Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 259 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Synergetika a samoorganizace v ekonomice
Balúch, Pavel ; Matušková, Kateřina (oponent) ; Janíček, Přemysl (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu a výzkum synergie a samoorganizace v ekonomice. Motivací pro zpracování této diplomové práce bylo přistoupení České republiky a dalších devíti států do Evropské unie 1. května 2004. Primárním cílem bylo provézt analýzu problému a na modelovém příkladu za předpokladu „ceteris paribus“ potvrdit nebo vyvrátit myšlenku, zda má vstup do Evropské unie pozitivní synergický efekt pro nově přistupující státy. Dílčím problémem řešeným v diplomové práci je druhý význam synergie. Zde bylo analyzováno využití synergie v logistice a navrženy možnosti, ke zlepšení současného stavu.
Vyhodnocení závislosti HDP na provozních výkonech letecké dopravy
Tomanová, Veronika Anna ; Šplíchal, Miroslav (oponent) ; Chlebek, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o výkonech z oblasti letecké dopravy, které jsou vztaženy k výkonnosti národních ekonomik dvou vybraných sousedních zemí, České republiky a Spolkové republiky Německo, a to prostřednictvím hrubého domácího produktu ve zvoleném období. Do provozních výkonů jsou zohledněny zejména přepravní výkony letecké dopravy. První část práce se zabývá provázaností ekonomiky s leteckou dopravou. Stěžejní část pak obsahuje analýzu vývoje HDP a analýzu vývoje přepravních výkonů obou států. Součástí práce je i získání hodnot osobokilometrů na základě spotřeby paliva a vyprodukovaných emisí CO2.
Srovnání makroekonomické výkonnosti ČR s vybranými zeměmi
Čechová, Jitka ; Nováková, Klára (oponent) ; Breinek, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu ekonomické výkonnosti České republiky v komparaci s vybranými zeměmi. Cílem práce je zhodnocení výkonnosti ekonomiky ČR. K tomu má napomoci také srovnání se Slovenskem, Polskem a Maďarskem. Za tímto účelem jsou nejprve popsány základní makroekonomické ukazatele a následně provedena samotná analýza ekonomické výkonnosti zemí Visegrádské čtyřky od roku 1989 po současnost. Dále je provedeno celkové zhodnocení včetně formulace návrhů na zlepšení.
Matematické metody v ekonomii
Molnárová, Dominika ; Doubravský, Karel (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca pojednáva o zhodnotení a porovnaní situácie na jednotlivých trhoch práce v rámci štátov Európskej únie pomocou matematických a štatistických metód. Primárne sa zameriava na analýzu a vývoj významných ekonomických ukazovateľov miery nezamestnanosti, dosiahnutého HDP a výšky priemernej mzdy. Následne pomocou metód korelačnej analýzy pojednáva o vzájomných vzťahoch medzi vybranými ukazovateľmi a nakoniec s využitím zhlukovej analýzy budú jednotlivé štáty Európskej únie roztriedené do skupín na základe ich podobnosti.
Metodika hodnocení a odměňování vrcholových manažerů
Procházková, Kateřina ; Paseková, Marie (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (oponent) ; Suchánek, Petr (oponent) ; Škapa, Stanislav (vedoucí práce)
Disertační práce se zaměřuje na vytvoření nové metodiky hodnocení a odměňování pro vrcholové manažery v prostředí českého zpracovatelského průmyslu. Na základě literární rešerše byly vymezeny jednotlivé způsoby hodnocení a odměňování této vybrané skupiny pracovníků. Vzhledem ke komplexnosti řešené problematiky je nutné se zaměřit také na výkonnost podniku, která je sledována prostřednictvím ukazatele EBITDA. Tento ukazatel je následně hlavním pilířem pro odměňování manažerů. Metodika je tvořena ještě dalšími dvěma pilíři. Prvním je makroekonomický ukazatel hrubého domácího produktu, druhým je kvalitativní faktor etického aspektu práce manažera. Cílem práce je vytvořit metodiku odměňování, která bude využitelná pro české prostředí, bude spojovat odměnu manažera s jeho výkonností a výkonností podniku a mohla by vést ke snížení nákladů zastoupení. Pro její tvorbu bylo klíčové získání primárních dat prostřednictvím dotazníkových šetření a pilotních studií, které byly vyhodnoceny matematicko-statistickými metodami. Výsledná metodika je aplikována na konkrétní podnik v rámci verifikace navržené metodiky.
