Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zneužívání omamných a psychotropních látek žáky středních odborných škol
Gracl, Ondřej
Bakalářská práce se zabývá zneužíváním omamných a psychotropních látek žáky středních odborných škol. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá definicí omamné a psychotropní látky, dělením drog, jejich popisem, okolnostmi ovlivňující jedince k jejich zneužívání, prevencí, adolescentem a současnou situací na středních školách. Praktická část práce zkoumá hlavní cíl: zda a jaké zkušenosti s omamnými a psychotropními látkami mají žáci středních odborných škol.
Stanovení účinné látky delta-9 THC v biologickém materiálu a konopných drogách
VONDRÁŠKOVÁ, Eliška
Tato bakalářská práce pojednává o problematice zneužívání konopných drog a jejich produktů jak v historii, tak i v současné době. Práce se zaměřuje na možné zdravotní přínosy užívání konopí, ale i na zdravotní rizika, která s sebou nese zneužívání konopí a konopných drog. Cílem práce je částečně zmapovat data ohledně zneužívání THC ze třech jihočeských nemocnic. Jde o nemocnici České Budějovice, nemocnici Písek a nemocnici Strakonice. Data se týkají počtu testů vykonaných v nemocničních zařízeních za účelem stanovit či vyvrátit přítomnost delta9-tetrahydrokanabinolu v biologickém materiálu, a to nejčastěji v moči. Práce popisuje preanalytickou i analytickou fázi úpravy vzorku, kdy je třeba vyvarovat se chyb. Bakalářská práce se dále zabývá principy stanovení THC v biologickém materiálu, a to jak při kvalitativním, tak při kvantitativním stanovení účinných látek. Obsahuje poznatky získané během vykonávání praxe formou osobní asistence a data, ze kterých následně vychází závěr práce. Cíl bakalářské práce zahrnuje i zmapování zneužívaní konopí v části jihočeského kraje během několika předchozích let. Tato bakalářská práce může sloužit jako podklad pro ty, kteří se o danou problematiku zajímají. Dalším přínosem může být rozšíření povědomí o účincích konopných drog mezi studenty i veřejností, ať už se jedná o účinky léčebné nebo o účinky při zneužívání účinných látek. Ve svém závěru bakalářská práce popisuje, kolik bylo pozitivních a negativních testů během zmapovaných let v té které nemocnici a také srovnává nemocnice mezi sebou. Zabývá se i vývojem zneužívání konopných drog v čase a v jednotlivých okresech.
Vzdělávání dospívajících dívek s adiktologickou problematikou v rámci ústavní výchovy
Štromajerová, Kristýna ; Presslerová, Pavla (vedoucí práce) ; Vídršperková, Lenka (oponent)
Tato práce se věnuje mladistvým dívkám, které jsou klientkami diagnostického ústavu a z důvodu zneužívání návykových látek byly přemístěny na specializované oddělní s větší adiktologickou podporou. Na tomto oddělení poté docházejí do školních zařízení, která nejsou součástí ústavního zařízení a dle dokumentace zmíněného oddělení, nejsou ve svém studiu úspěšné a ve většině případů studium na střední škole či učilišti předčasně ukončují. Cílem této práce bylo tedy zjistit, jaké jsou důvody a překážky, jež jim brání v úspěšném studiu. Sběr dat byl postaven na polostrukturovaných rozhovorech s klientkami, pedagogickými zaměstnanci diagnostického ústavu, pedagogickými zaměstnanci školních zařízení, kam klientky docházejí a rodiči klientek. Další metodou použitou v této práci byla detailní analýza dokumentace příslušného oddělení, kde jsou klientky umístěny. Na základě analýzy rozhovorů pomocí selektivního kódování, bylo stanoveno 41 kategorií a ty byly následně zúženy na 6 ucelených témat, která se dají považovat za přímé příčiny školní neúspěšnosti zmíněných klientek: sebehodnocení, finance, výběru oboru studia, problémů na základní škole, způsob výchovy, neinformovanost třídních učitelů. Tato témata jsou poté detailně rozebrána v jednotlivých kapitolách včetně přiřazených kategorií. Teoretická část...
