Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 61 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Antrakologická analýza a možnosti rekonstrukce skladby a struktury dřevin z ranně středověkých hradišť jihozápadních Čech
PETRLÍKOVÁ, Veronika
Tato studie se zaměřuje na možnosti rekonstrukce vegetace na základě analýzy zuhelnatělých zbytků dřeva pocházející ze dvou hradišť Prácheň a Netolice. Analyzované uhlíky pocházely jak z hradišť, tak z ploch v podhradí. U souborů byla sledována specifická antrakomasa, relativní podíl velikostních frakcí a použitá část stromu (podle zakřivení letokruhů). Tato data byla porovnávána s výsledky analýzu pylu a rekonstrukční mapou vegetace. Vývoj osídlení oblasti byl popsán na základě archeologické databáze (Archeologická mapa České republiky).
Geofyzikální průzkum raně středověkých sídlišť
Marešová, Barbora ; Valenta, Jan (vedoucí práce) ; Vošvrdová, Eliška (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na využití geofyzikálních metod v rámci nedestruktivního archeologického výzkumu. Při geofyzikálním měření na archeologické lokalitě je důležité znát nejen fyzikální podstatu měření, ale také historii a charakter dané lokality. Práce se snaží o ucelený pohled na tento problém, a tak postupuje od rešerše fyzikálních parametrů, které jsou základem geofyzikálního měření, přes metody používané pro průzkum, až po vlastní geofyzikální měření na lokalitě Praha-Královice. Na tomto konkrétním případě je také popsána metodika měření, zpracování dat a interpretace výsledků. Díky tomuto průzkumu, popsanému ve výzkumné části práce, se podařilo získat nové informace o archeologické lokalitě Praha-Královce, zejména lokalizovat umístění a velikost zaniklé středověké fary. Práce také přináší srovnání tohoto měření s jinými publikovanými průzkumy archeologických lokalit. Klíčová slova: geofyzika, dipólové elektromagnetické profilování, georadar, raný středověk, fara, archeologie, Praha-Královice
Středověké stavební obětiny ve světle archeologie
Dančová, Viktorie ; Profantová, Naděžda (vedoucí práce) ; Vařeka, Pavel (oponent)
Bakalářská práce pojednává o záměrných depozicích, které jsou materiálním dokladem zvyklostí spojených se zakládáním a konstrukcí středověkých staveb. Na základě archeologických, písemných a etnografických pramenů byly formulovány obecnější principy rozpoznání stavebních obětin v archeologických kontextech a problémy spojené s jejich interpretací i terminologií podle současného diskurzu v evropské archeologii. Jsou zde zhodnoceny jednotlivé archeologické nálezy z území dnešních Čech, Moravy a Slezska, datované do období 6. až 16. století. Jejich soupis obsahuje také katalog, přiložený k této práci. Klíčová slova raný středověk; vrcholný středověk; Čechy; Morava; střední Evropa; stavební obětina; základová obětina; domová obětina; oběť
Osídlení Zbraslavska v raném středověku. Archeologická regionální studie.
Sandanusová, Anna ; Štefan, Ivo (vedoucí práce) ; Laval, Filip (oponent)
Předložená práce se věnuje vývoji osídlení regionu Zbraslavska v období raného a vrcholného středověku především na základě archeologických pramenů. Hlavním podkladem pro zhodnocení proměn osídlení regionu je katalog archeologicky zkoumaných lokalit a na jeho základě vytvořená série map, která zobrazuje vývoj osídlení v jednotlivých etapách raného a vrcholného středověku. Údaje získané na základě archeologických pramenů jsou doplněny prameny písemnými. V práci se mimo jiné zabývám rekonstrukcí zemědělského zázemí sídelních areálů a jejich vztahu k evidovaným pohřebištím v rámci regionu. V závěru práce se pokouším o celkové zhodnocení významu Zbraslavska, jak pro pražskou metropoli tak v rámci celé české kotliny. Klíčová slova: Zbraslavsko, osíldení, raný středověk, archeologie, regionální studie
Archeologické doklady vztahů mezi Skandinávií a severozápadem Ruska v raném středověku
Trusova, Daria ; Košnar, Lubomír (vedoucí práce) ; Štefan, Ivo (oponent)
Tato diplomová práce je věnována raně středověkým kontaktům severozápadní Rusi a Skandinávie. Pozornost je v ní zaměřena na rozkrytí povahy pobytu Skandinávců na území Rusi. K tomu bylo zaměřeno shromáždění a vyhodnocení archeologických nálezů nejdůležitějších ekonomických center podél obchodních cest středověku. Údaje o výzkumech v Rusku a objevených předmětech byly převzaty z novějších ruskojazyčných vědeckých publikací. Práce usiluje o moderní chápání přítomnosti severských přistěhovalců. Jejím výsledkem je uznání Seveřanů jako trvalých obyvatel v několika ekonomických centrech zároveň s ugrofinskou a slovanskou populací. Klíčová slova Skandinávie, severozápadní Rusko, archeologické nálezy, obchodnicko-řemeslnická centra, raný středověk
Sociální struktura budečského hradiště ve výpovědi antropologie
Vondrová, Hana ; Štefan, Ivo (vedoucí práce) ; Likovský, Jakub (oponent)
Diplomová práce má za úkol vyhodnotit sociální strukturu budečského hradiště v období 2. poloviny 9. století až 10. století z hlediska biologické antropologie. První část práce se zabývá novým zpracováním kosterních pozůstatků z hromadného hrobu v poloze "Na Týnici" z pohledu traumatologie. Druhá část práce je věnována dosud odborně nevyhodnocenému kostrovému materiálu z pohřebiště okolo rotundy sv. Petra, které představuje nejstarší příklad kostelní nekropole na území Čech. Diplomová práce prezentuje antropologické zpracování tohoto kosterního materiálu a jeho statistické porovnání s pohřebišti na hradišti a v okolí Budče (Zákolany, Na Týnici, Brandýsek) a dalšími raně středověkými pohřebišti v Čechách a na Moravě.
Tělesně postižení lidé v pravěku a raném středověku
Jokeš, Michal ; Bláhová, Zuzana (vedoucí práce) ; Malyková, Drahomíra (oponent)
Práce se zabývá problematikou lidí s tělesným postižením v pravěku a raném středověku. Ze vzorku české archeologické literatury shromažďuje a vyhodnocuje údaje o archeologických nálezech s patologickými jevy, které by mohly svědčit o postižení jejich nositelů. Shrnuje dosavadní stav poznání zejména na základě zahraniční literatury a uvádí případy reflexe postižení v mytologii, právních normách, literatuře a ikonografii minulých společností a etnografických paralel. Pro další výzkum v této oblasti doporučuje zhodnocení velkých pohřebišť a klade důraz na multidisciplinární přístup k tématu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 61 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.