National Repository of Grey Literature 339 records found  beginprevious330 - 339  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
The phenomenon of reality show in term of pedagogy
Kábelová, Alžběta ; Koťa, Jaroslav (referee) ; Poláčková, Věra (advisor)
The diploma work deals with the phenomenon of reality show. The theoretical part is a close introduction with the medium television, because it broadcasts this type of program. Then explores the reality show from different angels, mainly from psychological and pedagogical. The theoretical part is supported by the practical part. The practical part contains expert disquisition, questionnaire for selected experts (pedagogues, psychologists and sociologist) and mentions their opinions about this dilemma. Also it evaluates questionnaire given to classmates of elementary and high school and further to their parents. The conclusion summarises all above-mentioned approaches to the reality show.
The moral and pedagogical aspects of the relationship of the individual and society in the work of Émile Durkheim
Strouhal, Martin ; Koťa, Jaroslav (advisor) ; Štech, Stanislav (referee) ; Dubský, Vladimír (referee)
The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English
Educational careers of successful Roma students
Nikolai, Tomáš ; Poláčková, Věra (referee) ; Koťa, Jaroslav (advisor)
Diplomová práce Vzdělávací dráhy úspěšných romských studentů analyzuje stav a možnosti vyššího sekundárního a terciárního vzdělávání Romů v České republice a vybrané faktory, které ovlivňují vzdělávací dráhy romských žáků a studentů. Výzkumnou část tvoří empirická sonda mezi úspěšnými romskými studenty. Základem teoretické části je deskripce současného stavu studia romských studentů na středních a vysokých školách v České republice a analýza faktorů, které ovlivňují jejich vzdělávací dráhy. Jedná se o analýzu vlivu společnosti, vlivu vzdělávacích institucí, vlivu rodiny a vlivu osobnostních předpokladů. Základem empirické části je šest kasuistik úspěšných romských studentů, které byly vytvořeny na základě výpovědí respondentů získaných strukturovaným rozhovorem. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
The family of a problem adolescent drog user and the feasibilities of its inducement
Hazuka, Štěpán ; Koťa, Jaroslav (referee) ; Votavová, Milada (advisor)
Práce definuje základní pojmy týkající se tématu závislostí a vymezuje je vzhledem k rodině a vývojové fázi dospívání. V druhé kapitole zkoumá možné faktory vedoucí k drogové závislosti, ve třetí pak odlišuje rodinu funkční a dysfunkční a konkretizuje jednotlivá časová období, rozdělení rolí a možné scénáře počátků, rozvoje a plného propuknutí závislosti vzhledem ke vztahům v rodině a rolím v "rodinném dramatu". Čtvrtá kapitola nastiňuje okolnosti, možnosti a mantinely rodinné terapie a shrnuje hlavní odborné přístupy k léčení drogově závislých.
Assessment of Teacher of Nursing Subjects by Pupils and Students
Bednářová, Markéta ; Jedlička, Richard (advisor) ; Koťa, Jaroslav (referee)
The dissertation Assessment of a teacher of nursing subjects by pupils and students focuses on finding the opinion of pupils of secondary nursing schools and students of higher nursing schools and universities on teachers of nursing. The subject of the interest was particularly qualities and skills of the nursing teachers which pupils and students consider important and desirable. The theoretical part of the work summarizes conclusions from thematically similar studies. The empirical part of the work describes the applied quantitative research carried on by the indirect inquiry method with 805 respondents (out of this number was 74 men and 731 women) - pupils and students of secondary and higher nursing schools and universities specialised on nursing. The respondents were chosen from fourteen schools, seven towns of a different size and five regions in order to ensure the representativeness of the sample. In terms of the gender structure the studied sample corresponds to the usual quantitative representation of men and women who study nursing at nursing schools. The original questionnaire which was drawn for this purpose was tested by two preliminary studies. The obtained results confirmed the basic hypothesis that images of pupils of an ideal nursing teacher are different from those of more matured...
The moral and pedagogical aspects of the relationship between the individual and society in the work of Émile Durkheim
Strouhal, Martin ; Koťa, Jaroslav (advisor)
The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English
Choosing a career of a nurse
Hlinovská, Jana ; Koťa, Jaroslav (advisor) ; Pelikán, Jiří (referee)
This disertation is focused on problems of a nurse profession choice. The aim of this work is to map out social and personal aspects of the first stage of a professional orientation. External (social) and internal (personal) categories are very close, they influence each other and they are affected by many conditions. The task of a part of this work was to record differences in chosen variabilities of adolescents in individual school grade s and to map some differences in the results of Ms Gabrielová research from 1991. In an empirical retrospective study we tried to explain casual nexus on the basis of a quantitative data processing. A statistical selective group was made up by 422 respondents-students of three medical schools who attended a full-time nurse study in an academic year 2003/2004. Intra-research we produced a new implement called A questionnaire for students of secondary medical schools. Our research verified the principle hypothesis which conserned more general relations and inc1uded more partial hypothesis. External and internal factors intervene in a choice of a secondary medical school and a nurse profession at students of secondary medical schools. We could divide our respondents in two groups. The first half of them we considered as stronger motivated ones for studying and further for...
Intermediate care for psychotic patients in the Czech Republic
Horáková, Jana ; Votavová, Milada (referee) ; Koťa, Jaroslav (referee)
The thesis doesn't include abstract in English.The thesis doesn't include abstract in English. The thesis doesn't include abstract in English. The thesis doesn't include abstract in English. The thesis doesn't include abstract in English. The thesis doesn't include abstract in English.
The personality of teacher for professional subjects at the school for nurse and his competence
Volfová, Jana ; Koťa, Jaroslav (referee) ; Vališová, Alena (advisor)
Diplomová práce "Osobnost učitele odborných předmětů na SZŠ a jeho profesní kompetence" je zpracována teoreticko-výzkumně. V teoretické části je popsána podložená změna v systému získávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolán, kterou přinesl zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních. Teoretická část taktéž popisuje specifika, kterými se střední zdravotnická škola liší od ostatních středních škol a následně je zaměřena na osobnost odborné učitelky a její profesní dovednosti, kterými by měla být odborná učitelka vybavena. Cílem empirického šetření je především porovnat názor studentek střední a vyšší zdravotnické školy a večerního studia s názorem pedagogů na objektivně dané osobnostní vlastnosti odborného učitele a jeho profesní kompetence, jejich názory zaznamenat a přispět tak k zamyšlení se nad danou problematikou, která se do jisté míry týká všech občanů Závěr obsahuje shrnutí poznatků jak teoretických ve srovnání s názory expertů, tak i shrnutí poznatků získaných empirickým šetřením.
Effective use of information technologies as one of the key competencies of the students
Hrazdírová, Eva ; Koťa, Jaroslav (referee) ; Krykorková, Hana (advisor)
Tato diplomová práce se zabývá využíváním informačních technologií žáky, které je zde chápáno jako jedna z klíčových kompetencí. V teoretické části je cílem vymezit tento jev rozborem jeho jednotlivých aspektů. V empirické části pomocí podrobně popsaných výzkumných metod budou zjištěny rozsah a dosažená úroveň využívání informačních technologií vybraného vzorku žáků základní školy.

National Repository of Grey Literature : 339 records found   beginprevious330 - 339  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.