Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,041 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Harmonizovaná FMEA analýza
Riabov, Mikhail ; Szendiuch, Ivan (oponent) ; Novotný, Radovan (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce na téma “Harmonizovaná FMEA analýza“ je seznámit se s principy plánování kvality a nastudovat teorii o existujících nástrojích APQP, nastudovat novou příručkou harmonizované FMEA analýzy a dostupnými SW nástroji pro podporu projektu. Daná práce se zaměří hlavně na DFMEA analýzu trakční sestavy, bude popsán koncept přechodu na novou harmonizovanou verzi VDA/AIAG, která splňuje požadavky na jasný a srozumitelný výstup, požadovaný výrobcem, dodavatelem i zákazníkem. Diplomová práce je zpracována jako podrobný srozumitelný návod pro snadnější zpracování FMEA analýzy podle nové příručky.
Analýza a hodnocení rizik realizace úspory energie pomocí rekonstrukce školského zařízení
Šafářová, Tereza ; Bednářová, Bronislava (oponent) ; Vymazal, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu a zhodnocení rizik během rekonstrukce školského objektu. V práci budou použity vhodné metody na konkrétní rekonstrukci školského zařízení a to zejména checklist a katalog rizik. Budou stanovena rizika, která způsobila nedodržení harmonogramu stavebních prací a omezila tak chod školského zařízení i jeho okolí. K těmto rizikům budou stanovena opatření, která by měla stanovit, jak by se těmto scénářům dalo předejít.
Statistické zpracování dat v oblasti řízení kvality
Chlebounová, Klára ; Knobloch, Josef (oponent) ; Zahálka, Jiří (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je vytvořit literární rešerši metod statistického zpracování dat v oblasti řízení kvality, sestavit jejich přehled a možnosti využití. Na praktickém příkladu je zobrazena metodika zjišťování stability a způsobilosti výrobního procesu pomocí Shewhartova regulačního diagramu a indexů způsobilosti, která by měla sloužit jako návod pro vyhodnocování výrobního procesu. Tato práce by měla sloužit všem, kteří se zabývají řízením kvality, jako stručné shrnutí používaných metod statistického zpracování dat.
The Application of Fuzzy Logic for Rating of Suppliers for the Firm
Olšová, Renata ; Doskočil, Radek (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
The aim of the diploma thesis is to propose an appropriate method how to appraise suppliers of aviation models and accessories of a Dutch company called Aviation Megastore. The company has already existed on the market for more than 25 years and has more than 170 suppliers all over the world. Therefore, there is a need to evaluate individual producers and distributors and consider their development over the years, or if it is necessary to finish cooperation with unreliable suppliers. For the supplier rating, MS Excel and MATLAB will be used.
Podnikatelský záměr-zlepšení řízení jakosti ve firmě Teva Czech Industries s.r.o.
Sobotík, Jakub ; Novák, Zdeněk (oponent) ; Rompotl, Jaroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na řízení jakosti ve společnosti Teva Czech Industries s.r.o. Analyzuje současnou situaci a problémy v této oblasti, pomocí kterých následně navrhuje zlepšení vedoucí ke zvýšení jakosti, sníţení nákladů a vyšší spokojenosti zákazníků.
Řízení jakosti v oblasti gastronomie
Groulíková, Petra ; Šimara, Jan (oponent) ; Bartes, František (vedoucí práce)
Předkládaná diplomová práce se zabývá hodnocením kvality služeb v oblasti gastronomie ve vybraných zařízeních ve městě Brně. V rámci práce je provedena analýza současného stavu v rámci podniků i odvětví. Na základě analýzy je vybrána metoda SERVQUAL pro hodnocení úrovně kvality ve stravovacích zařízeních. Po aplikaci této metody jsou vyjádřena doporučení a navrženy systémy řízení kvality pro podnik.
Zpracování reklamací z pohledu kvality
Voborník, Petr ; Hégr, Ondřej (oponent) ; Novotný, Radovan (vedoucí práce)
Předkládaná práce se zabývá problémy zpracování zákaznických reklamací z pohledu kvality. Základní zaměření práce je představení procesu zpracování a vyhodnocením reklamací. Představuje klíčové sledované ukazatele procesu reklamací. Je zde ukázána komplexnost managementu reklamací. Návrh vzorového databázového systému IS. Reportování reklamací.
Návrhy na zlepšení služeb hotelu
Brychtová, Adéla ; Izák, Filip (oponent) ; Mikulec, Luděk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhy na zlepšení služeb Hotelu U Labutě ve Žďáru nad Sázavou. Jedná se o menší hotel, v jehož okolí se nachází řada konkurenčních hotelů. Důležitou část práce tvoří analýza současného stavu hotelu a poté návrhy na řešení konkrétních nedostatků, shledaných během analýzy. Účelem realizace návrhů je především zlepšení kvality poskytovaných služeb a zvýšení návštěvnosti hotelové restaurace.
Návrh opatření na snížení zákaznických reklamací
Charvátová, Petra ; Strnad, Vlastimil (oponent) ; Tyráček,, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou zákaznických reklamací předních světlometů ve firmě Automotive Lighting s. r. o. Cílem je zanalyzovat stav zákaznických reklamací za rok 2018 a pomocí Paretovy analýzy vyhodnotit největší zdroj neshod z pohledu typu reklamace. Práce se zaměřuje na řešení jednoho konkrétního typu reklamace. Klíčovou součástí práce je také zpracování procesní analýzy, vyhodnocení příčin vzniku reklamace a návrh nápravných opatření, která by daný problém eliminovala. Závěr práce obsahuje zhodnocení navržených nápravných opatření, a to i z ekonomického hlediska.
Průběh zakázky ve vybraném podniku
Procházková, Anna ; Muška, Jaroslav (oponent) ; Milichovský, František (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na průběh zakázky vybraným podnikem. Vybraná zakázka je realizována ve výrobním podniku MIROSTEEL, s.r.o., který se specializuje na CNC obrábění a zakázkovou kovovýrobu. První část práce je zaměřena na teoretická východiska, v druhé části bude představen podnik a zanalyzován průběh dané zakázky, a to od přijetí poptávky od zákazníka přes výrobu až po expedici hotového výrobku. Třetí část bude zahrnovat navržené změny pro zlepšení průběhu zakázky podnikem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,041 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.