Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 283 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ochrana eshopů z pohledu práva duševního vlastnictví
Lokvenc, Dominik ; Holcová, Irena (vedoucí práce) ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
Tato práce si klade za cíl poskytnout základní a praktický přehled prostředků ochrany e-shopů z pohledu práva duševního vlastnictví tak, aby se mohl každý zakladatel či provozovatel e- shopu, jejich zástupce či příslušný zaměstnanec, nebo jakýkoli jiný čtenář, jehož daná problematika zajímá, seznámit s jednotlivými duševněprávními insituty a jejich případnou aplikací na konkrétní e-shop. V první části této práce je vysvětleno základní pojmosloví týkající se jak práva duševního vlastnictví, tak i samotných e-shopů. Kromě toho je v první části rovněž rozebírána charakteristika e-shopů, jakožto prostředku internetového obchodu. Koncept první části by tak měl usnadnit pochopení podrobnějšího rozboru jednotlivých duševněprávních institutů napříč zbývajícími částmi práce. V druhé části je rozebírána ochrana e-shopů z pohledu autorského práva. Dochází k popisu možností autorskoprávní ochrany e-shopu jako celku, jakož i jeho jednotlivých prvků. Jednotlivé aspekty jsou pak posuzovány nejen z pohledu české právní úpravy, ale i z pohledu práva Evropské unie, včetně případného přihlédnutí k německé judikatuře, či judikatuře USA. Rozbor každého e-shopového prvku pak doprovází řada praktických příkladů, pro vytvoření věrné představy o dané problematice na straně čtenáře. V třetí části jsou představeny aspekty ochrany...
Autor a interpret hudebního díla jako subjekty autorskoprávních vztahů v procesu vzniku a exploatace autorského díla
Kletenský, Jan ; Křesťanová, Veronika (vedoucí práce) ; Holcová, Irena (oponent)
Resumé Cílem práce je představit autorům a interpretům hudebního díla právní rámec úpravy autorských práv a práv souvisejících s právem autorským. Jedná se o problematiku relativně složitou, a proto je dle mého názoru důležité, aby autoři a interpreti jako umělci měli alespoň základní představu o tom, jaká práva a povinnosti jim vznikají v procesu tvorby a exploatace hudebních děl a jaký právní rámec ochrany jim právo poskytuje. Zároveň je mi toto téma velice blízké, protože jsem sám autorem a interpretem hudebních děl. V první kapitole se zabývám hudebním dílem z hlediska jeho jednotlivých složek, a to jak z pohledu právního, tak i z hlediska hudební teorie. Vzhledem k tomu, že kritérium jedinečnosti autorského díla nevylučuje užití části jiných děl, zabývám se i otázkou legálních způsobů užití cizích děl v procesu vzniku autorských děl a dále i otázkou plagiátorství. V závěru první kapitoly zmiňuji i (pro hudební díla typický) vznik autorského díla spoluprací více autorů. V druhé kapitole představuji autorům katalog jejich osobnostních i majetkových práv se zaměřením na ty složky, které jsou relevantní vzhledem k hudebním dílům, včetně doby trvání jejich práv a postmortální ochrany autorských děl. Třetí kapitola se analogicky ke kapitole předchozí věnuje katalogu práv výkonných umělců a jejich postavení v...
Porušování práv duševního vlastnictví v prostředí počítačových sítí
Jeřábek, Tomáš ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
Název: Porušování práv duševního vlastnictví v prostředí počítačových sítí Těžiště předkládané diplomové práce leží v popisu relevantní legislativy, judikatury a v rozboru druhů právních odpovědností. Legislativa je popsána od úrovně mezinárodních smluv, včetně dohody TRIPS a Internetových smluv WIPO, přes evropské směrnice až po české vnitrostátní právo, zejména autorský zákon a další vybrané normy občanskoprávní i trestní. Práce se zabývá také předpisy Francie a Spojených státu amerických, známých tvrdou linií ochrany autorských práv. Krátce je pojednáno o metodickém návodu Nejvyššího státního zastupitelství. Naváže rozbor civilních, správních a trestních odpovědností. Judikatura zahrnuje rozhodnutí Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, dále rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Scarlett a několik zahraničních rozhodnutí, zejména nizozemských rozsudků ve věcech profesní asociace BREIN a amerického případu Betamax.
