Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 47 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Železobetonová rozhledna
Vaněčka, Jan ; Zich, Miloš (oponent) ; Koláček, Jan (vedoucí práce)
Cílem této práce je statický návrh a posudek železobetonové konstrukce rozhledny. Návrh je dále doplněn o vizualizace architektonického provedení konstrukce. Konstrukčně je rozhledna řešena jako lokálně podepřená deska čtveřicí sloupů, které jsou založeny na patkách na skalním podloží. Umístění konstrukce je uvažováno nedaleko zříceniny hradu Helfštýn v Olomouckém kraji.
Obnova vápenky v Grygově
Pilcová, Sabina ; Kovář, Jan (oponent) ; Guzdek, Adam (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je obnova historického objektu vápenky v Grygově. Projekt navazuje na předmět AG034 Ateliér architektonické tvorby 4 – Obnova památek. Tématem ateliérové práce bylo vymyslet pro stavbu vápenky novou náplň a využití, zároveň navázat na přilehlé územím a ztvárnit bývalý areál vápenky a vytvořit architektonickou studii. Projekt se zaměřuje na návrh konverze budovy vápenky na pivovar s galerií a rozhlednou, multifunkčními prostory pro pořádání soukromých či veřejných akcí a jejího přilehlého pozemku s multifunkčním sportovním hřištěm, workoutovým hřištěm a možností pořádání festivalů na volném prostoru areálu. Areál bude upraven a rekultivován pro veřejnost. Při obnově samotného objektu je kladen důraz na očištění budovy od nevhodných dostavených částí a navrácení k původním hodnotám vzhledu stavby. Vytvoření harmonie historického vzhledu s moderním a úprava k novému využití. Zároveň je zásadní zachovat podstatu místa. Nové zásahy do budovy jsou řešeny s respektem ke stávající konstrukci.
Návštěvnické centrum CARBON
Ondrová, Simona ; Šindlar, Jiljí (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Práce řeší návrh návštěvnického centra v areálu dolu Frenštát, k. ú. Trojanovice. Návrh vychází z vyzdvižení dominant řešeného území. Cílem projektu bylo navrhnout výrazný objekt - "sochu", který poskytne návštěvníkům prostory k edukaci, přednáškám a občerstvení. Největší část objektu tvoří výstavní prostory, které umožňují návštěvníkům procházet stálé i dočasné exponáty týkající se zejména problematiky důlních prostor. Součástí výstavy je i venkovní expozice. Dominantou celého navrhovaného objektu je vyhlídková věž, která dává návštěvníkům možnost výhledu na Beskydy i bližšímu pohledu na důlní činnost.
Ocelová rozhledna
Šenk, Josef ; Pešek, Ondřej (oponent) ; Horáček, Martin (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce rozhledny umístěné na vrcholu kopce poblíž obce Senetářov. Byly navrženy dvě varianty, první varianta s šestiúhelníkovým půdorysem, který je v jednotlivých patrech pootočen a druhá varianta, která má tvar rotačního hyperboloidu. Obě varianty byly posouzeny a porovnány. Byla vybrána první varianta, která byla podrobně zpracována. Celková výška rozhledny je 31,2m a maximální půdorysný rozměr je 6,9m. Celá konstrukce rozhledny je navržena z oceli S235 J2.
Měření změn náklonu konstrukce rozhledny Velký Kosíř v důsledku vlivu namáhání větrem
Smetana, Jonáš ; Bárta, Ladislav (oponent) ; Bureš, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou posunů a přetvoření stavebních konstrukcí. Konkrétně se zaobírá změnami náklonu konstrukce rozhledny Velký Kosíř v důsledku namáhání větrem. První část práce se zabývá teoretickým popisem problematiky posunů a přetvoření staveb a metodami měření. Druhá část představuje testování geodetické metody použité pro dynamické měření. Jedná se o nastavení totální stanice v režimu automatického sledování a zaměřování odrazného hranolu. Třetí část se poté zabývá samotným měřením rozhledny Velký Kosíř, vyhodnocením etapových měření, interpretací výsledků a porovnáním použitých metod. Tyto metody představuje polární metoda ve standardním režimu, polární metoda v režimu automatického sledování odrazného hranolu a měření dynamického zrychlení pomocí akcelerometru. Výsledný cíl představuje vyhodnocení náklonů za daných podmínek působení větru a vyhodnocení náklonu rozhledny z dlouhodobého hlediska.
