Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Znalosti a postoje k problematice HIV/AIDS u dospívajících ve vybraném regionu
Sajdlová, Magdalena ; Marádová, Eva (vedoucí práce) ; Hanušová, Jaroslava (oponent)
NÁZEV: Znalosti a postoje k problematice HIV/AIDS u dospívajících ve vybraném regionu AUTOR: Bc. Magdalena Sajdlová KATEDRA (ÚSTAV) Katedra školní a sociální pedagogiky, oddělení výchovy ke zdraví VEDOUCÍ PRÁCE: Peadr. Eva Marádová, Csc. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou uvedeny základní informace týkající se problematiky HIV a AIDS - podstata onemocnění, přenos onemocnění, způsob šíření, principy diagnostiky, možnosti terapie. Dále jsou popsány základní principy prevence pro široké vrstvy obyvatelstva a základní principy výuky, vzdělávání a prevence na základní škole. Ve výzkumném šetření je uvedeno, jakým způsobem je problematika HIV a AIDS vyučována ve třech osmých ročnících základních škol a tercii víceletého gymnázia. Informace byly získány studiem a hodnocením ŠVP jednotlivých škol, metodou dotazníkového šetření, strukturovaným rozhovorem s pedagogem, který problematiku HIV a AIDS vyučuje a školním metodikem prevence. Výsledky škol jsou pak vzájemně porovnány. Na základě vyhodnocení výsledků je zpracováno doporučení pro jednotlivé školy. KLÍČOVÁ SLOVA: HIV/AIDS, charakteristika onemocnění, prevence onemocnění
Tolerogenic dendritic cells as a novel cell-based therapy in type 1 diabetes
Kroulíková, Zuzana ; Funda, David (vedoucí práce) ; Smrž, Daniel (oponent)
Tolerogenní dendritické buňky (tolDCs) představují slibný nástroj v rámci buněčné terapie při léčbě autoimunitních onemocnění včetně diabetu I. typu (T1D). Mnoho protokolů je založeno na ex vivo generaci tolDCs a jejich terapeutický efekt byl demonstrován na zvířecích modelech autoimunitních onemocnění. V této diplomové práci jsme nejprve porovnali tři různé varianty tolDCs protokolů založených na vitaminu D a dexamethasonu s ohledem na jejich vliv na expresi kostimulačních molekul CD40, CD80, CD86 a MHC II a na expresi chemokinového receptoru CCR7. Dále jsme zhodnotili in vivo migraci PKH26 značených antigen- neloadovaných tolDCs a jejich efekt na indukci imunitní odpovědi/buněčné proliferace. TolDCs byly označeny PKH26 a migrace značených buněk byla sledována průtokovou cytometrií po intraperitoneální, subkutánní aplikaci na levé a také na pravé straně těla v 1., 3., 5., 7. a 9. den ve slezině, pankreatických, mesenterických, inguálních a axilárních lymfatických uzlinách NOD myší. Celkové množství buněk bylo použito jako další posuzující parametr. Živé PKH26+ CD11c+ CD3- buňky byly jasně detekovány ve slezině a v pankreatických lymfatických uzlinách po intraperitoneální administraci, zatímco subkutánní injekce vedla k akumulaci tolDCs především v inguálních a axilárních lymfatických uzlinách na...
