Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 98 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
REVITALIZACE A PROSTOROVÁ KULTIVACE KLÁŠTERA DOMINIKÁNŮ VE ZNOJMĚ
Strnková, Markéta ; Lukačovič, Adam (oponent) ; Havliš, Karel (vedoucí práce)
Projekt se zabývá revitalizací a prostorovou kultivací Kláštera dominikánů s přilehlou farou ve Znojmě. Klášter je umístěn u hradební zdi v historickém jádru města Znojma na ulici Dolní Česká. Postupně by mělo dojít k jeho přeměně z původního způsobu užívání do nového využití, tak aby nedošlo k prodlevě a stavební degradaci vlivem prázdného objektu. Areál svou lokalitou a aktuálními funkcemi nabízí předpoklad vytvoření komunitního centra s přidruženým sociálním bydlením. Komunitní centrum by mělo užívat prostory kláštera společně s komercí a farností. Bydlení naopak faru a nově vzniklou hmotu v prostoru nádvoří.
Architektonický manuál pro Znojmo
Veselý, Josef ; Foretník, Jan (oponent) ; Havliš, Karel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce si klade za cíl popsat urbanistický vývoj královského města Znojma od jeho počátku až po součanost a zmapovat ustálené architektonické a urbanistické principy. Dále si klade za cíl charakterizovat architektonické a stavební detaily a na nagetavních příkladech definovat důsledky porušování ustálených pravidel.
ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV.HYPPOLITA VE ZNOJMĚ
Scholz, Lukáš ; Plášil, Jiří (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
KONCEPT NÁVRHU - Navrhované území se nachází v samotném středu znojemské části Hradiště, obklopené z jižní a západní strany obytnou zástavbou rodinných domů, ze severní části lesem a na východní straně se nachází klášter tvořící dominantu celého Hradiště. Dominantním krajinným útvarem je hluboké údolí řeky Dyje, do něhož od severozápadu ústí hluboká rokle Gránického potoka. Do nově vzniklého prostoru byla vložena zástavba, která nijak nebrání průhledu a průchodu územím. Celá nově vzniklá část Hradiště slouží k užívání všech obyvatel jako veřejné prostranství.
Posouzení přínosu rekonverze z hlediska hodnoty církevního objektu ve vybrané lokalitě
Strnková, Markéta ; Klika, Pavel (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá rekonverzí církevního objektu ve vybrané lokalitě. Na začátku jsou v práci popsány církevní objekty a jejich vliv na okolí, struktura římskokatolické církve a vývoj církevního majetku v průběhu historie. To je doplněno o základní pojmy a možné postupy oceňování kulturních památek. V praktické části se zabývám rekonverzí církevního objektu, konkrétně klášterem dominikánů ve Znojmě. Na základě analýzy Znojma a kláštera došlo k navržení možných využití kláštera. Z nich byly vybrány dvě varianty, které byly porovnány. Z těchto dvou variant byla zvolena jedna jako nejvhodnější možnost pro další využití.
Pivovar ve městě, město v pivovaru - architektonicko urbanistická studie přestavby znojemského pivovaru
Balážová, Zuzana ; Ludvíková, Iveta (oponent) ; Kopáčik, Gabriel (vedoucí práce)
Areál pivovaru čaká na svoj čas znovu sa vztýčiť voči svojmu osudu. V návrhu sa zaoberám adekvátnym preriedení priestoru pre navrátenie majestátnosti bývalého hradného nádvoria. Odobrať na jej súčasnej mohutnosti a ťažkopádnosti a opäť vniesť na územie historický ráz v podobe vertikály bývalej Lúpežníckej veže a to všetko v sociálno- eko- logických aspektoch.
Zaměření části kláštera dominikánů ve Znojmě
Kubín, Petr ; Machotka, Radovan (oponent) ; Kuruc, Michal (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je zaměření gotické části historické stavby dominikánského kláštera ve Znojmě a vyhotovení stavební výkresové dokumentace objektu. Práce obsahuje popis zájmové lokality, přípravné a měřické práce a jejich zpracování. Dále se práce zabývá náležitostmi vyhotovení stavební výkresové dokumentace půdorysů a svislého řezu a také testováním výsledků tvorby. Výsledná dokumentace bude využita při rekonstrukci objektu.
