Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 116 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Z pouličních protestů do La Monedy: dynamika studentského hnutí v Chile
Kuklová, Michaela
Tato bakalářská práce analyzuje vzestup studentských lídrů do čela země po roce 2011. Zvolena byla metoda literární rešerše. Hlavním cílem práce je zhodnotit, jak vlády Chile po protestech odehrávajících se roku 2011 reagovaly na požadavky hnutí, jež vyústily v návrh nových zákonů. Tyto zákony měly nahradit neoliberální Ústavu Chile z roku 1980 zavedenou za vlády Augusta Pinocheta Ugarteho. V první části práce je představen proces implementace neoliberalismu v Chile, konkrétně do oblasti terciárního vzdělávání ve spojitosti s hlavními podněty studentů při protestech roku 2011. V druhé části práce je analyzována Chilská studentská konfederace CONFECH, jež při těchto protestech sehrála důležitou roli mediátora. Spolu s tím jsou představeni dva vybraní zástupci konfederace, kteří se vypracovali do čela vedení země. V poslední části jsou prezentovány dvě hlavní události politického vývoje v Chile po roce 2019, ve kterých sehráli studentští lídři protestů roku 2011 klíčovou roli: prezidentské volby roku 2021 a již zmíněný návrh nové ústavy.
Uvažované reformy prezidentských voleb v USA
Trunda, Jakub ; Horák, Filip (oponent)
Uvažované reformy prezidentských voleb v USA Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá americkými prezidentskými volbami, největší pozornost je věnována samotnému volebnímu systému používanému během voleb, odborně nazývanému electoral college. Text práce se dotýká amerických prezidentských voleb, které jsou obecně velice obsáhlým tématem, a proto není možné detailně rozebrat všechny jejich jednotlivé oblasti, a tedy i zcela vyčerpat rozsah diplomové práce. Kvůli uvedené skutečnosti patří mezi cíle v prvních dvou částech diplomové práce stručně představit historický vývoje electoral college spolu s jeho současným fungování v rámci volby prezidenta USA. Poslední část práce se detailněji věnuje potenciálním reformám prezidentských voleb, jež by mohly významně přispět ke zlepšení celého procesu výběru, resp. volby amerického prezidenta. Text práce se dělí do tří na sebe postupně navazujících částí, přičemž každá je následně členěna na několik kapitol. V první části jsou představeny hlavní historické důvody vedoucí otce zakladatele Spojených států k přijetí právě tohoto volebního systému. Dále se věnuji jeho problematickému fungování, které muselo být napraveno přijetím XII. dodatku Ústavy. Ve druhé části je popsán celý průběh volby amerického prezidenta od chvíle, kdy jednotliví kandidáti začínají přemýšlet o...
Impartiality in the U.S. Supreme Court: Navigating Judicial Values in a Political Arena
Doskočil, Jan ; Pondělíček, Jiří (vedoucí práce) ; Kozák, Kryštof Přemysl (oponent)
Nestrannost je důležitý teoretický koncept, který určuje schopnost soudců poskytnout obou stranám sporu spravedlivý soud. Navzdory tomu je nestrannost soudců v akademických pracích relativně neprozkoumaná. Tato práce má za cíl napravit tuto nesrovnalost zkoumáním rozdílných interpretací nestrannosti a výskytu debat o nestrannosti v kontextu schvalovacích slyšení Nejvyššího soudu. Práce si dává za úkol zodpovědět otázku, zdali je nestrannost hraje důležitou roli ve jmenování nových soudců a zdali nejsou obavy o nestrannost zastíněny politickými zájmy. Práce dále zkoumá možné změny, které by pomohly v diskusi o nestrannosti, a to jak v teoretickém pojetí nestrannosti, tak v praktických reformách schvalovacího procesu. Práce skrze analýzu nedávných schvalovacích slyšení činí závěr, že zatímco je nestrannost důležitým bodem k posuzování soudnických kandidátů, problém tkví v jejích protichůdných interpretacích, které jsou většinou rozdělené dle stranické příslušnosti. Nestrannost je navíc jádrem všech druhů soudní filozofie, což ztěžuje její teoretické oddělení od různých škol právního myšlení. Tato interpretační nejednoznačnost, v kombinaci s vysokým politickým vlivem na tento proces, ve výsledku znemožňuje jasné a nesporné určení nestrannosti kandidátů.
