považována spíše za okrajovou záležitost a nebyla ji věnována větší pozornost. Miliardy pestřenek se však každoročně účastní jarní a podzimní migrace, čímž dochází k přenosu stovek tun biomasy a živin. Cílem této práce je shrnout dosavadní poznatky o migraci pestřenek v kontextu jejich ekologie a evoluce. V první části se věnuji biogeografii a diverzitě migrujících pestřenek a metodám studia migrace a jejich aplikaci ve výzkumu migrace pestřenek. V následujících kapitolách rozebírám migraci jednotlivých druhů v kontextu ekologie a evoluce. Zejména pak detailně pojednávám o populační dynamice, fenologii, orientaci a dimorfismu u migratorní generace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 467 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.