Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 128 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kalkulace nákladů na údržbu, opravy a změny dokončených staveb lesních cest na vybraném území lesa
Popelka, Tomáš
Tato diplomová práce je zaměřena na kalkulaci nákladů na údržbu, opravy a změny dokončených staveb lesních cest na vybraném území lesa, a to konkrétně území, které se rozkládá mezi obcemi Kořenec, Benešov, Horní Štěpánov a Buková. U vybraných lesních cest bylo po prostudování literatury a informací o lokalitě provedeno terénní šetření, při němž byly zaznamenány poškození či nedostatky vybraných lesních cest. V návaznosti na tato zjištění byla navržena opatření směřující k údržbě či opravě vybraných lesních cest, přičemž za použití programu Kros 4 byly spočteny náklady na provedení těchto opatření. Výsledkem této diplomové práce tak je kalkulace nákladů na provedení navržených opatření, přičemž je však třeba zdůraznit, že se jedná pouze o rámcový návrh řešení bez provedeného inženýrsko geologického průzkumu. V této diplomové práci bylo zjištěno, že celkové náklady na provedení navržených opatření pak činí částku ve výši 6.045.900,06 Kč, a to na lesních cestách o celkové délce 15978 m.
Studie hodnocení parametrů a technického stavu vybraných cest a návrh opatření k jeho udržení či zlepšení
Nožička, Ondřej
Práce se zabývá zhodnocením současného stavebně-technického stavu vybraných polních a lesních cest a návrhem opatření k jejich údržbě či opravám. Vybrané cesty se nacházejí na šesti katastrálních územích (Benátky, Čistěves, Hněvčeves, Máslojedy, Sovětice a Želkovice) v Královehradeckém kraji. U každé cesty byly zaznamenány veškeré nedostatky či poškození a na základě zjištěných informací navrženy způsoby udržení stávajícího stavu, popřípadě jeho zlepšení. Pro tento účel byla vypracována problematika týkající se účelových komunikací a zjištěny majetkoprávní vztahy parcel tvořících pozemky jednotlivých cest.
Zemědělská technika a mechanizace pro agrolesnictví
Makovský, Milan
Cílem práce je analyzovat nově připravovaný dotační titul Agrolesnictví. Navrhnout potřebnou techniku pro zakládání a následnou péči o agrolesnické systémy. Zvolené téma je řešeno na základě zpracovaných informací z odborných literárních zdrojů, které popisují požadavky tohoto systému. Vytvořené řešení poskytuje možnost komplexního založení (výsadby) a údržby systému, díky vytvoření postupů a strojní linky na údržbu všech dřevin spadajících do dotačního titulu Agrolesnictví ale i na dřeviny mimo rozsah dotačního opatření. Hlavním přínosem této práce je analýza dotačního titulu Agrolesnictví a díky zjištěným poznatkům pro ty, kteří budou toto opatření ve svém agroekosystému realizovat, nabídnout správné sestavení strojní linky, tak aby mohli vyhovět všem stanoveným kritériím a požadavkům a mohli si dosáhnout plnění dotačního titulu. V práci je dále rozebrána podstata a význam agrolesnických systémů, jejich vliv na ekosystém a jejich přínos. Dále jsou zde popsány druhy agrolesnických systémů v závislosti na místě a způsobu založení. Součástí práce je popis historie agrolesnictví na území České republiky.
Informační systémy v údržbě
Formánek, Jan ; Marada, Tomáš (oponent) ; Zuth, Daniel (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je prověřit problematiku informačních systémů řízení údržby a provést porovnání několika vybraných systémů. Následně nabyté poznatky aplikovat při tvorbě vzorových plánů údržby pro tři různá strojní zařízení. Poté sestrojit návod pro implementaci plánu údržby do daného informačního systému. Práci zakončit doporučením pro praxi a vyhodnocením výsledků.
Studená kinetická depozice jako nástroj pro opravy opotřebených součástí
Hevessy, Zoltán ; Heczko, Martin (oponent) ; Doubrava, Marek (vedoucí práce)
Cold spray (CS), známy aj ako studená kinetická depozícia, je najmodernejší proces z rodiny termálnych nástrekov, charakterizovaný kombináciou nízkej teploty a vysokej rýchlosti častíc, vďaka čomu sú povlaky dostatočne kvalitné pre aplikácie v mnohých odvetviach, kde sa iné procesy nedajú využiť, vrátane opráv civilných aj vojenských lie-tadiel a vrtuľníkov. Bakalárska práca sa zaoberá podrobným popisom tohto proce-su, vplyvom jeho parametrov na kvalitu povlakov, príkladmi opráv a hodnotením me-chanických a koróznych vlastností opravených súčastí.
Záznamové zařízení leteckého motoru
Vrána, Michal ; Šebesta, Ondřej (oponent) ; Červenka, Miroslav (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o záznamovém zařízení leteckého motoru. V první části je provedena rešerše aktuálních možností, dostupných na trhu a popis letounu a jeho pohonné jednotky, na kterém bude řešení zastavěno. Následuje rozbor vlastního řešení zařízení, včetně rozebrání různých výhod a nevýhod jednotlivých možností zobrazení a nastavení zařízení. V poslední části práce jsou další možnosti rozvoje zařízení a postprocessingu dat.
Inventarizace veřejné zeleně ve vybraném území a návrh dosadby
SOUKUPOVÁ, Kateřina
Diplomová práce se zabývá inventarizací zeleně a návrhem dosadby v lázeňském parku Aurora v Třeboni. Cílem je zhodnotit stávající zeleň a navrhnout dosadbu a úpravy areálu. První část této práce je zaměřena na historický vývoj, funkce a význam zeleně ve městech. V práci jsou popsány formy veřejné zeleně, její výsadba a následná péče, jako kroky ke zlepšení městského mikroklima. V praktické části je zpracován dendrologický průzkum a inventarizace lučních společenstev. Lokalita je rozdělena pro lepší přehlednost na 9 samostatných bloků a zeleň v těchto blocích je podrobně zmapována. V závěru jsou popsány konkrétní návrhy, které vedou ke zlepšení místního mikroklima, zvýšení biodiverzity a estetické hodnoty při zachování celkového rázu parku.
Koncept údržby kolových nakladačů
JŮZA, Jan
Bakalářská práce se zabývá problematikou kolových nakladačů a jejich servisem. Kolové nakladače jsou zařazeny do skupin podle jejich charakteristických znaků. Je zde zpracován základní přehled přídavných zařízení nakladačů a popis jejich pracovní činnosti. Závěrečná část se věnuje údržbě konkrétního nakladače. V této části je nakladač představen, popsán a uvádí se zde konkrétní servisní úkony. U vybraných servisních úkonů je uvedeno finanční vyjádření.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 128 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.