Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Exkluzivita Božího zjevení podle Bible a jeho vztah k některým světovým náboženstvím, jmenovitě Buddhismus a Islám
Stanko, Ivan ; Liguš, Ján (vedoucí práce) ; Bravená, Noemi (oponent)
Diplomová práce "Exkluzivita Božího zjevení podle Bible a jeho vztah k ostatním světovým náboženstvím, jmenovitě islámu a buddhismu" pojednává o srovnání náboženské zvěsti podle Bible se základními věroučnými pozicemi u jiných světových náboženství, konkrétně islámu a buddhismu. Pojednává o tom, zda Bible samotná si činí nárok na exkluzivitu, a také ve kterých oblastech je tato exkluzivita nejvíce patrná, a jaký má dosah do života věřícího. Tato práce také hledá, jaké jsou vztyčné body mezi duchovními principy islámu, buddhismu a křesťanství, jakož i s tím, které principy jsou naprosto odlišné a nepropojitelné. V závěru práce pojednávám o možnostech mezináboženského dialogu v rámci velkých světových náboženství.
"Člověk" u Ibn Rušda a Maimonida
Kopecká, Pavlína ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent)
Diplomová práce interpretuje pojetí člověka v díle ibn Rušda a Maimonida, dvou významných představitelů vrcholné arabské a židovské středověké filozofie. Ta v sobě slučuje filozofickou tradici antického Řecka, zejm. Aristotela, s náboženským viděním světa. Ibn Rušd i Maimonides se snažili tyto tradice harmonizovat, přičemž se museli vypořádat s mnohými protikladnými názory, které pramenily z rozdílu mezi náboženským a antickým světem. V tomto intelektuálním prostředí se tak vytvářejí originální teze a přístupy k uchopování skutečnosti, světa a člověka v něm. Problematika člověka je v práci zkoumána ve třech rovinách. První rovinu tvoří vztah člověka a stvoření, který se dotýká otázky původu světa, lidské duše a zmrtvýchvstání. Na druhé rovině, člověk a svět, se práce věnuje popisu světa, lidskému poznání a teorii proroctví. Etické a politické názory jsou analyzovány na třetí rovině, jež představuje pozici člověka ve vztahu k obci. Klíčová slova Ibn Rušd, Maimonides, Aristotelés, Platón, novoplatonismus, filozofie, náboženství, Korán, Tóra, člověk, svět, stvoření, věčnost, duše, zmrtvýchvstání, emanace, poznání, iluminace, aktivní intelekt, proroctví, politika, etika, ctnost, blaženost.
Muslimské svátky
Kuchlerová, Tereza ; Dvořáková, Markéta (vedoucí práce) ; Lánský, Ondřej (oponent)
Bakalářská práce nesoucí název "Muslimské svátky" poskytuje přehled vybraných svátků slavených v islámské společnosti. Jejím primárním cílem je proniknout do života mladých muslimů a porovnat, jak tato generace přistupuje ke slavení svátků, konkrétně svátku ramadánu, čím jsou ve svém konání ovlivněni a jak moc se přitom odchylují od teoretického učení islámu. Práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická část přibližuje počátky vzniku islámu a jeho podstatu, dále jsou zde představeny vybrané náboženské svátky - veřejné i rodinné, přičemž největší pozornost je věnována právě svátku ramadánu a různým aspektům jeho slavení. Druhou část práce tvoří kvalitativní výzkum. Jsou zde vymezeny metody a cíle výzkumu, dále jsou zde představeny kritéria pro výběr respondentů a respondenti samotní. V závěru jsou následně dosažené poznatky shrnuty.
Islámské bezúročné bankovnictví
Vopálková, Eva ; Kropáček, Luboš (vedoucí práce) ; Gebelt, Jiří (oponent)
Předkládaná diplomová práce se snaží přiblížit pozadí vzniku islámského bezúročného bankovnictví, přičemž první část práce je věnována postojům k úroku ve starověkých právních řádech, ve Starém zákoně a v křesťanském středověku. Dále se snaží vysvětlit základní principy fungování islámského bankovnictví, konkrétní nabízené produkty a ukázat jeho postavení a praxi ve vybraných muslimských a evropských zemích.
