Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 167 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Synergetika a samoorganizace v ekonomice
Balúch, Pavel ; Matušková, Kateřina (oponent) ; Janíček, Přemysl (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu a výzkum synergie a samoorganizace v ekonomice. Motivací pro zpracování této diplomové práce bylo přistoupení České republiky a dalších devíti států do Evropské unie 1. května 2004. Primárním cílem bylo provézt analýzu problému a na modelovém příkladu za předpokladu „ceteris paribus“ potvrdit nebo vyvrátit myšlenku, zda má vstup do Evropské unie pozitivní synergický efekt pro nově přistupující státy. Dílčím problémem řešeným v diplomové práci je druhý význam synergie. Zde bylo analyzováno využití synergie v logistice a navrženy možnosti, ke zlepšení současného stavu.
Vyhodnocení závislosti HDP na provozních výkonech letecké dopravy
Tomanová, Veronika Anna ; Šplíchal, Miroslav (oponent) ; Chlebek, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o výkonech z oblasti letecké dopravy, které jsou vztaženy k výkonnosti národních ekonomik dvou vybraných sousedních zemí, České republiky a Spolkové republiky Německo, a to prostřednictvím hrubého domácího produktu ve zvoleném období. Do provozních výkonů jsou zohledněny zejména přepravní výkony letecké dopravy. První část práce se zabývá provázaností ekonomiky s leteckou dopravou. Stěžejní část pak obsahuje analýzu vývoje HDP a analýzu vývoje přepravních výkonů obou států. Součástí práce je i získání hodnot osobokilometrů na základě spotřeby paliva a vyprodukovaných emisí CO2.
Srovnání makroekonomické výkonnosti ČR s vybranými zeměmi
Čechová, Jitka ; Nováková, Klára (oponent) ; Breinek, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu ekonomické výkonnosti České republiky v komparaci s vybranými zeměmi. Cílem práce je zhodnocení výkonnosti ekonomiky ČR. K tomu má napomoci také srovnání se Slovenskem, Polskem a Maďarskem. Za tímto účelem jsou nejprve popsány základní makroekonomické ukazatele a následně provedena samotná analýza ekonomické výkonnosti zemí Visegrádské čtyřky od roku 1989 po současnost. Dále je provedeno celkové zhodnocení včetně formulace návrhů na zlepšení.
Matematické metody v ekonomii
Molnárová, Dominika ; Doubravský, Karel (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca pojednáva o zhodnotení a porovnaní situácie na jednotlivých trhoch práce v rámci štátov Európskej únie pomocou matematických a štatistických metód. Primárne sa zameriava na analýzu a vývoj významných ekonomických ukazovateľov miery nezamestnanosti, dosiahnutého HDP a výšky priemernej mzdy. Následne pomocou metód korelačnej analýzy pojednáva o vzájomných vzťahoch medzi vybranými ukazovateľmi a nakoniec s využitím zhlukovej analýzy budú jednotlivé štáty Európskej únie roztriedené do skupín na základe ich podobnosti.
Metodika hodnocení a odměňování vrcholových manažerů
Procházková, Kateřina ; Paseková, Marie (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (oponent) ; Suchánek, Petr (oponent) ; Škapa, Stanislav (vedoucí práce)
Disertační práce se zaměřuje na vytvoření nové metodiky hodnocení a odměňování pro vrcholové manažery v prostředí českého zpracovatelského průmyslu. Na základě literární rešerše byly vymezeny jednotlivé způsoby hodnocení a odměňování této vybrané skupiny pracovníků. Vzhledem ke komplexnosti řešené problematiky je nutné se zaměřit také na výkonnost podniku, která je sledována prostřednictvím ukazatele EBITDA. Tento ukazatel je následně hlavním pilířem pro odměňování manažerů. Metodika je tvořena ještě dalšími dvěma pilíři. Prvním je makroekonomický ukazatel hrubého domácího produktu, druhým je kvalitativní faktor etického aspektu práce manažera. Cílem práce je vytvořit metodiku odměňování, která bude využitelná pro české prostředí, bude spojovat odměnu manažera s jeho výkonností a výkonností podniku a mohla by vést ke snížení nákladů zastoupení. Pro její tvorbu bylo klíčové získání primárních dat prostřednictvím dotazníkových šetření a pilotních studií, které byly vyhodnoceny matematicko-statistickými metodami. Výsledná metodika je aplikována na konkrétní podnik v rámci verifikace navržené metodiky.
