Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3,856 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mediální ohlas memoáru Egona Bondyho Prvních deset let a jeho filmové adaptace
Mikolášková, Jana ; Čeňková, Jana (vedoucí práce) ; Maňák, Vratislav (oponent)
Diplomová práce s názvem Mediální ohlas memoáru Egona Bondyho Prvních deset let a jeho filmové adaptace se zabývá memoárem Egona Bondyho Prvních deset let (1981, publikováno němž autor vzpomíná na období mezi lety 1947 a 1957, a filmovou adaptací 3 sezóny Tomáše Mašína. Cílem práce je analyzovat kritické mediální ohlasy obou děl. Volíme tedy nejprve vhodnou metodologii a stanovujeme výzkumné otázky, v teoretické části pak definujeme pojmy literární a filmová kritika, recenze a memoár. Vzhledem k tomu, že práci také doplňuje rozhovor s editorem Bondyho díla Martinem Machovcem, věnujeme se také definici rozhovoru jakožto žurnalistickému žánru. Dále zasazujeme děj memoáru politického, společenského a literárního ko Československu v 40. a 50. let dvacátého století, připojujeme také medailon Egona Bondyho a Tomáše Mašína praktické části se již zabýváme memoárem a filmem a analyzujeme jejich kritické mediální ohlasy závěru odpovídáme na výzkumné otázky a nastiňujeme vlastní názor na problematiku.
Marketingová analýza reklamy inzerované na pornografických webech
Trpkoš, Jan ; Koblovský, Petr (vedoucí práce) ; Houdek, Petr (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace na p kých . Práce je rozložena do částí - teoretické a výzkumné teoretické části je vysvětlen pojem pornografie, nastíněna její problematika a náležitosti re zerované na ých stránkách. V praktické části je první provedena kvantitativní metoda sběru dat a následně pomocí orů dených kvalitativní metodou zkoumány specifikace pornografických webech. Ze získaných vyplývá, že reklamy dodržují k strukturu reklamní komunikace, každopádně díky prostředí, ve kterém se vyskytují jsou solutně odlišené kvalit
Kvantitativní analýza inhibitorů tyrozinkinázy metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí
Maier, Jan ; Pávek, Petr (vedoucí práce) ; Lochman, Lukáš (oponent)
Předložená diplomová práce je věnována kvantitativnímu stanovení inhibitorů tyrozinkinázy, konkrétně imatinibu a nilotinibu, metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí. Za účelem sledování hladin těchto léčivých látek v séru či plazmě zejména pacientů s chronickou myeloidní leukémií, v menší míře pak pacientů s gatrointestinálním stromálním tumorem, byla na Ústavu klinické biochemie a diagnostiky Fakultní nemocnice v Hradci Králové vyvinuta nová metoda pro jejich stanovení a monitorování. Hlavním úkolem v souladu s vypracováváním diplomové práce bylo metodu plně optimalizovat a validovat. Tato metoda pro stanovení inhibitorů tyrozinkinázy byla na pracovišti nejdříve prováděná pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie se spektrofotometrickou (UV) detekcí. V rámci modernizace laboratorní technologie se postupem času přešlo na metodu prováděnou pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí. Analyty s jejich vnitřními standardy byly nejprve zpracovány extrakčním postupem kapalina-kapalina, poté byly isokraticky separovány na koloně C18 s reverzní fází. Následně byly oba analyty detekovány s využitím tandemové hmotnostní spektrometrie typu trojitého kvadrupólu s ESI iontovým zdrojem v pozitivním módu. V rámci validace metody byla ověřena její preciznost a správnost,...
