Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 290 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Fenomén ilegálního stahování - porovnání českého a německého přístupu
Štuksová, Natálie ; Zelená, Alena (vedoucí práce) ; Kunštát, Miroslav (oponent)
Bakalářská práce Téma: Fenomén ilegálního stahování - porovnání českého a německého přístupu Anglicky: The phenomenon of illegal downloading - a comparison of Czech and German approaches Autor: Natálie Štuksová Studijní program: Česko-německá studia Vedoucí práce: PhDr. Alena Zelená, PhD. Abstrakt Tato bakalářská práce se věnuje tématu ilegálního stahování. Jsou v ní porovnávány dva odlišné přístupy k této problematice, a to sice ze strany České republiky a Německa. V Německu je nelegální stahování postihováno mnohem přísněji než v České republice. Také právní rámec, který stanovuje, co je považováno za nelegální stažení je v Německu mnohem striktnější. Cílem této práce je zjistit příčiny, které způsobují odlišný přístup k ilegálnímu stahování v těchto zemí, které jinak sdílejí řadu podobností. Práce se také snaží odborně zanalyzovat fenomén, s kterým se v běžném životě setká téměř každý uživatel internetu. Práce dochází k závěru, že nejzásadnější příčinou je odlišná novodobá historická zkušenost. Německo má narozdíl od České republiky více než 70letou tradici s demokratickým zřízením, zatímco v České republice působil socialistický nesvobodný režim do roku 1989. Ostatní příčiny jako například postoj společnosti k této problematice nebo právní úprava pramení právě z odlišné historické zkušenosti. Jako...
Problematika autorskoprávní ochrany NTF
Nováková, Magdalena ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Císařová, Zuzana (oponent)
Problematika autorskoprávní ochrany NFT Abstrakt Tato diplomová práce zkoumá nově vznikající fenomén nezaměnitelných tokenů též známých pod zkratkou "NFT." NFT odráží směr, kterým se dnešní společnost ubírá, tedy digitalizaci. Přestože se tento fenomén dotýká vícero odvětví práva, tato práce zkoumá jeho postavení v kontextu práva autorského s částečným průnikem do dalších odvětví, jež s ním bezprostředně souvisí. Cílem práce bylo především zkoumat vztah mezi NFT, jeho podkladovým dílem a jednotlivými aspekty práv duševního vlastnictví, zejména pak odvětvím práva autorského. Zda je aplikace těchto norem relevantní a jaké dopady přinese fenomén v budoucnu. V neposlední řadě tato práce usiluje o vysvětlení potenciálu NFT, jež skrývá všestrannost jeho možného využití. Výzvou bylo především nepříliš prozkoumané pole, na němž se NFT nachází, které nabízí možnosti svobodných úvah a spekulací. Z důvodu absence právní úpravy byla jednou z hlavních metod této práce analogie právních norem, jež lze přiměřeně aplikovat. Komparace s jinými digitálními aktivy a jejich zařazení v kontextu práva též napomohla při pochopení významu a funkce NFT. Závěrem jsou připojeny vlastní úvahy nad možnostmi normotvorby de lege ferenda, jež by napomohli při řešení některých palčivých problémů, které v souvislosti s NFT vyvstaly. Nutno...
Ochrana počítačových her a videoher
Brádlerová, Andrea ; Holcová, Irena (vedoucí práce) ; Křesťanová, Veronika (oponent)
Ochrana počítačových her a videoher Abstrakt Tato diplomová práce se zaměřuje na fenomén videoher a počítačových her a jejich ochranu v rámci práva duševního vlastnictví, především práva autorského. Jejím cílem je podání komplexního zhodnocení postavení videohry v českém autorském právu a přehledu možných režimů ochrany, přičemž také reflektuje aktuální praxi videoherního průmyslu. Výklad o problematice je uvozen seznámením s pojmem videohry jako interdisciplinárního předmětu zkoumání. V odpovídající míře se věnuje také historickému vývoji videoher a jejich technické podstatě. Počátek diskuse o právní povaze videohry vymezuje přehled relevantních právních předpisů v kontextu mezinárodním a vnitrostátním, kde je zdůrazněna zejména role harmonizace prostřednictvím evropských směrnic. Práce se dále zabývá základními autorskoprávními pojmy vnitrostátní úpravy a plynule přechází k vylíčení šíře možností pojetí videohry v aktuální úpravě autorského práva a předkládá argumenty a úvahy relevantní ke konkrétním klasifikacím videohry jako předmětu jeho ochrany podpořené příspěvky z odborného diskurzu. Pozornost je věnována debatě o pojetí videohry jako audiovizuálního díla, počítačového programu, databáze i autorského díla sui generis. Na dílčí závěry analýz navazují pojednání o důsledcích právních klasifikací,...