Development of the status of women in Iran and Saudi Arabia
Nečasová, Aneta
Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem postavení žen v Íránu a Saúdské Arábii. Autor uvede čtenáře do historického pozadí a postavení žen během Arabského jara. Je zde analyzována role žen v rodinném životě, ženských hnutích a feminismu. Dále jsou představeny nejaktuálnější případy spojené se ženskými právy. Poté jsou charakterizovány muslimské ženy v Evropě a následuje možný vývoj postavení žen v Iránu a Saudské Arábii.
Muslimský Ježíš. Syn Mariin v základních pramenech islámu
Kotek, Václav ; Bouma, David (vedoucí práce) ; Salvet, Ondřej (oponent)
Práce podává přehled o Ježíši v základních pramenech islámu, Koránu a Sunně. Ve stručném životopisu Proroka Muhammada se věnuje vlivu křesťanů v jeho životě. Sleduje vznik Koránu a uvádí některé aspekty jeho nauky. Vybírá koránské verše o křesťanech a obzvláště ty související přímo nebo nepřímo s Ježíšem. Rozebírá význam jmen, jež mu Korán připisuje. Vybrané hadíthy, v nichž se objevuje některé z Ježíšových jmen, systemizuje do tematických okruhů a pozoruje roli, kterou mu tato islámská tradice přiděluje. Ze získaných poznatků porovnává rozdíly pohledu na Ježíše v islámu a v křesťanství. Všímá si, že pod stejně znějícími Ježíšovými jmény a tituly se v obou náboženstvích skrývají rozdílné významy a dovozuje důvod rozdílnosti islámského obrazu Ježíše. Nahlíží, nakolik může být Ježíšova osoba předmětem a základem mezináboženského dialogu. Závěrem nabízí možnosti, v čem může být muslimský názor na Ježíše inspirací křesťanům k obnově vlastní víry.
Feminist Thinking in Christianity and Islam on the Example of the Works "In Memory of Her" and "Qur'an and Woman"
Skladanová, Nikola ; Gelnarová, Jitka (vedoucí práce) ; Salamon, Janusz (oponent)
Cieľom tejto bakalárskej práce je predstavenie a priblíženie náboženského feminizmu v kresťanstve a islame na príklade diel In Memory of Her od E. S. Fiorenza a Qur'an and Woman od A. Wadud. V práci sa zameriavam na objasnenie hlavných tém a cieľov týchto feminizmov, popis ich histórie a vývoja. Práca sa venuje súhrnnej analýze postavenia žien vrámci patriarchálnych štruktúr kresťanstva a islamu ako dvoch najväčších svetových monoteistických náboženstiev. Na základe analýzy dvoch vybraných diel približujem ako sú hlavné otázky náboženského feminizmu reflektované vo feministických teológiách, ktoré autorky vytvárajú vo svojich dielach. Výsledkom bude prípadová štúdia týchto kníh, ktorej účelom je poukázať na konkrétnu aplikáciu perspektív, objektív a svetonázoru náboženského feminizmu skrz subjektívnu optiku E. S. Fiorenza a A. Wadud. Výsledkom práce je bližšie zoznámenie československého publika s problematikou náboženského feminizmu a feministickej teológie v myslení kresťanstva a islamu - to s pomocou rozboru feministickej teológie nachádzajúcej sa v dielach, ktoré ešte v československom prostredí neboli bližšie predstavené a analyzované. Kľúčové slová Náboženský feminizmus, feministická teológia, islam, kresťanstvo, Elisabeth Schüssler Fiorenza, Amina Wadud, Korán, Biblia
Muslimské svátky
Kuchlerová, Tereza ; Dvořáková, Markéta (vedoucí práce) ; Lánský, Ondřej (oponent)
Bakalářská práce nesoucí název "Muslimské svátky" poskytuje přehled vybraných svátků slavených v islámské společnosti. Jejím primárním cílem je proniknout do života mladých muslimů a porovnat, jak tato generace přistupuje ke slavení svátků, konkrétně svátku ramadánu, čím jsou ve svém konání ovlivněni a jak moc se přitom odchylují od teoretického učení islámu. Práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická část přibližuje počátky vzniku islámu a jeho podstatu, dále jsou zde představeny vybrané náboženské svátky - veřejné i rodinné, přičemž největší pozornost je věnována právě svátku ramadánu a různým aspektům jeho slavení. Druhou část práce tvoří kvalitativní výzkum. Jsou zde vymezeny metody a cíle výzkumu, dále jsou zde představeny kritéria pro výběr respondentů a respondenti samotní. V závěru jsou následně dosažené poznatky shrnuty.
