National Repository of Grey Literature 45 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Segmentation of hyperspectral images of lizards
Kotrys, Kryštof ; Parák, Roman (referee) ; Škrabánek, Pavel (advisor)
Tato diplomová práce se zaměřuje na tvorbu systému pro segmentaci hyperspektrálních fotografií ještěrek žijících na území České republiky. První část práce obsahuje shrnutí existujících metod segmentace obrazu, informací o hyperspektrálním obrazu a konvolučních neuronových sítí. Druhá část práce navrhuje postup pro zpracování dat, které vede k tvorbě segmentovaných masek pro zadanou datovou množinu a také prezentuje získané výsledky.
Sample divider optimized for a specified group of bulk goods
Rolný, Jakub ; Nevoral, Tomáš (referee) ; Škrabánek, Pavel (advisor)
Tato práce se zabývá vývojem nastavitelného děliče vzorků pro semena různých velikostí a tvarů. Jeho účelem je vytvářet reprezentativní vzorky frakcí, nastavených obsluhou, ze vstupního materiálu, který má být vzorkován. Hlavním cílem bylo vyvinout a otestovat tento typ děliče vzorků. Dělič vzorků byl vyvinut na bázi minipásového dopravníku s klapkou umístěnou na konci dopravníku, odkud se materiál dělí do boxů na vzorky a na zbývající materiál. Pro dělič vzorků byly vyvinuty a testovány čtyři různé typy dopravníkových podavačů. Výsledky testu ukázaly, že verze C dopravníkového podavače poskytuje nejlepší výsledky. Závěrem lze říci, že nastavitelný dělič vzorků usnadňuje produkci reprezentativních vzorků různých semen na jediném zařízení, na rozdíl od použití více komerčně dostupných děličů vzorků, které jsou určeny pro specifické velikosti a tvary částic materiálu.
Visual inspection of surface treatment using machine vision
Tsarykau, Matsvei ; Sujová, Sára (referee) ; Škrabánek, Pavel (advisor)
Automated visual inspection of surface finishes is a fundamental challenge that can be solved by integrating machine vision systems. This work aims to analyze, design, implement and test such a system. The proposed system includes the selection of suitable hardware, the design of its placement relative to the target object, and the formulation of an algorithm for processing the image data captured by the system. In addition, it forms an integral part of the testing phase to evaluate the quality of object classification.
Automatic identification of tree pests based on image data
Balko, Marek ; Juříček, Martin (referee) ; Škrabánek, Pavel (advisor)
Tato diplomová práce se věnuje využití obrazových dat poškození kmene stromu k natrénování klasifikátoru pro rozpoznávání druhů škůdců stromů, které toto poškození způsobili. Klasifikátor je navrhnut jako konvoluční neuronová síť. Pro úspěšné natrénování modelu byl klasifikátoru předřazen preprocesingový krok – sub-image generátor. Tento generátor vytváří tréninková data o vhodných rozměrech pomocí výřezů z původních dat. Takto vzniklá data zachovávají důležité detaily pro trénování sítě. Pro sub-image generátor byly navrženy dvě metody vytváření trénovacích pod-obrazů – Grid division method a Elliptic division method. Obě tyto metody lze úspěšně použít pro natrénování klasifikátoru škůdců stromů na základě obrazových dat poškození stromu se srovnatelnou přesností modelu. Metoda Elliptic division je flexibilnější a méně časově náročná na preprocesing trénovacích dat.
Detection of a Semi-Structured Semi-Finished Product from a Defined Area Using Artificial Intelligence Methods
Zmrzlý, Jan ; Škrabánek, Pavel (referee) ; Juříček, Martin (advisor)
This thesis addresses the issue of machine vision in the context of Industry 4.0, with an emphasis on the detection of semi-structured objects from surfaces. The first part of the thesis discusses the theoretical aspects of the task, including selected machine vision algorithms and the use of neural networks in this area. Furthermore, a survey of the available methods for solving this problem is conducted, as well as the current state of the art of the EDUset ONE robotic cell with respect to machine vision. Based on the analysis, a hardware solution in the form of camera, lighting and other components is proposed. Subsequently, the design and implementation of different methods for detecting multiple types of objects is carried out, with emphasis on modularity, efficiency and accuracy. Finally, the work compares these methods and verifies their functionality in interaction with a real robotic cell.
