Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 371 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kouzlo nevyřčeného slibu
Vinklárková, Tereza ; Vráblíková,, Lenka (oponent) ; Smutná, Martina Drozd (vedoucí práce)
Kouzlo nevyřčeného slibu reflektuje nedostatečnou prezentaci, kritický přístup a náhled k psychosomatickým problémům v uměleckém provozu a společnosti stojící na základech kapitalistického ekonomického systému. Dotýká se problematiky zneužití moci v nehierarchickém vztahu institucionálního prostředí uměleckého vzdělávání, ale také na osobní úrovni. Zaznamenává postupný návrat k naslouchání svému tělu a chronologicky odkrývá události, které měly přímý vliv na jeho narušený stav. Do jaké míry a jakým způsobem tělesná schránka zrcadlí traumata, emocionální prožitky a strachy? Skrze videoesej, prvky poetického vyprávění a textilní objekty práce otevírá hluboce citlivý námět reflektující mechanické procesy těla. Objevují se zde také přesahy k prvkům celostní medicíny a léčitelství.
Metodika filmové a audiovizuální výchovy: Cesta do světa pohyblivých obrazů
Hlavicová, Lucie ; Vondrášková, Markéta ; Forejt, Jiří ; Bednařík, Pavel
Text této publikace přináší vhled do problematiky filmové a audiovizuální výchovy v České republice. Rady a tipy jak lze k výuce na různých stupních neformálního vzdělávání přistupovat, a především přehled dvaceti čtyř inspirativních metod a cvičení, jichž lze ve výuce využívat. Může také sloužit jako inspirace pro formální vzdělávání. Text vychází ze zkušeností dvanácti odborníků s dlouholetou praxí v oboru, kteří předkládají čtenářům z řad pedagogů a lektorů svá know-how ve snaze ulehčit jim v pedagogické praxi. Práce je zaměřena na tvůrčí oblast filmové a audiovizuální tvorby i na práci s filmovou projekcí a následnou analýzou audiovizuálních děl, se kterými mohou pedagogové ve výuce kreativně pracovat. Návody, jak filmovou a audiovizuální výchovu efektivně začleňovat do vyučování, i odkazy na vhodnou literaturu a další lektorskou a metodickou pomoc začínajícím pedagogům.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Možnosti rozvíjení digitálních kompetencí v rámci výuky výtvarné výchovy na základní škole
Tihon, Štěpán ; Kitzbergerová, Leonora (vedoucí práce) ; Raudenský, Martin (oponent)
Diplomová práce se věnuje digitálním kompetencím a možnostem jejich rozvíjení v rámci výuky výtvarné výchovy na základní škole. V teoretické části se soustředí na vymezení terminologie vztahující se k digitálním formám umění, pojmenovává základní principy nových médií a zaměřuje se na nové technologie či fenomény digitálního světa, jež mají značný vliv na současné požadavky směřující k osvojení těchto specifických kompetencí. Při definování oblastí digitálních kompetencí se text opírá o koncepční modely, které se snaží vymezit ucelený jazyk sjednocující termíny, jež se k rozmanitým digitálním dovednostem vztahují. V závěru teoretické části pak práce mapuje strategii vzdělávací politiky České republiky ve vztahu k implementaci těchto modelů do kurikulárních dokumentů. Výsledným vyústěním je pak konfrontace sledovaných témat s oborem výtvarné výchovy a jeho teoretickými východisky. Praktická část práce představuje konceptové analýzy navržených hodin výtvarné výchovy směřujících k systematickému rozvíjení digitálních kompetencí žáků a je podpořena prezentací vlastních tvůrčích činností, které sloužily jako reflektivní nástroj využitý během navrhování předložených zadání. KLÍČOVÁ SLOVA Digitální kompetence, digitální gramotnost, základní vzdělávání, výtvarná výchova, digitální technologie, nová média,...
Implementace průřezového tématu Environmentální výchova do předmětu Výtvarná výchova "Zeleň jako oáza města"
Zálešáková, Ester ; Pfeiffer, Jan (vedoucí práce) ; Sedlák, Michal (oponent)
Cílem této diplomové práce je snaha nalézt cestu, jak implementovat průřezové téma Environmentální výchova do vyučovacího předmětu Výtvarná výchova, a to prostřednictvím výtvarného projektu s názvem Zeleň jako oáza města. A zjistit, zda je tedy možné i prostřednictvím výtvarného projektu vést žáky dvou tříd základní školy k principům, jenž Environmentální výchova předkládá. Výtvarný projekt vycházel z osobního prožitku žáků nabytého při několikahodinovém pobytu ve vybraném městském parku a výtvarných aktivit, jež tento pobyt ozvláštňovaly a přispívaly k vnímavějšímu pohledu na prostředí, v němž se žáci pohybovali. Pro ověření dosažených výsledků byly použity metody kvalitativního výzkumu v podobě strukturovaného rozhovoru s pěti vylosovanými žáky z obou tříd. Z odpovědí žáků vyplynulo, že i prostřednictvím výtvarného projektu je možné posílit pozitivní vztah žáků k přírodě a k životnímu prostředí a přispět k nabytí vnitřní motivace k ohleduplnému a udržitelnému přístupu k přírodě. Zároveň ale z odpovědí a reakcí žáků vyplynulo, že celkový užitek z projektu se u každého žáka odvíjel od toho, jaký přístup k projektu zaujal, do jaké míry se na jednotlivé aktivity soustředil a do jaké míry byl ochoten nad tím přemýšlet. Což pochopitelně nebylo vyrovnané, a proto i míra naplnění cíle projektu se u...
Současné japonské umění jako inspirační zdroj výtvarných činností na 1. stupni ZŠ
ŠAFÁŘOVÁ, Anežka
Cílem práce "Současné japonské umění jako inspirační zdroj výtvarných činností na 1. stupni ZŠ" je představit současné japonské umění jako inspirativní téma pro výuku výtvarné výchovy. Práce je rozdělena na teoretickou a projektovou část. Teoretická část přináší ideové ukotvení práce a definuje její význam v didaktice výtvarné výchovy. Praktická část se inspiruje vybranými japonskými umělci a přináší výtvarnou řadu, ze které je možné použít jednotlivé lekce pro zpestření výtvarné výchovy na 1. stupni ZŠ, a předat tím žákům vhled do japonského umění a zároveň je seznámit s japonskou kulturou a zajímavými technikami.
Akvárium. Výtvarná řada pro 1. stupeň ZŠ
ZELENDOVÁ, Markéta
Diplomová práce teoreticko-projektového charakteru se zabývá zpracováním výtvarného projektu, respektive výtvarné řady s názvem AKVÁRIUM, která byla zrealizována v rámci lekcí výtvarné výchovy na prvním stupni základní školy. Teoretická část vymezuje pojmy týkající se tématu a zpracovává je na základě dostupné literatury. Projektová část diplomové práce se skládá z jedenácti navržených výtvarných lekcí. Dále se věnuje dokumentaci, realizaci a reflektování navržených vyučovacích jednotek. Diplomová práce je doplněna o obrazové přílohy vztahující se k teoretické části, fotodokumentaci lekcí a navržené strukturované přípravy.
