Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 74 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Návrh sanace hliněné střechy
Trchalík, Jaroslav ; Nevřivová, Lenka (oponent) ; Žižková, Nikol (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou technologie sanace hliněné střechy v oblasti Indického Himálaje. V rámci teoretické části práce je popsána historie hliněných staveb ve světě až po současnost. Dále je součást práce popis hlíny jako stavebního materiálu. Také je popsán kraj Ladak, který se nachází v oblasti Indického Himálaje a rekonstrukce střechy svatyně Gonkhang v buddhistickém klášteře ve vesnici Diskit. Praktická část je zaměřena na návrh jednotlivých částí skladeb střechy a zkoumání jejich kompatibility s vybranou fólií.
Viniční majer v Jaroslavicích
Vala, Jiří ; Stříteský, Pavel (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Jedním ze základních prvků strategie projektu je využití skrytého potenciálu tohoto zářezu a propojení krajiny s vzniklou viniční usedlosti. Umístění výrobní části celku je vytvořeno klasickou metodou využívanou při kopaných sklepech, kdy výrobní část zároveň zajišťuje stabilizaci svahu a stává se jeho součástí. Koncept vychází z historického principu hospodářské usedlosti a soustředění jednotlivých funkcí okolo centrálního dvora.
Šamotové ostřivo se zvýšeným obsahem oxidu hlinitého
Mezulianík, Tomáš ; Tvrdík,, Lukáš (oponent) ; Nevřivová, Lenka (vedoucí práce)
Speciální žárovzdorná ostřiva s vyšším obsahem oxidu hlinitého nejsou v současné době v České republice vyráběna. Cena těchto ostřiv vyráběných v zahraničí je vysoká, proto je snaha o výrobu ostřiv s využitím tuzemských odpadních podílů jílovců, které jsou již desítky let skladovány. Teoretická část diplomové práce popisuje dosavadní výsledky a zkušenosti se zpracováním jemných odpadních podílů jílovce W super a BVP. Charakterizovány jsou vhodné suroviny pro přípravu ostřiva se zvýšeným obsahem oxidu hlinitého. V experimentální části práce je provedeno ověření možnosti výroby ostřiv se zvýšeným obsahem Al2O3 dle navržených receptur.
Porovnání nákladů výstavby rodinného domu z klasických materiálů a z materiálů přírodních
Lošáková, Jana ; Gilar, Ing Přemysl (oponent) ; Výskala, Miloslav (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na řešení nákladů na stavbu domu z klasických materiálů a jejich porovnání s náklady na stavbu s domu z přírodních materiálů. Pro tuto potřebu jsou zde definovány použité přírodní materiály. Je zde uvedeno jak možné použití těchto materiálů, tak i rozebrány použité skladby konstrukcí. Práce je zakončena kalkulací cen konstrukcí z přírodních materiálů, které v softwaru pro rozpočtování nebyly dostupné. Přílohou práce jsou rozpočty pro variantu domu z přírodních materiálů, i variantu z materiálů klasických.
Využití materiálů na bázi dusané hlíny pro obytné stavby
Zadražil, Lukáš ; Remeš, Josef (oponent) ; Žižková, Nikol (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá využitím hlíny jako stavebního materiálu pro obytné stavby, konkrétně technologií dusané hlíny. Za použití tuzemské i zahraniční literatury je zpracována rešerše, ve které je popsána historie hliněných staveb ve světě i u nás. Další součástí je popis hlíny jako stavebního materiálu. Následně se práce zabývá podrobným popisem samotné technologie dusané hlíny s příklady využití u moderních staveb ve světě. V rámci praktické části budou provedeny odběry vzorků hlíny z pozemku, který se nachází v obci Dolní Těrlicko, cca 30 km jihovýchodně od Ostravy. Na zmíněném pozemku by v následujícím roce mělo dojít k výstavbě rodinného domu právě pomocí technologie dusané hlíny. V poslední části je poté navrhnuta a otestována metoda výroby zkušebních těles z hliněné směsi pro tlakovou zkoušku.
Možnosti ovlivnění barevnosti cihlářského střepu
Kocmánek, Tomáš ; Zach, Jiří (oponent) ; Nevřivová, Lenka (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá úpravou barevnosti cihlářského střepu. Jsou zde uvedeny příklady pigmentů běžně užívaných v různých oborech průmyslové výroby a dále studie zabývající se využitím odpadních látek jako aditiv v cihlářství upravujících mimo jiné i barevnost cihelného střepu. V experimentální části práce byl zkoumán vliv tří vybraných železitých pigmentů a dvou vybraných korekčních jílů na barevnost a vybrané fyzikálně-mechanické vlastnosti cihelného střepu.
