Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 251 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Urbanismus z pohledu práva
Vávrová, Petra ; Fabšíková, Tereza (vedoucí práce) ; Franková, Martina (oponent)
Tato práce se soustředí na vztah práva a urbanismu, zejména na způsoby, kterým právo urbanismus a podobu veřejných prostorů ovlivňuje. Urbanismem je v kontextu této práce chápán jak vědecký obor zkoumající reálie současného i historického města, tak technická disciplína plánování veřejných prostorů. V první kapitole práce se autorka snaží definovat urbanistická studia a urbanismus a skrz historický exkurz do jejich zaměření nastínit jejich vývoj a vliv trendů minulosti na aktuální trendy výstavby měst. První kapitola představuje společenskovědní kontext a základní pojmy, včetně analýzy zákonného pojmu veřejné prostranství, ke kterým se práce v dalších kapitolách vztahuje. Následně mapuje práce právní ukotvení veřejného prostoru, především z hlediska jeho plánování. Předně je popsána širší systematika českého stavebního práva, jeho společné teze s právem životního prostředí a právní normy, které podobu města ovlivňují, například městské stavební předpisy a obecní vyhlášky. S ohledem na dobu vypracování diplomové práce je věnován prostor i novému stavebnímu zákonu, který se problematiky plánování měst dotýká zásadním způsobem. Podrobněji jsou pak představeny nástroje územního plánování, jimiž je veřejný prostor ve městě vymezen a aktéři, kteří se procesu plánování veřejných prostorů účastní. Jelikož...
Temporální vývoj záborů zemědělské půdy ve vybraném území a jeho dopady na krajinu
Marek, Libor
Tato diplomová práce se věnuje tématu záboru zemědělské půdy pro novostavbu obchvatové komunikace obce Čebín a výstavbu rodinných domů. V literárním přehledu jsou vymezeny základní pojmy a prameny právní úpravy záboru a ochrany půdy. Těžiště práce spočívá v rozboru záboru zemědělské půdy pro stavbu silničního obchvatu Čebína, včetně výstavby rodinných domů a jejich dopad na krajinu a biodiverzitu. V praktické části bude řešena problematika trasování silničního obchvatu Čebína. V rámci práce byla použita data poskytnutá Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje. Podle vypracovaných výsledků budou provedena porovnání vývoje využití zemědělské půdy v daném území i vyhodnocení bonity zemědělské půdy. Dále bude silniční obchvat zhodnocen zejména z hlediska temporálního vývoje záboru půdy a jeho dopadů na krajinu a životní prostředí. Práce vychází z územních plánů a záměrů dopravní infrastruktury. Závěr práce přináší návrhy de lege ferenda.
Vliv rezidenční suburbanizace na rozvoj obce – případová studie Nový Šaldorf-Sedlešovice
Ďuriška, Martin
Bakalářská práce se zabývá vlivem rezidenční suburbanizace na rozvoj obce Nový Šaldorf-Sedlešovice. Teoretická část je věnována definici procesu suburbanizace a rozlišení druhů tohoto jevu. Dále se zaměřuje na historické a současné přístupy k vymezení suburbánních zón, faktory vzniku suburbií, aktéry procesu a také všeobecné dopady. Součástí teoretické části je také vymezení legislativních nástrojů k regulaci suburbanizace na území České republiky. V neposlední řadě dochází ke zhodnocení dosavadního vývoje rezidenční suburbanizace na území České republiky a ve vybraných zahraničních státech. Praktická část je tvořena vlastním výzkumem na základě analýzy veřejně dostupných dat z Českého statistického úřadu, aktuálně platného územního plánu obce, údajů z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a mapových portálů Mapy.cz a GIS ORP Znojmo. Kvalitativní šetření bylo realizováno pomocí polostrukturovaných rozhovorů s aktéry zapojenými do života v obci. Na základě výsledků výzkumu byly vymezeny nejvýznamnější problémy s procesem rezidenční suburbanizace na území obce Nový Šaldorf-Sedlešovice. Byla sestavena adekvátní doporučení pro zmírnění dopadů procesu, která jsou využitelná pro samosprávu obce.
Agro-environmentální audit krajiny v měřítku konkrétního zemědělského podniku
Klevetová, Eliška
Řešení mé bakalářské práce odráží celospolečenskou potřebu zmírňování dopadů zemědělské činnosti na životní prostředí v dlouhodobém horizontu založeném na principu prevence. Postupuji formou kvantitativní a kvalitativní analýzy životního cyklu zemědělského podniku včetně krajinářských souvislostí, a to především analytickým hodnocením ke konečnému návrhu řešení hospodaření zemědělských podniků. Hlavním zájmem mé práce je vytvoření podmínek pro transfer těchto výstupů do plánovací praxe s cílem osvěty ve vztahu k využívání krajiny v rámci odpovědného zemědělství. V první části práce se zaměřuji na tvorbu metodického postupu hodnocení vlivu hospodaření zemědělského činitele na krajinu, na jehož základě navrhuji optimalizační opatření za účelem podpory ekosystémových služeb a kvality produkce. Samotný audit krajiny je založen na detailní kvantitativní a kvalitativní analýze současného stavu hospodaření zemědělského podniku z hlediska vstupů a výstupů s ohledem na životní prostředí. Výsledkem analyticko-syntetického vyhodnocení je druhá část práce, tedy stanovení environmentálního profilu podniku a určení způsobu řešení problémových oblastí v hospodaření. Třetí část práce je samotný návrh optimalizace hospodaření z hlediska použitých vstupů, ochrany přírodních zdrojů a optimalizace krajinné struktury.
