Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nová synagoga Jablonec nad Nisou
Obadalová, Kateřina ; Vostrejž, Dušan (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Hlavním cílem diplomové práce bylo navrhnout synagogu v Jablonci and Nisou s doplňkovými funkcemi v podobě administrativy, kosher restaurace a muzea. Na řešeném území se v minulosti nacházela synagoga, která sloužila svým účelům do roku 1938, kdy byla během Křišťálové noci vypálena. V dnešní době se na místě původní synagogy nachází pouze památník jako upomínka. Řešené území se nachází mezi zástavbou historické části města, ve svažitém terénu. Konceptem bylo do jisté míry zachovat svahovitost terénu a vložit do něj stavbu, která bude funkčně vyhovovat potřebám židovské obce, tak i navazovat na okolní zástavbu a pohyb lidí v okolí. Navrženo půdorysné vertikální rozdělení řešeného území schodištěm, ze kterého je přístupná synagoga a kosher restaurace, ale také přiléhající muzeum skla a bižuterie. Urbanistické doplnění stávající uliční zástavby zajišťuje budova o čtyřech nadzemních podlažích (muzeum, administrativa židovské obce a komunitní centrum s mikve), která se pohledově snaží modernějším způsobem korespondovat se stávající zástavbou. Tato budova dále navazuje na prostory synagogy, která je pohledově zapuštěna do terénu, a na kosher restauraci. Rampa pro imobilní dělí řešené území půdorysně horizontálně. Materiálové řešení fasád navrženo jednoduše v podobě škrábané omítky v kombinaci s hlazenou omítkou. Kosher restaurace pohledově oddělena jako kubus pomocí nerezových kovových sítí v barvě bronzové. V přilehlém okolí byla navržena nová zeleň a zelené plochy, na které pak navazují vegetační střechy objektů.
Nová synagoga Jablonec nad Nisou
Porubčanová, Zuzana ; Velek, Jan (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Predmetom diplomovej práce bolo vypracovanie návrhu Novej synagógy v Jablonci nad Nisou vo forme architektonickej štúdie. Zadaním bol návrh novej synagógy spolu s priestormi pre košér reštauráciu, administratívu, knižnicu, možnosť návrhu židovského múzea, alebo priestor pre malú Nedeľnú školu. Celkový návrh sa odohráva na pomerne malej zastavanej ploche. Myšlienkou konceptu bola snaha o obnovenie dialógu medzi súkromným a verejným (otvorenosť vs. uzavretosť židovskej komunity), vzájomné prepojenie jednotlivých funkcií a vytvorenie funkčného celku pre potreby židovskej obce, ktorý sa však zároveň komunikuje s verejnosťou. Súčasťou komplexu je okrem novo navrhnutej synagógy komunitné centrum, múzeum židovskej kultúry, kóšer reštaurácia, administratíva židovskej obce, knižnica, spoločenská a edukačná miestnosť, obchod s kóšer potravinami a taktiež rituálne kúpele mikveh. Koncept je rozdelený na štyri samostatné objekty, ktoré sú vzájomne prepojené v podzemnom podlaží. Všetky štyri objekty sú na seba vzájomne naviazané nielen vďaka funkciám, ktoré zastupujú, ale ich samotným umiestnením na parcele. Čiastočne kopírujú zakrivenie pozemku a svojim umiestnením do terénu sa približujú k vodnému toku miestnej rieky, ktorá z južnej strany ohraničuje celé riešené územie.