Náklady výstavby rodinných domů z alternativních stavebních materiálů
Lošáková, Jana ; Gilar, Ing Přemysl (oponent) ; Výskala, Miloslav (vedoucí práce)
Tato práce řeší náklady na stavbu domu z přírodních stavebních materiálů. Jsou zde definovány přírodní stavební materiály. Uvedeny jejich vlastnosti a konkrétní možnosti použití jednotlivých materiálů. Ceny pořízení materiálu i jejich vlastnosti jsou porovnány s cenami pořízení a vlastnostmi materiálů průmyslově vyráběnými. Práce jako taková by měla ukázat, že není potřeba se obávat stavby z přírodních materiálů. Tyto materiály jsou srovnatelné, jak vlastnostmi, tak cenou s materiály běžně používanými.
Šnekový mísič kontinuální
Radoš, Pavel ; Malach, František (oponent) ; Malášek, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce obsahuje návrh a konstrukční řešení šnekového mísiče pro mísení jílů, vápna, cementu a elektrárenských popílků s vodou pro dodávané množství 18 t/hod. Úvodní část popisuje problematiku mísení a mísičů při přípravě stavebních hmot. Dále se zabývá návrhem a realizací daného zařízení. Ve výpočtové části je uveden výpočet hlavních rozměrů a pohonu dle příslušných norem a pevnostní kontrola namáhaných částí mísiče. Výkresová dokumentace je vypracována v programu ACad, obsahuje sestavu navrhovaného zařízení a podrobné podsestavy důležitých částí šnekového mísiče.
Podstata hliněné architektury v podmínkách Česka
Bažík, Lenka ; Pifko,, Henrich (oponent) ; Novotný,, Martin (oponent) ; Žabičková, Ivana (vedoucí práce)
Po celých deset tisíc let používali lidé nepálenou hlínu ve svých obydlích a za pouhých posledních sto let se od ní vyspělá společnost vlivem rozvoje moderních technologií postupně odvrátila. Nepálená hlína má jako stavební materiál v současnosti malé uplatnění, které ale s postupným nabýváním významu udržitelnosti narůstá. Hlína má v současné moderní architektuře své místo, a právě na to se snaží poukázat tato práce. Výzkum je založen na předpokladu, že každý stavební materiál tíhne svými vlastnostmi, složením a také znalostmi stavitele k vytvoření určitého prostoru. Různé stavební materiály definuji různé prostory, různé konstrukční použití a různý detail. Tento výzkum definoval metodou zakotvené teorie síť poznatků s ústředními tématy podstaty hliněné architektury a následně aplikoval teorii při návrhu modelového případu. Navržená drobná stavba představuje ideální ztvárnění prostoru z jednoho materiálu na základě získaných i známých informací o hlíně. Má masivní hliněné zdi, které si člověk vytvořil sám, vlastními silami, a poskytuje mu úkryt. Úkryt, který plynule stoupá ze země, jež je jeho hlavním zdrojem, má měkké oblé rysy, které vznikly dotekem lidských rukou a až doslouží, opět splyne se zemí.
Vývoj injektážních směsí pro dodatečné těsnění sypaných hrází
Michalčíková, Magdaléna ; Klablena,, Petr (oponent) ; Drochytka, Rostislav (vedoucí práce)
Těsnění písků nebo štěrkopísků chemickými injekcemi je známo a používáno již dlouhou dobu. Chemické injektáže bývají ovšem finančně nákladné, a také použití cementu někdy nevede k žádoucím účinkům, proto je na snaze hledat nové hmoty a metodiky uspořádání injekčních prací. Pro dosažení úspory chemických produktů se do směsí přidává jíl a cement. Jílocementové injekční směsi se používají nejen za účelem toho, že jsou kvalitnější, ale i díky tomu, že takto navržené směsi mají lepší tendenci vnikat do nesoudržných náplavů, které je potřeba dotěsnit chemickou injekcí. Pro další možné snížení ekonomického hlediska směsi je nahrazení klasických jílů. Jako vhodná alternativa klasických jílů je do určité míry využití druhotných surovin. Především se jedná o elektrárenský popílek. V rámci práce se zabývám vhodnosti použití těchto materiálů a zkoumáním jejich vlastností ve směsi. Bylo zjištěno, že při použití elektrárenských popílků docházelo ke zlepšení konzistence čerstvé směsi, snížení množství vodního součinitele a snížení smrštění směsi. Na druhé straně při použití popílků dochází ke zvyšování dekantace, propustnosti atd. V další etapě práce byl zjišťován vliv množství cementu, vápna a ztekucovadel ve směsi. Cílem práce je navrhnout optimální injektáží směs pro dodatečné těsnění sypaných hrází.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 74 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.