Železniční brownfields - potenciál města. Případová studie nádraží Bubny
Kluchová, Adéla ; Slámová, Eliška (vedoucí práce) ; Pospíšilová, Lucie (oponent)
Železnice, jež v 19. století přivedla průmyslový rozmach až ke středověkým hradbám Prahy, tam o sto let později zanechala obrovské celistvé lukrativní plochy, které jsou na současné nároky železniční dopravy vysoce naddimenzované. Železniční brownfieldy nyní nabízí svůj potenciál začlenit se do organismu města, propojit již existující zástavbu a vytvořit nové polyfunkční městské čtvrti. Tato bakalářská práce přibližuje problematiku transformace železničních brownfieldů jak v historickém kontextu, tak i kontextu současných přístupů územního plánování. Případová studie představuje brownfield nádraží Praha-Bubny a aktéry, kteří společně vytvářejí podobu budoucí transformace, stejně tak jako jejich dílčí cíle a představy o nově tvořeném prostoru. KLÍČOVÁ SLOVA: železniční brownfieldy, transformace, nádraží Bubny, urbanismus, územní plánování
Koncepční nástroje územního plánování a jejich specifika ve zvláště chráněných územích Šumavy
Komárek, Matěj ; Franková, Martina (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent)
Koncepční nástroje územního plánování a jejich specifika ve zvláště chráněných územích Šumavy Práce se zabývá vztahem mezi ochranou přírody a územním plánování na Šumavě. Na Šumavě se nachází náš největší národní park a celé území je chráněno dalšími nástroji územní ochrany přírody a krajiny. Zároveň se však na Šumavě nachází velké množství obcí a katastry některých z nich zasahují i do nejpřísněji chráněných území. V roce 2017 byla zákonem č. 123/2017 Sb., schválena novela zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Práce vznikala na přelomu let 2019 a 2020, kdy se některé nástroje, jako jsou klidová území, zásady péče o národní park a především zonace podle novely nově vymezovaly. Tato novela významným způsobem změnila nástroje ochrany přírody a krajiny a na území národních parků jejich roli posílila. Proti této novele se otevřeně stavěli starostové některých šumavských obcí, kteří argumentovali tím, že v důsledku této novely bude omezen rozvoj šumavských obcí. Práce se zabývá specifiky koncepčních nástrojů územního plánování na Šumavě, tedy tím, jakým způsobem jsou obce při svém územním rozvoji omezeny existencí zvláště chráněných území a to i v souvislosti s možnými dopady předmětné novely. Dále se práce mimo jiné zabývá vztahem státní správy a samosprávy na úseku ochrany přírody nebo...
Analýza využití GIS v rámci územního plánování
Stuchlík, Matěj ; Dráb, Aleš (oponent) ; Duchan, David (vedoucí práce)
V této práci je přiblížena problematika územního plánování a programů s ním spojeným. Jsou zde popsány možnosti využití programů jako je GIS a BIM. V praktické části jsou ukázány možnosti analýz území, které mohou být využity zároveň s tvorbou územních plánů.
Vývoj urbanistické struktury českého města
Kučová, Zuzana ; Tichý, Jan (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce prozkoumává historii města Přerov, nastiňuje jeho současnou strukturu a uvádí možnosti budoucího vývoje při využití konceptu kompaktní zástavby. V rámci historického vývoje přibližuje události, které významně ovlivnily fungování města. Dále práce rozebírá současně platný územní plán, vazbu města na nástroje územního plánování a jejich zakotvení ve stavením zákoně.
Pasportizace budov JČU pomocí CityEngine s využitím bezpilotních technologií
SMRŽ, Pavel
Cílem této práce je vytvořit 3D model budov Jihočeské univerzity a jejího okolí v programu ArcGIS CityEngine. Pro danou oblast byly za pomocí dronu DJI Phantom 4 Pro snímkovány střechy a fasády budov, jež Jihočeská univerzita vlastní. Snímky sloužily jako textury pro vzhled jednotlivých budov ve vytvořeném modelu. Práce je rozdělena do dvou částí. První část obsahuje literární rešerši a je teoretickým uvedením do tématu pasportizace, územního plánování, bezpilotních leteckých prostředků a 3D modelování. Ve druhé části jsou popsány použité metody a kroky k vytvořenému modelu budov v CityEngine.
Vývoj zastavitelných oblastí v územních plánech Jihočeského kraje
MORAVCOVÁ, Vendula
Od doby, kdy lidstvo opustilo kočovný způsob života a začalo budovat trvalá osídlení od osad až po velká města, má rozvoj sídel svůj řád a strukturu. Ačkoliv jsou pravidla pro rozvoj obcí zakořeněna v legislativě, často jsou opomíjena a zájem obce o rozšiřování do volných ploch je upřednostňován nad zájmy stávajících obyvatel, životního prostředí i místních hospodářů. Cílem této práce bylo na základě analýzy územně plánovací dokumentace a dalších volně dostupných materiálů získat poznatky o hnacích silách, které ovlivňují vymezování zastavitelných ploch a jejich funkčního třídění. Pro tuto práci byl zvolen soubor čtrnácti obcí v rámci Jihočeského kraje. Na základě statistických analýz provedených v programu CANOCO bylo zjištěno, že nejvýznamnějším faktorem pro rozvoj území je jeho dosavadní utváření, ale také především úroveň technické infrastruktury a občanského vybavení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 251 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.