Autorské dílo v prostředí internetu (odpovědnostní vztahy, vymáhání autorských práv)
Štefek, Jakub ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Císařová, Zuzana (oponent)
Autorské dílo v prostředí internetu (odpovědnostní vztahy, vymáhání autorských práv) Abstrakt Tématem této diplomové práce je postavení autorského díla v prostředí internetu se zaměřením na odpovědnostní vztahy vznikající mezi autory a subjekty, které do jejich práv zasahují tím, že autorské dílo na internetu sami neoprávněně užívají nebo umožňují jejich užití třetím osobám. Cílem práce je předložit čtenáři praktického průvodce problematiky porušování autorských v prostředí internetu podepřeného judikaturou příslušných soudů. Práce je členěna do pěti kapitol. Úvodní kapitola popisuje základní charakteristiku autorského práva, definuje pojem autorského díla a vyjmenovává způsoby užití díla. Druhá kapitola je věnována základům deliktního práva a jeho prolínání do práva autorského. Jelikož je práce zaměřena zejména na otázku soukromoprávní odpovědnosti subjektů zasahujících neoprávněně do práv autorů, je čtenář v této kapitole seznámen především s nároky, které může autor v takovýchto situacích na svou obranu uplatnit. Kromě toho však práce neopomíná ani hrozící veřejnoprávní postihy. Ve třetí kapitole předkládaná práce volně přechází z části obecné do části zvláštní. Prostřednictvím krátkého exkurzu do historického vývoje internetu je nejprve popsáno, na jakém principu dnes světová internetová síť pracuje....
Autorské právo a reklama
Aichingerová, Nikola ; Císařová, Zuzana (vedoucí práce) ; Žikovská, Petra (oponent)
Reklama se, jako rychle vyvíjející se společenský jev založený na propagaci zboží a služeb, skládá z autorských děl, které sama vytváří nebo která jsou v ní užita. Reklamní dílo se mnohdy považuje za jedinečný výsledek tvůrčí duševní činnosti, nemohlo by tedy splňovat pojmové znaky stanovené autorským zákonem a požívat stejnou ochranu? Je-li součástí reklamy autorské dílo, umělecký výkon či jiná hodnota chráněná autorským zákonem, musí se s autorskými právy zadavatel, objednatel, jiný aktér reklamní sféry řádně vypořádat. Způsob, jak se s nimi vypořádat stanovuje autorský zákon. Mohl by být zpracovatel reklamy nebo zaměstnanec reklamní agentury autorem? Reflektuje právní úprava faktickou situaci v reklamním odvětví v okamžiku, kdy obsahuje reklamní právo normy veřejnoprávní, soukromoprávní a etické? Tato práce není jen deskripcí, ale klade si za cíl provést analýzu právní úpravy autorského práva s bližším zaměřením na autorské dílo v rámci reklamní činnosti a jejich tvůrců. První analytická část se zabývá autorskoprávním vývojem s důrazem na výsledné oddělení hmotného nosiče od výtvoru tvůrčí duševní činnosti, tedy oddělení práva vlastnického a autorského. Zhodnocení je podrobeno autorské dílo, jeho pojmové znaky a druhy a dále zvláštní právní režimy některých děl, díla na objednávku a díla...
Blockchain a autorské právo
Kociánová, Vanda ; Holcová, Irena (vedoucí práce) ; Křesťanová, Veronika (oponent)
Smyslem a účelem této diplomové práce je seznámit se s fenoménem technologie blockchain a některými způsoby jejího uplatnění na poli autorského práva. Zejména se práce zaměřuje na ejména českého právního řádu. peer síť, proof of work. Dále tato kapitola vysvětluje, jak blockchain funguje a popisuje klíčové znaky technologie. Čtenář se dozví také o třech druzích blockchainu. A nakonec se věnuje otázce etiky a ochrany soukromí. Co se další kapitoly o autorském právu týká, tato shrnuje základy tohoto právního odvětví, které ji nových technologií. Důležitou částí této diplomové práce je podkapitola o majetkových právech autorských, kde zvláštní pozornost je zaměřena na digitální rozmnoženiny. Střední kapitoly se zabývají Smart Contracts, blockchainem a kolektivní správou aut děl a NFT. Smart Contracts mají potenciál zjednodušit a uživatelsky zpříjemnit uzavírání smluv. Je tomu tak rovněž v oblasti autorského práva, a to například automatickým stržením autorských poplatků za užití díla. To představuje také potenciál pro změnu kolektivní správy autorských děl. NFT, tedy nezaměnitelné tokeny, budí velkou škálu emocí, ale je třeba si uvědomit, že jejich pořízení s sebou může nést i mnoho výhod. Nabyvatel NFT tedy nenabude pouhý odkaz na obrázek, ale dle konkrétního případu například i práva různého typu. V...
