Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 42 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Chrlič
Čížek Uxová, Nikol ; Lukášová, Helena (oponent) ; Helia De Felice, Jennifer (vedoucí práce)
Apropriace gotiky do současného umění, formou dočasné site-specific instalace ve sklepním prostoru. Instalace se skládá ze čtyř samostatných děl, které spojuje společná tématika, která se opírá o vlastní zkušenosti a vytváří tak vlastní chrámové prostředí.
Morfologie zbroje
Bařák, Hynek ; Zálešák, Jan (oponent) ; Kvíčala, Petr (vedoucí práce)
Ve své bakalářské práci jsem velmi inspirován středověkem, který má velký vliv na moji tvorbu. Je to období, o které se aktivně zajímám, a provází mě prakticky od dětství. V obrazech se objevují hlavně motivy rytířské zbroje, která je zásadní a takový základní kámen mé tvorby. Zbrojí jsem fascinován, pro svou v pozdnějším období středověku technickou dokonalost, zdobnost a majestátnost. Vlastně zbroj už neplnila funkci ochrannou, ale reprezentativní, a můžeme ji brát jako umělecké dílo, sochu. Po technické stránce hodně experimentuji s různými technikami, ve většině případu nikdy nezůstávám u jedné. Pracuji s vrstvami, podkladem, s kresbou i malbou zároveň. Různým vymýváním, vyrýváním se vracím zpět a odkrývám spodní vrstvy, reaguji na ně, následně přemaluji, prostě experimentuji.Je to i taková archeologie zpět do starých vrstev obrazu. Objevovaní, spojení, provázání původních vrstev s novými. Z malířů mě inspirují především Josef Bolf, Vladimír Kokolia, Jaroslav Róna, Giger, Wolfli, Jackson Pollock.
Obnova zámku ve Velkých Němčicích
Malínková, Valerie ; Muroň, Ivo (oponent) ; Ležatka, Lukáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá obnovou zámku ve Velkých Němčicích. Bakalářská práce navazuje na architektonickou studii, vypracovanou v předmětu AG033 Ateliéru obnovy památek. Zadáním práce je zhotovení kompletního projektu vhodného obnovení a rekonstrukce zámku a navržení jeho nového využití. Současně se v práci zaměřuji i na řešení nejbližšího okolí zámku. Řešený objekt bude koncipován jako společensky kulturní objekt s administrativními funkcemi. Zámek by měl sloužit jako nový obecní dům, a v souladu s tím budou do zámku vytvořeny následující místnosti: obřadní síň, infocentrum, kancelář starosty, kancelář sekretářky, matrika, kancelář účetní, archiv, knihovna, klubovna, občerstvovací zařízení a interaktivní místnost. K docílení zavedení nového provozu do zámku je nutné provést správnou obnovu historického objektu. Za pomoci průzkumů a historických pramenů zkoumám architektonické hodnoty a konstrukce stavby. Snažím se maximálně zachovat historicky významné vrstvy, odstraňovat rušivé novodobé prvky a navracet objektu původní výraz. Za pomocí nových technologií se snažím stavbu zachovat také pro budoucí generace. Moderních konstrukcí a prvků navrhuji minimum, a tedy většinu své pozornosti věnuji především správné rekonstrukci a obnově.
Gothic Art in Bohemia and its mediation to pupils of primary school.
Kurucová, Nina ; Daniel, Ladislav (vedoucí práce) ; Fišerová, Zuzana (oponent)
Diplomová práca sa zaoberá gotickým umením v Čechách. Práca je rozdelená do troch častí. Prvá, teoretická časť po stručnom úvode, obsahujúcom základné informácie o gotickom slohu postupne spracováva Kláštor sv. Anežky, ktorý sa radí k prvým ranogotickým stavbám v Čechách. Ako architektonický prvok z obdobia vrcholnej gotiky sú spracované najmä chrliče a maskaróny na Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Prahe. Diela Majstra Theodorika, ako predstaviteľa maľby tohto obdobia, tvoria záver teoretickej časti. Didaktickú časť popisuje didaktický projekt pre žiakov 7. ročníka ZŠ, ktorý nadväzuje na jednotlivé druhy gotického výtvarného umenia - architektúra, sochárstvo, maliarstvo. Úvod tematického celku tvorí návšteva Kláštora sv. Anežky Českej. V prvej výtvarnej úlohe žiaci tvoria priečelie mestského gotického domu. Počas druhej úlohy sa žiaci venujú stredovekým fantazijným tvorom a ich modelácii z hliny. Posledná výtvarná úloha tvorí prenos kresby z predlohy diel Majstra Theodorika pomocou mriežky a následnú maľbu. Výtvarná časť dopĺňa a uzatvára celú prácu. Zameriava sa na autoportrét a prvý sochársky autoportrét - bustu Petra Parléřa v trifóriu pražskej katedrály. Prirodzeným vyústením celej práce je umelecký objekt, autoportrét autorky. KĽÚČOVÉ SLOVÁ Gotika, katedrála, klenba, Kláštor sv....