Vývoj úrokové sazby při financování výstavby rodinného domu
Jonášová, Eliška ; Vítková, Eva (oponent) ; Vaňková, Lucie (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na výběr typu bydlení, financování této investice a vhodnost navržených produktů. Dále je zde sledován vývoj úrokové sazby u produktů, pomocí kterých se tato investiční činnost má financovat. Vývoj úrokové sazby je vztažen k vývoji HDP České republiky.
Časově-frekvenční analýza hrubého domácího produktu ČR
Tráge, David ; Poměnková, Jitka (oponent) ; Maršálek, Roman (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je seznámení s problematikou a pojmy v ekonometrii (HDP, investice, spotřeba a další). Budou uvedena používaná data především jejich vlastnosti a předpoklady a probrány možnosti metod frekvenční a časově-frekveční analýzy těchto dat pomocí Fourierovy a Vlnkové transformace. Údaje kvartálního vývoje hrubého domácího produktu v ČR, EU a USA budou analyzovány pomocí programu MATLAB. Data budou filtrována třemi ekonomickými filtry: Hodrick-Prescottův, Baxter-Kingův a Christiano-Fitzgeraldův filtr. Cílem je nalezení cyklických složek ve vývojích HDP a návrhu optimální analýzy.
Vliv COVID19 na výkonnost ekonomik - komparativní studie
Looman, Polina ; Oulehla, Jiří (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na aktuální situaci pandemie COVID-19 a jejího dopadu na světovou ekonomiku. Práce popisuje vliv pandemie na cely svět. Praktická část je zaměřena na vliv HDP na různé státy a hlavním cílem práce je zhodnotit dopady pandemie COVID19 na ekonomickou výkonnost států a navrhnout určitá doporučení, která pomohou zefektivnit svetovou ekonomiku. Parciálními cíli práce jsou: shrnutí okolností, které vedly k vyhlášení nouzového stavu a popsat krizové řízení ve svete během pandemie COVID-19, tvorba datové základy, tvorba ekonometrického modelu a jeho testování, zhodnocení výsledků, Za účelem vypracování moje práce byly vyhledány relevantní studijní materialy . Metody použity v bakalařske práci jsou deskriptivně-analytického charakteru.
Determinanty rozvoje ekonomik zemí V4 a Rakouska
Muzikář, Jakub ; Poláček, Tomáš (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Diploma thesis focuses on revealing determinants of economic growth of the V4 countries and Austria. The thesis examines economic growth from a theoretical and practical point of view. The theoretical point of view is based on models and findings from empirical studies. The practical part compares dependence of determinants on economic growth with current data. Findings from theoretical studies are therefore extended by the current degree of dependence of determinants on economic growth. Results of this thesis are compared with results of other authors.
Dopad pandemie COVID-19 na stavební společnosti v ČR
Mudrych, Marek ; Všetečka, Jan (oponent) ; Nováková, Jana (vedoucí práce)
Bakalářská práce popisuje a vyhodnocuje dopad pandemie COVID-19 na stavební společnosti v ČR pomocí řízených rozhovorů s představiteli dotazovaných firem a dotazníkového šetření. Teoretická část bakalářské práce obecně popisuje problémy zapříčiněné pandemií koronaviru, které ovlivňují české stavebnictví. Jedná se o popis průběhu pandemie v ČR, popis dopadů na ekonomickou situaci v ČR, popis vybraných protiepidemických opatření a vládních kompenzačních bonusů. Součástí práce je popis dopadů pandemie u konkrétního stavebního podniku a také vypracovaná část dokumentace pro řízení stavební zakázky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 259 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.