Dokumentární film z hlediska autorského práva
Fořt, Ferdinand ; Křesťanová, Veronika (vedoucí práce) ; Holcová, Irena (oponent)
Hlavním cílem této diplomové práce s názvem Dokumentární film z hlediska autorského práva je prozkoumat a zhodnotit autorskoprávní specifika dokumentárních filmů. Nejprve je popsán dokumentární film jakožto kulturní fenomén se zvláštním vztahem k realitě - jsou uvedeny jeho možné definice, třídění a nastíněny etické otázky, které nabízí. Poté následuje krátký exkurz do dějin ochrany audiovizuálních děl (jak na území ČR, tak v mezinárodním kontextu), přičemž detailněji jsou rozvedeny části týkající se přímo dokumentárního filmu. V další části se práce věnuje pojmu audiovizuální dílo a autorství audiovizuálního díla podle účinného českého autorského zákona č. 121/2000 Sb. a snaží se vymezit hranice tohoto pojmu a jeho možné výklady zejména ve vztahu k dokumentárním a dalším non- fikčním filmům. Poté následuje kapitola zabývající se právní povahou protagonistů dokumentárního filmu neboli sociálních herců, která se liší od herců v hraném filmu, neboť sociální herci nepředvádějí umělecké výkony ve smyslu autorského zákona. Na tuto kapitolu navazuje část týkající se ochrany osobnosti sociálních herců v dokumentárních filmech, která se řídí obecnou úpravou ochrany osobnosti v zákoně č. 89/2012 Sb. občanském zákoníku, což může při tvorbě dokumentárních filmů vyvolávat značné problémy. Další kapitola se pak...
Vztah známkoprávní a autorskoprávní ochrany v českém právu
Jurášová, Monika ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Císařová, Zuzana (oponent)
Resumé Vztah známkoprávní a autorskoprávní ochrany v českém právu Jak ochranné známky, tak autorská díla jsou nehmotné statky a předměty duševního vlastnictví. Ochranná známka je zakotvena v Zákoně č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách jako označení, které se používá k označování zboží neb služeb vytvořených jednou osobou (fyzickou nebo právnickou) a k jejich odlišování od zboží nebo služeb vytvořených osobou odlišnou tak, aby byl spotřebitel schopen rozpoznat původ zboží nebo služeb. V souladu se zákonem takové označení může tvořit jméno, slovo, logo, barva, tvar výrobku nebo jeho obal, písmeno či písmena nebo číslice nebo kombinací výše uvedeného, a musí být vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě. Označení musí být originální, musí mít rozlišující schopnosti a musí být ve vztahu ke zboží nebo službám, které označuje. Označení, které splňuje takové náležitosti, může být registrováno u příslušného Úřadu průmyslového vlastnictví a následně získat certifikát a známkoprávní ochranu. Autorské dílo je chráněno podle Autorského zákona č. 121/2000 Sb., jako jedinečný výsledek tvůrčí duševní činnosti, vyjádřený v objektivně vnímatelné podobě. Autor má výhradní práva ke svému dílu, jež se dělí na práva osobnostní a práva majetková. Zahrnují zejména právo na určení autorství a udělování oprávnění (licence) k užití...
Ochrana počítačových programů, informačních systémů a příbuzných služeb právem duševního vlastnictví
Kalíšek, Jindřich ; Kříž, Jan (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent) ; Pítra, Vladimír (oponent)
Ochrana počítačových programů, informačních systémů Jindřich Kalíšek - Disertační práce a příbuzných služeb právem duševního vlastnictví Strana 1 z 3 Ochrana počítačových programů, informačních systémů a příbuzných služeb právem duševního vlastnictví Abstrakt disertační práce 1) Disertační práce Ochrana počítačových programů, informačních systémů a příbuzných služeb právem duševního vlastnictví se zabývá hlavními i vybranými alternativními přístupy k právní ochraně počítačových programů, informačních systémů a příbuzných softwarových služeb. 2) Cílem práce je zanalyzovat a poskytnout aktuální konzistentní informaci především o dvou hlavních mezinárodně dostupných formách právní ochrany - ochraně právem autorským a průmyslově-právní ochraně počítačových programů, koncizně popsat jejich vývoj, současný stav a klíčové právní normy (mezinárodní, unijní a národní), které je upravují. 3) Disertační práce se skládá z úvodu, devíti kapitol a závěru. Práce se dělí na čtyři celky - úvodní výklad, část autorskoprávní, část průmyslově-právní a část srovnávací a závěrečnou. 4) V úvodu se čtenář seznámí se zkoumanou problematikou a základními teoretickými východisky a tezemi práce, jsou zde popsány její cíle, použité metody a stručně rozvrženo její členění. V kapitole 1 jsou definovány základní pojmy práce (data,...
Autorskoprávní ochrana výtvarných děl
Zajíčková, Zuzana ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Žikovská, Petra (oponent)
Shrnutí v českém jazyce Autorskoprávní ochrana výtvarných děl Tato práce se zabývá problematikou autorského práva se zaměřením na výtvarná díla a moderní podoby současného vizuálního umění. Obsahuje úvod do práva autorského, zejména zařazení do systému práva, vymezení základních principů a pramenů právní úpravy. Dále se zaměřuje na osobnostní a majetková práva autora včetně jejich konkrétních forem. Třetí kapitola pojednává blíže o právním vymezení výtvarného umění, včetně uvedení tradičních i moderních forem. Kapitola následující shrnuje prostředky právní ochrany výtvarných děl, a sice jak soukromoprávní, tak veřejnoprávní. Pátá kapitola předkládá právně filozofické zamyšlení nad ochranou umění ve veřejném prostoru, street artu a graffiti, jako svébytných uměleckých podob, které se dostávají do kolize s právy třetích osob. Šestá kapitola navazuje na kapitolu předchozí a zabývá se úpravou urbanistického umění (street art a graffiti) ve Francii. Sedmá kapitola analyzuje známé judikáty, týkající se sporů o výtvarné umění v našem právním prostředí. V následující kapitole se práce věnuje autorskému právu a jeho pojetí ve Francii, a sice historicko - filozofickému kontextu, definici autorského práva a podmínkám ochrany. Tato kapitola obsahuje také reflexi francouzské odborné veřejnosti nad budoucí podobou...
