Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 177 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pozorování ptáků v mimohnízdním období: dlouhodobý školní projekt pro 2. stupeň ZŠ
Tissari, Miia Aine ; Říhová, Dagmar (vedoucí práce) ; Andreska, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá tvorbou a průběhem dlouhodobého školního projektu zaměřeného na pozorování a určování ptáků v mimohnízdním období. Projektu se v průběhu sedmi let zúčastnilo celkem 181 žáků sedmých až devátých tříd ze dvou základních škol, kteří byli rozděleni do deseti skupin podle tříd. Na začátku a na konci projektu žáci absolvovali kvíz, ve kterém měli určit 33 ptačích druhů, jež běžně navštěvují krmítko či se pohybují v jeho okolí. Pozorování probíhalo vždy od poloviny října do poloviny března, a to na krmítkách, která měli žáci umístěná u svých domovů. Svá sledování si žáci pravidelně zapisovali do ornitologických deníků. Projekt byl součástí výuky přírodopisu, ale v rámci mezipředmětových vztahů se promítl do dalších předmětů, zejména do výtvarné výchovy. Výsledkem projektu bylo značné zlepšení znalostí žáků, zvýšený zájem o ptactvo a potřebu jeho ochrany. Výrazně se zlepšily dovednosti ve využívání pomůcek potřebných k pozorování ptáků a k jejich určování. Znatelně se zvýšil zájem dětí o dění v přírodě, a to především v jejich nejbližším okolí. Práce ukazuje, že dlouhodobé projekty zaměřené na přírodu mohou mít pozitivní vliv na vzdělávání. Zároveň pomáhají v žácích budovat environmentální odpovědnost a formovat a posílit jejich kladný vztah k přírodě. KLÍČOVÁ SLOVA Ornitologie,...
Jako vejce vejci: Ornitologem na zkoušku
Zárubová, Eliška
Pracovní list seznamující žáky základních a středních škol se základními pojmy z oboru ornitologie. Poskytuje úkoly pro pozorování ptáků v terénu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodický manuál pro učitele ke stálé expozici Živá příroda Znojemska
Zárubová, Eliška
Metodika pro učitele základních a středních škol, seznamující s expozicí Živá příroda Znojemska a možnostmi jejího využití pro práci s dětmi.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Effects of peripheral inflammation on gene expression modulation in passerines and parrots
Kuttiyarthu Veetil, Nithya ; Vinkler, Michal (vedoucí práce) ; Hyršl, Pavel (oponent) ; Harazim, Markéta (oponent)
(in Czech) Ptáci hrají významné role při udržování ekologické rovnováhy jako predátoři, roznašeči semen, cyklátoři živin a opylovači, což z nich činí nedílnou součást mnoha ekosystémů. Ptáci jsou často vlajkovými druhy a jsou tak důležití pro ochranu volně žijících živočichů obecně. Některé ptačí populace jsou globálně propojené v důsledku migrace, což je činí náchylnými k epidemiím infekcí. Ptáci také čelí různým existenčním hrozbám v náročných podmínkách prostředí, od pouští po studené hory. Aby se vyrovnali s těmito různorodými prostředími, potřebují nejen fyziologické adaptace, ale také velmi dobře vybavený imunitní systém optimalizovaný na patogeny běžné v prostředí, které obývají. Jak dobře imunitní systém hostitele reaguje na patogeny, určuje celkovou fitness a přežití jedince. Vhled do funkce ptačích imunitních systémů je velmi důležitý, protože ptáci jsou zásobárnou nesčetných patogenů. Byli primárním zdrojem několika velkých epidemií vedoucích k celosvětovým úmrtím lidí a zvířat (např. Covid 19, ptačí chřipka, virus západonilské horečky). Podobně jako všechny živé bytosti jsou ptačí hostitelé a patogeny vždy v neustálém adaptačním závodě ve zbrojení. Tato koevoluce hostitelů a jejich patogenů tvoří základ vývoje imunitního systému hostitele. Patogeny využívají různé mechanismy, aby se...
Vybrané dopady klimatických změn na ptáky v horách Evropy: posuny ve výškovém rozšíření, změny početnosti a změny fenologie
Mikulcová, Eliška ; Reif, Jiří (vedoucí práce) ; Hološková, Adriana (oponent)
Množství studií se zabývá vlivem klimatických změn na organismy, mimo jiné i na horské ptactvo. Horské druhy jsou obzvláště ohrožené působením změn klimatu, jelikož se vyskytují v extrémním prostředí. Změny klimatu působí na horské ptáky většinou přes rostoucí teplotu prostředí, která ovlivňuje jejich výškové posuny a početnosti. Obě tyto proměnné jsou kromě změny klimatu závislé i na specifických druhových vlastnostech jednotlivých druhů, oblasti jejich výskytu a změně habitatu. Tato práce se zaměřila na utřídění poznatků o dopadech klimatické změny na horské ptáky a na objasnění variability výškových posunů těchto druhů. Bylo zjištěno, že větších výškových posunů do vyšších oblastí dosahovaly druhy nižších poloh, otevřené krajiny a druhy s rychlou životní strategií. Při posunech do nižších oblastí převažovalo působení změny habitatu nad vlivem klimatické změny. Žádné významné posuny nebyly zaznamenány, když druhy odpovídaly na změnu klimatu změnou fenologie, což jim zřejmě umožnilo kompenzovat její dopady na lokální úrovni. Populační trendy byly většinou negativní s největšími poklesy pro vysokohorské druhy, druhy s vysokou ekologickou specializací, daleko migrující druhy a druhy s krátkou délkou života. Pro snížení poklesu početností je důležité nastavit vhodný lokální management krajiny a...
