Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 157 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Online zpřístupnění kulturního dědictví v kontextu vybraných témat inrormační politiky
Vorlíčková, Blanka ; Papík, Richard (vedoucí práce) ; Vlasák, Rudolf (oponent)
Práce je věnována vybraným oblastem tématiky online zpřístupnění kulturního dědictví v kontextu moderní informační politiky, jejíž je součástí. Po vymezení používaných termínů, mezi nimiž je pojem kulturního dědictví definovaný na základě antropologického pojetí pojmu kultura, a po segmentaci kulturního dědictví podle klíčových aktivit organizace UNESCO, následuje kapitola prezentující evropské aktivity v oblasti digitalizace a online zpřístupnění kulturního dědictví jako součást informační politiky Evropské unie od druhé poloviny 90. let 20. století (s přesahem mimoevropských aktivit významných pro Evropu). V kontextu této evropské politiky je představena činnost paměťových institucí České republiky podílejících se na online zpřístupnění evropského kulturního dědictví. Třetí kapitola je věnována terciárnímu vzdělávání se zaměřením na USA a Evropu, s detailním zájmem o situaci ve Slovenské a České republice. Čtvrtá kapitola předkládá základní souhrnnou charakteristiku informačních systémů kulturního dědictví a nastiňuje možnosti jejich využití v rámci vzdělávání a jako bohatých informačních zdrojů pro uživatele knihoven. Poslední kapitola práce se zaměřuje na výsledky získané v rámci projektu věnovaného tvorbě digitální knihovny pro online zpřístupnění obsahu osobních knižních fondů.
Průzkum stropní konstrukce knihovny Jezuitské koleje v Telči
Válek, Jan ; Skružná, Olga
Cílem nedestruktivního průzkumu bylo bližší poznání stropní konstrukce před plánovanou rekonstrukcí knihovny.
Průzkum konstrukcí skrytých pod podlahou zámecké kaple Všech svatých v Telči
Válek, Jan ; Skružná, Olga
Cílem nedestruktivního průzkumu bylo zjistit přítomnost stavebních konstrukcí skrytých pod soudobou podlahou. Průzkum potvrdil polohu krypty a neodhalil žádné další konstrukce.
Potential of Historical Water Management Objects in Tourism
Havlíček, M. ; Svoboda, J. ; Skokanová, H. ; Dzuráková, M. ; Pavelková, R. ; Vyskočil, Aleš
Historic water management facilities may have various uses in the field of tourism. Some water management facilities can be adapted for purposes of board and/or lodging of visitors, which is a common alternative use of former water mills, sawmills or hammermills (workshops for processing of iron by mechanical hammer). A smaller part of water management facilities serves within tourism as attractive goals for visitors, e.g. expositions in old water mills, hammermills, paper mills, sawmills, stamping mills, hydroelectric power plants, waterworks facilities. In addition to the above examples, the preserved water management structures can also become attractive if they become part of hiking and biking trails. These include aqueducts, remains of navigation canals, old wells, preserved and extinct old weirs and dikes. Some water management objects have cultural and historical significance and are protected as cultural monuments. An evaluation of the potential of historic water management facilities in all aspects of tourism was performed in selected river basins in the Czech Republic.
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2019. 1. díl, Muzea, galerie a památkové objekty
Lindnerová, Vladimíra ; Šílová, Hana ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
Předmětem zjišťování je činnost muzeí, galerií, památníků a památkových objektů. Nejvýznamnější šetřené ukazatele se vztahují k rozsahu sbírek, návštěvnosti, pořádání výstav, expozic, vzdělávacích programů, odborných konferencí a seminářů a v neposlední řadě k zaměstnanosti a hospodářským výsledkům činnosti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Průzkum konstrukcí skrytých pod podlahou kostela sv. Jakuba v Telči
Válek, Jan ; Skružná, Olga
Cílem nedestruktivního průzkumu bylo zjistit přítomnost stavebních konstrukcí skrytých pod soudobou podlahou, zejména předpokládanou podzemní kryptu.
Průzkum konstrukcí skrytých pod podlahou kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci
Válek, Jan ; Skružná, Olga ; Kozlovcev, Petr
Cílem nedestruktivního průzkumu bylo zjistit přítomnost stavebních konstrukcí skrytých pod soudobou podlahou. Měření bylo provedeno v prostoru kněžiště v místě předpokládané tumby.
