Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 170 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Porovnání vybraných odrůd pšenice podle jejich schopnosti regulovat a kompenzovat výnos v odlišném prostředí
Brtníková, Daniela
V této diplomové práci jsou prezentovány výsledky pokusů sledovaných ve vegetačním období 2020/2021 a 2021/2022 na třech pokusných stanovištích České republiky. Zvolenými stanovišťmi byly Obora a Písky, které spadají pod Polní pokusnou stanici Žabčice a stanoviště v Praze-Ruzyni patřící Výzkumnému ústavu rostlinné výroby, v. v. i. Tyto stanoviště se liší zejména v klimatických, ale i půdních podmínkách. Sledovanými odrůdami byly odrůdy Balitus, Bohemia, IS Conditor, RGT Sacramento, Tobak, Tonnage a Tybalt. U těchto odrůd byly hodnoceny výnosotvorné prvky (počet klasů na m2, počet zrn v klasu a hmotnost tisíce zrn) a jejich zhodnocení v návaznosti na výnos a sklizňový index společně s kompenzačními a autoregulačními schopnostmi pšenice. U většiny hodnocených parametrů byl zaznamenán statistický významný vliv odrůdy, lokality a ročníku. Nejlépe hodnocenou odrůdou byla za sledované období odrůda Tonnage a Tobak, které dosahovaly nadprůměrných výnosů a vykazovaly jisté schopnosti kompenzace a plastičnosti k podmínkám pěstování. Naopak nejhůře hodnocenou byla odrůda Bohemia, která i přes vysokou hmotnost zrna dosahovala ve srovnání s ostatními odrůdami podprůměrných výnosů.
Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
Menčík, Jaroslav ; Liška, Petr (vedoucí práce) ; Horáček, Tomáš (oponent) ; Marek, Karel (oponent)
Název disertační práce, abstrakt a 3 klíčová slova v českém jazyce Název Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Abstrakt Jednou ze základních úloh státu i územních samosprávných celků je zajišťování dopravní obslužnosti území prostřednictvím veřejných služeb v přepravě cestujících, a to zejména železniční a veřejnou linkovou (autobusovou) dopravou. Klíčovou roli v systému veřejných služeb v přepravě cestujících hrají smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, které jsou uzavírané mezi veřejnými objednateli a dopravci provozujícími veřejnou dopravu. Předmětem těchto smluv je na straně jedné závazek dopravce provozovat veřejnou dopravu dle požadavků objednatele a na straně druhé závazek objednatele hradit dopravci finanční vyrovnání v podobě tzv. kompenzace. Z právního hlediska vyvstává v souvislosti se smlouvami o veřejných službách v přepravě cestujících celá řada právních otázek a problémů. V disertační práci hledám odpověď na výzkumnou otázku, jaké jsou hlavní nedostatky stávající právní úpravy smluv o veřejných službách v přepravě cestujících a jak by je bylo možné řešit. Za tímto účelem v disertační práci analyzuji jednotlivé aspekty právní regulace smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve světle teoretických poznatků a zkušeností z praxe. Nezastupitelnou úlohu v tomto...
Jak pedagogická profese ovlivňuje kompenzaci diabetika I. typu
Radechovská, Nikola ; Thorovská, Alena (vedoucí práce) ; Zvírotský, Michal (oponent)
Diplomová práce na téma Jak pedagogická profese ovlivňuje kompenzaci diabetika I. typu se skládá ze dvou částí. A to na část teoretickou a praktickou. V rámci teoretické práce je obsah zaměřen nejen na charakteristiku toho, co je vlastně onemocnění diabetes mellitus jako takový, ale především se zabývá diabetem mellitem I. typu vzhledem k tématu diplomové práce. Jsou zde vybraná témata jako je například možnosti léčby diabetu, novinky v léčení pomocí uzavřených smyček, ale také akutní a chronické komplikace, diabetický distres, a diabetes a deprese. Rovněž se zde nachází témata spojena s pedagogickou profesí jako je charakteristika učitele v rámci učitelství jako povolání, kdo může pedagogickou činnost vykonávat, ale také zastoupení gender ve školství a syndrom vyhoření učitelů. V rámci praktické části bylo položeno dotazníkové šetření, které bylo zaměřeno na vliv na celkovou kompenzaci diabetika I. typu, který vykonává pedagogickou profesi. Dle výsledků dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 33 respondentů, nelze říci, že by pedagogická činnost měla na kompenzaci vliv. Pouze 3 respondenti, tedy 9,1 % uvedlo, že se jejich celková kompenzace diabetu I. typu zhoršila s nástupem do práce. Zajímavé výsledky získala i samostatná otázka dotazníkového šetření, kdy všichni respondenti uvedli, že ke...