Antonín Dvořák a Liberecko - Prameny k životu a dílu skladatele
Myslivcová, Eva ; Gabrielová, Jarmila (vedoucí práce) ; Kachlík, Jan (oponent)
Předložená bakalářská práce si klade za cíl zjistit a vyhodnotit stav pramenů vztahujících se k Dvořákovým osobním či uměleckým kontaktům a k recepci Dvořákova díla a jeho osobnosti v regionech vytyčených v úvodu práce a shrnutých pojmem "Liberecko". První kapitola "Stav bádání" přináší v oddílu "Prameny" kromě jiného též zprávu o nálezu dvou kopií dosud neznámých dopisů Antonína Dvořáka adresovaných Aloisi Göblovi na Sychrov. Následující kapitola věnovaná oblasti Turnovska a koncertní návštěvě Semil jednak shrnuje známé informace o Dvořákových návštěvách tohoto regionu a jednak je rozšiřuje na základě nepublikovaných pramenných materiálů (strojopisů) uložených v archivu turnovského pěveckého sboru Antonín Dvořák a v Muzeu Českého ráje v Turnově. Práci uzavírá kapitola věnující se ostatním regionům zmíněným v úvodu práce, u nichž se již po prvním vhledu do problematiky předpokládalo, že pramenná základna k tématu zde bude nepoměrně menší. Klíčová slova Antonín Dvořák; Alois Göbl; Otilie Dvořáková; Bohuslav Finke; Josef Kuhn; František Čepelík; Kajetán Tichý; Antonín Horáček; Zpěvácký spolek Antonín Dvořák v Turnově; Turnov; Sychrov; Semily; Liberec/Reichenberg; Jablonec nad Nisou/Gablonz an der Neisse; Český Dub/Böhmisch Aicha; Radimovice; Jenišovice
Historie atletického oddílu LIAZ Jablonec n/N perspektivou pamětníků
Solfronk, Jan ; Vaňous, Jaroslav (vedoucí práce) ; Houda, Přemysl (oponent)
Cílem diplomové práce je přiblížit historii jabloneckého atletického oddílu LIAZ. Atletika, královna sportu, provází lidstvo od pradávna. Kultivovala lidské tělo a mysl a rozvíjela nejen fyzické, ale i psychické vlastnosti člověka. V Jablonci nad Nisou byla atletika pěstována od roku 1947, oddíl tak v roce 2017 oslaví své sedmdesátileté výročí. Tento sport zasáhl mnoho lidí a mládežníků v Jablonci a okolí a postupně se probojoval do čela republikových oddílů. Do Jablonce se kvůli atletice stěhovalo značné množství lidí, závodníků i trenérů. V neposlední řadě zasáhla atletika i mě samotného. Z těchto uvedených důvodů bych rád přiblížil dlouholetou historii tohoto oddílu. Teoretická část práce přibližuje na základě historických a archivních pramenů historii klubu až do dnešní doby, fungování v jeho počátcích, postupný vývoj v úspěšný oddíl, jehož závodníci soutěžili v Extralize, reprezentovali Československou a Českou republiku na významných sportovních akcích, a následný postupný sestup z atletického vrcholu. Výzkumná část práce přibližuje jednotlivé pohledy narátorů a pamětníků na podmínky, které atletům oddíl nabízel, proměnu po roce 1989, náhled na současnou situaci oddílu a názor na budoucnost atletiky v Jablonci nad Nisou.
Historie atletického oddílu LIAZ Jablonec n/N perspektivou pamětníků
Solfronk, Jan ; Vaňous, Jaroslav (vedoucí práce) ; Houda, Přemysl (oponent)
Cílem diplomové práce je přiblížit historii jabloneckého atletického oddílu LIAZ. Atletika, královna sportu, provází lidstvo od pradávna. Kultivovala lidské tělo a mysl a rozvíjela nejen fyzické, ale i psychické vlastnosti člověka. V Jablonci nad Nisou byla atletika pěstována od roku 1947, oddíl tak v roce 2017 oslaví své sedmdesátileté výročí. Tento sport zasáhl mnoho lidí a mládežníků v Jablonci a okolí a postupně se probojoval do čela republikových oddílů. Do Jablonce se kvůli atletice stěhovalo značné množství lidí, závodníků i trenérů. V neposlední řadě zasáhla atletika i mě samotného. Z těchto uvedených důvodů bych rád přiblížil dlouholetou historii tohoto oddílu. Teoretická část práce přibližuje na základě historických a archivních pramenů historii klubu až do dnešní doby, fungování v jeho počátcích, postupný vývoj v úspěšný oddíl, jehož závodníci soutěžili v Extralize, reprezentovali Československou a Českou republiku na významných sportovních akcích, a následný postupný sestup z atletického vrcholu. Výzkumná část práce přibližuje jednotlivé pohledy narátorů a pamětníků na podmínky, které atletům oddíl nabízel, proměnu po roce 1989, náhled na současnou situaci oddílu a názor na budoucnost atletiky v Jablonci nad Nisou.
Místní lidové soudy na Jablonecku
Beerová, Zuzana ; Šouša, Jiří (vedoucí práce) ; Skřejpková, Petra (oponent)
Místní lidové soudy na Jablonecku Abstrakt Práce Místní lidové soudy na Jablonecku sestává ze dvou základních částí. V obecné části práce pojednává o instituci místních lidových soudech obecně, o jejich ideových východiscích, zákoně o místních lidových soudech a jeho výkladu, o problematice vybraných institutů souvisejících se zákonem o místních lidových soudech a činností těchto soudů. Ve zvláštní části tvořené částmi 2 - 4 se práce zaměřuje na aplikaci a srovnání poznatků obecné části na praxi konkrétních místních lidových soudů na Jablonecku, resp. v okrese Jablonec nad Nisou. Pro obecnou část byly jako zdroje využity zejména dobové monografie o tématu místních lidových soudů a dobové články v odborných časopisech Právník a Socialistická zákonnost. Práce rovněž vychází i ze současných textů, zejména stati L. Soukupa. Ve zvláštní části práce zpracovává dostupné archivní fondy o jednotlivých místních lidových soudech uložené ve Státních okresních archivech v Jablonci nad Nisou a Mostě. Místní lidové soudy byly experimentem socialistické justice, stojící na rozhraní mezi soudní a výkonnou mocí, charakterově podobné dnešním okresním soudům a přestupkovým komisím. Vznikly v roce 1961 na základě zákona č. 38/1961 Sb. Projednávaly šest typů provinění nižší společenské nebezpečnosti, za něž mohly ukládat...
