Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 279 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hodnocení efektivnosti automobilového sektoru v Evropě
Kovárník, Richard
Obsahem diplomové práce je hodnocení efektivnosti automobilového průmyslu ve vybraných zemích Evropy s důrazem na Českou republiku. Pozornost je věnována detailnímu popisu stavu a vývoje technické efektivnosti, kterou firmy v jednotlivých zemích dosahují. Hodnocení efektivnosti bylo zkoumáno na pětiletém období, a to mezi lety 2015 až 2019. Mezi zjištění, ke kterým tato práce dospěla patří zejména skutečnost, že existují statisticky významné rozdíly mezi podniky s různou velikostí a také významné rozdíly napříč jednotlivými zeměmi.
Ekonomické a ekologické aspekty elektromobility
Otáhalová, Barbora
Bakalářská práce se zabývá závislostmi ekonomických a ekologických faktorů v oblasti elektromobility v zemích Evropy za rok 2021. V literárním přehledu je charakterizována elektromobilita, stručně popsán její vývoj, aktuální stav, a také výhody a nevýhody. Dále je v této kapitole uvedeno srovnání určitých faktorů mezi zeměmi Evropy. V práci je zahrnuta i teorie regresní analýzy a etap ekonometrického modelování. Výsledková část zahrnuje tvorbu a testování dvou ekonometrických modelů. Výsledky ukazují, že existuje závislost mezi HDP, počtem dobíjecích stanic a počtem nově registrovaných elektromobilů. Dalším dílčím výsledkem je potvrzená závislost nově registrovaných elektromobilů na snižování emisí CO2.
Fundamentální analýza amerického automobilového průmyslu pro portfolio management investičního fondu
Ludwig, Marek
Ludwig, M. Fundamentální analýza amerického automobilového průmyslu pro portfolio management investičního fondu. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Diplomová práce se zaměřuje na provedení fundamentální analýzy automobilového odvětví se zvláštním důrazem na pět automobilových společností působících na americkém trhu: General Motors, Toyota, Ford, Stellantis a Hyundai. Cílem je zjištění vnitřní hodnoty těchto společností a stanovení investičního doporučení pro management portfolia akciového investičního fondu. Práce je rozdělena do tří částí. První část představuje teoretický rámec. Konkrétně vysvětlení metody Free Cash Flow to the Firm, která je použita pro samotnou valuaci. Druhá část se zaměřuje na obecnou analýzu odvětví a třetí část se věnuje oceňování zkoumaných společností a stanovení investičního doporučení. Výsledkem práce je určení vnitřních hodnot zkoumaných společností, porovnání s jejich tržními cenami a vyvození investičních doporučení.
The correlation between the automotive industry output cycle and the business cycle in the Czech Republic
Yin, Shiqi ; Jeřábek, Petr (vedoucí práce) ; Merrino, Serena (oponent) ; Čech, František (oponent)
Cílem tohoto článku je prozkoumat korelaci mezi produkčním cyklem a hospodářským cyklem klíčového odvětví České republiky, automobilového průmyslu. Článek začíná analýzou volatility jednotlivých proměnných a zjišťuje, že trendy výstupního cyklu automobilového průmyslu a hospodářského cyklu se vyrovnávají, zatímco výstupní cyklus automobilového průmyslu stále zaostává za hospodářským cyklem. Za druhé, tento článek používá VAR model ke zkoumání vztahu mezi českou produkcí automobilového průmyslu a jeho makroekonomickými ukazateli, přičemž k reprezentaci makroekonomické situace používá reálný HDP a hrubou přidanou hodnotu (HPH). Výsledky ukazují, že mezi produkcí českého automobilového průmyslu a makroekonomikou existuje korelace, která je však asymetrická, což znamená, že automobilový průmysl je citlivější na makroekonomické šoky, ale má slabší dopad na makroekonomiku. V neposlední řadě tento článek měří také korelaci mezi automobilovým průmyslem a měnovou politikou (M2) a zjišťuje, že měnová politika vykazuje silnou stabilitu a nezávislost, což může ovlivnit pokrok automobilového průmyslu, ale nebyl pozorován žádný opačný efekt.
Aditivní technologie v automobilovém průmyslu
Beneš, Petr ; Kučera, Pavel (oponent) ; Píštěk, Václav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá jednotlivými technologiemi aditivní výroby a jejich využitím v oblasti automobilové výroby a vývoje automobilových dílů. V rámci práce bylo vybráno pět konkrétních metod aditivní výroby s největším přínosem pro automobilový průmysl. Vybrané technologické postupy byly podrobně popsány, charakterizována jejich podstata a zhodnoceny jejich možnosti, klady a zápory. Následuje detailní popis, jakým způsobem jsou zmiňované technologie v současnosti v automobilové výrobě využívány. Popis je doplněn příklady konkrétních dílů a projektů, při nichž byla aditivní výroba použita. Závěrem je zhodnoceno budoucí možné směřování vývoje aditivních technologií s cílem rozšíření jejich využití ve výrobě automobilů. Práce čerpá informace převážně ze zahraničních internetových portálů publikujících články z oblasti automobilového průmyslu nebo výrobních technologií. Kvalitní zdroj informací představovaly rovněž internetové stránky výrobců 3D tiskáren a společností zabývající se komerčním využitím aditivní výroby.