Vliv kompenzačních cvičení na typické svalové dysbalance baseballistů ve věku 12 a 13 let
Opršalová, Jana ; Nováková, Pavlína (vedoucí práce) ; Křivánková, Markéta (oponent)
Název: Vliv kompenzačních cvičení na typické svalové dysbalance baseballistů ve věku 12 a 13 let Cíle: Cílem této diplomové práce je ověřit účinnost vytvořené kompenzační sestavy u hráčů baseballu ve věku 12 a 13 let, ve věkové kategorii U13. Prokázat tím vliv kompenzačních cvičení na typické svalové dysbalance u chlapců ve věku 12 a 13 let. Metody: V rámci kvaziexperimentu byl za použití fyzioterapeutických vyšetření zkoumán vliv kompenzačních cvičení u baseballistů ve věku 12 a 13 let. Výzkumný vzorek tvořilo 33 chlapců. Výzkumný vzorek byl rozdělen na dvě skupiny z jiných baseballových klubů. Experimentální skupina 16 chlapců absolvovala kompenzační cvičení. Kontrolní skupina 17 chlapců kompenzační cvičení neabsolvovala. Intervence trvala celkem 3 měsíce, 3x týdně. Kompenzační cvičení v délce 15 minut bylo aplikováno v závěrečné fázi tréninkové jednotky. Metodou sběru dat byl před zahájením projektu kineziologický rozbor. Shodné vyšetření proběhlo po uplynutí 3 měsíců u obou zmíněných skupin. Výsledky: Kineziologický rozbor prokázal změny ve vyšetření zkrácených svalů a vyšetření dechového stereotypu u experimentální skupiny. Změny u tohoto testování, které nastaly, vedly ke zlepšení. U kontrolní skupiny nastaly změny v kineziologickém rozboru pouze u vyšetření zkrácených svalů. Změny se...
Vliv nutriční edukace na kompenzaci diabetu 1. typu
Křesáková, Nikola ; Matoulek, Martin (vedoucí práce) ; Mikeš, Ondřej (oponent)
Úvod: Celosvětová prevalence diabetu 1. typu (DM1) stále narůstá, a i přes dostupnost nových a moderních metod léčby, především v oblasti moderních technologií, je obtížné u mnohých pacientů dosáhnou optimální kompenzace diabetu. Řádně vedená a individualizovaná edukace v oblasti inzulinoterapie, režimových opatření a selfmonitoringu je dnes považována již za nezbytnou součást úspěšné léčby každého pacienta s diabetem. Cíl: Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit vliv nutriční edukace na kompenzaci DM1 pomocí dostupných a zjišťovaných parametrů (HbA1c, TIR, TBR, variační koeficient, průměrná glykémie) a na tělesnou hmotnost. Metody: Výzkum probíhal u celkem 40 vybraných pacientů s DM1 Diabetologického centra 3. interní kliniky VFN Praha, kteří v období leden 2020 až leden 2022 podstoupili edukaci v ambulanci nutričního terapeuta. Retrospektivní analýzou byl následně zkoumán vliv nutriční edukace na parametry kompenzace diabetu po dobu 12 měsíců. Výsledky: Po 12 měsících došlo k významnému zlepšení zjišťovaných parametrů. Hodnota TIR vzrostla (68 ± 15 % vs. 75 ± 15 %; p<0,0001), u ostatních parametrů došlo k pozitivnímu poklesu hodnot - HbA1c (57 ± 11 mmol/mol vs. 50 ± 10 mmol/l; p<0,0001), TBR (4 (0; 21) % vs. 3 (0; 12) %; p<0,05), průměrná glykémie (8,4 ± 1,5 mmol/l vs. 8,0 ± 1,4 mmol/l,...
Compensation of distortions caused by movements of objects scanned by a line scan camera
Szabó, Michal ; Shehadeh, Mhd Ali (oponent) ; Škrabánek, Pavel (vedoucí práce)
This master’s thesis focuses on compensating for distortions in data of lizards obtained via a line scan camera (LSC) that captures ultraviolet (UV) wavelengths. Breathing movements during scanning cause distortions in the lizard’s trunk width, affecting the Ąnal LSC image. The thesis proposes image processing methods to adjust these distortions, including contour extraction, interpolation, and evaluation using a reference image. The methodology aims to minimize the difference between the adjusted LSC image and the reference image.
