Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 71 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Historie Gymnázia Dr. Karla Polesného ve Znojmě
MELÁNOVÁ, Marcela
Bakalářská práce se bude nejprve zabývat stručnými informacemi o hlavních etapách vývoje školství ve Znojmě. Poté se autorka zaměří na historii Gymnázia Dr. Karla Polesného ve Znojmě, kde uvede charakteristiku základních historických mezníků v existenci tohoto gymnázia. Zaměří se zejména na společensko­historické kontexty, které určovaly charakter školy. Opomenuty nezůstanou významní pedagogové i absolventi tohoto gymnázia. Zevrubné popsání těchto etap vedle uvedení dosud nepublikovaných informací patří k základním cílům této bakalářské práce. K naplnění takového cíle bude potřebné vycházet z historické a heuristické metody, včetně komparativní analýzy i řízených rozhovorů s pamětníky a se současným managementem školy.
REVITALIZACE A PROSTOROVÁ KULTIVACE KLÁŠTERA DOMINIKÁNŮ VE ZNOJMĚ
Gašincová, Simona ; Mačuda, Michal (oponent) ; Havliš, Karel (vedoucí práce)
Predmetom diplomovej práce je urbanistická a architektonická štúdia komplexu kláštora dominikánov v historickom centre mesta Znojmo. Práca si kladie za cieľ nájsť vhodné programové riešenie areálu s ohľadom na historický i súčasný spoločenský kontext tak, aby sa riešené územie opätovne začlenilo do života a štruktúry mesta. Teoretická časť diplomovej práce analyzuje historicko-kultúrne východiská v oblasti architektúry cirkevných stavieb, viery v spoločnosti a komunity Rádu bratov kazateľov. Návrhová časť diplomovej práce sa venuje celkovej revitalizácií areálu, pozostávajúcej z prestavby objektu bývalého kláštora dominikánov, priľahlého objektu fary, návrhu novostavby dopĺňajúcej stavebný súbor a kultivácií exteriérových plôch. Dôraz je kladený na udržateľné využitie areálu ako funkčného prepojeného celku odpovedajúceho potrebám modernej mestskej spoločnosti. Výsledkom návrhu je komplexné riešenie vytvárajúce nové prostredie pre kultúru, služby, prácu, bývanie i voľný čas, a tým zároveň posilňovať komunitné vzťahy obyvateľov Znojma.
Vzdělávací počítačová hra, její tvorba a využití při výuce chemických reakcí
PLACHÝ, Ondřej
Bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu a využití vzdělávací počítačové hry (tzv. click and point adventure) při výuce chemických reakcí na druhém stupni základních škol. Cílem tohoto projektu je žákům atraktivní formou zprostředkovat odpovídající znalosti, rozvíjet mezipředmětové vztahy, jejich vnitřní motivaci a klíčové kompetence. Ke hře byly zpracovány i pracovní listy, které hru vhodně doplňují. Děj hry je zasazen do známých znojemských lokalit, s jejichž zeměpisnými a historickými zajímavostmi je hráč v průběhu hry seznámen.
Plochy brownfields a jejich rozvoj - příklad města Znojma
Nagy, Pavel
Tato práce se v teoretické části zabývá pojmem brownfields a možnými způsoby jeho rozvoje v obecné rovině. Teoretická část popisuje jednotlivé přístupy k pojmu na globální a regionální úrovni. Dále popisuje dvě vybrané metodiky regenerace brownfieldů, které mohou pomoci k dosažení úspěšné realizaci. Praktická část je zaměřena na lokalitu města Znojma v souvislosti s otázkou brownfields, v úvodní pasáži je charakterizován aktuální stav brownfields, včetně stručné charakteristiky zkoumaného území. Problematika brownfields je dále uvažována v rámci dotazníkového šetření s místním obyvatelstvem, posléze jsou nastíněny i možné návrhy řešení vybraných lokalit.
