National Repository of Grey Literature 196 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Statická analýza v nástroji Meta Infer zaměřená na detekci souběhu nad daty
Svobodová, Lucie ; Fiedor, Jan (referee) ; Vojnar, Tomáš (advisor)
Vícevláknové programy jsou v moderních softwarových systémech využívány ke zlepšení výkonu a zvýšení efektivity. Zajištění spolehlivosti a bezpečnosti takových programů však může být náročné kvůli zvýšenému množství chyb, které se v nich vyskytují, včetně souběhu nad daty. V této práci představujeme nový statický detektor souběhu nad daty, DarC, navržený k analýze programů napsaných v jazyce C využívajících knihovnu Pthreads. Navrhovaný nástroj byl implementován jako zásuvný modul prostředí Meta Infer, což je nástroj pro statickou analýzu programů, který klade důraz na kompoziční, inkrementální a díky tomu i vysoce škálující analýzu programů. Nový analyzátor zaznamenává množinu přístupů ke sdíleným proměnným, ke kterým v analyzovaném programu došlo, spolu s informací o množině zámků uzamknutých při jednotlivých přístupech. Množina přístupů je dále použita k identifikaci dvojic přístupů, mezi nimiž by k souběhu nad daty mohlo dojít. Nástroj byl úspěšně ověřen na sadě testovacích vícevláknových programů, stejně tak jako na několika programech běžně využívaných v praxi, čímž byl ukázán jeho potenciál pro efektivní detekci souběhu nad daty v programech napsaných v programovacím jazyce C.
Biologický rozložitelné materiály a jejich vliv na odpadové hospodářství
Svobodová, Lucie
This bachelor thesis deals with biodegradable materials. It describes intensity of material degradability, characterizes and describes use of materials in various sectors. Methods of processing, using and disposing of biodegradable waste are described at the end of the theoretical part. The practical part deals with experiment, that was made on community composting in Boskovice. The aim of this experiment was to check information, guaranteeing one hundred percent biodegradability, which was printed on the label of fungus wipes. Eight samples were chosen from four producers. These samples were deposited in the compost heap for twelve weeks. The result was one hundred percent degradation for all examined samples, where just one sample showed traces of yellow dye before immersion into water with the purpose of cleaning from the compost residue.
The Influence of the Gothic Novel and the Question of Identity in the Stories of Harry Potter
SVOBODOVÁ, Lucie
This thesis observes the influence of the English Gothic novel in Harry Potter stories. Primarily, it deals with the question of identity of the chosen heroes and its interpretation in the context of the Gothic tradition. The crucial themes of this work are the feelings of uncertainty and fear of the unknown, the search for the personal identity and the meaning of existence. This thesis also focuses on the psychological characteristics of the heroes and the meaning of the background they come from. There is also a brief summary of the authors and the works that influenced J. K. Rowling's writing. The theoretical essay about the Gothic novel and fairy-tales can be found there as well.
Methodology of conservation-restoration of glazed ceramics
Kloužková, A. ; Svobodová, Ljuba ; Dvořáková, P. ; Kolářová, M. ; Kohoutková, M. ; Randáková, S. ; Šefců, R. ; Kloužek, J. ; Vokáč, M. ; Kubásek, J.
The methodology is focused on the conservation-restoration of glazed ceramics with regard to the stability and porosity of the ceramic shard. It provides a comprehensive overview of suitable procedures for processing this type of material. It contains an overview of suitable methods for assessing the degree of damage (both ceramic body and glaze), sampling procedures and methods for identifying chemical and mineralogical composition of ceramics and glazes and the stability of the system. It also describes cleaning options, procedures for consolidation, bonding and filling of missing fragments, and possible retouching of the ceramic body and glaze. It also contains principles for the appropriate storage of these objects and annotated examples are given to understand the individual results.
Methodology of conservation-restoration of low-fired unstable ceramics
Kloužková, A. ; Svobodová, Ljuba ; Dvořáková, P. ; Kolářová, M. ; Kohoutková, M. ; Vokáč, M. ; Randáková, S.
The methodology is focused on the conservation-restoration of low-fired unstable ceramics. It provides a comprehensive overview of suitable procedures for processing this type of material. It contains a summary of suitable methods for assessing the degree of damage, sampling procedures and recommended analyses for identifying chemical and mineralogical composition of ceramics. It also describes cleaning options, consolidation procedures, bonding and filling of missing fragments and possible retouching. It also contains principles for the appropriate storage of these objects and annotated examples are given to understand the individual methods.
Metodika konzervování-restaurování nízkopálené nestabilní keramiky
Kloužková, Alexandra ; Svobodová, Ljuba ; Dvořáková, Pavla ; Kolářová, Mária ; Kohoutková, Martina ; Vokáč, Miroslav ; Randáková, Simona
Metodika je zaměřena na konzervování-restaurování nízkopálené nestabilní keramiky. Podává ucelený přehled o vhodných postupech pro zpracování materiálu tohoto typu. Obsahuje souhrn vhodných metod pro hodnocení stupně poškození, postupy odběru vzorku a doporučené analýzy pro identifikaci chemického a mineralogického složení keramiky. Dále popisuje možnosti čištění, postupy konsolidace, lepení a doplňování chybějících fragmentů a případné retuše. Obsahuje rovněž zásady pro vhodné uložení těchto předmětů a pro pochopení jednotlivých metod jsou uvedeny komentované příklady.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Metodika konzervování-restaurování glazované keramiky
Kloužková, Alexandra ; Svobodová, Ljuba ; Dvořáková, Pavla ; Kolářová, Mária ; Kohoutková, Martina ; Randáková, Simona ; Šefců, Radka ; Kloužek, Jaroslav ; Vokáč, Miroslav ; Kubásek, Jiří
Metodika je zaměřena na konzervování-restaurování glazované keramiky s ohledem na stabilitu a pórovitost keramického střepu. Podává ucelený přehled o vhodných postupech pro zpracování materiálu tohoto typu. Obsahuje přehled vhodných metod pro hodnocení stupně poškození (jak střepu, tak glazury), postupy odběru vzorku a metody pro identifikaci chemického a mineralogického složení keramiky i glazury a stability jejich celkového systému. Dále popisuje možnosti čištění, postupy konsolidace, lepení a doplňování chybějících fragmentů a případné retuše střepu i glazury. Obsahuje rovněž zásady pro vhodné uložení těchto předmětů a pro pochopení jednotlivých výsledků jsou uvedeny komentované příklady.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Studying the regulation of expression of genes involved in barley malting quality
Hoffmannová, Viktorie ; Svobodová, Leona (advisor) ; Lipavská, Helena (referee)
Barley (Hordeum vulgare L.) is a grain cultivated as an agricultural crop across many varying climatic areas of the world. It is mainly used for its feed and brewing industry properties. This work will focus on studying the malting process on a molecular level, which mainly includes the genes for degradative enzymes of storage proteins, starch and compounds of endosperm cell walls. We shall observe how all these components interact during malting and other processes of brewing beer. It is known that malting quality parameters are tied to several genes, whose expression is regulated. These regulatory pathways will also be included in this work.

National Repository of Grey Literature : 196 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
50 SVOBODOVÁ, Lenka
1 SVOBODOVÁ, Linda
82 SVOBODOVÁ, Lucie
1 Svobodová, Lea
50 Svobodová, Lenka
4 Svobodová, Lenka,
4 Svobodová, Leona
3 Svobodová, Libuše
7 Svobodová, Ljuba
82 Svobodová, Lucie
2 Svobodová, Lucie Magdalena
7 Svobodová, Ludmila