Raně středověká sakrální architektura Písecka - revize a analýza
NOVODVORSKÝ, Petr
Písecko patří mezi jihočeské regiony, na jejichž území byla v raném středověku vyvíjena značná stavební aktivita. Tehdejší snaha o kolonizaci neosídlené a rozsáhlé lesnaté krajiny dala vzniknout několika důležitým kulturním centrům. Nejstarší z nich vniklo na konci 12. století v Milevsku. Vlivný velmož Jiří zde nechal založit klášter, který obsadil konventem premonstrátského řádu. Při klášteře existovala stavební huť, která ovlivňovala stavební činnost širokého okolí. Jejím přičiněním tak v krajině vyrostlo množství venkovských kostelů, jejichž tvarosloví často o participaci huti vypovídá. Kolem poloviny 13. století vniká na jihu Čech další důležité kulturní centrum, spojené s šířením panovnické moci a zakladatelskou činností krále Přemysla Otakara II. Založení města Písku a zásadní rozšiřování hradu Zvíkova vyžadovalo vybudování další jihočeské stavební huti, literaturou označované jako písecko-zvíkovská. Její vliv zasáhl i do okolí Milevska, ve kterém se nachází kostely v této práci analyzované a mapované formou katalogu. Její součástí zároveň bude revize problematiky tzv. písecko-zvíkovské stavební hutě tak, jak byla v českém bádání formulována před více než čtyřiceti lety. Na základě stavebně-historických průzkumů a formální analýzy staveb by mělo dojít k upřesnění otázky vlivů stavebních hutí a k pokusu o zasazení jihočeských staveb do odpovídajícího středoevropského kontextu.
Obnova zámku ve Velkých Němčicích
Malínková, Valerie ; Muroň, Ivo (oponent) ; Ležatka, Lukáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá obnovou zámku ve Velkých Němčicích. Bakalářská práce navazuje na architektonickou studii, vypracovanou v předmětu AG033 Ateliéru obnovy památek. Zadáním práce je zhotovení kompletního projektu vhodného obnovení a rekonstrukce zámku a navržení jeho nového využití. Současně se v práci zaměřuji i na řešení nejbližšího okolí zámku. Řešený objekt bude koncipován jako společensky kulturní objekt s administrativními funkcemi. Zámek by měl sloužit jako nový obecní dům, a v souladu s tím budou do zámku vytvořeny následující místnosti: obřadní síň, infocentrum, kancelář starosty, kancelář sekretářky, matrika, kancelář účetní, archiv, knihovna, klubovna, občerstvovací zařízení a interaktivní místnost. K docílení zavedení nového provozu do zámku je nutné provést správnou obnovu historického objektu. Za pomoci průzkumů a historických pramenů zkoumám architektonické hodnoty a konstrukce stavby. Snažím se maximálně zachovat historicky významné vrstvy, odstraňovat rušivé novodobé prvky a navracet objektu původní výraz. Za pomocí nových technologií se snažím stavbu zachovat také pro budoucí generace. Moderních konstrukcí a prvků navrhuji minimum, a tedy většinu své pozornosti věnuji především správné rekonstrukci a obnově.
Zpracování haptického modelu pro nevidomé podle nástěnné malby piety a madony
DVOŘÁK, Vít
Teoreticko-praktická diplomová práce zpracovává v teoretické části gotický sloh, a to nejdříve z perspektivy společnosti středověkého světa ve třech základních rolích. Autor popisuje některé souvislosti vývoje společnosti skrze duchovní, rytířskou a rolnickou vrstvu, a hledá tak obecné základy gotického slohu v rovině společensko-kulturního vývoje. Dále se práce zaměřuje převážně na gotické malířství a dobové způsoby zpodobnění Panny Marie s Kristem. V návaznosti na praktickou část práce jsou v závěrečné kapitole uvedeny také nezbytné informace ohledně ergonomických požadavků na kritéria vzhledu a podoby haptických pomůcek pro zrakově znevýhodněné osoby a lokaci původní fresky. Cílem praktické části diplomové práce je transformování plošné malby na zdi v kostele Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích do prostorové haptické pomůcky pro zrakově znevýhodněné osoby. Modely jsou zpracovány reliéfně z keramické licí hmoty prostřednictvím sádrových forem. Výsledné odlitky jsou polychromované a připevněné na dřevěném podkladu.
Dvojité kláštery klarisek a minoritů na území Střední Evropy ve 13. století. Typologie architektury, fundace královských princezen a dobový kontext na příkladech klášterů zejména v Praze a Vratislavi.