Díla fanoušků a autorské právo
Macáková, Michaela ; Petrlík, David (vedoucí práce) ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
Díla fanoušků a autorské právo Abstrakt Fanouškovská díla jsou autorská díla tvořená fanoušky určitého původního díla, ze kterého jsou přejímány postavy, zápletky a světy, a která jsou šířena především prostřednictvím internetu. Tím však autor-fanoušek může zasáhnout do autorských práv autora původního díla, a to jak do osobnostních, tak majetkových. Diplomová práce Díla fanoušků a autorské právo fanouškovská díla představuje z autorskoprávního hlediska a otvírá diskuzi nad vhodností stávající právní úpravy v době masivního rozvoje internetu a online kreativních fanouškovských komunit. Ačkoliv nelze obecně konstatovat, zda fanouškovská díla zasahují do autorských práv, neboť je nutné vzít v potaz velké množství faktorů (jaké prvky autor-fanoušek z původní díla přebírá, zda náhodou nebyl autorem původního díla k takovému zpracování dán souhlas, jestli neuplynula doba, po kterou se ochrana původnímu dílu poskytuje, případně zda neexistuje zákonná výjimka, která by se na fanouškovské dílo vztahovala), je možné konstatovat, že velká část fanouškovských děl přebírá bez souhlasu autora z děl původních autorskoprávně chráněné prvky, a jelikož v české, potažmo evropské úpravě neexistuje výjimka, která by se na fanouškovská díla dala vztáhnout, k zásahu do autorských práv často dochází. Komplikovanost právní úpravy...
Ochrana eshopů z pohledu práva duševního vlastnictví
Lokvenc, Dominik ; Holcová, Irena (vedoucí práce) ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
Tato práce si klade za cíl poskytnout základní a praktický přehled prostředků ochrany e-shopů z pohledu práva duševního vlastnictví tak, aby se mohl každý zakladatel či provozovatel e- shopu, jejich zástupce či příslušný zaměstnanec, nebo jakýkoli jiný čtenář, jehož daná problematika zajímá, seznámit s jednotlivými duševněprávními insituty a jejich případnou aplikací na konkrétní e-shop. V první části této práce je vysvětleno základní pojmosloví týkající se jak práva duševního vlastnictví, tak i samotných e-shopů. Kromě toho je v první části rovněž rozebírána charakteristika e-shopů, jakožto prostředku internetového obchodu. Koncept první části by tak měl usnadnit pochopení podrobnějšího rozboru jednotlivých duševněprávních institutů napříč zbývajícími částmi práce. V druhé části je rozebírána ochrana e-shopů z pohledu autorského práva. Dochází k popisu možností autorskoprávní ochrany e-shopu jako celku, jakož i jeho jednotlivých prvků. Jednotlivé aspekty jsou pak posuzovány nejen z pohledu české právní úpravy, ale i z pohledu práva Evropské unie, včetně případného přihlédnutí k německé judikatuře, či judikatuře USA. Rozbor každého e-shopového prvku pak doprovází řada praktických příkladů, pro vytvoření věrné představy o dané problematice na straně čtenáře. V třetí části jsou představeny aspekty ochrany...
Autor a interpret hudebního díla jako subjekty autorskoprávních vztahů v procesu vzniku a exploatace autorského díla
Kletenský, Jan ; Křesťanová, Veronika (vedoucí práce) ; Holcová, Irena (oponent)
Resumé Cílem práce je představit autorům a interpretům hudebního díla právní rámec úpravy autorských práv a práv souvisejících s právem autorským. Jedná se o problematiku relativně složitou, a proto je dle mého názoru důležité, aby autoři a interpreti jako umělci měli alespoň základní představu o tom, jaká práva a povinnosti jim vznikají v procesu tvorby a exploatace hudebních děl a jaký právní rámec ochrany jim právo poskytuje. Zároveň je mi toto téma velice blízké, protože jsem sám autorem a interpretem hudebních děl. V první kapitole se zabývám hudebním dílem z hlediska jeho jednotlivých složek, a to jak z pohledu právního, tak i z hlediska hudební teorie. Vzhledem k tomu, že kritérium jedinečnosti autorského díla nevylučuje užití části jiných děl, zabývám se i otázkou legálních způsobů užití cizích děl v procesu vzniku autorských děl a dále i otázkou plagiátorství. V závěru první kapitoly zmiňuji i (pro hudební díla typický) vznik autorského díla spoluprací více autorů. V druhé kapitole představuji autorům katalog jejich osobnostních i majetkových práv se zaměřením na ty složky, které jsou relevantní vzhledem k hudebním dílům, včetně doby trvání jejich práv a postmortální ochrany autorských děl. Třetí kapitola se analogicky ke kapitole předchozí věnuje katalogu práv výkonných umělců a jejich postavení v...
Porušování práv duševního vlastnictví v prostředí počítačových sítí
Jeřábek, Tomáš ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
Název: Porušování práv duševního vlastnictví v prostředí počítačových sítí Těžiště předkládané diplomové práce leží v popisu relevantní legislativy, judikatury a v rozboru druhů právních odpovědností. Legislativa je popsána od úrovně mezinárodních smluv, včetně dohody TRIPS a Internetových smluv WIPO, přes evropské směrnice až po české vnitrostátní právo, zejména autorský zákon a další vybrané normy občanskoprávní i trestní. Práce se zabývá také předpisy Francie a Spojených státu amerických, známých tvrdou linií ochrany autorských práv. Krátce je pojednáno o metodickém návodu Nejvyššího státního zastupitelství. Naváže rozbor civilních, správních a trestních odpovědností. Judikatura zahrnuje rozhodnutí Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, dále rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Scarlett a několik zahraničních rozhodnutí, zejména nizozemských rozsudků ve věcech profesní asociace BREIN a amerického případu Betamax.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 290 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.