Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 71 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Tam a zpátky mezi vědou a realitou: Matematické modelování v úlohách s přírodovědným kontextem (didaktický experiment)
Šmíd Ridzoňová, Ráchel ; Havlíčková, Radka (vedoucí práce) ; Vondrová, Naďa (oponent)
Matematické modelování je součástí zaměření vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace v Rámcovém vzdělávacím programu a zároveň tématem, jemuž se hojně věnují zahraniční studie. V českém výzkumu se mu ovšem nedostává velké pozornosti. Cílem diplomové práce je představit pojem českým čtenářům a vyzkoušet propojení matematického modelování s přírodovědnými tématy a realizaci modelovacích úloh v 5. ročníku základní školy. Matematické modelování je představeno jako řešitelský proces komplexní úlohy s reálným kontextem v krocích (0) uchopení úlohy, (1) tvorba reálného modelu, (2) matematizace, (3) matematické operace, (4) interpretace výsledku a (5) validace řešení. Dále je popsána kompetence k modelování, modelovací úloha a vztah k problematice slovních úloh. Zvolený kvalitativní výzkum metodou didaktických experimentů zkoumá uplatnění holistického a analytického přístupu k výuce, identifikuje obtížné kroky modelování pro žáky 5. ročníku a přináší poznatky k mezipředmětovým vztahům a organizačním formám ve výuce modelování. Výsledky výzkumu pozitivně ukázaly, že zařazení modelovacích úloh do běžné výuky a jejich propojení s přírodovědnými tématy je možné, ale přináší nové výzvy pro učitele. Kromě práce ve skupinách a strategických intervencí učitele se jako přínosná prokázala také celotřídní...
Současné japonské umění jako inspirační zdroj výtvarných činností na 1. stupni ZŠ
ŠAFÁŘOVÁ, Anežka
Cílem práce "Současné japonské umění jako inspirační zdroj výtvarných činností na 1. stupni ZŠ" je představit současné japonské umění jako inspirativní téma pro výuku výtvarné výchovy. Práce je rozdělena na teoretickou a projektovou část. Teoretická část přináší ideové ukotvení práce a definuje její význam v didaktice výtvarné výchovy. Praktická část se inspiruje vybranými japonskými umělci a přináší výtvarnou řadu, ze které je možné použít jednotlivé lekce pro zpestření výtvarné výchovy na 1. stupni ZŠ, a předat tím žákům vhled do japonského umění a zároveň je seznámit s japonskou kulturou a zajímavými technikami.
Projekty zaměřené na výchovu aktivního občanství u žáků na prvním stupni ZŠ
Křešničková, Pavla ; Stará, Jana (vedoucí práce) ; Zemanová, Blanka (oponent)
Tématem této diplomové práce jsou projekty zaměřené na výchovu aktivního občanství u žáků na prvním stupni ZŠ. Cílem práce je popsat důležitost výchovy k aktivnímu občanství na prvních stupních ZŠ, zmapovat projekty, které se věnují prohlubování vědomostí týkajících se role aktivního občana a zároveň inspirovat pedagogy, kteří budou mít zájem tuto problematiku začlenit do svých hodin. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů občanství a aktivní občanství, cíli výchovy k aktivnímu občanství, jejímu zařazení v kurikulárních dokumentech a zároveň popisem dvou různých projektů věnujících se této problematice. Empirická část se snaží najít odpověď na otázku, z jakého důvodu je důležité zařazovat výchovu k aktivnímu občanství již na první stupeň ZŠ, jaké jsou její cíle a rovněž jaká jsou rizika tohoto zařazení. Dále se tato část zaměřuje na již existující, ale také na teprve připravované projekty, programy a iniciativy prohlubující rozvoj výchovy k aktivnímu občanství u dětí na prvním stupni ZŠ. Tato část je realizována metodou hloubkových rozhovorů s lidmi, kteří se zabývají aktivním občanstvím a občanskou výchovou v České republice a zároveň mají zkušenost s programy takto tematicky zaměřenými. Z poznatků diplomové práce vyplývá, že je velmi...
Badatelský přístup k výuce praktických činností na 1. stupni ZŠ
POLICKÁ, Kateřina
Tématem této diplomové práce je Badatelský přístup k výuce praktických činností na 1. stupni ZŠ. První část práce se zabývá charakteristikou technického vzdělávání a součástí této kapitoly je i seznámení s pojmem technika a technická gramotnost. Následuje kapitola věnovaná Rámcově vzdělávacímu programu a jeho vzdělávacím oblastem, ve kterých lze BOV uplatnit. Další kapitola vymezuje pojem BOV a seznamuje s jejími úrovněmi a fázemi. Poslední úsek teoretické části patří charakteristice metod experimentu, pokusu a pozorování. V praktické části se nachází pět výukových námětů pro začlenění BOV do výuky na 1. stupni ZŠ. Nedílnou součástí každého námětu je příprava na vyučování se všemi nezbytnými informacemi.
