Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 399 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hodnocení výsledků a kvality testu online okresního kola kategorie D Zeměpisné olympiády 2020/21
Filipová, Diana ; Jelen, Jakub (vedoucí práce) ; Hanus, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou testů kategorie D (střední školy) okresního kola 23. ročníku Zeměpisné olympiády a zhodnocením jejich kvality. V teoretické části je vymezen pojem nadání a nadaní. Zároveň jsou diskutovány různé přístupy k jejich definování. V následujících kapitolách je představena předmětová soutěž Zeměpisná olympiáda, její systém a struktura. Jsou prezentována kritéria a procesy selekce, která umožňují vybraným soutěžícím reprezentovat Česko na mezinárodních geografických soutěžích. Následuje analýza průběhu soutěže za období pandemie covidu-19 a popis opatření, která byla přijata pro zajištění bezpečnosti a kontinuity soutěže. Hlubší pozornost je věnována hodnocení kvality testu okresního kola kategorie D 23. ročníku Zeměpisné olympiády a analýzy úspěšnosti soutěžících v jednotlivých částech soutěže. Konkrétně jsou hodnoceny části práce s atlasem, písemný test z geografických znalostí a praktická část. Testové úlohy jsou hodnoceny pomocí statistických metod, jako je Spearmanův a Pearsonův korelační koeficient, diskriminační index a Cronbachovo alfa. Následně došlo ke statistickému zpracování a vyhodnocení příčin úspěšnosti v jednotlivých úlohách. V závěru práce jsou prezentovány výsledky hodnocení a analýzy. Jsou diskutovány silné a slabé stránky soutěžících ve specifických...
Postoje učitelů k používání názvu Česko
Lambert, Filip ; Jelen, Jakub (vedoucí práce) ; Chromý, Pavel (oponent)
Bakalářská práce se zabývá postoji učitelů na základních a středních školách, zda znají rozdíl mezi geografickým a politickým názvem země. Hlavním cílem práce je zjistit, jestli učitelé geografické názvy Česko / Czechia ve výuce používají, případně z jakých důvodů upřednostňují politický název, a zda jsou tyto důvody relevantní. Práce se dále zabývá historickými souvislostmi názvů za posledních sto let s náhledem do začátků používání geografických názvů. Práce zároveň zkoumá především aktuální dění v médiích a na politické scéně. Výzkum byl proveden s pomocí dotazníkového šetření, na které reagovalo 124 respondentů. Bylo zjištěno, že většinově učitelé geografie ve výuce používají geografického názvy, u učitelů jiných aprobací byly výsledky spíše vyrovnané. Dále bylo zjištěno, že respondenti odmítající krátké názvy nemají žádné relevantní důvody, proč je nepoužívat, nýbrž se omezují na dichotomii subjektivních pocitů, zda se jim název líbí, nebo ne.
Konkurenceschopnost zemí střední a východní Evropy
Ustiuzhantseva, Polina
Tato bakalářská práce se věnuje konkurenceschopnosti zemí střední a východní Evropy. V teoretické části je popsán koncept konkurenceschopnosti a způsoby měření makroekonomické konkurenceschopnosti. V metodické části jsou stanoveny indikátory, na jejichž základě je následně v praktické části provedena komparace konkurenceschopnosti zemí střední a východní Evropy. Praktická část práce se také zabývá porovnáním výsledků měření zvolených indikátorů. Podle zvolených indikátorů jsou identifikovány slabé a silné stránky zemí střední a východní Evropy. V poslední řadě jsou formulována doporučení pro zvýšení konkurenceschopnosti vybraných států. V diskuzní části jsou porovnány dosažené výsledky s výsledky jiných autorů a diskutováno o možných nedostatcích zvolených indikátorů.
Ohrozenie pracovných miest spojených s automatizáciou a súvisiacimi faktormi v kontexte EÚ
Rebrová, Dominika
Diplomová práce se soustředí na vliv automatizace a souvisejících faktorů na pracovní místa v Evropské unii se zaměřením na Českou a Slovenskou republiku. V úvodu práce jsou rozebrány důležité pojmy související s automatizací a digitalizací. Zároveň první část práce zahrnuje i vymezení skupin obyvatelstva nejvíce ohrožených automatizací a digitalizací. Další část práce je věnována kvantitativnímu a doplňkovému kvalitativnímu výzkumu. Kvantitativní část se věnuje veřejnému mínění obyvatel ve vztahu k umělé inteligenci a robotům. Doplňková kvalitativní část se věnuje krátkému rozhovoru s HR manažerkou z prostředí automobilového průmyslu. Čtvrtá kapitola diplomové práce popisuje návrhy na minimalizaci rizik spojených s automatizací a digitalizací v Česku a na Slovensku.