Podpora zdravotní gramotnosti u seniora
HOLÁNOVÁ, Klára
Teoretická část práce: V diplomové práci je zpracována problematika zdravotní gramotnosti s ohledem na její podporu u seniorů. Zahrnuty jsou oblasti pro vysvětlení této problematiky a možnosti, kterými lze zdravotní gramotnost podporovat. Mluvíme zejména o správné motivaci seniora, dále o edukaci a možnostech vzdělávání pro seniory. Důležitá je také aktivizace, kterou můžeme rozvíjet schopnosti a dovednosti seniora. Cíle: Pro praktickou část práce byl stanovený jeden cíl, ke kterému náleží 5 hypotéz. Cíl: Popsat, jakým způsobem senioři podporují zdravotní gramotnost. Hypotézy: 1. Úroveň podpory zdravotní gramotnosti je ovlivněna zdravotním stavem seniora. 2. Ženy mají větší zájem o získávání informací návštěvou Dnů zdraví než muži. 3. Způsob podpory zdravotní gramotnosti je rozdílný u seniorů do 70 let a seniorů nad 70 let. 4. Senioři s vyšší úrovní podpory zdravotní gramotnosti považují informace o zdraví od odborného zdravotnického personálu za užitečné více než senioři s nižší úrovní podpory zdravotní gramotnosti. 5. Muži využívají Univerzit 3. věku k podpoře zdravotní gramotnosti více než ženy. Metodika: V praktické části této práce byl zvolen kvantitativní výzkum formou strukturovaných rozhovorů. Bylo sestaveno celkem 23 otázek zahrnujících i identifikační údaje. Výzkumný soubor byl tvořen 100 seniory nad 65 let z Jihočeského kraje, kteří na základě oslovení a jejich dobrovolného rozhodnutí zodpověděli stanovené otázky. Získaná data byla dále zpracována a vyhodnocena. Výsledky: Podle výsledků vychází, že ženy i muži mají stejný zájem o Dny zdraví. Úroveň podpory zdravotní gramotnosti nemá u seniorů rozdílný vliv na posouzení užitečnosti informací od odborného zdravotnického personálu a muži využívají Univerzit třetího věku stejně jako ženy. Podpora zdravotní gramotnosti je ovlivněna zdravotním stavem seniora v oblasti vzdělávání, pohybové aktivity a dodržování doporučení od lékaře. Způsob podpory zdravotní gramotnosti je rozdílný u seniorů do 70 let a nad 70 let v oblasti pohybové aktivity, vyhledávání informací a dnů zdraví zaměřených na první pomoc a prevenci úrazů, prevenci onkologických onemocnění, ochranu kůže a zdravé stravování. Závěr: Je důležité informovat seniory o možnostech podpory zdravotní gramotnosti a podávat jim informace k podpoře zdraví a prevenci nemocí. Výstupem z této práce je materiál určený pro seniory obsahující tyto informace.
Economic effects of the health promotion at the example of mammographic screening examination introduced in Czech republic in 2002
Fabová, Lucia ; Bartůsková, Lucia (vedoucí práce) ; Kotýnková, Magdalena (oponent)
Téma zdraví je v současné době velmi aktuální a stále více se vyvíjí potřeba podpory zdraví obyvatel a prevence nemocí. Důsledky zanedbání prevence a podpory zdraví na ekonomiku státu jsou jednoznačné, ať jde o růst veřejných výdajů na zdravotní péči nebo nepřímé efekty na úroveň lidského kapitálu. Cílem této práce je analýza podpory zdraví v České republice se zaměřením na mamografické screeningové vyšetření prsníka zavedené v roce 2002. Práca dokazuje pokles úmrtnosti na karcinom prsu po zavedení screeningového vyšetření a zvýšení počtu nálezů nádorů v dřívějších stadiích choroby. Taktéž analyzuje dopad na náklady na zdravotní péči a vliv screeningu na ne. Navrhuje rozšířit preventivní screeningové vyšetření i o další oblasti, ve kterých by využití screeningu mohlo být v budoucnosti užitečné.
Znalosti a postoje k problematice HIV/AIDS u dospívajících ve vybraném regionu
Sajdlová, Magdalena ; Marádová, Eva (vedoucí práce) ; Hanušová, Jaroslava (oponent)
NÁZEV: Znalosti a postoje k problematice HIV/AIDS u dospívajících ve vybraném regionu AUTOR: Bc. Magdalena Sajdlová KATEDRA (ÚSTAV) Katedra školní a sociální pedagogiky, oddělení výchovy ke zdraví VEDOUCÍ PRÁCE: Peadr. Eva Marádová, Csc. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou uvedeny základní informace týkající se problematiky HIV a AIDS - podstata onemocnění, přenos onemocnění, způsob šíření, principy diagnostiky, možnosti terapie. Dále jsou popsány základní principy prevence pro široké vrstvy obyvatelstva a základní principy výuky, vzdělávání a prevence na základní škole. Ve výzkumném šetření je uvedeno, jakým způsobem je problematika HIV a AIDS vyučována ve třech osmých ročnících základních škol a tercii víceletého gymnázia. Informace byly získány studiem a hodnocením ŠVP jednotlivých škol, metodou dotazníkového šetření, strukturovaným rozhovorem s pedagogem, který problematiku HIV a AIDS vyučuje a školním metodikem prevence. Výsledky škol jsou pak vzájemně porovnány. Na základě vyhodnocení výsledků je zpracováno doporučení pro jednotlivé školy. KLÍČOVÁ SLOVA: HIV/AIDS, charakteristika onemocnění, prevence onemocnění

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.