Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 196 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2022. I. díl, Muzea, galerie, památky
Nováková, Eliška ; Lindnerová, Vladimíra ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
Předmětem zjišťování je činnost muzeí, galerií, památníků a památkových objektů. Nejvýznamnější šetřené ukazatele se vztahují k rozsahu sbírek, návštěvnosti, pořádání výstav, expozic, vzdělávacích programů, odborných konferencí a seminářů a v neposlední řadě k zaměstnanosti a hospodářským výsledkům činnosti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Monitoring stavu archeologických areálů Pražského hradu
Válek, Jan ; Kozlovcev, Petr ; Kotková, Kristýna ; Fialová, Anna ; Svorová Pawełkowicz, Sylwia ; Frankl, Jiří
Za účelem studia mikroklimatických poměrů proběhl v období od srpna 2020 do května 2023 monitoring vybraných archeologických terénů Pražského hradu. V daném časovém rozsahu bylo sledováno vnitřní klima areálu pod III. nádvořím Pražského hradu, tzv. Velkých vykopávek. Během monitorovací kampaně byly v různých časových obdobích umístěny senzory i do prostoru Malých vykopávek a archeologického terénu kláštera sv. Jiří. Monitorována byla především relativní vlhkost vzduchu, teplota vzduchu i materiálů, vlhkost stavebních materiálů atd., také byly odebrány a analyzovány vzorky stavebních materiálů a monitorován výskyt biologických činitelů. Výzkum se detailně zaměřil na popis teploty a relativní vlhkosti vnitřního prostředí ve vztahu k vlhkosti materiálů a jejich potenciálním degradačním činitelům. Ty zde primárně reprezentují vodorozpustné soli. Jejich nebezpečnost z hlediska poškození historických materiálů je ovlivněna kolísáním relativní vlhkosti a odpařováním vody z kapilárních pórů v kombinaci s teplotou. Výzkum ukázal, že nejzásadnějším problémem je pro areály zatékání, popř. průsak vody skrz terén, okolní konstrukce nebo strop.
Průzkum Přibyslavské štoly zemním radarem
Válek, Jan ; Kotková, Kristýna ; Kozlovcev, Petr
Byl realizován nedestruktivní průzkum Přibyslavské štoly pomocí zemního radaru. Cílem měření bylo ověření existence případných prostor skrytých pod současným povrchem štoly. Průzkum lokalizoval násyp nad skalním podložím štoly a další nehomogenity.
Postup identifikace segmentů předindustriální krajiny v České republice
Kolejka, Jaromír ; Kirchner, Karel ; Ondráček, Stanislav ; Zapletalová, Jana ; Batelková, Kateřina ; Krejčí, Tomáš ; Nováková, Eva
Zjištěné segmenty předindustriální krajiny představují cenné kulturní dědictví venkova. Představují předmět ochrany krajiny a krajinného rázu. Mohou se stát atraktivitou cestovního ruchu a zdrojem příjmů venkovských obcí. Novost metodiky spočívá v účelovém využití nejnovějších a současně nejstarších spolehlivých kartografických podkladů k identifikaci segmentů krajinného kulturního dědictví. Metodika podává identifikační znaky daných segmentů v současné krajině a jejich ověření na bázi historických mapových podkladů. Jde o inovativní postup orgánů veřejné správy a pověřených subjektů, jehož výsledky by měly přispívat k evidenci, péči a rozumnému využití málo známého kulturního dědictví.
Obnova kláštera ve Šternberku
Pecháčková, Lucie ; Kocourek, Tomáš (oponent) ; Guzdek, Adam (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je architektonická studie obnovy a nového využití historické budovy bývalého kláštera ve Šternberku a okolní zahrady. Klášter je v majetku města, které pro něj hledá využití. Cílem návrhu je dát této památce nový život, tedy aby se stala živou součástí města, která má nejen historický, ale i současný společenský význam. A díky tomu má i prostředky na svoji údržbu a zachování historických hodnot pro další generace. Tento záměr studie řeší vytvořením příjemného a dobře přístupného prostředí zahrady a výběrem náplně budovy, která dá lidem důvod areál kláštera více navštěvovat a využívat. Architektonický návrh vychází z analýzy současného stavu a volně reflektuje představy vedení města. A zároveň z hlediska památkové péče návrh usiluje o co největší míru zachování nebo obnovení hodnotných historických stavebních konstrukcí a detailů. Novou náplní objektu je hotel s wellness, restaurace, kavárna, kanceláře a coworkingové centrum, výstavní prostory ateliéry a multifunkční městský sál. Budova je doplněna o nové architektonické prvky centrálního schodiště s výtahem a zastřešení atria, které stejně jako parková úprava zahrady kombinují současnou architekturu s konceptem barokního tvarosloví.
Edukace kulturního dědictví ve vybraných programech Archeoskanzenu Březno
Fuksová, Johana ; Hanková, Zdeňka (vedoucí práce) ; Linková, Marie (oponent)
Práce se zaměřuje na vypracování konkrétního návrhu kategorizace cílů aktivit, které probíhají v rámci edukačního programu Archeoskanzenu Březno Žít pravěk. Tomuto návrhu předchází vymezení těch oblastí pedagogiky, do kterých řadíme muzea obecně, konkrétně pak edukační programy archeoskanzenů. Nedílnou součástí této práce je také obecná kategorizace cílů vzdělávání z hlediska rámcových vzdělávacích programů, jejich průřezových témat a vzdělávacích oblastí a z hlediska taxonomií cílů. V návrhu kategorizace cílů jsou cíle z těchto oblastí kategorizovány a definovány za účelem zpřehlednit edukační programy dané instituce pro učitele základních škol a nastavit vhodné podmínky pro evaluaci těchto programů v rámci běžného vyučování. Součástí práce je také analýza předloženého návrhu, která vznikla za účelem dalšího zpřehlednění očekávaných cílů edukačních programů a naleznutí oblastí s potenciálem ke zefektivnění nebo zvýšení edukačního působení v rámci edukačních programů na žáky základních škol.