Osada Dobrá Voda u Jablonce nad Nisou ve 20. století. Pokus o mikrohistorickou sondu.
Brus, Filip ; Koura, Petr (vedoucí práce) ; Hnilica, Jiří (oponent)
Do úvodu práce byla zasazena podkapitola, ve které je velmi stručně uvedena historie osady před příchodem 20. století, které je primárně zkoumáno. Dále je práce rozdělena do tří hlavních kapitol. První z nich představuje vývoj obyvatelstva severočeské osady Dobrá Voda u Jablonce nad Nisou ve 20. století. Druhá část se věnuje dějinnému vývoji osady ve stejném období s přihlédnutím k dějinám lokálním i dějinám Československa. Členěna je vždy na část věnující se Dobré Vodě a část kontextovou řešící velké dějinné události a jejich vliv na studovanou lokalitu. Jedná se především o výrazné dějinné zvraty, které v našem prostoru nastaly během 20. století. Jsou jimi první světová válka, vznik Československa, nástup nacismu, druhá světová válka a nástup komunistické diktatury. Pro obyvatelstvo pohraničí, ve kterém se Dobrá Voda nachází, jsou důležité především důsledky těchto významných událostí, protože výrazně ovlivňovaly osudy místních německých obyvatel. Třetí část ukazuje čtenáři historii osady a jejích obyvatel prostřednictvím významných lokálních staveb a míst, kterými jsou například místní kaple nebo restaurace s hotelem zvaná Gutbrunnwarte a také přírodní památky. Historie významných objektů je uvedena primárně proto, že byly nějakým způsobem důležité pro místní obyvatele nebo měly regionální přesah.
Mezi tradicí a modernitou: město v průmyslovém věku. Severočeská architektura v první polovině 20. století
Zeman, Jaroslav ; Macek, Petr (vedoucí práce) ; Švácha, Rostislav (oponent) ; Vorlík, Petr (oponent)
Severočeská průmyslová oblast, osídlená především německým obyvatelstvem, prošla od poloviny 19. století nebývalým urbanistickým a demografickým růstem. Zásadní zlom znamenal především nástup průmyslové revoluce, neboť nejvýrazněji se na její podobě podepsala následující období. Charakteristickým znakem zdejších měst je překotný urbanistický rozvoj, který šel ruku v ruce se stavebním kvasem. Tím vznikla působivá skrumáž vzájemně koexistujících průmyslových areálů, honosných vil, pompézních veřejných budov, velkorysých zahradních čtvrtí a maloměstské zástavby, vytvářející zdejšího svérázného genia loci. Pohraniční oblasti byly již odedávna rušnou křižovatku kultur, dějin a ideologií, v níž se mísili a vzájemně ovlivňovali Češi, Němci a Židé a odráží tak složité etnické vztahy na území dnešní České republiky. Práce se zaměřuje na architekturu českých Němců, která tvořila přirozený protipól architektuře české majority. Jejím cílem je tento "druhý proud" kultury zasadit do širšího středoevropského kontextu, najít a definovat specifika stavební produkce českých Němců. Za tímto účelem byla zvolena trojice průmyslových aglomerací, Ústí nad Labem, Liberec a Jablonec nad Nisou, které jsou zároveň srovnány s obdobnými lokalitami v českém (Plzeň) i německém (Saská Kamenice) prostředí.
Dopad regulace hazardu na kriminalitu v Jablonci nad Nisou v letech 2014 - 2016
Veselý, Vladislav ; Kalíšková, Klára (vedoucí práce) ; Dušek, Libor (oponent)
V lednu roku 2015 vstoupila v Jablonci nad Nisou v platnost nulová tolerance hazardu, která zakazovala provoz kasin a heren. Všeobecně se předpokládá, že hazardní hraní zvyšuje kriminalitu, ale v České republice zatím nebyl tento efekt kvantifikován. Práce na základě regresní analýzy měsíčních dat z období let 2013-2016 zkoumá, pomocí metody difference in differences, hypotézu o existenci negativního vztahu mezi regulací hazardního hraní a kriminalitou. Jako kontrolní skupina bylo použito město Semily. Tato hypotéza je na základě sestaveného modelu potvrzena - regulace hazardního hraní v Jablonci nad Nisou je spojena s průměrným měsíčním poklesem celkové míry kriminality o 0,3622 trestných činů na 1000 obyvatel (16% pokles) a u majetkové kriminality došlo k průměrnému měsíčnímu poklesu o 0,3871 trestných činů na 1000 obyvatel (30% pokles).

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.