Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 39 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využití hmotnostní spektrometrie ke stanovení markerů oxidativního stresu a mykotoxinů
Čumová, Martina ; Večeřa, Zbyněk (oponent) ; Hajšlová, Jana (oponent) ; Vávrová, Milada (oponent) ; Čáslavský, Josef (vedoucí práce)
Prvním tématem předkládané dizertační práce bylo stanovení isoprostanů – markerů oxidativního stresu a dalších látek, které mohou být přítomností oxidativního stresu ovlivňovány. Sledování isoprostanů iPF2-III, iPF2-VI, iPF2-VI, astaxanthinu a polynenasycených mastných kyselin (PUFA), zejména pak kyseliny arachidonové (AA) probíhalo v jikrách lososa obecného (Salmo salar). Byly vyvinuty a optimalizovány metody stanovení těchto látek pomocí chromatografických metod ve spojení s konvenční nebo hmotnostně spektrometrickou detekcí. Výsledné metodiky byly použity pro kvantifikaci sledovaných analytů v jikrách Salmo salar, lišících se svojí životaschopností a vývojovým stadiem. V nepřeživších jikrách bylo obsaženo větší množství sledovaných isoprostanů a kyseliny arachidonové a zároveň nižší množství astaxanthinu než v kontrolních vzorcích jiker (reprezentujících nezatížené jedince). Také relativní zastoupení PUFA bylo ve vzorcích nepřeživších jiker vyšší než v kontrolních vzorcích. Čerstvě nakladené jikry obsahovaly srovnatelnou hladinu sledovaných isoprostanů s kontrolními vzorky. Pouze isoprostan iPF2 IV byl obsažen v kontrolních vzorcích pod limitem stanovitelnosti, zatímco čerstvě nakladené jikry obsahovaly nízké, avšak kvantifikovatelné množství. Vyšší hladiny PUFA a kyseliny arachidonové ve srovnání s kontrolou byly pozorovány u čerstvě nakladených jiker. Nicméně statisticky významný byl pouze rozdíl v množství astaxanthinu. Rozdílná hladina PUFA a astaxanthinu v jikrách mohla souviset s jejich biochemickou spotřebou během vývoje. Životaschopnost jiker Salmo salar proto mohla být ovlivněna přítomností oxidativního stresu. Druhá část této práce se zabývá sledováním mykotoxinů v potravinách a krmivech. Mykotoxiny jsou sekundární metabolity produkované plísněni. Jsou to všudypřítomné nežádoucí přírodní kontaminanty, které mohou vážně poškodit zdraví lidí a zvířat. V současné době je známo více než 500 druhů mykotoxinů. Evropskou legislativou je však regulováno pouze velmi malé množství z nich. Evropská komise však žádá Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) o data vedoucí k zavedení regulačních limitů pro další mykotoxiny. V této studii byla vyvinuta multireziduální metoda pro stanovení 17 mykotoxinů v biotických materiálech. Metoda zahrnuje jak mykotoxiny regulované EU, tak i další mykotoxiny v souladu s požadavky EFSA (aatoxiny, deoxynivalenol, nivalenol, zearalenon, fumonisiny, ochratoxin A, T-2 toxin, HT-2 toxin, enniatiny a beauvericin). Analyty jsou z matrice izolovány pomocí modifikované metody QuEChERS a analyzovány s použitím ultraúčinné kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií (UPLC-MS/MS). Metoda navíc umožňuje ze stejného extraktu stanovit i ergotové alkaloidy (ergokornin, ergosin, ergokryptin, ergokristin a jejich odpovídající epimery). Vyvinutá metoda byla použita pro monitoring mykotoxinů a ergotových alkaloidů v krmivech a surovinách pro jejich výrobu a v pivovarském ječmeni a sladu z něj připraveném.