Vývoj úrokové sazby při financování výstavby rodinného domu
Jonášová, Eliška ; Vítková, Eva (oponent) ; Vaňková, Lucie (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na výběr typu bydlení, financování této investice a vhodnost navržených produktů. Dále je zde sledován vývoj úrokové sazby u produktů, pomocí kterých se tato investiční činnost má financovat. Vývoj úrokové sazby je vztažen k vývoji HDP České republiky.
Časově-frekvenční analýza hrubého domácího produktu ČR
Tráge, David ; Poměnková, Jitka (oponent) ; Maršálek, Roman (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je seznámení s problematikou a pojmy v ekonometrii (HDP, investice, spotřeba a další). Budou uvedena používaná data především jejich vlastnosti a předpoklady a probrány možnosti metod frekvenční a časově-frekveční analýzy těchto dat pomocí Fourierovy a Vlnkové transformace. Údaje kvartálního vývoje hrubého domácího produktu v ČR, EU a USA budou analyzovány pomocí programu MATLAB. Data budou filtrována třemi ekonomickými filtry: Hodrick-Prescottův, Baxter-Kingův a Christiano-Fitzgeraldův filtr. Cílem je nalezení cyklických složek ve vývojích HDP a návrhu optimální analýzy.
Vliv COVID19 na výkonnost ekonomik - komparativní studie
Looman, Polina ; Oulehla, Jiří (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na aktuální situaci pandemie COVID-19 a jejího dopadu na světovou ekonomiku. Práce popisuje vliv pandemie na cely svět. Praktická část je zaměřena na vliv HDP na různé státy a hlavním cílem práce je zhodnotit dopady pandemie COVID19 na ekonomickou výkonnost států a navrhnout určitá doporučení, která pomohou zefektivnit svetovou ekonomiku. Parciálními cíli práce jsou: shrnutí okolností, které vedly k vyhlášení nouzového stavu a popsat krizové řízení ve svete během pandemie COVID-19, tvorba datové základy, tvorba ekonometrického modelu a jeho testování, zhodnocení výsledků, Za účelem vypracování moje práce byly vyhledány relevantní studijní materialy . Metody použity v bakalařske práci jsou deskriptivně-analytického charakteru.
Kompatibilita zlepšování ukazatelů wellbeingu
Dlabaja, Zdeněk
V této diplomové práci je představen jeden z nejmodernějších konceptů monitorování wellbeingu v ekonomickém kontextu, a to Better Life Index od OECD. Tento kompozitní index, obsahující 11 témat, se zabývá jak materiálními stránkami kvality života, tak i dalšími nemateriálními oblastmi. Cílem této práce bylo zjistit, zda jsou takové oblasti kvality života zkoumané OECD vzájemně kompatibilní. Tato problematika je zkoumána v analytické části na základě korelačních vztahů v časových řadách ukazatelů a ve statických ukazatelích Better Life Indexu. Výsledky analýzy jsou následně diskutovány a zařazeny do kontextu s dalšími zdroji a názory jiných autorů. V závěru jsou prezentována hlavní zjištění a poselství této práce pro příjemce Better Life Indexu.
The impact of export of commodities from developing countries on the domestic economy: a case study of Zambia
Chibalamula, Haggai Chibale
Na základě dat ročních časových řad z let 1991-2021 tato práce analyzuje, jak vývoz zboží ovlivnil ekonomický růst v Zambii. Pojmy zboží a komodita jsou v této práci použity jako synonymum, zatímco reálný HDP je používán jako zástupce ekonomického růstu. Negativní korelace mezi vývozem zboží a dlouhodobým ekonomickým rozvojem byla odhalena použitím kointegrační analýzy VECM a Johansen. V krátkodobém i dlouhodobém horizontu je hypotéza ELG podpořena výsledky testu Grangerovy kauzality.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 167 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.