Rozhledna
Jedzoková, Patricie ; Pešek, Ondřej (oponent) ; Balázs, Ivan (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je navržení a posouzení ocelové rozhledny umístěné v pohoří Beskydy. Byly navrženy dvě varianty rozhledny, jedna čtvercového a druhá šestiúhelníkového půdorysu. Obě varianty jsou prostorové příhradové konstrukce tvaru přesýpacích hodin. Varianty byly porovnány a pro detailní zpracování byla vybrána varianta čtvercového půdorysu. Rozhledna má výšku 36 metrů, je rozdělená po patrech, která mají 3,6 metrů. Půdorysný rozměr v nejširším místě je 8 metrů, v nejužším místě má šířku 5 metrů. Konstrukce je kloubově kotvena do základů z betonu C25/30. Jako střešní krytina byl použit trapézový plech z oceli třídy S280GD. Všechny ostatní ocelové prvky jsou z oceli S355.
Analytická optimalizace návrhu konstrukce
Šubíková, Magdaléna ; Vlk, Zbyněk (oponent) ; Hokeš, Filip (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá analytickou optimalizací návrhu konstrukce. Navrhovaná konstrukce byla inspirována ocelovou konstrukcí rozhledny Bernard. Na dílčím modelu konstrukce byla provedena analytická optimalizace a statická analýza byla provedena pomocí obecné deformační metody. V programu Scia Engineer 20.0 byly vytvořeny dva modely k optimalizaci – jeden dílčí, druhý kompletní. Posouzen byl dopad optimalizace na hmotnost a cenu konstrukce.
Statická analýza konstrukce rozhledny
Šoupalová, Kristýna ; Martinásek, Josef (oponent) ; Vlk, Zbyněk (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá statickou analýzou stávající ocelové konstrukce rozhledny ve tvaru šroubovice. Dva trojrozměrné modely konstrukce, lišící se způsobem vymodelování sloupů, byly vytvořeny pomocí softwaru RFEM 5.25 od společnosti Dlubal. Modely jsou zatíženy vypočteným zatížením a následně jsou výsledky obou modelů porovnány. Byl vytvořen i třetí trojrozměrný model, který je doplněn o plošné prvky. Tento model je umístěn do větrného tunelu pomocí softwaru Dlubal RWIND. Je provedeno porovnání normově spočítaných účinků větru a výsledků RWIND.
Stavebně technologický projekt rozhledny Vartovna u obce Seninka
Starnovský, Jakub ; Brandtner, Michal (oponent) ; Venkrbec, Václav (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší komplexní stavbu rozhledny Vartovna, u obce Seninka. V rámci této práce byl zpracován položkový rozpočet, výkresy zařízení staveniště pro hlavní stavební etapy, schéma betonáže a zásobování skládky, časový harmonogram celé stavby, plán financování stavby, počet pracovníků, potřebné stroje a mechanizmy s jejich nasazením v čase, technologický předpis pro monolitické základové konstrukce z vodostavebního betonu, technologický předpis na montáž ocelové konstrukce rozhledny, kontrolní a zkušební plány na monolitické a montované konstrukce, schéma bednění všech základových konstrukcí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
Příprava realizace rozhledny Kelčský Javorník, Rajnochovice
Vokurek, Kamil ; Rotrekl, Ivo (oponent) ; Kantová, Radka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřila na přípravu realizace rozhledny Kelčský Javorník v Rajnochovicích. Vyhlídková věž bude plnit funkci občanské vybavenosti a bude podporovat sportovní vyžití v regionu. Záměrem projektu je obohatit seznam zajímavostí dané lokality a podpořit tak cestovní i turistický ruch v okolí obce Rajnochovice. Při vypracování diplomové práce se projekt řešil komplexně, zaměřil se však na zakládací práce spojené s budováním podzemní částí rozhledny a následně pak montážní práce, které se zabývají sestavením ocelových a dřevěných konstrukčních prvků části nadzemní. Plánování výstavby se posuzovalo z hlediska časového, finančního a také z pohledu využití materiálových zdrojů. Kvalitu výstavby zajistí vytvořené kontrolní a zkušební plány. Pro zvýšení celkové životnosti konstrukcí byl navržen harmonogram plánované údržby. Zároveň bylo navrženo variantní řešení přívodu elektrické energie, které zkrátí dobu výstavby, sníží celkové náklady na výstavbu i na celkovou údržbu stavby po dobu její životnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 47 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.