Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 234 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj a limity autorskoprávní ochrany v globální informační společnosti
Andruško, Alena
Autorské právo je jedním z těch právních odvětví, které se v souvislosti s rozvojem Internetu dostalo do popředí zájmu celé globální informační společnosti. S rozvojem "Web 2.0", někdy také nazývaného "participativní web" a s ním uživatelsky generovaného obsahu (user generated content - UGC), s rozvojem peer-to-peer (P2P) sdílení souborů a v nedávné době také tzv. cyberlockers, se stala efektivita ochrany autorských práv online obtížně řešitelným problémem. Porušování autorských práv online je nicméně komplexním fenoménem, ke kterému přispívá celá řada rozličných faktorů. K pochopení toho, jaké jsou to faktory a jak ovlivňují porušování autorských práv online, však není dostačující pouhá znalost teritoriálních či mezinárodních právních pravidel ovládajících autorské právo, ale také znalost a pochopení ekosystému, ve kterém k online porušování autorských práv dochází. Pouze komplexní znalost celé problematiky, včetně znalosti historie, vývoje a technického fungování Internetu, umožňuje vidět ucelený obraz a také nakonec odhalit, proč je globální revize a reforma současného systému autorského práva naprosto nezbytná.
Internet ve vztahu informační vědy a práva
Fáberová Slušná, Kateřina ; Křesťanová, Veronika (oponent) ; Holcová, Irena (oponent)
Práce se zabývá analýzou vlivu vybraných prvků veřejných licencí na zvýšení kvality informací publikovaných v informačním prostředí internetu. Jejím cílem je zjistit, zda existuje reálný vliv na kvalitu informací v prostředí internetu prostřednictvím zkvalitnění zdrojů těchto informací, a dále reflexe výsledků provedené analýzy v rámci povinného informačního vzdělávání v České republice. V první části je práce věnována autorskoprávním aspektům souvisejícím se sledovanou problematikou a z právního hlediska vymezuje jednotlivé součásti zkoumaného informačního prostředí - internet, účastníky informačního procesu, informace a možnosti dispozice s nimi. V další části je představena otázka licencí se zaměřením na problematiku veřejných licencí obecně i konkrétních vybraných licenčních typů, které tvoří potenciální platformu pro aprobované informační chování. Poslední část práce shrnuje výsledky kvalitativního výzkumu vlivu licenční politiky na informační prostředí internetu prostřednictvím aplikace veřejných licencí. Výsledky tohoto výzkumu jsou následně komparovány se systémem povinného informačního vzdělávání v České republice, a je tak sledován jejich dopad na informační gramotnost. Při zpracování byly použity zejména obecně teoretické a hermeneutické metody. Kvalitativní výzkum byl realizován...
Právo duševního vlastnictví v počítačových hrách
Tauber, Matyáš ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
Právo duševního vlastnictví ve videohrách Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou videoher v právech duševního vlastnictví. Přesto, že ekonomický potenciál videoherního průmyslu je největší ze všech odvětví průmyslu volného času, existuje zde mnoho nezodpovězených právních otázek, týkajících se této problematiky. Práce se zaměřuje na práva duševního vlastnictví, zejména na právo autorské, ale také na některá práva průmyslového vlastnictví. Těžištěm práce je právní rozbor jednotlivých prvků videohry, jejich právní zařazení a také subsumpce videohry jako takové pod právní úpravu České republiky. Závěrečná část práce se zabývá úvahami de lege ferenda o tom, jak by videohra měla být upravena v českém právním řádu. Práce se dělí na osm částí, kapitoly a podkapitoly. V první části se práce věnuje videohernímu průmyslu ve světě a jeho situaci v České republice. Druhá část práce vymezuje pojem videohry, který je z hlediska českého práva zatím opomenut. Videohra je do rámce stávající české úpravy zařazena v části třetí. Ve čtvrté částí práce jsou rozebrány struktura videohry a definice jejích jednotlivých prvků. Pátá část práce je věnována autorství videohry, tomu, jakým způsobem autorství vzniká, na které části videohry se autorství vztahuje a v jakém rozsahu. Část šestá se zaměřuje na nejvýznamnější...
Právní ochrana uměleckého výkonu
Leška, Rudolf ; Císařová, Zuzana (oponent)
Tato dizertační práce podává systematický výklad práva umělecko-interpretačního jakožto účelově vymezeného souboru právních norem upravujících právní poměry týkající se uměleckých výkonů. Autor argumentuje ve prospěch právní ochrany uměleckého výkonu, kterou považuje za zvláštní projev osobnostněprávní ochrany vyvěrající z přirozenoprávního pohledu na osobnost umělce - autor tedy nesouhlasí s těmi přístupy, které v právní ochraně výkonného umělce shledávají pouze aspekty soutěžněprávní ve smyslu ochrany investice. Přitom ale nelze na výkonné umělce mechanicky aplikovat právo autorské, neboť zde existují i důvodné rozdíly - výkonný umělec především netvoří žádné nové dílo, jímž by obohacoval poznání lidstva, pouze individuálně provádí existující umělecké dílo - společenský přínos autorské tvorby je zde tedy vyšší a autor polemizuje s možností subsumpce ochrany uměleckého výkonu pod čl. 34 odst. 1 Listiny. Přesto je však ochrana uměleckého výkonu nezbytná, neboť společnost potřebuje nejenom to, aby autorská tvorba existovala, ale též aby byla prováděna, pokud má existovat živé umění. Dnes, když je živé umění ohrožováno více než kdy jindy technologiemi umožňujícími konzumaci umění ve virtuální realitě či umožňujícími nahradit výkon herce v audiovizi jeho digitálním substitutem, význam právní ochrany...