Uvažované reformy prezidentských voleb v USA
Trunda, Jakub ; Antoš, Marek (vedoucí práce) ; Grinc, Jan (oponent)
Uvažované reformy prezidentských voleb v USA Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá americkými prezidentskými volbami, největší pozornost je věnována samotnému volebnímu systému používanému během voleb, odborně nazývanému electoral college. Text práce se dotýká amerických prezidentských voleb, které jsou obecně velice obsáhlým tématem, a proto není možné detailně rozebrat všechny jejich jednotlivé oblasti, a tedy i zcela vyčerpat rozsah diplomové práce. Kvůli uvedené skutečnosti patří mezi cíle v prvních dvou částech diplomové práce stručně představit historický vývoje electoral college spolu s jeho současným fungování v rámci volby prezidenta USA. Poslední část práce se detailněji věnuje potenciálním reformám prezidentských voleb, jež by mohly významně přispět ke zlepšení celého procesu výběru, resp. volby amerického prezidenta. Text práce se dělí do tří na sebe postupně navazujících částí, přičemž každá je následně členěna na několik kapitol. V první části jsou představeny hlavní historické důvody vedoucí otce zakladatele Spojených států k přijetí právě tohoto volebního systému. Dále se věnuji jeho problematickému fungování, které muselo být napraveno přijetím XII. dodatku Ústavy. Ve druhé části je popsán celý průběh volby amerického prezidenta od chvíle, kdy jednotliví kandidáti začínají přemýšlet o...
Převodní ceny: jejich vymezení a definice z hlediska ústavního práva
Hájek, Jan ; Marková, Hana (vedoucí práce) ; Mrkývka, Petr (oponent) ; Sejkora, Tomáš (oponent)
139 Převodní ceny: jejich vymezení a definice z hlediska ústavního práva Abstrakt Práce pojednává o problematice vymezení převodních cen v daňovém právu hmotném, kterou v obecné rovině dává do souvislosti s ústavně-právními požadavky plynoucí z teorie práva a normotvorby. Jsou tedy vymezeny základní východiska úpravy stanovení převodní ceny v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a modelové smlouvě OECD o zamezení dvojího zdanění jako primárních pramenů práva, legislativního vymezení této oblasti v tuzemském a mezinárodním právu daňovém. Tyto jsou dále rozpracovány do detailní roviny metodiky stanovení převodní ceny, jenž plynou z Pokynu Generálního finančního ředitelství D - 34 a Směrnice OECD o převodních cenách, a rovněž podrobeny kritickému zkoumání z hlediska jejich právní závaznosti, postavení v právním řádu, ale také z pohledu maximy právního státu ve smyslu srozumitelnosti práva a jeho předvídatelnosti. Na základě předložené argumentace je dovozeno, že ani jeden z uvedených dokumentů vymezující postup jakým má být převodní cena určena není a limine závazný pramen práva a bude vždy představovat toliko nezávazný návod či vodítko k jejímu určení (v případě Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy) či interní normativní akt (v případě Pokynu Generálního finančního...
Ústavní záruky územní samosprávy
Borovička, Roman ; Hřebejk, Jiří (vedoucí práce) ; Mlsna, Petr (oponent)
Ústavní záruky územní samosprávy Abstrakt Cílem této diplomové práce je uvedení vybraných institutů ústavního, potažmo správního práva, jež jsou spjaty s územní samosprávou a které zaručují územním samosprávným celkům jejich existenci a fungování, dále rozbor a zhodnocení uplatnění těchto institutů v praxi, upozornění na jejich případná úskalí, popřípadě návrh způsobu jejich úpravy či vylepšení tak, aby skýtala dostatečné právní záruky pro nezávislou činnost a existenci územní samosprávy v České republice. V diplomové práce je aplikována metoda výběrové literární rešerše. Ke zpracování práce jsou využity materiály, jež se vztahují k jejímu tématu, především se jedná o díla z odvětví ústavního práva, správního, respektive komunálního práva, odpovídající právní předpisy a komentáře. Také byla užita metoda pozorování, v rámci níž se autor práce snaží poznávat, jakým způsobem se v realitě chovají jednotlivé instituty, jež jsou jakkoliv spjaty s otázkou ústavních záruk územní samosprávy, přiblížit jejich hlavní účel a také díky prvkům analytické metody rozebrat jejich skutečnou efektivitu, zejména prostřednictvím široké judikatury Ústavního soudu. K jednotlivým institutům, případně názorům Ústavního soudu autor práce tam, kde se to dle něj jeví přiměřené a racionální, přidává vlastní právní názor na danou...
Kurdistan Regional Government: Internal Constrains and Failed Quest for Independence
Hussein, Nuha ; Doboš, Bohumil (vedoucí práce) ; Riegl, Martin (oponent)
Since 2003, Iraq went into a significant shift of political authority in which many political parties fighting for leadership failed to keep peace in the region; however, for many - like ruling parties in Kurdistan Region of Iraq - a golden compass was in the pot to gain more authority high political positions in the region. The new Iraqi Constitution recognized KRG as an autonomous entity of Iraq, and Kurdish politicians were taking high political positions within the new Iraqi government. Despite these achievements, the political instability post-Iraq War remained and was shaped by internal factors like security, economy, and unresolved issues over disputed territories. Regional and international interventions also had a hand in these internal conflicts. For Kurdistan Regional Government, the question of Kurdish statehood never dissipated. The internal political setting post-2010 provided an environment of possible Kurdish statehood - or at least as the Kurdish leaders anticipated. In 2017, the KRG went for an unsupported referendum of independence that soon shifted the political dynamic between Kurdish parties and Baghdad into a turmoil of power struggle. The thesis builds a comprehensive discussion of factors of internal conflict in the KRG and analyzes how these internal disputes affected...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 116 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.