Preparation of hyaluronan oligosaccharides with N-acetylglucosamine at both ends of the chain using enzymatic catalysis
Gadová, Martina ; Hermannová,, Martina (oponent) ; Šílová, Tereza (vedoucí práce)
This bachelor thesis deals with preparation of odd-numbered hyaluronan oligosaccharides with N-acetylglucosamine at both ends of the chain using enzymatic catalysis by -Glucuronidase. The theoretical part focuses on present knowledge of hyaluronic acid and it fragments. It focuses on properties, enzymatic hydrolysis, application in different branches of science, but also analysis of oligosaccharides. One chapter is devoted to properties of enzyme -Glucuronidase. The experimental part deals with preparation of oligosaccharides type HANN. The reaction conditions for preparation of HA oligosacharides were optimized (pH, temperature) and the progress of enzymatic hydrolysis and the mixture composition after digestion were monitored by method UHPLC.. After optimization the mixture of oligosaccharides HANN was prepared and consenquently it was analysed by methods UHPLC and LC-MS. All the data were acquired in company Contipro Pharma, a.s., Dolní Dobrouč, Czech republic.
Methylace virových RNA
Šimonová, Anna ; Macíčková Cahová, Hana (vedoucí práce) ; Sýkora, David (oponent) ; Elleder, Daniel (oponent)
Viry svým působením zasáhly vývoj všech organizmů. Mají jednoduchou vnitřní organizaci a obsahují menší množství, většinou dobře popsaných RNA. V případě (+)ssRNA virů slouží genomová RNA rovněž jako mRNA. Díky tomu se viry jeví jako ideální modelový systém pro získání informací o nových RNA modifikacích a zároveň k pochopení funkce modifikací již popsaných. V této práci byl jako modelový systém použit zástupce retrovirů, virus lidské imunitní nedostatečnosti typ 1 (HIV-1). V další studii byli testováni čtyři zástupci pikornavirů pro popis methylačního spektra. Pro získání informace o RNA methylacích byla použita kombinace dvou technik, kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí (LC-MS) a sekvenačních technik. Výsledky LC-MS analýzy odhalily velké množství 1-methyladenosinu (m1 A) v RNA izolované z HIV-1. Mapovací technika vytvořená pro m1 A pak potvrdila přítomnost methylace pouze v přibalených tRNA. Tento výsledek následně vedl k přepočítaní RNA složení virové partikule HIV-1. V případě pikornavirů odhalila LC-MS m1 A pouze u dvou hmyzích virů (virus pytlíčkovitého plodu, SBV a virus deformovaných křídel, DWV). Stejně tak byla potvrzena i přítomnost 5-methylcytidinu (m5 C). Následné sekvenační techniky (m1 A mapování a bisulfitové sekvenování) potvrdily přítomnost m1 A a m5 C pouze v tRNA....
Bioléčiva pohledem hmotníkáře
Hubálek, Martin ; Lenčo, J.
Kurz má za cíl představit bioléčiva, která se stávají stále významnější součástí farmakoterapie závažných onemocnění. Pro kontrolu jejich kvality ve farmaceutickém průmyslu hraje důležitou roli hmotnostní spektrometrie. Uvedeme posluchače do problematiky bioléčiv, kterými jsou v tomto pohledu peptidy, proteiny, monoklonální protilátky nebo oligonukleotidy. Z pohledu analytika se zaměříme především na protilátková léčiva, podíváme se na možnosti jejich separace a analýzy pomocí hmotnostní spektrometrie, a to na úrovni intaktních proteinových molekul, protilátkových podjednotek nebo peptidů.
Analýza relevantních fotoproduktů bilirubinu a jejich biologický význam v problematice novorozenecké žloutenky
Křepelka, David ; Kozlík, Petr (vedoucí práce) ; Zelenka, Jaroslav (oponent)
Novorozenecká žloutenka se objevuje u téměř 60 % donošených a 80 % nedonošených dětí, kde mírně zvýšená koncentrace bilirubinu chrání před oxidačním stresem těsně po narození. Při překročení specifické koncentrace bilirubinu (obvykle nad 340 µmol·l-1 ) může nastat kernicterus. Tomuto se předchází fototerapií modrým světlem (460 nm), jež přeměňuje bilirubin na fotoprodukty, které se snadněji vylučují žlučí a/nebo močí. Publikovaná data ukazují, že se u novorozenců s indikovanou fototerapií mohou v pozdější fázi života objevit klinické obtíže (např. vyšší incidence astmatu, alergií, diabetu 1. typu). Možným důvodem vzniku těchto onemocnění je specifická biologická aktivita fotoproduktů. Tato práce se zabývá separací neznámého fotoproduktu (bend P), který vznikl po 8hodinovém osvícení roztoku bilirubinu modrým světlem. Následně byl tento produkt izolován a separován tenkovrstvou a sloupcovou chromatografií. V další části byla vyvinuta kvantitativní metoda pro analýzu bendu P pomocí LC-MS/MS. Nakonec byly změřeny vzorky moči, plazmy a stolice odebrané 15 novorozencům před a po fototerapii. Výsledky potvrdily vznik bendu P při fototerapii novorozenců. Bend P je nezmapovaný fotoprodukt. Izolace standardu bendu P a následná kvantitativní analýza v biologických vzorcích představují další krok k porozumění...
