Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
The Borders of Fantastic Spaces in Children's Literature
VRTALOVÁ, Blanka
Práce se bude zabývat koncepcemi fantastických prostorů v současné britské dětské literatuře, z nich některé jsou založeny na konceptu klasické pohádky (Neil Gaiman, Hansel and Gretel) a jiné svou hranicí přesahují do žánru gotických příběhů a hororové fantastické tvorby, přestože se jedná o literaturu určenou dětskému čtenáři. Práce se pokusí srovnat literární adaptace pohádek a původní tvorbu současného autora dětské a fantastické literatury Neila Gaimana s cílem soustředit se na hranice uvedených prostor a přesahu jednotlivých žánrů.
Shakespearean Themes in the Works of Oscar Wilde
Řehounková, Andrea ; Charypar, Michal (vedoucí práce) ; Kudlová, Klára (oponent)
Ve své diplomové práci se budu věnovat využití Shakespearovy tvorby Oscarem Wildem a vlivu, který měla na jeho vybrané texty. Zvláštní pozornost bude věnována Obrazu Doriana Graye, Portrétu Pana W. H. a eseji Pravda masek, která patří mezi Wildovu nejranější dochovanou tvorbu. Pokud jde o metodologii, práce bude pojata intertextuálně, a to zejména na základě koncepce uměleckého vlivu zpracované Haroldem Bloomem v jeho Kánonu západní literatury, popř. v dalších publikacích. William Shakespeare je Bloomem popsán jako střed západního kánonu, k němuž se souhlasně či polemicky vztahují mladší autoři včetně Wilda a jeho současníků - viktoriánů, ale též Joyce apod. Práce též podle potřeby může využívat komparatistických postupů. Oscar Wilde ve svém psaní bohatě intertextuálně odkazuje ke hrám a poezii Williama Shakespeara. Zároveň Shakespeare ovlivnil Wilda i v jeho osobním životě, mj. v soudních projevech při svém procesu na něj Wilde činil reminiscence, ale také když se angažoval při otevření Shakespearova památníku. Cílem mé práce je zmapovat vnímání postavy Williama Shakespeara Oscarem Wildem a odlišnost jeho přístupu k Shakespearovi ve srovnání s tradiční viktoriánskou perspektivou. Rozborem jeho textů a veřejných projevů chci sledovat, v čem se Oscar Wilde shoduje a rozchází s tradiční viktoriánskou...
Básník Slova: Christologie v díle T.S. Eliota
Šmejdová, Barbora ; Pospíšil, Ctirad Václav (vedoucí práce) ; Houkal, Jan (oponent)
Název: Básník Slova: Christologie v díle T.S. Eliota Tato práce se zabývá christologickou analýzou díla básníka, dramatika a kritika T. S. Eliota. Práce je rozdělena na dvě kapitoly. První kapitola obsahuje historicko-kulturní kontext Eliotova působení, základní fakta z jeho života a popis jeho umělecké i kritické tvorby. Na konci první kapitoly můžeme najít pojednání o přijetí T. S. Eliota v České republice a překladech jeho díla do češtiny. Druhá kapitola obsahuje christologickou analýzu Eliotova díla. Kapitola začíná analýzou christologických titulů v jednotlivých básních. Druhá část této kapitoly je zaměřena na důležité události Ježíšova života, které Eliot ve své poezii a dramatech zmiňuje. V průběhu celé druhé kapitoly budeme také odkazovat na jednotlivá místa v Písmu, která jsou pro dané básně relevantní. Klíčová slova christologie, T. S. Eliot, katolická teologie, anglická literatura
The Challenges of translating experimental fiction as demonstrated on the novel House Mother Normal by B. S. Johnson