Budoucnost historického a kulturního dědictví: aplikace big data v digitálních humanitních vědách
Hryshyna, Kateryna ; Řehořová, Irena (vedoucí práce) ; Gvoždiak, Vít (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tématem zachování kulturního dědictví v kontextu digitálních humanitních věd. Hlavním tématem této práce bude představení moderních nástrojů a technologií zaměřených na zachování kulturní paměti v Evropě. Cílem práce bude zmapování přínosu a potenciálních rizik digitálních infrastruktur CESSDA, ARIADNE PLUS a DARIAH-EU pro zachování kulturního dědictví. Práce bude rozdělena na tři části - v teoretické části bude stručně představeno téma digitálních humanitních věd a jejich studia, pojem big data, a rovněž proměny digitálních archivů v kontextu digitálních humanitních věd. Analytická část se zaměří na zmapování aktuální situace zachování kulturního dědictví v Evropě. Poslední, praktická část, nabídne analýzu výhod a nevýhod digitálních infrastruktur ARIADNE PLUS, CESSDA a DARIAH-EU jak pro zachování kulturního dědictví, tak i pro výzkum v sociálních a humanitních vědách.
Naplňování veřejného zájmu památkové péče v ČR
Krejzek, Igor ; Frič, Pavol (vedoucí práce) ; Jelínková, Marie (oponent)
V diplomové práci jsem se zabýval aktuální problematikou naplňování veřejného zájmu památkové péče v České republice. V teoretické části práce jsem vymezil základní pojmy - veřejný zájem, a to zejména ve vztahu k památkové péči, dále jsem charakterizoval pomocí modelu A-A-A klíčové aktéry památkové péče, organizaci památkové péče v České republice jako arénu a agendu rozhodovací činnosti. Její kvalita je klíčovým indikátorem naplňování veřejného zájmu památkové péče v ČR. Následně jsem se zabýval podstatou všeobecně proklamovaného, zároveň však dosud kriticky nezkoumaného postulátu "dvoukolejnosti památkové péče". Rozhodovací činnost v památkové péči je i přes zákonem jasně stanovené pravomoci a kompetence značně matoucí a logicky s sebou přináší řadu konfliktů a dílčích problémů, které je žádoucí nejen identifikovat, ale také navrhnout některé varianty jejich smysluplných řešení. Podmínkou zjištění míry naplňování veřejného zájmu památkové péče v ČR bylo nalezení kritérií kvality rozhodování. Těmi jsou základní zásady rozhodovací činnosti správních orgánu, uvedené v ustanoveních § 2 až § 8 správního řádu. Přínosy zpracování diplomové práce pro potřeby oboru Veřejná a sociální politika spatřuji zejména v posouzení kvality rozhodovací činnosti v památkové péči a v interpretaci pojmu veřejného zájmu...
Význam královéhradecké katedrály Ducha Svatého a návrh edukačního programu
Šorm, Ladislav ; Zimmermannová, Marie (vedoucí práce) ; Opatrný, Aleš (oponent)
Diplomová práce předkládá stručný přehled historického vývoje královéhradecké katedrály Ducha Svatého. V hrubých obrysech pojednává o historickém, náboženském a kulturním bohatství vytvořeném několika generacemi našich předků v průběhu sedmi staletí. Práce obsahuje návrh edukačního programu v katedrále Ducha Svatého. Program je určen zejména pro vzdělávání studentů středních škol. S ohledem na výjimečnost místa a jeho bohatý potenciál je zde zmíněna nejen jedinečnost historie a architektury, nýbrž i působení některých významných osobností místního společenského a náboženského života. Nedílnou součástí edukačního programu je stručná historie církve, její vývoj a hierarchie. Neopomíjí se přitom ani přínos křesťanství k vzdělanosti národa. V této souvislosti vede program k bližšímu poznání katedrály a života kolem ní a pomáhá studentům překlenout předsudky vůči křesťanství a církvi. Odhaluje katedrálu jako kulturní a společenské pojítko. Hlavním cílem práce je vyzvednutí významu královéhradecké katedrály Ducha Svatého jako historického, náboženského a kulturního dědictví národa. Edukační program má vyvolat zájem studentů o nejvýznamnější historickou sakrální stavbu města Hradec Králové a tím o současnost a minulost města a národa. Výchovná hodnota edukačního programu spočívá v probouzení touhy...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 157 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.