Compensation of distortions caused by movements of objects scanned by a line scan camera
Szabó, Michal ; Shehadeh, Mhd Ali (referee) ; Škrabánek, Pavel (advisor)
Tato diplomová práce se zaměřuje na kompenzaci zkreslení v datech ještěrek získaných pomocí řádkové skenovací kamery (LSC), která snímá ultrafialové (UV) vlnové délky. Dýchací pohyby během skenování způsobují zkreslení šířky trupu ještěrky, což ovlivňuje konečný snímek LSC. Práce navrhuje metody zpracování obrazu pro úpravu těchto zkreslení, včetně extrakce kontur, interpolace a vyhodnocení pomocí referenčního snímku. Metodika má za cíl minimalizovat rozdíl mezi upraveným LSC snímkem a referenčním snímkem.
Detection of cells in confocal microscopy images
Hubálek, Michal ; Štursa, Dominik (referee) ; Škrabánek, Pavel (advisor)
The goal of the thesis was to create an application that automatically detects healthy cardiomyocytes from images captured by a confocal microscope. The thesis was created based on the specific needs of researchers from the Slovak Academy of Sciences.The application will facilitate and increase the efficiency of their research,because until now they have to evaluate the images and search for suitable cells manually. The RetinaNet convolutional neural network is used for detection and has been implemented in a user-friendly desktop application. The application also automatically records and stores coordinates of detected cells which can be used for capturing cells in higher image quality. Another advantage of the developed application is its versatility, which allows to train detection on other data, making it applicable to other projects. The result of this work is a functional, standalone and intuitive application that is ready to be used by researchers.
Laboratory device with temperature control
Telecký, Jakub ; Škrabánek, Pavel (referee) ; Němec, Zdeněk (advisor)
This work deals with regulation and procedures that can be used for this. The theoretical part therefore presents the basic concepts of automation and controllers. The main part is the practical part. The purchased system consists of a regulated system, which must be set up correctly. Using system identification and known procedures, sample examples of how to best set the controller are compiled. The result is a sample laboratory task that automation students can try and gain experience with methods of setting up the controller.
Detection of multiple objects using computer vision
Maršala, Štěpán ; Škrabánek, Pavel (referee) ; Parák, Roman (advisor)
The aim of the bachelor's thesis is designing and realizing an algorithm for different shapes, colors, and sizes object detection. The paper is divided into five chapters. The first chapter includes introduction to so far developed computer vision. The second chapter describes functions and uses of open source library OpenCV, which is used in practical part of this paper. Practical part begins with chapter which covers all used hardware and technology. Next chapter describes task of separating objects. Further are included all technical aspects and problem solutions. In last chapter is a report about practical work realization in laboratory. Summary of all experiment results and paper cognition is in conclusion of the paper.
Evaluation of targets in shooting range based on image data
Sujová, Sára ; Šťastný, Jiří (referee) ; Škrabánek, Pavel (advisor)
The thesis describes the design and implementation of a computer vision system for evaluating targets on the shooting range using image data. The program respects the restrictions based on safety measures established by the the shooting range manager and uses an uniform system of lighting and camera placement. The work consists of several parts. The first part is the creation of the dataset and its annotation. The second part is the creation of the program. The program includes a photo of the target, which is suitably edited and divided into sub-areas in the pre-processing phase. These sub-regions are then iteratively processed by the U-NET network, which produces segmentation maps that are subsequently combined into the resulting map. The positions of the detected shots are obtained from this map. In the last part of the program, a point evaluation of the shooting session is obtained.

National Repository of Grey Literature : 45 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.