Novotná, Denisa ; Ženíšek, Jakub (vedoucí práce) ; Matuchová, Klára (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá úskalími překládání beletrie psané v angličtině do češtiny. Praktickou část práce tvoří ukázkový překlad dvou oddílů experimentálního románu House Mother Normal z roku 1971 anglického spisovatele B. S. Johnsona. Teoretická část rozebírá úskalí, která při překladu vyvstaly, jako je volba rejstříku, mnohoznačnost a nejednoznačnost, slovní hříčky, odborná terminologie a prvky cizí kultury. Každé téma je bohatě ilustrováno okomentovanými příklady z románu. Nabídnutá řešení jsou založena na teorii překladu českého translatologa Jiřího Levého. Cílem této práce je přispět k našim poznatkům o překládání a případně posloužit jako zdroj inspirace pro další překladatele. KLÍČOVÁ SLOVA překlad, House Mother Normal, B. S. Johnson, experimentální román, anglická literatura
Zpráva z konference a pracovní cesty, New York 22. – 29. 9. 2016
Petruželková, Alena
23. – 24. září se uskutečnila interdisciplinární konference „States of the Book“, jejímž hlavním organizátorem byl ústav pro anglickou literaturu a filozofii West Point Academy USA ve spolupráci s Mellonovou nadací. Akademici a vědci z USA, Velké Británie a České republiky se v pěti panelech zaměřili na metody a účinky, které měly a mají texty ve formě knihy a dalších tištěných médií na společnost v různých lokalitách od starověku po současnost.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Literary Depictions of Affairs between Female Teachers and Male Secondary School Students
Hobbs, Denisa ; Topolovská, Tereza (vedoucí práce) ; Chalupský, Petr (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá dva romány, které vypráví o aféře mezi učitelkou a žákem: Zápisky o skandálu od Zoë Heller a Tampa od Alissy Nutting. V teoretické části nastiňuji problematiku žen-pachatelek sexuálních trestných činů, erotických preferencí určitých věkových skupin, sexuálního zneužívání dětí a sexuálních prohřešků pedagogů. V praktické části pak zjišťuji, do jaké míry literární ztvárnění odpovídá odborným poznatkům prezentovaným v teoretické části. Navzdory tomu, že se oba příběhy na první pohled navzájem velmi liší, oba vykazují mnohé paralely ke skutečným případům sexuálních prohřešků pedagogů. Největší rozdíl mezi romány spočívá v tom, jak přistupují k genderovým stereotypům. Ačkoliv Zápisky o skandálu připouští alternativní výklad, stereotypy jsou v nich víceméně potvrzeny, zatímco Tampa aktivně usiluje o jejich vymýcení. KLÍČOVÁ SLOVA pachatelky sexuálních trestných činů, sexuální zneužívání dětí, sexuální prohřešky pedagogů, hebefilie, stereotypy, anglická literatura, americká literatura
Konkrétní projevy preromantismu v díle Johannese Ewalda (Levnet og meninger) a Laurence Sterna (The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman)
Hlavatá, Barbora ; Březinová, Helena (vedoucí práce) ; Hartlová, Dagmar (oponent)
Tato práce se zaměřuje na rozbor autobiografického románu Johannese Ewalda Levnet og Meeninger (Život a názory, 1774-1778) s ohledem na otázku, do jaké míry je tato kniha preromantickým dílem. V románu lze nalézt množství prvků, které jsou typickými projevy preromantismu, jako například zkoumání vlastního nitra, důraz na vyjádření citů, individualizace vypravěče i umělce či nové pojetí role přírody v umění. To vše činí Levnet og Meeninger originálním dílem, a jeho autora tak lze označit za prvního dánského preromantického autora. Jeho román je také často srovnáván s dílem zástupce preromantismu v britské literatuře Laurence Sterna, The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman (Život a názory blahorodého pana Tristrama Shandyho, 1759-1767); v této práci se pokusíme případné podobnosti popsat konkrétně. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Physical and Psychical Spaces in Modern English Literature
Štefl, Martin ; Hilský, Martin (vedoucí práce) ; Chalupský, Petr (oponent) ; Beran, Zdeněk (oponent)