Domácí vzdělávání v České republice a Chilské republice: komparativní studie legislativy, kontrolních postupů ověřující výsledky žáků a motivace rodičů pro domácí vzdělávání
Duchoňová, Denisa
Předložená bakalářská práce se zabývá komparací domácího vzdělávání v Česku a Chile. Cílem bylo porovnat zvolené země v jejich legislativním nastavení domácího vzdělávání, v kontrolních postupech ověřujících výsledky této formy vzdělávání, a také porovnat motivace rodičů, jež je vedly k volbě tohoto způsobu vzdělávání jejich dětí. Podklady pro komparaci stanovených znaků byly získány rešerší dostupné literatury v českém, anglickém a španělském jazyce. Motivy vedoucí rodiče k volbě domácího vzdělávání získané z literární rešerše byly navíc doplněny o ilustrativní případovou studii. Studie proběhla formou polostrukturovaných online videohovorů se dvěma respondentkami, které mají přímou zkušenost s domácím vzděláváním svých potomků. Každá zastupovala jednu zvolenou zemi, tedy první byla z Česka a druhá z Chile. Odpovědi na výzkumné otázky byly shrnuty ve zhodnocení shod a rozdílů porovnávaných znaků pomocí klasifikační stupnice. Průměrné vyhodnocení všech komparovaných znaků bylo ohodnoceno jako dobré, což značí, že zvolené země jsou ve zkoumaných oblastech částečně shodné a částečně rozdílné. Výsledná hodnota výstižně zachycuje vzájemné vztahy porovnávaných znaků u komparovaných jednotek, poněvadž obě porovnávané jednotky, tedy Česká republika a Chilská republika, mají v oblasti domácího vzdělávání svérázná specifika. Zároveň se však vyskytují i značné shody, především v oblasti motivů rodičů pro volbu domácího vzdělávání, kde je míra shody prokazatelně nejvyšší.
Vývoj regionální diferenciace předčasné úmrtnosti v Česku v období 1996-2019
Korytarová, Eliška ; Burcin, Boris (vedoucí práce) ; Ukolova, Elizaveta (oponent)
Vývoj regionální diferenciace předčasné úmrtnosti v Česku v období 1996-2019 Abstrakt Cílem této práce je analýza vývoje předčasné úmrtnosti na úrovni Česka a jednotlivých okresů v letech 1996-2019. Analytickým nástrojem je ukazatel potenciálně ztracené roky života (PYLL). Výsledky analýzy potvrdily, že úroveň předčasné úmrtnosti je vyšší u mužů. Ve sledovaném období došlo k výraznému snížení úroveň předčasné úmrtnosti na celostátní i okresní úrovni, a to u mužů i u žen. Výraznější pokles byl zaznamenán u mužů. Nejčastějšími příčinami předčasného úmrtí byly nemoci oběhové soustavy a novotvary. Mezi lety 1996 a 2019 se nejvíce zredukovala předčasná úmrtnost na nemoci oběhové soustavy. K zásadnímu poklesu došlo také v případě příčin smrti typických pro kojenecký věk. Regionální diferenciace se v průběhu studovaného období zvýšila, rozdíly v předčasné úmrtnosti mezi okresy byly výraznější u žen. Klíčová slova: předčasná úmrtnost, ztracené roky života, příčiny smrti, okresy, Česko Počet znaků bez mezer: 79 839
Komparace fungování regionálních politických stran na území ČR
Trubička, Vít ; Stauber, Jakub (vedoucí práce) ; Jüptner, Petr (oponent)
Diplomová práce se týká českých politických stran fungujících na regionální úrovni. Předmětem zkoumání bude jejich samotná činnost a vnitřní fungování jednotlivých politických subjektů, co na něj má vliv, jakým způsobem jsou takové strany organizované, jaká je jejich agenda. Ta je daná institucionálními faktory a volebním systémem dle velikosti jednotlivých obcí a také stranickou agendou, záleží, zda se jedná třeba o business firm party na lokální úrovni, stranu proti kartelu velkých stran, nebo enviromentální stranu. Pro program regionálních stran je důležitá regionální rozmanitost daná sociální a ekonomickou situací v jednotlivých regionech. Zkoumán bude vývoj vybraných regionálních politických stran na českém území od roku 1993, kdy se začaly takové strany formovat, přičemž klíčový pro změnu fungování bude rok 2000, kdy došlo ke vzniku samostatných krajů. Výzkumu bude podrobeno i fungování českých regionálních politických stran oproti podobným stranám v západní Evropě. V prostředí České republiky existuje několik různých typů stran v závislosti na jejich působnosti.
