Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 276 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Revitalizace toků pro ryby
Štěpánová, Markéta ; Vrba, Jan (oponent) ; Milerski, Rudolf (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce řeší problematiku revitalizace vodních toků. V této práci jsou zohledněny podmínky pro život a migraci vodních živočichů. V první části této práce je rozbor typů vodních toků a charakteristiky rybích pásem. Dále jdou zde uvedeny příklady úprav vodních toků s ohledem na vodní živočichy. V druhé části je popsán charakter stávajícího stavu řeky Svitavy, v úseku města Brna. Je zde provedeno zhodnocení vlivu staveb na migraci vodních živočichů, a také navrženy příklady některých úprav.
Stanovení rtuti v rybách a v rybích produktech
Kroupová, Kateřina ; Ing.Tomáš Gregor, Ph.D. (oponent) ; Diviš, Pavel (vedoucí práce)
Teoretická část diplomové práce se zabývá výskytem různých chemických forem rtuti v životním prostředí a popisuje analytické techniky používané ke stanovení rtuti v biologických materiálech. V praktické části byla stanovena koncentrace rtuti ve 14 vzorcích ryb a rybích výrobků reprezentujících běžný spotřební koš. Analýza byla provedena pomocí jednoúčelového absorpčního spektrometru AMA 254. Naměřené výsledky byly statisticky zpracovány a konzultovány s platnou legislativní normou EU.
Studium průniku „musk“ sloučenin do abiotických a biotických složek vodních ekosystémů
Zouhar, Libor ; Hajšlová, Jana (oponent) ; Sokol, Jozef (oponent) ; Večeřa, Zbyněk (oponent) ; Vávrová, Milada (vedoucí práce)
Práce byla zaměřena na stanovení musk sloučenin v různých složkách životního prostředí. Syntetické musk sloučeniny jsou organické látky běžně používané jako vonné složky detergentů, parfémů, kosmetiky a ostatních produktů osobní péče. Tyto sloučeniny kontaminují prostřednictvím komunální odpadní vody z čistíren odpadních vod vodní prostředí. Výsledkem je akumulace těchto analytů v životním prostředí a jejich výskyt v potravním řetězci. Syntetické vonné látky jsou také běžně detekovány v lidském těle; obecně patří mezi relativně nové perzistentní organické polutanty (POP) vzhledem ke své perzistenci, bioakumulaci a potenciální toxicitě. Základem této práce byla optimalizace metod pro stanovení vybraných syntetických vonných látek v odpadní vodě (komunální, průmyslové) a v rybí svalovině. Tyto analyty byly zjišťovány v odpadní vodě [čistírna odpadních vod (ČOV) Brno – Modřice; závod na výrobu kosmetiky] a v rybách Squalius cephalus, které byly odloveny z řeky Svratky. Vybrané analyty (14 látek) pocházely ze skupiny nitromusk, polycyklických musk a lineárních musk sloučenin. Pro izolaci analytů z reálných vzorků odpadní vody byla použita metoda mikroextrakce na tuhou fázi (SPME), pro izolaci analytů ze vzorků ryb byla použita metoda zrychlené extrakce rozpouštědlem (PSE). Identifikace a kvantifikace analytů byla provedena vysokorozlišovací plynovou chromatografií s hmotnostně-spektrometrickou detekcí (GC-MS). Z výsledků vyplývá, že z polycyklických musk sloučenin dosahovaly nejvyšších koncentrací na přítoku i odtoku z ČOV Brno – Modřice galaxolid (g.l-1) a tonalid (desetiny g.l-1). Nejčastěji stanovovanou nitromusk sloučeninou v odpadní vodě byl musk keton (setiny g.l-1). Lineární musk sloučeniny byly detekovány ve všech vzorcích surové odpadní vody (g.l-1). Celková účinnost odstranění syntetických musk sloučenin z odpadní vody na dané ČOV se pohybuje v těchto rozmezích: nitromusk sloučeniny 34,4 – 85,4 %, polycyklické musk sloučeniny 36,7 – 53,3 % a lineární musk sloučeniny 90,5 – 99,9 %. Na podkladě výsledků lze konstatovat, že odpadní voda (odtok z ČOV) je primárním zdrojem musk sloučenin, a to zejména polycyklických, v životním prostředí. Rovněž bylo prokázáno, že ultrafiltrace v kosmetickém závodu je vysoce účinnou technologií pro odstranění nitromusk a polycyklických musk sloučenin z průmyslové odpadní vody. Z výsledků hodnocení kontaminace ryb musk sloučeninami vyplývá, že nejvyšších koncentrací dosahoval galaxolid (desítky g.kg-1 ž.hm.). Výsledky potvrzují ubikvitární výskyt musk sloučenin v životním prostředí a omezené použití nitromusk sloučenin v důsledku jejich potenciálních toxických vlastností. Bylo prokázáno, že ČOV Brno – Modřice má významný podíl na hodnotách obsahu polycyklických musk sloučenin (tonalidu, galaxolidu) v rybách odlovených z řeky Svratky.