Goniometrické funkce ve fyzikálních aplikacích
Hanzlík, František ; Kvasz, Ladislav (vedoucí práce) ; Mošna, František (oponent)
Bakalářská práce postupně představuje vlastnosti goniometrických funkcí, a to jako součást fyzikálních jevů, které skutečně existují a které využíváme. Jsou jim věnovány čtyři kapitoly pojmenované podle pokusů, které jsou jejich hlavním tématem. První pokus se zabývá pohybem tělesa po nakloněné rovině. Je předvedeno, jak takový pohyb můžeme využít k nalezení oddělených bodů ležících na funkci tangens. Protože však všechny čtyři základní goniometrické funkce lze vyjádřit pomocí jediné funkce, například funkce kosinus, jejímž grafem je sinusoida, pracují další kapitoly právě se sinusoidou. Zakreslena je poprvé ve druhé kapitole, ve které je demonstrován pohyb harmonického oscilátoru v závislosti na čase. Práce se věnuje také transformacím sinusoidy. Je ukázáno, že grafy funkcí sinus a kosinus se liší pouze svým posunutím, čímž jsou tyto dvě funkce vzájemně propojeny. Ve třetí části jsou při popisu účinků odstředivého zrychlení působící na tělesa na Zemi uvedeny některé vlastnosti funkce kosinus. Velikost odstředivého zrychlení totiž závisí na kosinu úhlu označujícího zeměpisnou šířku. Takto jsou nejprve určeny význačné body funkce kosinus (maximální hodnoty a nulová hodnota) a poté se pomocí vzdálenosti tělesa od osy otáčení Země práce zabývá funkcí kosinus na jednotlivých intervalech. Poslední...
The determinants of motion picture box office performance in the Czech Republic
Usov, Artem ; Polák, Petr (vedoucí práce) ; Janský, Petr (oponent)
Tato práce se zabývá faktory ovlivňující výkonnost filmů v České republice. Na základě originálního souboru dat čítajícího více než 1400 pozorování z let 2013-2022 je zkoumán vliv následujících faktorů: země původu, uživatel- ské recenze, rozpočet produkce, hvězdné obsazení, ocenění a prázdninové pre- miéry. K odhadnutí modelu je použita metoda nejmenších čtverců. Zjištění ukazují, že na výkonnost filmů mají pozitivní vliv země původu, uživatelské recenze, rozpočet produkce, hvězdné obsazení a ocenění. Tento výzkum přis- pívá k pochopení českého filmového trhu a nabízí poznatky pro tvůrce politik, producenty a distributory. Další možnosti výzkumu zahrnují analýzu účinků pokračování, marketingových výdajů a další objasnění role recenzentů. Klasifikace JEL D80, D49, C50 Klíčová slova film, obrat, analýza, Česká republika Název práce Determinanty výkonnosti filmů v České re- publice E-mail autora 10822023@fsv.cuni.cz E-mail vedoucího práce petr.polak@fsv.cuni.cz
Analýza vizuálních komponentů v učebnicích přírodopisu: tematický celek Biologie rostlin
Lopaurová, Anna ; Vojíř, Karel (vedoucí práce) ; Říhová, Dagmar (oponent)
Počty výzkumů vizuálních komponentů v učebnicích se v poslední době zvyšují. Většina výzkumů vizuální komponenty kategorizuje a dělí dle typů a funkcí, sledují se ale i vztahy propojující je s textem. Výzkumy jsou podloženy teoriemi prokazujícími vyšší efektivitu při učení se z materiálů obsahujících textové a ilustrativní prvky. Teoretická část práce definuje pojem učebnice, její funkce a vývoj. Popisuje pojem vizuální komponent a funkce. Ve výzkumné části popisujeme metodologii, podle níž byla provedena kvantitativní obsahová analýza vizuálních komponentů z kapitol o semenných rostlinách v definovaném vzorku učebnic. Vizuální komponenty jsme hodnotili z hlediska typu, funkce, formy, vertikálního záběru, vzdálenosti, horizontálního záběru a umístění v učebnici. Výsledky analýzy jsme porovnali s výzkumy sledujícími stejnou problematiku. Podle výsledků analýzy učebnice využívají velké procento vizuálních komponentů, které jsou dle hodnocených kategoriích stejné. Při výběru vizuálních komponentů se prozatím neaplikují výstupy nejnovějších výzkumů o vizuálních komponentech.
