Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kariérní rozvoj zaměstnanců ve společnosti Tesco Stores ČR, a.s.
Motalíková, Sabina
Bakalářská práce se zabývá kariérním rozvojem ve společnosti Tesco Stores ČR, a.s., a následným návrhem opatření a doporučení. Cílem bakalářské práce je zjištění silných a slabých míst v kariérním plánování ve společnosti Tesco. V teoretické části jsou popsány literární pojmy z oblasti kariéry a kariérního řízení, dále jsou zmíněny pojmy kariérní management z pohledu firmy a kariérní kompetence z pohledu jedince. Praktická část zkoumá kariérní rozvoj ve společnosti, jaké jsou možnosti a jak ke kariérnímu rozvoji zaměstnanci přistupují. Pomocí získaných výsledků z kvantitativního výzkumu budou navrženy postupy a doporučení vedoucí ke zlepšení kariérního rozvoje ve společnosti.
Kvalita pracovního života v souvislosti s personálními činnostmi
Honsová, Pavlína ; Kirovová, Iva (vedoucí práce) ; Kabelková, Jiřina (oponent)
Tato práce se zabývá kvalitou pracovního života v souvislosti s personálními činnostmi. V teoretické části jsou nejprve vymezeny některé koncepce kvality pracovního života a související pojmy. Dále jsou uvedena různá pojetí a dělení personálních činností. V dalších podkapitolách jsou popsány jednotlivé personální činnosti, které přímo ovlivňují kvalitu pracovního života podle koncepce Waltona. V závěru teoretické části jsou uvedeny některé výzkumy týkající se kvality pracovního života a také různé způsoby, kterými se kvalita pracovního života hodnotí a měří. Praktická část obsahuje návrh výzkumu, jehož výsledkem by bylo vyvinutí dotazníku, který by komplexně měřil kvalitu pracovního života podle faktorů, které vymezuje Walton a které byly podrobně představeny v teoretické části.
Rozvoj kariéry z organizačního hlediska
Miková, Barbora ; Kirovová, Iva (vedoucí práce) ; Fabianová, Ivana (oponent)
Bakalářská práce se věnuje problematice rozvoje kariéry v organizačním kontextu. Cílem práce bylo především objasnit pojetí rozvoje kariéry z hlediska organizací a popsat změny mezi tradičním vymezení kariéry a jejím vnímání v současnosti v kontextu nových kariérních koncepcí i nové psychologické smlouvy. Současný pohled výrazně mění i přístup organizací k plánování a řízení kariéry zaměstnanců, a tak se značná část práce zaměřuje také na přehled technik a metod, které organizace mohou využívat pro rozvoj a kariérní růst svých zaměstnanců. Návrh empirického šetření představuje výzkumný projekt, který měří míru účinku jednoho z těchto nástrojů rozvoje, konkrétně 360ř zpětné vazby, s ohledem na aktuální problém související s novými koncepcemi kariéry i generací Y, a to délku setrvání zaměstnance v organizaci. Klíčová slova: kariéra, rozvoj kariéry, plánování kariéry, řízení kariéry
Problematika kariérního plateau ve velké organizaci
Hradcová, Petra ; Kirovová, Iva (vedoucí práce) ; Rymeš, Milan (oponent)
Diplomová práce řeší problematiku kariérního plateau ve velké organizaci. V teoretické části jsou vymezeny pojmy kariéra, její fáze a typy, možnosti a kritéria rozvoje kariéry, kariérní plateau, jeho druhy, příčiny, důsledky a přístupy ke kariérnímu plateau, varianty řešení problematiky kariérního plateau z pohledu jedince i organizace. Empirická část obsahuje popis organizace a výzkumnou část zabývající se vnímáním rozvoje kariéry a fáze kariérního plateau zaměstnanci organizace. Výzkum zahrnuje kvantitativní a kvalitativní část a zaměřuje se na organizační a strukturální plateau. Jsou navrhnuty aplikační možnosti do oblasti řízení lidských zdrojů v organizaci.
Rozvoj kariéry z pohledu zaměstnanců
Beranová, Michaela ; Kirovová, Iva (vedoucí práce) ; Rymeš, Milan (oponent)
1 Abstrakt Bakalářská práce se ve své teoretické části zaměřuje na vymezení kariéry od tradičního pojetí do současnosti a na problematiku kariérního rozvoje. Pozornost je věnována vývojovému hledisku kariéry i teoriím kariérních stadií. Významnou část práce tvoří představení faktorů ovlivňujících kariérní rozvoj jedince, mezi nimiž důležitou úlohu sehrávají osobnostní charakteristiky a rovněž další individuální aspekty, mezi něž patří kupříkladu genderové či věkové hledisko, interkulturní kontext kariérního rozvoje či rovnováha pracovního a osobního života jedince. V empirické části je představen projekt výzkumu zaměřeného na některé aspekty pracovní kariéry jedince (spokojenost s kariérou, důležitost dalšího kariérního rozvoje, očekávání budoucích změn) a jejich souvislost se základními demografickými faktory a typem osobnosti dle J. Hollanda. Klíčová slova kariéra, rozvoj kariéry, očekávání zaměstnanců, osobnostní faktory
Hodnocení a rozvoj zaměstnanců ve společnosti STUDENT AGENCY, s.r.o.
Zelenková, Lucie ; Hrazdírová, Lenka (oponent) ; Novák, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hodnocením zaměstnanců a jejich osobním rozvojem ve společnosti STUDENT AGENCY, s.r.o. Na základě dotazníkového šetření mezi zaměstnanci společnosti je vyhodnocena dosavadní situace této součásti personálního řízení. Nedílnou součástí této práce jsou návrhy a doporučení vedoucí ke zvýšení efektivity personální práce v oblasti hodnocení a rozvoje zaměstnanců.
The Relevance of IT Supported Succession Planning in the Current Labor Market.
Kraller, Judith ; Kašparová, Eva (vedoucí práce) ; Jarošová, Eva (oponent)
Tato práce analyzuje význam plánování nástupnictví z dnešního pohledu trhu práce. V důsledku toho, že zkoumá důvody, metody a omezení vnějšího a vnitřního příjímání pracovníků, dospěla k závěru, že podniky by měly zaměstnávat bilanci obou. Výzkum ukazuje, že plánování nástupnictví poskytuje prostředky organizacím k rozvíjení, udržení a podporu vnitřního talentu. Protože plánování nástupnictví se často skládá z neprůhledných procesů, nouzového plánování nebo netradičních rozhodnutí, práce identifikuje, zda-li software od SuccesFactors, který bude trénovat následníky na příkladu Business Execution Suite, může přidat hodnotu do běžného plánování nástupnictví. Ačkoli tento software jako služba řešení nabízí širokou škálu nástrojů osvědčených postupů, autor dochází k závěru, že úspěch nástupnického programu závisí jak na systematickém procesu a definování role, tak na usnadňující podnikové kultuře. Sekundární výzkum, dokumenty z firmy a interview s expertem podporují závěry a úsudky autora.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam: