Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4,946 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Laboratorní úlohy k zranitelnosti kompilovaných jazyků
Kluka, Peter Milan ; Štůsek, Martin (oponent) ; Sysel, Petr (vedoucí práce)
Táto diplomová práca sa venuje podrobnej analýze zraniteľností vo voľne šíriteľných programoch s otvoreným zdrojovým kódom. Súčasťou práce je popis rôznych typov zraniteľností, ktoré sú často spojené s útokmi na softvér. Detailne je preskúmané statické a dynamické testovanie kódu, ako aj nástroje používané na odhaľovanie zraniteľností v zdrojovom kóde. Práca obsahuje vytvorenie troch laboratórnych úloh vrátane podrobných návodov, ktoré demonštrujú dôsledky chybných implementácií. Laboratórne úlohy sú zamerané na zraniteľnosti typu pretečenie vyrovnávacej pamäte (buffer overflow), prechádzanie adresárov (path/directory traversal) a čítanie nad rámec vyrovnávacej pamäte (buffer over-read). V rámci každej laboratórnej úlohy je súčasťou ukážka chybného kódu, ktorý bol zodpovedný za danú zraniteľnosť a taktiež aj ukážka opraveného kódu, s ktorým sa podarilo danú zraniteľnosť odstrániť. Tieto úlohy poskytujú praktické príklady, ktoré ilustrujú riziká spojené s nevhodným návrhom a implementáciou softvéru a poukazujú na dôležitosť efektívnych bezpečnostných postupov pri softvérovom vývoji.
Detailed analysis of the cybersecurity of photovoltaic systems
Turek, Adam ; Bohačík, Antonín (oponent) ; Mikulášek, Michal (vedoucí práce)
The thesis aims to learn about the methods of attacks on photovoltaic systems and their components. Furthermore, it analyses the different types of photovoltaic systems, individual components, and possible security weaknesses. Furthermore, designing and building a testing workplace that allows monitoring of PV components and network traffic with the implementation of several cyber attacks. The thesis describes the theoretical part of PV systems and their components, as well as cyber security and possible attacks. It also includes an analysis of specific vulnerabilities in PV systems, which was performed through publicly known databases such as Vulners or the National Vulnerability Database. In addition, a description of the Solax and Solinteg inverter test environment, implementation tools, and successfully performed network, Modbus, and cyber analysis on PV inverters with attack simulations.
Návrh a implementace opatření proti útokům postranními kanály na platformě FPGA
Kuřina, Petr ; Jedlička, Petr (oponent) ; Dobiáš, Patrik (vedoucí práce)
V současné době dochází k výraznému pokroku v oblasti digitálních systémů a kryptografie, vyžadující adekvátní zabezpečení před různými formami útoků. Zvláštní pozornost je věnována rozvoji na platformě FPGA (Field-Programmable Gate Array), která poskytuje flexibilitu a výkon pro implementaci různorodých aplikací, včetně kryptografických algoritmů. Tato semestrální práce se zaměřuje na systematickou analýzu možných úniků citlivých informací z implementace kryptografického schématu na platformě FPGA. V~práci je představena platforma FPGA, včetně programovacích jazyků HDL (Hardware Description Language) jako Verilog nebo VHDL. Poté je zde představen obecný přehled o postranních kanálech a jejich typech, opatřeních proti útokům a podrobný popis bezpečnostních technik. Další kapitolou je kryptografické schéma AES a popsání jeho operací. Je zde věnována kapitola i srovnání aktuálních článků dané problematiky. Následuje popis odborného pracoviště, jako je např. osciloskop nebo hardwarová deska Sakura-X (Sasebo-GIII). V závěrečné části jsou prezentovány výsledky měření bez jakéhokoliv opatření, pouze je implementovaný algoritmus AES a následně v další části je návrh protiopatření, který je implementován a změřen. Výsledky jsou následně popsány a zobrazeny v grafické podobě.
Slovotvorné postupy u současných francouzských neologismů
SOUKENÍKOVÁ, Michaela
Předkládaná diplomová práce si klade za cíl excerpovat vzorek současných neologismů a ty následně analyzovat. Teoretická část práce seznamuje se slovotvornými postupy ve francouzštině, které jsou následně v praktické části aplikovány na excerpovaný vzorek z platformy Néoveille a dále analyzovány s pomocí jazykového korpusu, webu a umělé inteligence.
Technicko-ekonomická studie investičního projektu fotovoltaické elektrárny
PATERNA, Patrik
Práce se zabývá ekonomickým zhodnocením vybraného investičního projektu pro fotovoltaickou elektrárnu. Práce se snaží přiblížit proces hodnocení investičních projektů v rámci technicko-ekonomických studií a metody hodnocení ekonomické efektivnosti investic. Cílem je charakterizovat proces hodnocení investičních projektů a provést finální finanční a investiční rozhodnutí pro vybraný investiční projekt do fotovoltaické elektrárny na základě výpočtů ekonomických kritérií. V praktické části práce jsou vytvořeny případové studie, na nichž jsou aplikovány metody hodnocení investic. Dále jsou provedeny citlivostní analýzy, které posuzují dopady změn proměnných na konečný výsledek investice. V závěru jsou zodpovězený výzkumné otázky a je provedena formulace finálních finančních a investičních rozhodnutí.