Souhrn (Abstrakt) v českém jazyce Práce se zabývá problematikou vztahu mezi fyzickým a psychologickým prostorem v díle D. H. Lawrence, Virginie Woolfové a Wyndhama Lewise v kontextu filozofie a estetiky počátku dvacátého století s ohledem na změny ve ztvárnění prostoru, místa a lidské osobnosti. Diskuse se zaměřuje na problematiku jednoty lidské subjektivity v povídkách a románech Virginie Woolfové a D. H. Lawrence a sleduje vztah mezi změnou stavů lidské mysli a její interakce s vnějším světem a jeho proměnlivými strukturami. Diskuse se dále zaměřuje na alternativní způsoby "prostorového" vyjádření procesu decentralizace lidské subjektivity, její prolínání s materiálním světem, hmotou a prostorem a studuje proměnlivý vztah mezi subjektem a jeho vnějškovostí. Zásadním přínosem k diskutované problematice je filozofie konzervativního myslitele, malíře a spisovatele Wyndhama Lewise. Lewis ve svém díle zastává opačnou pozici a trvá na autonomním, soběstačném a centralizovaném pojetí lidské subjektivity, nezávisle na vlivech vnějšího prostředí. Diskuse se dále opírá o srovnání s vybranými estetickými problémy a teoriemi výtvarného umění, především o italský futurismus a Cézannův postimpresionismus a zkoumá jejich vliv na dílo D. H. Lawrence a Wyndhama Lewise.
The Challenges of translating experimental fiction as demonstrated on the novel House Mother Normal by B. S. Johnson
Novotná, Denisa ; Ženíšek, Jakub (vedoucí práce) ; Matuchová, Klára (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá úskalími překládání beletrie psané v angličtině do češtiny. Praktickou část práce tvoří ukázkový překlad dvou oddílů experimentálního románu House Mother Normal z roku 1971 anglického spisovatele B. S. Johnsona. Teoretická část rozebírá úskalí, která při překladu vyvstaly, jako je volba rejstříku, mnohoznačnost a nejednoznačnost, slovní hříčky, odborná terminologie a prvky cizí kultury. Každé téma je bohatě ilustrováno okomentovanými příklady z románu. Nabídnutá řešení jsou založena na teorii překladu českého translatologa Jiřího Levého. Cílem této práce je přispět k našim poznatkům o překládání a případně posloužit jako zdroj inspirace pro další překladatele. KLÍČOVÁ SLOVA překlad, House Mother Normal, B. S. Johnson, experimentální román, anglická literatura
"Faces of the Victorian Double: Development of the Doppelganger in the British Literature of the Nineteenth Century"
Macura, Michal ; Beran, Zdeněk (vedoucí práce) ; Wallace, Clare (oponent)
Odpověď na otázku, proč se doppelgänger, čili fenomén dvojnictví, těšil na sklonku devatenáctého století takové popularitě, je třeba hledat jednak v sociálním klimatu doby a jednak ve zrodu psychologie. První psychologové, a jejich předchůdci, vyznavači biomagnetismu, významně přispěli k formulaci teorií o potlačované složce osobnosti, podvědomí, a jejím komplikovaném vztahu k vědomí. Doppelgänger je téměř vždy spojený s potlačením některé složky osobnosti, obvykle v důsledku požadavků a očekávání ze strany společnosti. Doppelgänger je proto pevně svázán s prostředím, které mu dává vzniknout, odráží je a toto prostředí odráží jeho samotného. Doppelgänger není ani tolik literární postavou, jako spíše intenzivním dialektickým vztahem mezi dvěma složkami osobnosti. Doppelgänger může figurovat coby prostředek útěku před svědomím, které je samo o sobě společenským konstruktem. Jak Jekyll, tak Dorian jsou si plně vědomi příležitostí, které jim alter ego skýtá, a jsou díky němu s to ignorovat diktát veřejného mínění a dalších institucí (například právního systému), jejichž cílem je udržovat ve společnosti určitý stupeň konformity. Doppelgänger jim umožňuje realizovat podvědomé ambice. Doppelgänger je většinou, i když ne vždy, výtvorem, a proto je užitečné jej posuzovat i v kontextu díla a umělce. Práce zmiňuje...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.