Stanovení vybraných "Musk" sloučenin v biotických vzorcích
Blahová, Eliška ; Čáslavský, Josef (oponent) ; Vávrová, Milada (vedoucí práce)
Musk sloučeniny (MUSK) neboli syntetické vonné látky jsou organické sloučeniny, které své využití nalezly především jako vonné složky nejrůznějších detergentů, mýdel, kosmetiky, produktů osobní péče, průmyslových i domácích čisticích prostředků, průmyslových plastifikátorů, ale i žvýkacích tabáků a osvěžovačů vzduchu. V poslední době se věnuje velká pozornosti studiu těchto látek, jejich osudu v různých složkách ekosystému a studiu jejich vlastností, neboť díky své schopnosti perzistence a díky širokému používání pronikly do mnoha složek životního prostředí, především do vodních a mořských ekosystémů. V rámci diplomové práce byly studovány čtyři vybrané „klasické“ syntetické vonné látky, jejichž používání je dnes už celosvětové. Součástí práce byla optimalizace analytické metody pro sledování vybraných látek v biotické matrici. Dále byla zhodnocena schopnost vybrané čistírny odpadních vod tyto látky z vod odstranit a byl vysloven závěr o příspěvku této čistírny k celkovému znečištění vodního ekosystému. K identifikaci a kvantifikaci analytů byla použita vysokorozlišovací plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (HRGC/MS).
Persistent Organic Pollutants in the Environment of the Southern Moravia Region
Lána, Radim ; Kráčmar, Stanislav (oponent) ; Večeřa, Zbyněk (oponent) ; Hajšlová, Jana (oponent) ; Vávrová, Milada (vedoucí práce)
Bioaccumulation of POPs in an aquatic food web and historical trends in POPs recorded in sediment layers were studied in the Brno Lake's environment. Current levels of organochlorines were determined in the chub from the Svratka River and the hygienic quality of fishes from recreational fishing was evaluated as well. Current levels of POPs in terrestrial environment were determined using conifer needles as a suitable biomonitoring tool. Specimens of three raptor species were collected at localities of Central Moravia during 2003-2007 and investigated for the content of PCBs and organochlorine pesticides. POPs were also determined in sediment and fish prey of water raptors from the Záhlice Ponds in order to document the process of bioaccumulation of persistent pollutants in the food chain. The last part of this thesis presents the results of an assessment of two modern extraction techniques for the determination of chlorinated POPs in various matrices.
Studie rybích přechodů na Bečvě
Chovancová, Kateřina ; Veselý, David (oponent) ; Milerski, Rudolf (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se skládá ze tří hlavních částí. V první části jsou popsány některé druhy rybích přechodů a základní informace pro jejich navrhování. Dále je zde okrajově popsán program HEC-RAS. V druhé části je řešen Zuberský jez a Stupeň v Oseku. Posuzuji zde rybí přechody, dle původní výkresové dokumentace, v programu HEC-RAS a navrhuji možné varianty řešení zprůchodnění těchto rybích přechodů pro danou rybí osádku. Poslední část je věnována Mikulenkovému jezu, kde byl rybí přechod zcela odstraněn. Zde navrhuji novou rybí rampu dle novodobých poznatků a platných norem. Navrženou rybí rampu také posuzuji v programu HEC-RAS, kvůli prověření hydraulických vlastností.