Zelenková, Gabriela ; Kolářová Takácsová, Kornélia (vedoucí práce) ; Jarošová, Markéta (oponent)
Tématem mé bakalářské práce je srovnání typologie architektury dvojitých klášterů klarisek a menších bratří. Specifika konventu sester klarisek se musela přizpůsobit přísné řeholi a liturgickým předpisům řádu, což se projevilo v budování architektury podle určitého vzoru, projevujícího se v podobě klášterních kostelů včetně empory, ambitu a společných prostor, oddělených od kontaktu s okolním světem. To ale nebránilo ve zvyšování vzdělanosti sester a udržování vazeb mezi jednotlivými kláštery. Menší bratři pro sestry zajišťovali duchovní vedení. Františkáni vznikají ve 13. století jako řád, který reaguje na rozvoj středověkých měst a širokého rozvrstvení obyvatel, což se odráží v situování klášterů v blízkosti řek a hradeb (funkce špitálu, dostupnost vody). Ve regionu se tak v reakci na nový církevní řád odráží tehdejší touha po návratu k následování evangelia a Krista v osobách žen z královských rodů v Čechách, Polsku i Uhrách. S tím souvisí královské fundace hlavních zkoumaných příkladů, tedy kláštera sv. Anežky v Praze a kláštera v polské Vratislavi, který založila Anežčina sestra Anna (přivádí tak do Slezska klarisky). Tyto dva příklady pojí také funkce pohřebiště významných členů královského rodu, což se projevilo na dispozici prodlouženého chóru klášterních kostelů. Cílem mé práce je, kromě...
Gotická hradní kaple v Horšovském Týně
Cibulková, Alžběta ; Záruba, František (vedoucí práce) ; Šmied, Miroslav (oponent)
Gotická hradní kaple v Horšovském Týně Tématem mé bakalářské práce je objekt raně gotické cisterciácké hradní kaple v Horšovském Týně. Záměrem práce je zkoumat podobu a funkci kaple od jejího vzniku (kol. 1260-1270) do r. 1988, kdy byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce a v tomto stavu je kaple dodnes. Každá kapitola se zabývá jednotlivým obdobím, kterým kaple spolu s celým hradem a později i zámkem prošla. Prvně se jedná o období biskupského hradu, kdy byla do Horšovského Týna povolána cisterecko-burgundská stavební huť, která zbudovala kapli na nevelkém půdorysu hradní komnaty. Další důležitou kapitolou je období za Jana ml. Popela z Lobkovic, kdy v r. 1547 vypukl velký požár celého města Horšovského Týna, který zachvátil i hrad a došlo k poškození kaple a narušení stability jejího stavebního systému. Následně nechal Jan ml. Popel z Lobkovic kapli upravit a vyzdobit renesančními nástěnnými malbami. Dále se práce zaměří na období po r. 1834, kdy byla část klenby na západní straně snesena a nahrazena trámovým stropem a na následující rozsáhlou rekonstrukci, která byla ukončena r. 1988. Práce se nezaměřuje pouze na výčet stavebních úprav kaple, ale zabývá se také její uměleckou hodnotou, jak architektonickou, tak i výzdobou kaple a jejím vybavením.
Motion in Faulkner: An Analysis of Movement in The Sound and the Fury
Hesová, Petra ; Ulmanová, Hana (vedoucí práce) ; Matthews, John Thomas (oponent)
Gotický román je v historii americké literatury mimořádně životaschopným žánrem. Vzhledem k tomu, že jeho hlavním námětem je popis zkreslení a odchylek od objektivní skutečnosti, je hojně využíván k zachycení přechodných období a rozpadajících se hranic. William Faulkner, jenž byl jedním z nejvýznamnějších autorů amerického Jihu, používá gotický román k tomu, aby poukázal na specifický dějinný vývoj regionu coby oblasti poznamenané občanskou válkou a mizením starých hodnot spojených s aristokracií, což se projevuje jednak v úpadku role tradičních institucí (jako například rodiny), ale i v rozpadu lidské mysli jako takové. Důraz na psychologii je zřejmý zejména v románu Hluk a zuřivost, jehož hlavní postavy jsou představiteli nejkrajnějších odchylek lidské psychiky: těžká mentální zaostalost, sebevražedné sklony, schizofrenie, paranoia. Způsob, jakým Faulkner využívá gotické prvky ve svém díle, je nedogmatický a inovativní; jako příklad poslouží inverze a parodie, což je znatelné z jeho zacházení s kategorií pohybu a tradičními gotickými prvky a postavami. Tradiční pohybové vzorce jako útěk a pronásledování, bezcílné bloudění a výprava, jež jsou původně převážně spojeny s jedním typem postavy (pronásledovaná dívka, zlosyn, romantický hrdina), Faulkner přepracovává, a poukazuje tak na důležitost...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 42 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.