Autorskoprávní aspekty tvorby webových stránek
Kempa, Petr ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
Tématem této diplomové práce jsou autorskoprávní aspekty tvorby webových stránek. Důvodem pro zvolení tohoto tématu je zejména hospodářský význam webových stránek, který však mnohdy ve smluvní praxi jejich tvorby není reflektován. Pro vynesení závěrů přínosných pro právní vědu a aplikační praxi se autor této práce zaměřuje na dílčí část tvorby webových, a to na tvorbu redakčního systému, neboť jej považuje za nejdůležitější (sou)část většiny současných webových stránek. Nejdříve bylo v práci přistoupeno k základnímu vymezení terminologie, aby mohlo být porozuměno všem právním problémům v základním technickém kontextu. Nadto je pro vynesení některých právních závěrů bezpodmínečně potřeba rozumět technickým souvislostem, které tyto závěry velkou měrou předurčují. Následující kapitola práce se zabývá právním vymezením webových stránek jako celku, a to právě na základě příslušných technických souvislostí. Pokud jde o čtvrtou kapitolu, ta je stěžejní částí celé práce, neboť se zabývá právní povahou redakčního systému coby počítačového programu, ale rovněž jeho vytvořením, a to se zohledněním specifické povahy redakčního systému a autorskoprávních aspektů, které jeho tvorbu provází. Nejprve je v této kapitole provedena analýza předpokladů vzniku autorskoprávní ochrany redakčního systému (počítačového programu),...
Ochrana autorských práv a práv souvisejících v oblasti satelitního vysílání a přenosu
Fischer, Jan ; Křesťanová, Veronika (oponent)
Ochrana autorských práv a práv souvisejících v oblasti satelitního vysílání a přenosu Rigorózní práce se zabývá oblastí práva duševního vlastnictví a pojednává o problematice ochrany autorského práva a práv s autorským právem souvisejících v oblasti satelitního vysílání a přenosu vysílání. Vzhledem k rozsahu tématu zde nejsou rozebrány veškeré autorskoprávní instituty do konkrétních detailů, nýbrž jsou zde podrobněji přiblíženy ty, které nejvíce souvisejí se základními atributy autorského práva a dále ty, které souvisí se sdělováním autorského díla veřejnosti, audiovizuálním dílem, ochranou autorských práv a práv souvisejících, televizním a rozhlasovým vysíláním a jeho přenosem. Práce v sedmi kapitolách zprostředkovává průřez ochrany autorských práv a práv souvisejících, a to tak, že metodologicky počíná výkladem obecných základů oboru práva duševního vlastnictví a postupuje přes mezinárodní a komunitární právní úpravy až k výkladu úpravy národní, kde postupně popisuje práva autora k jeho dílu, práva výkonného umělce k jeho výkonu, práva výrobců k jejich záznamu a práva televizního vysílatele k jeho vysílání, jakožto hlavních nositelů chráněných práv. Všechny zmíněné předměty ochrany následně spojuje dílo audiovizuální, neboť se jedná o dílo velice komplexní, na kterém se podílí mnoho subjektů, a...
Komparace právní úpravy autorského díla v České republice a ve Velké Británii
Havránek, Jan ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Holcová, Irena (oponent)
Komparace právní úpravy autorského díla České republice a Velké Británii Práce se zabývá porovnáním úprav autorského díla v právních systémech České republiky a Velké Británie. Jejím cílem je nejprve osvětlit východiska a vývoj obou systémů a následně popsat a provést komparaci jejich pojmových znaků a institutů. Prvním krokem je zasazení obou úprav do filozofického a historického kontextu. Následuje průřez nejdůležitějšími mezinárodními zdroji, které mají vliv na obě úpravy. Z hlediska nadstátních vlivů, je největší prostor věnován normotvorbě a judikatuře Evropské unie týkající se této problematiky. Popsaná soudní rozhodnutí se zabývají zejména pojmem díla a jeho originality, jak je vnímán unijním právem. Tato část práce osvětluje rámec, do kterého jsou obě úpravy zasazeny, a rozebírá vliv nadnárodních organizací a dohod. Následující část se pak zabývá samotnou úpravou autorského díla v obou státech a porovnává jednotlivé instituty obou systémů. Je rozebírána problematika britského přístupu uzavřeného výčtu chráněných děl, oproti demonstrativnímu vyčtu užívanému Českou kou. Dále je popisován rozdílný přístup obou systémů k originalitě, kdy český přístup klade na autora vyšší nárok, zatímco britská doktrína "skill and labour" značně benevolentnější. Zmíněn je i vliv evropských norem na tuto problematiku...