Religion and Society in the Quran and Their Relationship to Pre-Islamic Arabia
Oudová Holcátová, Barbara ; Chlup, Radek (vedoucí práce) ; Ťupek, Pavel (oponent)
V této práci bych se ráda věnovala okolnostem vzniku islámu tak, jak je můžeme vyčíst ze samotného Koránu, bez použití jiných, pozdějších zdrojů. Zároveň mě také zajímá naznačený vztah předislámské arabské kultury a raného islámu. Metodologicky hodlám vycházet především z Mary Douglas a její metody skupiny a sítě. Tato britská antropoložka se pokusila různé typy sociálních situací, v nichž jsou rozličné systémy rozumění světu formulovány, analyzovat pomocí parametrů "skupiny" (míra, v jaké jsou vymezené hranice určité skupiny vůči zbytku společnosti) a "sítě" (množství pravidel, kterým se jedinec musí podřizovat). Tyto dva parametry jí pak umožňují roztřídit různé náboženské světonázory podle toho, jaké ideály v těchto dvou směrech vykreslují a jaké požadavky na jedince kladou. Aplikací její metody v této práci se pokusím z Koránu, který není primárně narativní textem, extrahovat popis změny společenské situace prvních muslimů a vývoj jejich náboženských představ, který s ní souvisí, a konečně se pokusím pomocí antropologie Mary Douglas osvětlit, jak k oné transformaci docházelo a mohlo dojít. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Obraz islámu v polských a českých mediích
Jafarova, Gulnara ; Rusin Dybalska, Renata (vedoucí práce) ; Ťupek, Pavel (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou mediálního obrazu islámu v českém a polském tisku v rozmezí let 2009 až 2012. Jejím cílem je zjistit, do jaké míry je daná tématika přítomna v mediálním diskursu obou zemí, a dále popsat a rekonstruovat obrazu islámu v polských a českých médiích. Práce se skládá ze dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část se v první řadě věnuje obecné charakteristice islámu a dějinám přítomnosti muslimů v Polsku a České republice. Autorka zde zachycuje současné postavení muslimů v těchto zemích a také vnitřní fungování obou místních komunit. Největší důraz je kladen na informace o jejich kulturním a náboženském životě. Druhý oddíl teoretické části popisuje tzv. kritickou analýzu diskursu (KAD), tedy metodu, kterou autorka aplikuje v praktické části práce. Pomocí KAD jsou zde analyzovány vybrané články ze sedmi polských (Gazeta Wyborcza, Gazeta Polska, Rzeczpospolita, Newsweek Polska, PCh24.pl, Zwierciadlo.pl, Wprost.pl) a šesti českých (iDNES.cz, iHNed.cz, Reflex.cz, Novinky.cz, Lidovky.cz, Denik.cz) internetových periodik. V závěru práce jsou shrnuty výsledky realizované analýzy. Klíčová slova: mediální obraz, kritická analýza diskursu (KAD), islám, česká média, polská média

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.