Funkce samičího zpěvu u pěvců.
Kubíková, Tereza ; Petrusková, Tereza (vedoucí práce) ; Mikula, Peter (oponent)
Samičí zpěv byl u pěvců dlouhou dobu přehlížen, protože se předpokládalo, že zpívají pouze samci, a to i přesto, že se první záznamy o samičím zpěvu objevovaly již na konci 19. stol. Ojedinělý zpěv samic byl obvykle odůvodňován zvýšením hladiny pohlavních hormonů, ve skutečnosti ale samice zřejmě zpívají z podobných důvodů jako samci, to znamená při obraně teritoria, lákání partnera, případně pokud chtějí zabránit mimopárové kopulaci. Tyto funkce samičího zpěvu byly odhaleny až poté, kdy se ornitologové začali více věnovat tropickým pěvcům. V tropech je totiž u mnoha druhů patrný pohlavní dimorfismus, díky kterému je snazší rozeznat samici od samce. Partneři zde navíc často vytvářejí dlouhotrvající svazky, a vzhledem k tomu, že obvykle také společně obhajují celoroční teritorium, je pro ně výhodné být sehraní i ve zpěvu. Z toho důvodu se někdy samice přidávají zpěvem ke svému partnerovi a zpívají tak společně v duetu. Dnes je již samičí zpěv zaznamenán i u řady pěvců obývajících mírný pás a počet těchto druhů postupně přibývá. Je tedy pravděpodobné, že zřejmě zůstává u řady druhů stále přehlížen. Pravděpodobně proto, že samice mohou být mylně označeny za samce. Zároveň samice zpívají jen během krátkého období a je tak složitější jejich zpěv zachytit. Klíčová slova: samičí zpěv, ptáci, funkce...
Ptáci v Královské oboře Stromovka jako výukové téma
Řezníčková, Adéla ; Svobodová, Silvie (vedoucí práce) ; Teodoridis, Vasilis (oponent)
Diplomová práce Název: Ptáci v Královské oboře Stromovka jako výukové téma Autor: Bc. Adéla Řezníčková Vedoucí práce: PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D. ABSTRAKT Práce se zabývá tématem využití městského parku Královská obora Stromovka jako lokality vhodné pro realizování exkurzí a environmentálních výukových programů tematicky zaměřených na ptáky. Teoretická část práce specifikuje pojetí zoologických témat se zaměřením na ptáky v rámci kurikulárních dokumentů a zpracování tohoto tématu v učebnicích. Dále je v teoretické části práce charakterizována vybraná lokalita z pohledu historického i současného stavu a přehled informací o ochraně ptáků v evropském i českém právu. V závěru teoretické části je charakterizována exkurze jako výuková metoda a environmentální výukový program. Hlavním cílem práce je příprava, realizace a ověření environmentálního výukového programu, který propojuje teoretické znalosti žáků o ptácích a principy environmentální výchovy s praxí ve smyslu výuky v přírodním prostředí a poznávání místa, v němž žáci žijí. Celkem byly navrženy tři exkurze, které byly realizovány v průběhu různých ročních období. Získávání zpětných vazeb bylo uskutečněno formou strukturovaného rozhovoru s vyučující a dotazníků pro žáky. Rovněž proběhlo zjišťování vstupních znalostí žáků s pomocí pretestu a srovnání...
Ptačí svět - námět pro výtvarné činnosti v MŠ
KVASNIČKOVÁ, Markéta
Tématem bakalářské práce je ptačí svět - námět pro výtvarné činnosti v mateřské škole. Cílem práce bylo vytvořit soubor výtvarných činností a aktivit souvisejících s ptačím světem. Teoretická část se zabývá vývojem dítěte předškolního věku a vývojem kresby. Práce obsahuje taktéž kapitolu o výtvarných činnostech a technikách používaných v mateřské škole, dále informace o environmentální výchově v prostředí mateřské školy v návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Pro hlubší prozkoumání tématu je v teoretické části taktéž zařazena kapitola o ptactvu ve výtvarném umění. V praktické části jsou vypracovány náměty pro výtvarné činnosti související s ptáky, popis jejich realizace předškolními dětmi a následné hodnocení. Metoda zúčastněného pozorování přináší odpovědi na evaluační otázky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 177 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.