Internet a autorské právo - rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů a způsob ochrany proti pirátství
Mačenbacher, David ; Císařová, Zuzana (vedoucí práce) ; Holcová, Irena (oponent)
Hlavním smyslem p edkládané diplomové práce je analýza a zhodnocení sou asného stavu autorského práva s d razem na odpov dnost jednotlivých subjekt v informa ní spole nosti. Nedílnou sou ástí práce je i p ehled právních norem, a to jak mezinárodních a národních, tak zejména komunitárních. Záv r práce se pak zaobírá problematikou porušování autorského práva s návrhy, jak tento zna ný rozsah porušování eliminovat nebo alespo snížit. vodem pro výb r diplomové práce s tématem "Internet a autorské právo - rozsah odpov dnosti jednotlivých subjekt a zp sob ochrany proti pirátství", pro m byl edevším ten, že má profesní specializace je orientována na prost edí po íta a Internetu. Velmi m také zaujal neustálý legislativní vývoj v tomto sm ru, který kontinuáln p ichází s novými zp soby ochrany autorského práva. Práce je d lena do p ti kapitol, které jsou d leny do množství podkapitol. V úvodu a v prvních dvou kapitolách je Internet definován právn i laicky, p emž se asto snažím najít i hlubší souvislosti, které mají sv j p vod v ostatních oblastech práva, zejména v právu ústavním a dále v lidských právech a svobodách. etí kapitola je zam ena na prameny autorského práva. tená e by tento p ehled l informovat o p vodu autorského práva a zárove mu nastínit aktuální právní edpisy s nastín ním budoucího vývoje....
Sport a právo duševního vlastnictví-zejména autorskoprávní aspekty
Zikl, Jan ; Křesťanová, Veronika (vedoucí práce) ; Holcová, Irena (oponent)
Sport a právo duševního vlastnictví - zejména autorskoprávní aspekty Duševní vlastnictví ovlivňuje s větší či menší intensitou téměř všechny oblasti lidského života v moderní společnosti, sport nevyjímaje. Vynálezy nových technologií umožňují sportovcům a sportovkyním dosahovat lepších výsledků či soutěžit ve zcela nových sportovních disciplínách. Dopady vysílacích práv a "branding" sportovních týmů, sportovců a jejich sponzorů byly a jsou rozhodujícím faktorem finančního rozmachu sportu a umožnily jeho přetvoření v quasi náboženství mnoha lidí po celém světě. Diváci/obecenstvo se sportovních klání účastní pro potřeby duševního uspokojení a jiné důvody obdobné těm pro které lidé navštěvují divadla. V antickém Řecku soutěžili na olympijských hrách sportovci s básníky, řečníky a jinými umělci. Diplomová práce se zaměřuje zejména na autorskoprávní aspekty "sportu samotného" (termín "sport" je v práci užíván ve smyslu zahrnujícím jednotlivé sportovní pohyby, kombinace pohybů (sportovní komponenty) i celá sportovní klání či zápasy (sportovní události). V Části 1 - "Úvod" je nejprve podrobněji diskutována role duševního vlastnictví ve sportu a posléze role sportu v moderní společnosti. Část 1 obsahuje též definice některých pojmů užívaných dále v této práci. Část 2 - "Sport - autorské dílo?" nejprve...
Veřejné licence a public domain jako alternativy copyrightu
Köppel, Petr ; Šisler, Vít (vedoucí práce) ; Fáberová Slušná, Kateřina (oponent)
Práce nejprve představuje oblast veřejných licencí jako prostor mezi autorským zákonem a sférou volných děl. Poté u kategorií proprietárního softwaru, svobodného a open source softwaru, otevřeného hardwaru a otevřeného obsahu postupně mapuje jednotlivé druhy veřejných licencí a s nimi spojená společenská a kulturní hnutí, dává je do vzájemných a časových souvislostí, rozebírá jejich charakteristické rysy a porovnává je mezi sebou, ukazuje, jak veřejné licence definují různá s nimi spojená hnutí, a také analyzuje, jaké překážky užití veřejných licencí v České republice klade české právo. Klíčová slova Autorské právo, licence, open source, creative commons, volné dílo, software, design.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 283 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.