Změny ve využívání objektů druhého bydlení
Peksová, Eliška ; Fialová, Dana (vedoucí práce) ; Nosková, Alena (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá fenoménem druhé bydlení, konkrétně změnou využití rekreačních objektů v důsledky společensko - ekonomických změn. Druhé bydlení se v Česku začalo rozvíjet na začátku 20. století a k velkému rozmachu došlo od 60. let 20. století. Práce pojednává o změně využití objektů druhého bydlení a transformaci na trvalé bydlení na přelomu druhého a třetího desetiletí 21. století. Zkoumaná oblast Hradec u Kadaně se nachází v Česku v Ústeckém kraji. Hlavním cílem práce je charakterizovat změny chování vlastníků objektů druhého bydlení a využití těchto lokalit druhého bydlení, které nastaly v souvislosti se společenskými a ekonomickými změnami. Pro naplnění tohoto cíle došlo k použití několika výzkumných metod. Praktická část je doplněna o teoretickou část, kdy byla uskutečněna rešerše nejenom české, ale i světové literatury a odborných článků zabývajících se problematikou druhého bydlení a také dopadů společenských a ekonomických změn ve společnosti. Pro potřeby stěžejní praktické části výzkumu bylo realizováno pozorování, následně dotazníkové šetření, focus group, metoda sněhové koule a byly použity srovnávací fotografie. Na metodickou část práce navazuje charakteristika zkoumané lokality. Zásadní je závěrečná část práce, jejíž součástí je diskuze výsledků výzkumu a...
Vliv efektu "metropolitan voting" na volební chování v českých parlamentních volbách 2021
Vratný, Radek ; Lepič, Martin (vedoucí práce) ; Mikešová, Renáta (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá jedním z faktorů podmiňující volební chování lidí v posledních českých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021. Vysvětluje rozdíly mezi kompozitními a kontextuálními přístupy výzkumu a následně se soustředí na možné nalezení a prokázání efektu metropolitan voting, tedy efektu metropolitního hlasování, které lze považovat za podkategorii efektu nákazy. Vzhledem k doposud nedostatečnému věnování pozornosti tomuto fenoménu v odborné literatuře se práce shrnuje a částečně inovuje konceptualizaci tohoto jevu. Samotný efekt nákazy, který lze také nalézt pod pojmem efekt sousedství, pojednává o situaci, kdy lidé revidují své postoje pod přímým či nepřímým vlivem převládajících postojů a názorů lidí pohybujících se či žijících ve vyhraněné oblasti. Dle této revize následně volí, tudíž jejich individuální charakteristiky, kterými se zabývá kompozitní přístup, na ně mají menší vliv než by se očekávalo. Tato práce se efekt metropolitního hlasování snaží prokázat na příkladu dvou metropolitních oblastí - pražské a ostravské za pomoci statistických metod vícenásobné lineární regrese a prostorové autokorelace. Vícenásobná regrese pracuje s mnoha daty na úrovni obcí a městských částí představující demografické, socioekonomické aj. složení daného...
Categorization of Eurosceptic political parties in Slovakia and the Czech Republic
Barilova, Emma Lujza ; Lenčéš Chalániová, Daniela (vedoucí práce) ; Martinková, Viera (oponent)
Táto bakalárska práca sa zaoberá straníckym euroskepticizmom na Slovensku a v Českej republike. Euroskepticizmus je rastúci fenomén, a čo je dôležitejšie, presúva sa z periférie do hlavného politického prúdu. Budúci rok je 20 rokov od vstupu Česka a Slovenska do Európskej únie a zdá sa, že dve desaťročia v Únii zanechali negatívnu stopu na obyvateľoch, ktorí boli kedysi nadšení zo vstupu do novej éry. Vzhľadom na to, že väčšina výskumov a kategorizácie euroskeptických politických hnutí na Slovensku a v Českej republike sa uskutočnila okolo obdobia vstupu do EU (2004), rozhodli sme sa porovnať súčasné euroskeptické politické strany na Slovensku a v Českej republike z hľadiska vážnosti (mäkký/tvrdý euroskepticizmus) a motivácie ich skepticizmu (ideologicky vs. strategicky motivovaný) a umiestniť ich do euroskeptického priestoru (ako ho definoval Ján Rovný v roku 2004). Kategorizovali sme osem euroskeptických politických strán, ktoré získali mandáty aspoň v jedných z posledných dvoch parlamentných volieb, štyri slovenské strany (voľby v rokoch 2016 a 2020) a štyri české euroskeptické strany (voľby v rokoch 2017 a 2021). Analyzovali sme ich volebné programy a konzultovali sekundárne zdroje. Ich kategorizácia je nasledovná: Za tvrdo ideologicky motivovaných euroskeptikov možno zaradiť štyri strany:...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 399 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.