Analýza obcházení soupeře, přihrávek a zakončení v utkání hráčů fotbalu kategorie U12
Zbur, Dominik ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Vampola, Jindřich (oponent)
Název práce: Analýza obcházení soupeře, přihrávek a zakončení v utkání hráčů fotbalu kategorie U12 Cíl práce: Cílem práce je zjistit četnost a úspěšnost vybraných herních činností jednotlivce (obcházení soupeře; přihrávání a zakončení) v soutěžních utkáních hráčů kategorie U12. Metody: Výzkumný soubor tvořili hráči fotbalu kategorie U12 fotbalové Akademie Alexe Zbura. Účastníci výzkumy byli sledováni v 5 soutěžních utkáních, které byly odehrány v jarní části sezony 2022/2023. Každé utkání se odehrálo 2x35 minut s počtem 7 hráčů a 1 brankář. K získávání jednotlivých údajů byla použita metoda nepřímého pozorování pořízených videonahrávek. Pro výzkum byly vybrány tři útočné herní činnosti jednotlivce: obcházení soupeře, přihrávání a zakončení. Výsledky: U herní činnosti obcházení soupeře byla zjištěna významně vyšší četnost na útočné polovině hřiště, průměrně 64,2x. Průměrná úspěšnost obcházení soupeře dosáhla 51,7 %. Nejvíce pokusů bylo realizováno v čelném postavení za využitý změny směru v soubojích 1v1. Přihrávka byla průměrně zaznamenána 211x s úspěšností 65 %. Nejčastěji se vyskytovala přihrávka po zemi ze 2 a více dotyků. Nejvíce akcí bylo zakončeno nohou (99,4 %) ze tří a více dotyků uvnitř pokutového území. Závěr: Největší nedostatek hráčů je určitě v obcházení soupeře v situacích 1v2 a 1v3 a...
Techniky kickboxu a frekvence jejich využití v ringových disciplínách: systematická rešerše
Kohout, Ondřej ; Omcirk, Dan (vedoucí práce) ; Oláh, Vladan (oponent)
Název: Techniky kickboxu a frekvence jejich využití v ringových disciplínách: systematická rešerše Cíl práce: Cílem práce je zjištění četnosti jednotlivých technik během zápasů v plnokontaktním kickboxu mezinárodní úrovně na základě systematické rešerše vědeckých publikací. Metody: K vytvoření této bakalářské práce byla použita metoda systematické rešerše na základě referovaného výběru položek v souladu s doporučením PRISMA. Nejprve byla stanovena výzkumná otázka, zaměřená na zjištění četnosti používaných technik v ringových disciplínách (K-1 a Low kick) v kickboxu. Pomocí předdefinovaných klíčových slov a Booleovských operátorů byl následně sestaven skript pro vyhledávání ve vědeckých databázích Web of Science, PubMed a Scopus. Z vyhledaných studií byly odstraněny duplikáty a dále byl jejich výsledný počet redukován podle předem stanovených kritérií. Způsobilé studie byly využity ke zpracování dat a jejich následné syntéze. Výsledky: Z celkového počtu nalezených studií (n = 347), bylo pro výsledky této systematické rešerše použito deset studií. Nejpoužívanější technikou v ringových disciplínách kickboxu byl vyhodnocen Jab. Dvě studie určily Jab jako techniku s nejvyšší frekvencí využití a další tři studie určily Jab v kombinaci s Punchem jako nejpoužívanější údery v zápase. Z technik nohou byl...
Analýza obcházení soupeře u hráčů fotbalu v kategorii žáků U13 a U15
Vorlíček, Lukáš ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Frýbort, Pavel (oponent)
Název práce: Analýza obcházení soupeře u hráčů fotbalu v kategorii žáků U13 a U15 Cíl práce: Analýza útočné herní činnosti obcházení soupeře u hráčů kategorie mladších žáků U13 a kategorie starších žáků U15. Metody: Výzkumný soubor tvořily dva mládežnické týmy kategorie mladších žáků U13 a kategorie starších žáků U15 z prostředí profesionálního českého klubu hrající pravidelně nejvyšší českou fotbalovou soutěž a evropské poháry. U kategorie U13 byly sledovány 3 zápasy a u kategorie U15 4 zápasy v ligové soutěži nebo v přátelském utkání z ročníku 2021/2022. Údaje jsme získali z natočených videozáznamů z kamery VEO. Údaje byly následně zaznamenány do připraveného záznamového archu a přeneseny do tabulek v programu Microsoft Office Excel. Během výzkumu jsme pracovali s četností, s procentuální úspěšností s aritmetickým průměrem a směrodatnou odchylkou. Věcnou významnost rozdílu jsme získali pomoci výpočtu Hedgesova g. Výsledky: Významně vyšší úspěšnost obcházení soupeře na vlastní polovině v porovnání s útočnou polovinou byla zjištěna pouze u U15. Taktéž rozdíl v celkové úspěšnosti obcházení soupeře mezi týmy U15 a U13 nedosáhl věcné významnosti a jejich úspěšnost byla téměř totožná (63% ±7,7%; 61% ±6,5%). Významně vyšší četnost obcházení byla zaznamenána u U13 v porovnání s U15 (92,5 ±19,3; 67,5...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 3,856 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.