Metodika klasifikace korozní agresivity vnitřních prostředí znečištěných těkavými organickými kyselinami
Kouřil, M. ; Boháčková, T. ; Švadlena, J. ; Prošek, T. ; Strachotová, K. Ch. ; Kreislová, K. ; Fialová, P. ; Majtás, Dušan
Cílem metodiky je konkretizovat postupy určení korozní agresivity vnitřních atmosfér pro oblast památkové péče, zejména v objektech se zvýšeným rizikem výskytu těkavých organických látek, které mohou svou korozní agresivitou ohrožovat kovové i další objekty s kulturní a historickou hodnotou. Cílovými lokalitami tedy jsou například archivy, knihovny, výstavní prostory a depozitáře muzeí a kostely a cílovými předměty olověné pečetě, varhanní píšťaly obsahující olovo, vitráže, cínoolověné nádobí, technické památky s olověnými pájkami, liteřina, apod.
Calcareous nannofossils assemblages for provenance analysis of European paintings: From the sample preparation to the assemblage comparison
Jaques, Victory Armida Janine ; Holcová, Katarína (vedoucí práce) ; Caruso, Francesco (oponent) ; Oszczypko-Ciowes, Marta (oponent)
Tato disertační práce je komentářem ke čtyřem publikovaným studiím a páté studie předložené do recenzovaných a impaktovaných vědeckých časopisů. Tři studie jsou metodickými pracemi, které vylepšují analýzu mikrovzorků z maleb zvláště zaměřenou na zlepšení přesnosti měření, vizualizaci vzorků a kombinaci metod měření. Další dva články se zaměřují na určování fosilních společenstev nannoplanktonu a srovnání mezi společenstvy z referenčních historických oblastí a z podkladových vrstev maleb. Tato práce je rozdělena do tří hlavních částí, a to na úvod, metody a výsledky využití vápnitého nannoplanktónu pro provenienční analýzu uměleckých děl. V úvodu je uvedeno podrobné vysvětlení o technikách malby, historických materiálech, obchodních cestách, co jsou nannofosílie a jejich možného využití v provenienční analýze V části Metodika jsou shrnuty vypracované přípravné metodiky a vysvětleny nejdůležitější výsledky. Ve třetí části - Společenstva nanofosilií jsou vysvětleny a korelovány s literaturou rozdíly mezi soubory z různých oblastí Evropy oproti společenstvím z uměleckých maleb. Diskutuje se vliv použité metodiky na výsledky, protože je nutné pracovat s unikátním materiálem v oblasti kulturního dědictví; vzorky jsou proto velmi malé. K získání maximálního množství informace z miniaturních vzorků, je...
The Folk Song Cultural Heritage in the Context of Political Correctness: When hep, hep is not hop, hop
Uhlíková, Lucie ; Pavlicová, M.
The paper explores folk songs written down in what is present-day Czech Republic from roughly the beginning of the 19th century to the 1970s. It shows how song lyrics were treated in the past when they did not conform to the social conventions, aesthetics, ethical ideals, and patriotic goals of the time. When such songs were written down by collectors, their lyrics were often modified, some parts being omitted, others changed. This practice was followed from the early 19th century until the fall of the communist totalitarian regime in 1989. At present, these authentic folk song lyrics seem non-controversial by some performers, but many lyrics are far from it. One of the components of tradition is social memory, which is associated with cultural stereotypes—the generally fixed ideas that people have about themselves and members of different groups. These “Others” are usually members of a different ethnicity, religion, or social class. Their image in folklore involves certain ideas, ideological views, evaluative attitudes, and historical experience. Using the example of otherness, which in Czech folk songs is mainly associated with the negative image of members of the Jewish minority, the paper shows the possible results of misunderstanding the historical context: the anti-Semitic motifs of some older songs and dances resented in public may not be evident to those who perform them today.
Když hep hep není hop hop: folklorní kulturní dědictví v kontextu politické korektnosti
Uhlíková, Lucie ; Pavlicová, M.
Příspěvek na příkladu lidových písní zapsaných na území dnešní České republiky zhruba od počátku 19. století do 70. let 20. století ukazuje, jak bylo v minulosti nakládáno s písňovými texty, které se v daném historickém nevyhovovaly dobovým společenským konvencím, estetickým i etickým ideálům i vlasteneckým cílům. Pokud byly vůbec takové písně zapsány, pak byl jejich text upravován, některé jeho části byly vypuštěny, jiné změněny. Tato situace trvala od počátku 19. století do pádů komunistické totality v roce 1989. Dnes se autentické znění folklorních textů a dalších dobových pramenů může jevit jako bezproblémová záležitost. Jednou ze složek tradice je ale také sociální paměť a s ní spojené kulturní stereotypy – ustálené představy, které mají lidé sami o sobě a o příslušnících odlišných skupin. Ti „druzí“ mohou být příslušníci jiného etnika či náboženství, odlišné sociální vrstvy apod. Jejich obraz ve folkloru představuje poměrně složitý komplex obecných představ, ideologických názorů, hodnotících postojů a historických zkušeností. Příspěvek na příkladu tzv. fenoménu cizosti, který je v českých lidových písních spojen především s negativním obrazem příslušníků židovské minority, ukazuje, že ztráta historického kontextu může znamenat, že dnes mohou být na veřejnosti prezentovány písně a tance, jejichž antisemitský motiv těm, kteří je interpretují, nemusí být vůbec zřejmý.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 196 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.