Užití fotografií v marketingových kampaních na sociálních sítích
Doleželová, Simona ; Císařová, Zuzana (vedoucí práce) ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
Název diplomové práce: Užití fotografií v marketingových kampaních na sociálních sítích Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá otázkou ochrany autorských práv k fotografiím, které byly užity v marketingových kampaních v prostředí sociálních sítí. Za účelem řešení této otázky práce pojednává o tom, jak by společnost, která chce užít fotografie v marketingové kampani na sociální síti, měla postupovat, aby nedošlo jak k porušení autorských práv autora dané fotografie, tak i k porušení práv osob zachycených na dané fotografii. Práce vymezuje i problematiku jiných autorských děl, která mohou být rovněž námětem fotografie. Práce dále řeší, za jakých předpokladů lze fotografie v marketingové kampani na platformě sociálních sítí užít. Samotný text diplomové práce je rozdělen do osmi kapitol. V textu je vymezen pojem fotografie jak z historického, tak z právního hlediska a jsou zde popsány jednotlivé aspekty autorského práva, které se týkají fotografie jakožto autorského díla a práv fotografa, který je autorem dané fotografie. Práce vysvětluje okamžik vzniku autorského práva k fotografii a dále definuje práva osobnostní a práva majetková k fotografii. Práce také řeší omezení spojená se zachycením cizí věci či osoby. Dále popisuje problematiku užití fotografie bez souhlasu autora, a především pak užití fotografie...
Právo duševního vlastnictví v počítačových hrách
Tauber, Matyáš ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
Právo duševního vlastnictví ve videohrách Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou videoher v právech duševního vlastnictví. Přesto, že ekonomický potenciál videoherního průmyslu je největší ze všech odvětví průmyslu volného času, existuje zde mnoho nezodpovězených právních otázek, týkajících se této problematiky. Práce se zaměřuje na práva duševního vlastnictví, zejména na právo autorské, ale také na některá práva průmyslového vlastnictví. Těžištěm práce je právní rozbor jednotlivých prvků videohry, jejich právní zařazení a také subsumpce videohry jako takové pod právní úpravu České republiky. Závěrečná část práce se zabývá úvahami de lege ferenda o tom, jak by videohra měla být upravena v českém právním řádu. Práce se dělí na osm částí, kapitoly a podkapitoly. V první části se práce věnuje videohernímu průmyslu ve světě a jeho situaci v České republice. Druhá část práce vymezuje pojem videohry, který je z hlediska českého práva zatím opomenut. Videohra je do rámce stávající české úpravy zařazena v části třetí. Ve čtvrté částí práce jsou rozebrány struktura videohry a definice jejích jednotlivých prvků. Pátá část práce je věnována autorství videohry, tomu, jakým způsobem autorství vzniká, na které části videohry se autorství vztahuje a v jakém rozsahu. Část šestá se zaměřuje na nejvýznamnější...
Aktuální otázky audiovizuálních děl s přihlédnutím k filmovým koprodukcím včetně otázek týkajících se jejich financování
Bednář, Leoš ; Křesťanová, Veronika (vedoucí práce) ; Holcová, Irena (oponent)
Aktuální otázky audiovizuálních děl s přihlédnutím k filmovým koprodukcím včetně otázek týkajících se jejich financování Abstrakt: Rigorózní práce se zaměřuje na audiovizuální díla, jež jsou podstatnou součástí naší společnosti. Jedná se o multidisciplinární oblast zasahující do mnoha sfér našich životů. Na toto hospodářské, sociální, společenské a kulturní odvětví je třeba nahlížet z několika perspektiv. Tvorba audiovizuálních děl a výroba prvotních záznamů audiovizuálních děl může být nazírána například z hlediska práva, historie, filmové vědy či financování. Mezinárodní prvek často přítomný při realizaci audiovizuálních děl napomáhá k rozvoji nejen multikulturních, ale především mezistátních vztahů. Práce zpočátku poskytuje vymezení sousloví "audiovizuální dílo", které je třeba pojmout z interdisciplinárního hlediska. V další části je pojednáno o historii rozebíraného tématu. Oblast filmového průmyslu a filmové tvorby je vyobrazena díky právní úpravě v jednotlivých původských (autorskoprávních) zákonech a díky knižním a časopiseckým publikacím ze 30. a 40. let 20. století pojednávajícím o filmovém právu. Ve čtvrté části je prostor věnován mezinárodním dokumentům a dokumentům Evropské unie upravujícím oblast audiovize (především jde o autorskoprávní dokumenty) a také vybraným rozhodnutím SDEU. Následující...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 234 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.