Syntetické vonné látky ve vodní biotě
Zouhar, Libor ; Stoupalová, Michaela (oponent) ; Vávrová, Milada (vedoucí práce)
Syntetické musk sloučeniny (MUSK) neboli syntetické vonné látky jsou organické látky běžně používané jako vonné složky parfémů, detergentů, kosmetiky a produktů osobní péče. Tyto sloučeniny jsou po použití vypouštěny prostřednictvím splaškové odpadní vody a čistíren odpadních vod do vodního prostředí. Výsledkem je akumulace v životním prostředí a výskyt v potravním řetězci zejména vodních a mořských ekosystémů. Syntetické musk sloučeniny jsou tedy nalézány v povrchové vodě, rybí tkáni a také v tělních tekutinách (krvi, moči, mléku) a tkáních lidského těla. Kvantitativní detekce a studium vlastností těchto sloučenin je důležitá činnost, protože dosud máme nízké znalosti o jejich osudu v životním prostředí (perzistence, bioakumulace) i toxicitě. Tato diplomová práce je zaměřena na studium tří běžně používaných syntetických vonných látek – tonalidu, musk xylenu a musk ketonu. Základem této práce bylo optimalizovat metodu na stanovení vybraných sloučenin ve vodě a vodní biotě (rybách). Cílem bylo stanovení vybraných musk sloučenin v reálných vzorcích (voda, ryby) a zhodnocení výsledků. Jako extrakční technika pro izolaci analytů ze vzorků byla pro zpracování biotických vzorků použita tlaková extrakce rozpouštědlem (PSE) a pro zpracování vzorků vod mikroextrakce tuhou fází (SPME). Identifikace a kvantifikace analytů byla provedena vysokorozlišovací plynovou chromatografií s hmotnostní detekcí.
Komunikační strategie pro firmu Chytej.cz
Měřička, Radim ; Mráček, Pavel (oponent) ; Mráček, Pavel (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Práce pojednává o možnostech firmy, jejíž aktivity se soustřeďují na prostředí internetu. Kromě provozování portálu pro rybáře se společnost zabývá výrobou instruktážních a výpravných filmů s rybářskou tématikou. V práci jsou hledány způsoby, jak přistupovat k rozdílným zájmovým skupinám a jak u nich své služby propagovat. Závěrem práce je několik návrhů, které by mohla firma za účelem svého růstu učinit.
Stanovení musk sloučenin v biotických matricích
Soukupová, Alena ; Mravcová, Ludmila (oponent) ; Vávrová, Milada (vedoucí práce)
Diplomová práce vychází ze současné problematiky kontaminace životního prostředí syntetickými vonnými látkami. Musk sloučeniny se z důvodu biologické perzistence a schopnosti kumulace rozšířily do všech složek životního prostředí, především vodních ekosystémů. Tato práce je zaměřena na výběr a optimalizaci metody stanovení umělých musk sloučenin v reálných biotických vzorcích (rybách). Pro izolaci analytu ze vzorku byla použita metoda tlakem podporované extrakce (PSE), přečištění vzorku bylo realizováno metodou sloupcové kolonové chromatografie. Identifikace a kvantifikace jednotlivých musk sloučenin byla provedena pomocí vysokorozlišovací plynové chromatografie s hmotnostní detekcí (GC-MS). Na závěr byla provedena diskuze výsledků a zhodnocení kontaminace ryb z řeky Svratky odlovených na přítoku a odtoku ČOV.
Kryptidy
Dvořáková, Dana ; Turek, Filip (oponent) ; Sterec, Pavel (vedoucí práce)
Kryptidy, video, které zkoumá zvířata, jejich tvary, pohyby a prostředí, ve kterých se objevují. Na všechny entity se dívá rovnocenně a nerozdílně, dokumentuje bujarý život tak stejně, jako nahlíží na přicházející smrt nebo již rozklad. Mluví také o spolupráci a mikrosvětě, který vytváří společný dokonalý celek. Jsou to tiché vzájemné rozhovory.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 276 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.