Systém odměnování zaměstannců ve vybráné společnosti a návrh na možné změny
Tvrdoň, Tomáš ; Fanta, Josef (oponent) ; Kruntorádová, Markéta (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na systém odměňování zaměstnanců a návrhů na zlepšení v dané společnosti. Práce je dělena na tři části, první část se zabývá teoretickými východisky, která jsou čerpána z odborné literatury a publikacích od různých autorů, kteří mají o dané problematice přehled. V druhé části je analyzován stávající systém odměňování ve společnosti a faktorů na něj působících. Třetí část, se zabývá konkrétními návrhy na zlepšení systému odměňování ve společnosti.
Návrh změn konceptu motivačního programu pro zaměstnance ve vybrané organizaci
Singerová, Tereza ; Konečná, Zdeňka (oponent) ; Petrová, Kateřina (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na stávající motivační systém a zaměstnanecké benefity, které nabízí společnost IKEA Česká republika, s. r. o. v roce 2021. Cílem práce bylo navrhnout změny, které jsou žádoucí pro péči a udržení zaměstnanců. Vyhodnocení probíhalo na základě dotazníkového šetření a výsledky ukazují, že by se společnost měla zaměřit na benefity, které zaměstnanci v nabídce postrádají a málo využívané benefity z nabídky zcela vynechat. V závěru jsou formulovány konkrétní návrhy, které by firma mohla zavést, aby dosáhla většího uspokojení svých zaměstnanců. Tyto návrhy zahrnují lepší informovanost o zaměstnaneckých benefitech, reformu systému odměňování a zavedení nových benefitů.
Návrh změn konceptu motivačního programu pro zaměstnance ve vybrané organizaci
Eliáš, Patrik ; Hornungová, Jana (oponent) ; Petrová, Kateřina (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na změnu konceptu motivačního programu ve vybrané společnosti, jeho analýzu a následné návrhy, jak program vylepšit. Hlavním cílem této bakalářské práce bude navrhnout vhodnou změnu konceptu motivačního programu pro zaměstnance ve vybrané společnosti Designfoods, s.r.o., která povede k lepšímu výkonu zaměstnanců a větší prosperitě firmy. První část bakalářské práce se věnuje teoretickým východiskům. Druhá část obsahuje analýzu současného stavu společnosti. V rámci výzkumné části bylo provedeno dotazníkové šetření a rozhovor s majitelem společnosti. Výsledky dotazníkového šetření a odpovědí majitele ukazují, že zaměstnanci jsou spokojeni s motivačním programem ve společnosti, ale i přesto se zde zjistily určité nedostatky. Poslední část práce se zaměřuje na šest možných návrhů na zlepšení tohoto programu.
Odškodňování obětí trestných činů
Mrázková, Martina ; Richter, Martin (oponent)
Odškodňování obětí trestných činů Tato diplomová práce se zabývá problematikou odškodňování obětí trestných činů, a to konkrétně kompenzací poskytovanou ze strany státu, ať už pod označením peněžitá pomoc či odškodnění. Jedním z cílů práce bylo podrobit současnou právní úpravu kritické ana poukázat na její možné nedostatky. Dále jsem se věnovala otázce, zda se účinné právní úpravě daří dosahovat stanovených cílů, tedy ochrany oběti, určení jasných podmínek poskytování kompenzace ze strany státu a ulehčení pozice oběti při získávání in podávání žádostí o poskytnutí peněžité pomoci. Konečně bylo dílčím cílem též formulovat , které by pomohly vyřešit nejasnosti a nepřesnosti současné právní Celá práce je rozčleněna do pěti částí včetně úvodu a závěru. První kapitola je věnována teoretickému vymezení stěžejních institutů nezbytných k porozumění problematice. Podrobněji zde rozpracovávám pojmy viktimologie a související viktimnost, viktimizace uvádím přehled nejčastějších typologií obětí. la seznámí čtenáře s klíčovým pojmem oběti trestného činu, a to viktimologického hlediska i pohledu mezinárodního, evropského a českého práva. Poskytuje přehled nejvýznamnějších mezinárodních a evropských dokumentů, které zásadně ovlivnily vývoj práv obětí trestných činů v oblasti odškodnění. Zvláštní zřetel je věnován...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 170 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.