Sledování procesních kontaminantů při pražení kávy pomocí LC-MS
Ilyushchenkova, Alexandra ; Juglová, Zuzana (oponent) ; Diviš, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na sledování změn koncentrace procesních kontaminantů při pražení kávy pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí. Zelená káva byla pražena při teplotě 220 °C během 14 minut s dvouminutovými intervaly. Vzorky pro analýzu byly odebírány od 10. do 24. minuty pražení. Praktické sledování tvorby akrylamidu během pražení kávy nebylo provedeno, neboť se nepodařilo akrylamid v kávě pomocí hmotnostního detektoru detekovat, a to ani po jeho derivatizace kyselinou thiosalicylovou. Příslušná data byla vzata z jiných vědeckých článků, které uvádí lineární narůst koncentrace s dobou pražení až po dosažení maximální hodnoty a následující exponenciální pokles na konci pražení. Sledováním 5-hydroxymethylfurfuralu bylo zjištěno, že během pražení tato látka v kávě postupně díky rozkladu sacharidů vzniká, nicméně s přibývajícím časem pražení dochází k poměrně rychlé degradaci této látky. Koncentrace 5-hydroxymethylfurfuralu byla rovněž stanovena ve vzorcích kávy zakoupených v obchodní síti. Koncentrace 5-hydroxymethylfurfuralu v těchto vzorcích se pohybovala v rozmezí 0,3 až 0,38 mg/kg, což jsou koncentrace srovnatelné s koncentracemi uváděnými v jiných odborných studiích.
Porovnání různých skenů tandemové hmotnostní detekce v analýze kanabidiolu
Tichá, Tereza ; Kozlík, Petr (vedoucí práce) ; Kubíčková, Anna (oponent)
Cílem této bakalářské práce bylo porovnat různé skeny tandemového hmotnostního spektrometru za účelem vyvinutí LC-MS/MS metody vhodné ke stanovení kanabidiolu v krysím séru. V rámci této bakalářské práce byla provedena optimalizace hmotnostního spektrometru a vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Optimální parametry byly následující: chromatografická kolona Acquity UPLC BEH C18 50 × 2,1 mm, 1,7 μm od firmy Waters (Wexford, Irsko). Mobilní fáze byla složena z methanolu a vody o LC-MS čistotě. Průtok mobilní fáze byl 0,4 ml/min, kolona byla temperována na 40 řC, teplota na dávkovači byla 15 řC, objem nástřiku vzorku byl 1 μl a doba analýzy 7 minut za podmínek gradientové eluce. Byly sledovány MRM přechody o nejvyšší intenzitě. Pro CBD se jednalo o MRM přechod v pozitivním režimu 315,2 → 193,1 (Q1 = -10 V, CE = -24 V, Q3 = -20 V), pro izotopicky značený kanabidiol D3 byl zvolen 318,4 → 196,0 (Q1 = -10 V, CE = -23 V, Q3 = -20 V). Byly provedeny kalibrace v rozpouštědle a krysím séru v režimu MRM a SIM. Nebyla sestrojena kalibrace pro mód SCAN vzhledem k jeho nízké selektivitě, kvůli níž byl schopen detekovat kanabidiol až od koncentrace 312,5 ng/ml. Vysoce selektivní MRM byl schopen pracovat v celém pozorovaném koncentračním rozsahu od 4,9 ng/ml do 625,0 ng/ml. Jako jediný z porovnávaných skenů...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 39 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.