the Screeners
Pětiletá, Petra ; Daniel, Ladislav (vedoucí práce) ; Valachová, Daniela (oponent) ; Malečková, Dita (oponent)
Anotace: Dizertační práce nabízí fenomenologický pohled na současný hybridní svět, tvořený interakcemi a prolínáním dvou vzájemně neoddělitelně spjatých sfér: fyzické (původní hmotný svět) a digitální (virtuální svět). Moje práce ukazuje, jak o světě můžeme uvažovat, když od sebe jeho fyzickou a digitální sféru oddělíme. Do výzkumu jsem zapojila žáky osmiletého gymnázia ve věku 12-16 let, kteří jsou označováni jako generace Z nebo jako "digital natives". Zajímalo mne, jak oba tyto světy studenti popíšou a jak se k nim a k jejich prolínání vztáhnou. Fenomén digitálního světa jsem nejprve zkoumala v rámci vlastního uměleckého výzkumu a hle dala témata a aspekty, na které bych mohla upozornit. V rámci předvýzkumu jsme vytvořili vý tvarné myšlenkové mapy a po té je podrobila kvalitativní analýze, mapy mne však za hlubším po znáním do digitálně-virtuálního světa nedovedly předpokládaným způsobem. Vyjevila se však podoba instrumentálního vztahu studentů-uživatelů k digitálnímu světu prostřednictvím fyzické ho prostoru a jejich vlastních fyzických těl. Zajímalo mě také, jak studenti používají internet a so ciální sítě, takže jsem se chtěla dozvědět něco, co se ve třídě jako učitel obvykle nedozvídám. V hlavní části výzkumné sondy jsme se žáky zkoumali digitální prostor a jeho protějšek - fyzický svět...
Připravenost studentů a absolventů střední pedagogické školy na výtvarné činnosti v mateřské škole.
Řežábková, Rozálie ; Jakubcová Hajdušková, Lucie (vedoucí práce) ; Kafková, Helena (oponent)
Tématem bakalářské práce je "Připravenost studentů a absolventů konkrétní střední pedagogické školy na výtvarné činnosti v mateřské škole". Cílem práce bylo zjistit, jak studenti a absolventi hodnotí svou připravenost na výkon výtvarných činností v mateřské škole. V teoretické části jsem se zabývala charakteristikou středních pedagogických škol. Dále jsem se snažila popsat přípravu z hodin výtvarné výchovy s metodikou. Při popisu jsem vycházela z rámcového vzdělávacího programu pro obor předškolní a mimoškolní pedagogika a z školního vzdělávacího programu školy, která je předmětem výzkumu. Dále jsem v teoretické části popsala předškolní vzdělávání, výtvarné činnosti v mateřské škole, osobnost předškolního pedagoga a osobnost učitele výtvarné výchovy. Stěžijní kapitolou teoretické části práce je kapitola zabívající se připraveností studentů a absolventů z pohledu odborných kompetencí a self-efficacy. Odpověď na hlavní otázku práce jsem hledala prostřednictvím výzkumné sondy, které se zúčastnili studenti, absolventi a vyučující střední pedagogické školy. Data byla sbírána prostřednictvím smíšeného výzkumu, který se skládal z dotazníkového šetření a krátkých rozhovorů se studenty, absolventy a vyučujícími výtvarné výchovy.
Komiks v české současné dětské literatuře
Richterová, Tereza ; Francová, Sylva (vedoucí práce) ; Gajdošíková, Pavla (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na téma komiks v české moderní dětské literatuře s důrazem na výtvarnou tvorbu komiksu. Práce se skládá ze tří částí - z teoretické, praktické a didaktické. V teoretické části je tento pojem rozdělen podle kritérií - na vymezení termínu komiks a jeho definici, na českou historii komiksu a na rozšíření komiksu v české moderní dětské literatuře. V této části jsou zmíněna konkrétní česká díla a čeští autoři, kteří se tomuto tématu věnují. S vybranými autory je veden rozhovor o jejich cestě ke komiksu. Praktická část se věnuje projektu, komiksové příručce Dneska budu offline, který je vytvořen komiksovou formou a je určen pro děti mladšího školního věku. Druhým projektem, který je součástí praktické části, je uplatnění komiksu ve výtvarné výchově na vybrané základní škole. Tento projekt propojuje část praktickou a část didaktickou, využití komiksu ve výuce. KLÍČOVÁ SLOVA Komiks, literární žánr, dětská literatura, čeští autoři, výtvarná výchova

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 371 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.