Historie znojemského pivovaru (1363-2010)
Kočí, Jan ; Foltýn, Dušan (vedoucí práce) ; Hruška, Libor (oponent)
Historie znojemského pivovaru (1363-2010) - abstrakt Obsahem mé bakalářské práce je kompletní historie a stavební vývoj v letech 1720 - 2010 jediného zbývajícího, dnes již nefunkčního, znojemského pivovaru. Zároveň tato práce popisuje dějiny pivovarnictví ve Znojmě, a to od prvních zmínek ze 13. století, (s důrazem na rok 1363, který se stal pro znojemské pivovarnictví legendárním), až do roku 2010, kdy byl jediný znojemský pivovar kompletně uzavřen a tradice vaření piva ve Znojmě, trvající téměř 700 let, byla přerušena. Další kapitoly popisují např. původ jména Hostan, současného názvu znojemského piva, věnují se všem produktům, kdysi vyráběným ve znojemském pivovaru, či titulům a oceněním, které dříve věhlasně dobré znojemské pivo Hostan nasbíralo po celé České republice. V neposlední řadě práce kompletně shrnuje všechny ročníky novodobé tradice "Pivních slavností", která díky pivovaru vznikla, a která s ním nyní také skončila. Vše je doprovázeno dobovými fotografiemi, otisky nejstarších listin, portréty důležitých osobností, grafy produkce piva ve Znojmě v průběhu času, fotografiemi exteriérů a interiérů všech budov, atd. Tato bakalářská práce je první kompletně souhrnou prací, samostatně pojednávající o bývalém znojemském pivovaru (Hostan). Klíčová slova: Hostan, Morava, Pivovarnictví, Pivovar, Znojmo.
Budiž Baugruppe
Šťastná, Anna ; Císler, Ondřej (oponent) ; Hora, Jan (vedoucí práce)
Baugruppe, jakožto alternativní možnost pro bydlení, je tvořeno skupinou lidí, kteří hledají způsob, jak si vytvořit vlastní bydlení podle svých představ. Stávají se sami developery, co hledají pro svoje bydlení zajímavá řešení, která jim běžný realitní trh nenabízí. Společně si najdou pozemek, který často není pro běžné developery tak atraktivní a pomocí kompromisů rozhodují o veškerých krocích návrhu. Pro navrhované Baugruppe bylo zadáno jihomoravské město Znojmo. Jednotlivé parcely byly úmyslně vybrány tak, aby se nevyznačovaly žádnými zvláštními kvalitami. Naopak se jedná spíše o místa, která nejsou na první pohled příliš lákavá. Tématem práce je ztvárnit způsob bydlení Baugruppe jako komunitní bydlení. Návrh se snaží přijít na způsob, díky kterému by ke komunitnímu soužití všech účastníků Baugruppe docházelo co nejpřirozeněji. Ať už jen pouhým potkáním sousedů po cestě do jejich bytů, setkáním na terase s kamarádem z protějšího bytu či uspořádáním akce ve společných interiérových/exteriérových prostorech pro všechny obyvatele domu. Všechny tyto prostory vytváří trochu jinou atmosféru a stává se z nich tak kombinace různých malých světů, které se navzájem proplétají. Cílem práce je zároveň vytvořit takový dům, který se otevírá ke svému okolí a současně umožní, aby se veškeré dění domu odehrávalo nerušeně uvnitř.
Návrh vysokorychlostní tratě mezi Brnem a Znojmem
Repko, Michal ; Velebil, Jiří (oponent) ; Valehrach, Jan (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je navrhnutí nové trasy vysokorychlostní tratě z Brna do Znojma, a to konkrétně mezi plánovaným terminálem VRT Unkovice a stávající žst. Hrušovany nad Jevišovkou. Trať je navržena na maximální rychlost 250 km/h. Byly navrženy směrové a sklonové poměry trati, včetně návrhu konstrukce železničního svršku a geometrických parametrů koleje.
Kronika Domu umění
Mažárová, Monika
Kronika Domu Umění slouží jako pracovní sešit pro návštěvníky muzea, zejména pro děti a teenagery. Plněním úkolů, které jsou vázány na muzejní truhlice umístěné v jednotlivých expozicích, se návštěvník seznámí s muzejními sbírkami a konkrétními sbírkovými předměty.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Deník Antona Vrbky: Průvodce znojemským muzeem pro malé i větší návštěvníky
Zárubová, Eliška
Deník Antona Vrbky slouží jako pracovní sešit pro návštěvníky muzea, zejména pro děti a teenagery. Plněním úkolů, které jsou vázány na muzejní kufříky umístěné v jednotlivých expozicích, se návštěvník seznámí s muzejními sbírkami a konkrétními sbírkovými předměty.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 71 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.