Analýza a řešení dopravy ve městě Znojmo
Kovaříková, Ilona ; Radimský, Michal (oponent) ; Matuszková, Radka (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na dopravní situaci v okresním městě Znojmo v Jihomoravském kraji. Práce řeší jednotlivé dopravní módy zejména silniční dopravu a cyklistickou dopravu, ale také dopravu statickou (dopravu v klidu), kdy je řešeno parkování a návrh optimalizace. V diplomové práci je také okrajově řešena železniční a autobusová veřejná doprava. První část práce je věnována stávajícímu stavu jednotlivých módů dopravy v celém katastru města Znojma, ale protože do katastrálního území Znojma spadá doprava i v extravilánu, je práce převážně zaměřena na dopravu v intravilánu. Je analyzováno dopravní zatížení dle Celostátního sčítání dopravy ŘSD a stupeň automobilizace z databází registru silničních vozidel Ministerstva dopravy. V druhé části práce řeší vybraná problematická místa ve Znojmě, návrh opatření pro zlepšení komfortu a bezpečnosti účastníků provozu. Dále je řešeno parkování, kdy bylo město rozděleno do oblastí dle funkčního využití a byly vyhledány nedostatky a následně navrženo optimální řešení.
Obnova historického objektu - Malá Františkánská, Znojmo
Šašinka, Jaromír ; Hubáček,, Petr (oponent) ; Myslín, Jiří (vedoucí práce) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Bakalářská práce vychází z ateliérové práce letního semestru během třetího ročníku bakalářského studia. Tématem tohoto projektu je obnova gotického domu. Stavba se nachází v památkově chráněném území města Znojma na rohu ulic Malé Františkánské a Klácelovy v blízkosti kostela sv. Mikuláše. Dům prošel jak barokní tak klasicistní přestavbou. Počátkem tohoto století přišel dům zbytky střechy. Během následujících let ztratil dům i stropní konstrukce. Ze stavby zůstal zachován jen vstupní gotický portál a obvodové gotické zdivo. Ačkoli se dům nachází v památkově chráněné části města, rozhodl jsem se pro netradiční architektonické pojetí stavby. Hlavní myšlenkou bylo navrhnout jednoduchou hmotu nové stavby, která bude v harmonii s původním gotickým zdivem. Rozhodl jsem se nenadstavovat obvodové gotické zdivo, ale umístit stavbu až za něj. První podlaží tvoří prosklená fasáda, která nabízí průhledy z interiéru do exteriéru přes pozůstatky gotického obvodového zdiva. Na sloupech za prosklenou fasádou je vynesena hmota druhého nadzemního podlaží, která svým tvarem odkazuje na okolní zástavbu. Materiál této hmoty je jednotný. Výrazným prvkem exteriéru jsou vystupující okenní rámy druhého nadzemního podlaží a prosklená výtahová šachta. V objektu se bude nacházet bar s kavárnou a galerií moderního umění. V suterénu bylo zachováno sklepení s renesanční klenbou.
Komplexní urbanistická analýza vybraných veřejných prostor města Znojma
Prouzová, Ilona ; Tichý, Jan (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na územní plánování, urbanistické zásady a veřejné prostory ve městě. V první části bakalářské práce je územní plánování stručně vysvětleno podle zákona o územním plánování a stavebním řádu. Dále jsou vysvětleny vybrané pojmy z urbanistických zásad a veřejných prostor. Praktická část bakalářské práce se zaměřuje na veřejné prostory ve Znojmě. Z provedených analýz, které hodnotí veřejný prostor Znojma je vyvozena výsledná analýza.
Budiž Baugruppe
Šťastná, Anna ; Císler, Ondřej (oponent) ; Hora, Jan (vedoucí práce)
Baugruppe, jakožto alternativní možnost pro bydlení, je tvořeno skupinou lidí, kteří hledají způsob, jak si vytvořit vlastní bydlení podle svých představ. Stávají se sami developery, co hledají pro svoje bydlení zajímavá řešení, která jim běžný realitní trh nenabízí. Společně si najdou pozemek, který často není pro běžné developery tak atraktivní a pomocí kompromisů rozhodují o veškerých krocích návrhu. Pro navrhované Baugruppe bylo zadáno jihomoravské město Znojmo. Jednotlivé parcely byly úmyslně vybrány tak, aby se nevyznačovaly žádnými zvláštními kvalitami. Naopak se jedná spíše o místa, která nejsou na první pohled příliš lákavá. Tématem práce je ztvárnit způsob bydlení Baugruppe jako komunitní bydlení. Návrh se snaží přijít na způsob, díky kterému by ke komunitnímu soužití všech účastníků Baugruppe docházelo co nejpřirozeněji. Ať už jen pouhým potkáním sousedů po cestě do jejich bytů, setkáním na terase s kamarádem z protějšího bytu či uspořádáním akce ve společných interiérových/exteriérových prostorech pro všechny obyvatele domu. Všechny tyto prostory vytváří trochu jinou atmosféru a stává se z nich tak kombinace různých malých světů, které se navzájem proplétají. Cílem práce je zároveň vytvořit takový dům, který se otevírá ke svému okolí a současně umožní, aby se veškeré dění domu odehrávalo nerušeně uvnitř.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 98 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.