Emočně náročné situace, které zažívají učitelky v interakci se žáky na 1.stupni ZŠ
Mášová, Vendula ; Dymešová, Gabriela (vedoucí práce) ; Křížová, Ivana (oponent)
Diplomová práce se zabývá dosud málo probádanou oblastí prožívání učitelů. Toto téma se jeví významné, neboť učitelství je uváděno jako výrazně stresové povolání. Účelem této práce je zmapovat a přiblížit emočně náročné situace v interakci se žáky tak, jak je prožívají a hodnotí učitelky na 1. stupni ZŠ. Také se zabývá otázkou, které konkrétní situace jsou vnímané jako emočně náročné. Práce je členěna do dvou hlavních částí - teoretické a empirické. V teoretické části jsou představeny základní poznatky o emocích, hlavní aspekty ovlivňující interakci učitele se žákem a přehled soudobého poznání o prožívání učitelů v této interakci z hlediska emocí a stresu. V empirické části je představen metodologický rámec realizovaného výzkumu, který je založen na kvalitativní analýze narativních rozhovorů. Rozhovory byly realizovány s celkem 8 respondentkami. Ke zpracování dat byla použita metoda interpretativní fenomenologické analýzy (IPA). Učitelky zažívají v interakci se žáky mnoho emocí, jako je vztek, frustrace, smutek, lítost, šok, strach, bezmoc. Tyto emoce vyvěrají nejen z konkrétních situací, které se odehrávají ve škole v přímé interakci, ale souvisí také s celkovou angažovaností v péči o žáky a prožíváním jejich životních příběhů. Na prožívání učitelek mají vliv také osobní i profesní faktory na...
Moderní materiály a technologie a jejich uplatnění ve výuce na 1. stupni ZŠ
KLÍMA, Lukáš
Tato práce se zabývá možnostmi využití moderních materiálů a technologií při výuce na prvním stupni ZŠ. V první části se zabývá teorií, v druhé praktickou částí. Ta obsahuje několik didaktických námětů a zpracování exkurze do technologické firmy.
Téma smrti ve výuce na 1. stupni ZŠ
ZELENKOVÁ, Eva
Práce se zabývá způsoby, jakými je možné se žáky na 1. stupni ZŠ otevírat téma smrti v rámci výuky. Na základě studia teoretických východisek jsou zde stanoveny důležité komponenty pro zkoumání tématu smrti ve výuce, které jsou představeny v první části práce. V té se práce zaměřuje na proměny přístupu ke smrti v historii až po současnost, na zahraniční koncept death education a také na problematiku české výchovy vztahující se ke smrti a možnosti a specifika její realizace včetně významu četby knih s tematikou smrti pro děti. V druhé části práce jsou představeny připravené výukové celky vytvořené pro možnosti otevírání tématu smrti s dětmi od 3. do 5. ročníku, s jejich zasazením do jednotlivých vzdělávacích oblastí, ročníků a období výuky. Výzkum je realizován metodou akčního výzkumu a tematickou analýzou získaných materiálů. Vyhodnocené realizované přípravy potvrzují data z dřívějších výzkumů a pramenů, tedy jsou tyto pro možnosti otevírání tématu smrti ve výuce s žáky vhodné.
Ryby v tématickém celku Člověk a jeho svět.
TRS, Stanislav
Cílem diplomové práce je analyzovat učivo přírodovědy a navrhnout aktivity prohlubující učivo o rybách s vhodným zařazením do přírodovědně orientovaných předmětů na prvním stupni ZŠ (zejména prvouka a přírodověda). Pro zpracování tématu diplomové práce byly připraveny 2 exkurze na sádky, exkurze na výlov rybníka, zařízení akvária a beseda s rybářem.
Využití projektové metody ve výuce anglického jazyka
VETRÁKOVÁ, Petra
Diplomová práce pojednává o projektovém vyučování ve výuce anglického jazyka na 1. stupni ZŠ. V teoretické části této diplomové práce jsem se zaměřila na vývoj a základní pojmy projekového vyučování. Rozebírala jsem výhody a nevýhody tohoto způsobu vyučování. Srovnala jsem též cíle projektové metody s obecnými cíly vzdělávání stanovenými v Rámcovém vzdělávacím programu pro ZŠ a zjišťovala do jaké míry je metoda využívána v současných učebnicích anglického jazyka pro 1. stupeň. V praktické části jsem se pokusila sama projekt vytvořt a realizovat. Došla jsem k závěru, že projektová metoda má velkou motivační sílu, rozvíjí tvořivost, kooperaci a schopnost žáků využít znalosti a dovednosti v praktickém životě.
Vliv plavecké výuky na zvyšování flexibility a pohyblivosti u dětí ZŠ
Nezdarová, Barbora ; Svobodová, Irena (vedoucí práce) ; Kuhnová, Věra (oponent)
Cílem této diplomové práce je zjistit, jak plavání ovlivňuje kloubní pohyblivost a ohebnost u dětí mladšího školního věku. Pomocí vhodných testů pohyblivosti a ohebnosti jsem zjišťovala, zda se kloubní pohyblivost u dětí mladšího školního věku mění a jak. Testování každého žáka proběhlo dvakrát. První testování proběhlo na začátku plaveckého výcviku, úvodní hodinu. Druhé testování proběhlo na konci plaveckého výcviku, poslední hodinu. Následně jsem naměřené výsledky porovnávala a hodnotila. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku období mladšího školního věku a na vysvětlení a objasnění základních pojmů. Výzkumná část popisuje vybrané metody a zjištěné výsledky se slovním hodnocením.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 71 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.