Regionální rozdíly v produktivitě práce
FENCL, Matěj
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu regionálních rozdílů v produktivitě práce u vybraného odvětví - Průmysl, těžba a dobývání členěného dle klasifikace CZ-NACE, včetně analýzy vybraného závodu podniku LB Minerals, s. r. o. V práci je charakterizována jednak samotná produktivita a faktory, který jej ovlivňují, a jednak samotná produktivita práce, možnosti měření a vymezení faktorů, které mohou mít vliv jak na regionální, tak na podnikovou produktivitu práce. Možnosti měření jsou dále aplikovány do analýzy regionu Jihozápad, závodu podniku LB Minerals, s. r. o. a ekonomické činnosti, jež převládá v celém podniku. V závěru praktické části je provedeno korektní srovnání a následné zhodnocení produktivitu práce ve vztahu k regionu Jihozápad, včetně vlivu produktivity práce na rentability podniku a vztahu mezi produktivitou práce a průměrnými mzdami.
Návrh procesního řízení zakázky zvoleného portfolia organizace
Kadlík, Vilém ; Juřica, Pavel (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na proces řízení zakázky ve společnosti Keestrack s.r.o., která vyrábí mobilní třídící a drtící stroje. První část se zabývá představením společnosti a následně v druhé části jsou teoretická východiska dané problematiky, kde nalezneme vysvětlené pojmy týkající se výrovy, jakosti a procesu. Třetí části jsou analýzy současného stavu, které vychází z části teoretické. V poslední části jsou interpretovány výsledky a návrhy ke zlepšení aktuální situace společnosti.
Využití BI nástrojů ve firemním prostředí
Chovanec, Radim ; Luhan, Jan (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na zavedení a využití Business Intelligence nástrojů pro vybrané společnosti, pomocí nástrojů Micsrosfot PowerBI a Kibany. Práce obsahuje teoretickou část, která popisuje Business intelligence, její části, nástroje a další potřebné záležitosti, se kterými se bude dále pracovat. V další části je provedena analýza současného stavu dané firmy. Poslední část je zaměřena získáním, upravením a nahráním potřebných dat a vývojem dashboardů, které monitorují chod firem. Vzniklé dashboardy pomohou v monitoringu využívaných zařízeních ve firmách.
Návrh projektu hudebního festivalu
Uzlová, Anna ; Spáčilová, Natálie (oponent) ; Doskočil, Radek (vedoucí práce)
Mnou vypracovaná bakalářská práce se zaměřuje na použití nástrojů a metod projektového managementu pro splnění úplně nového projektu. V první části bakalářské práce jsou popsány použité metody a nástroje. Tyto informace jsou dále využity na pro analýzu současného stavu společnosti a k návrhům. Nástroje a metody, které byly zvoleny, jsou dále prakticky využity při tvoření tří fází životního cyklu projektu. Do předprojektové fáze zařadíme analýzu současného stavu, kde představím i marketingovou část projektu. Návrhová část je zařazena do fáze zahájení a plánovaní projektu. Závěrečným výstupem bakalářské práce je detailně zpracovaný návrh, podle kterého je možné zahájit projekt ve stanoveném termínu.
Analýza a optimalizace současného stavu nakládání s odpady ve společnosti rPET InWaste s.r.o.
Dočekal, Petr ; Vymazal, Petr (oponent) ; Chorazy, Tomáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou vybraných odpadů z výroby a návrhem vhodné optimalizace jejich nakládání v souladu s principy cirkulární ekonomiky a aktuální legislativy platné na území ČR. Dále se věnuje i optimalizaci nakládání s odpady vznikající v administrativních prostorech společnosti. Cílem práce bylo zpracování rešerše aktuálních legislativních a strategických dokumentů v oblasti odpadového hospodářství a v návaznosti na to následný návrh optimalizace pro vybrané toky odpadů. V experimentální části proběhla analýza vybraných odpadů z výrobní linky, kde byly použity metody FTIR, titrace a zahušťování. První část práce tvoří rešerše právních předpisů a strategických dokumentů na úrovni EU i ČR. Ve druhé části je navržena optimalizace nakládání s vybranými odpady. U některých z navržených řešení práce zhodnocuje ekonomickou rentabilitu navrhovaného řešení oproti konvenčním způsobům nakládání s odpady. Výsledky a použité metody vedly k návrhu optimalizace nakládání s odpady ve výrobě i v administrativní části podniku rPET InWaste s.r.o.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 4,946 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.