Automobilový LED driver s doplňkovými funkcemi
Vlach, Marek ; Duz, Aleksei (oponent) ; Šteffan, Pavel (vedoucí práce)
V této diplomové práci je proveden návrh a konstrukce LED budiče s přídavnými funkcemi určeného pro automobilový průmysl s ohledem na splnění jeho požadavků. LED budič je založen na principu DC/DC měniče v konfiguraci H-můstku, který slouží k napájení řetězce výkonových LED. Na řetězci LED je pak pomocí řídicí elektroniky budiče realizována sloučená funkce světel pro denní svícení a pozičních světel. Dalšími doplňkovými funkcemi budiče jsou teplotní regulace výstupního proudu a hlášení chyb na řetězci LED. Sadou typických měření na vyrobeném vzorku zahrnující funkční testy, měření účinnosti, teplotní analýzu a EMC testování jsou ověřeny dosažené parametry budiče.
Návrh SAR AD převodníku se spínanými kondenzátory
Sysel, Jan ; Kledrowetz, Vilém (oponent) ; Prokop, Roman (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem analogově-digitálního převodníku s registrem postupné aproximace pro použití v automobilovém průmyslu s rozsahem pracovních teplot od -40 °C do 175 °C a s použitím DAC se spínanými kapacitory vytvořenými mezi spoji na integrovaném obvodu k minimalizaci plochy převodníku. Teoretická část práce se zabývá základní teorií analogově-digitálních převodníků, principem převodníku s registrem postupné aproximace s použitím kapacitního DAC. Dále pak návrhem kapacitorů pro DAC na integrovaném obvodu z vrstev kovů a prokovů a jejich layoutem k minimalizaci parazitních kapacit. V praktické části je proveden návrh převodníku na blokové úrovni. Dále je proveden návrh kapacitoru pro tento DAC a layout celého DAC. Na tranzistorové úrovni jsou navrženy a ověřeny bloky potřebné k realizaci tohoto převodníku: obvod napěťového sledovače, operační zesilovač, komparátor a přepínače. V převodníku je implementován self-test obvod pro vlastní měření nelinearity s jehož pomocí je převodník ověřen. V práci je ověřena funkčnost převodníku jako celku.
Principy cirkulární ekonomiky v automobilovém průmyslu
KOLÁŘ, Petr
Tato diplomová práce se zabývá problematikou cirkulární ekonomiky a automobilového průmyslu. Primárním cílem diplomové práce je zhodnotit úrovně principů cirkulární ekonomiky v automobilovém průmyslu na základě provedené analýzy. Dílčím cílem práce je návrh na zlepšení současného stavu. Úkolem je zjistit, jaké úrovně v přijetí cirkulární ekonomiky v automobilovém průmyslu dosahuje Česká republika ve srovnání s ostatními státy Evropské unie a jak by mohla tuto úroveň zlepšit. Dále práce analyzuje, jaký je rozvoj a v jaké míře probíhá obnova automobilového parku v České republice. Data jsou vzhledem k dostupnosti zkoumána za časový úsek od roku 2009/2010 do roku 2021/2022. Analyzuje se princip míry využití cirkulárního materiálu v automobilovém průmyslu a princip obnovy automobilového parku. Na závěr je u obou principů uveden návrh na zlepšení současného stavu. Výsledná vypočtená data a návrhy na zlepšení dávají příležitost pro budoucí predikce. Ty mohou být užitečné například pro pracovníky, kteří se pohybují v automobilovém průmyslu a zvažují možnosti dalšího směřování podniku. Pozitivním zjištěním práce je, že Česká republika udělala v míře využití cirkulárního materiálu v automobilovém průmyslu za zkoumané období výrazný posun vpřed a je zde vidět pozitivní trend do budoucích let. Naopak v obnově automobilového parku má stále značné rezervy a velký prostor pro zlepšení.
Hospodářská krize a její dopady na automobilový průmysl USA
Kouřil, Jakub
Bakalářská práce se zabývá dopady hospodářské krize na automobilový průmysl ve Spojených Státech amerických. Cílem práce je vyhodnotit dopady hypoteční a finanční krize na automobilový průmysl a jednotlivé producenty automobilů v USA. První část práce se stručně zabývá vznikem, průběhem a následky hospo-dářské a finanční krize. Dále popisuje výchozí analýzu automobilového průmyslu na území Spojených Států a největší automobilové výrobce. Další část práce: zhodnocuje krizi v automobilovém průmyslu, dopad krize na jednotlivé producen-ty a identifikuje další faktory působící na trh automobilů v USA.
Optimalizace systému řízení obalového hospodářství u vybraného podniku
HRŮZOVÁ, Iveta
Hlavním cílem diplomové práce je optimalizovat systém řízení obalů u vybrané společnosti, vyhodnotit a optimalizovat jeden konkrétní obal - paletku, která se používá pro skladování kulových čepů ve společnosti THK Rhythm Automotive Czech a.s.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 279 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.