Srovnání výskytu sociálně patologických jevů ve školském zařízení v oblastech s odlišným počtem obyvatelstva
Klusáčková, Renata ; Marádová, Eva (vedoucí práce) ; Kučírek, Jiří (oponent)
Předmětem této práce je akční výzkum a analýza jeho výsledků, které se týkají sociálně patologických jevů zkoumaných ve dvou školských zařízeních v oblastech s odlišným počtem obyvatelstva. Jedná se o ZŠ Jana Wericha v Praze 6, která reprezentuje velkoměstské školské zařízení, a o ZŠ Libice nad Cidlinou reprezentující venkovskou školu v oblasti s nízkým počtem obyvatel. Teoretická část práce se zabývá stručnou charakteristikou zkoumaných sociálně patologických jevů, ve výzkumné části se věnuji analýze zjištěných výsledků.
Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek
Abu Dayeh, Christián ; Říha, Jiří (vedoucí práce) ; Hořák, Jaromír (oponent)
Resumé Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek je ve všech směrech stále aktuálním problémem, který se pojí se závažnými dopady sociálními, zdravotními, finančními i bezpečnostními. Protože se jedná o téma značně široké, rozhodl jsem se práci zaměřit na hmotněprávní úpravu tzv. drogových trestných činů (§ 283 - § 287 TZ). Práce je rozdělena celkem do osmi kapitol. V první kapitole vymezuji základní pojmy, které jsou v práci často užívány a jejichž vymezení považuji pro správné porozumění textu za nezbytné. Druhá kapitola je věnována historickému vývoji právní úpravy drogových trestných činů na našem území, přičemž dobově je prokládána úpravou přijímanou na mezinárodní úrovni, která vývoj intenzivně ovlivňovala a z níž ČR plynou mnohé závazky až do současnosti. V kapitole třetí věnující se současné právní úpravě je pak podáván společný úvod pro jednotlivé skutkové podstaty drogových trestných činů, přičemž je prostor věnován i širšímu kontextu v rámci trestního zákoníku a v nezbytném rozsahu také vybraným mimotrestním předpisům majícím k předmětu práce úzký vztah. Meritum této práce je obsaženo v kapitolách 4 - 8, v nichž jsou zpracovány jednotlivé skutkové podstaty, přičemž v příslušných kapitolách jsou analýze podrobeny též...
Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek
Mandík, Jan ; Vokoun, Rudolf (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Resumé Cílem mé práce je rozbor trestné činnosti související se zneužíváním návykových látek. Jedná se velmi široké téma, které postihuje i velké množství neprávních oblastí jako je například zdravotní péče nebo ekonomika. Toto téma je rovněž spojeno s mnoha kriminologickými otázkami. Já jsem se však ve své práci soustředil na analýzu drogových trestných činů, uvedených v trestním zákoníku č. 40/2009 Sb. Toto téma bylo již opakovaně na půdě fakulty zpracováno, ale přesto zůstává i nadále aktuálním, neboť drogová scéna se neustále vyvíjí, a to zejména díky moderním technologiím. Má diplomová práce se skládá ze sedmi kapitol a první kapitola je zaměřena vymezení základních pojmů, které považuji za zásadní pro pochopení této problematiky. V této kapitole jsem rovněž definoval základní pojmy, které ve své práci používám. Následující kapitola se zabývá historií právní úpravy zneužívání návykových látek. Zaměřil jsem se především na vnitrostátní právní úpravu, ale v omezené míře dostala prostor i úprava mezinárodní. První zákon, který v textu zmiňuji, jsou Břetislavovy Dekrety z roku 1039. Po nich se postupně dostávám až k současnému trestnímu zákoníku. Jednu část této kapitoly jsem věnoval předešlému trestnímu zákoníku č. 140/1961 Sb. Hlavní těžiště mé práce je obsaženo v kapitolách 3 - 7. Každá kapitola...
The anti-alcohol measures in Russia and life satisfaction
Baydadaeva, Nigina ; Fialová, Kamila (vedoucí práce) ; Opatrný, Matěj (oponent)
1 Abstrakt Výsledkem dlouhodobého problému úrovně konzumace alkoholu v Rusku, která zůstává jednou z nejvyšších na světě, bylo zavedení přísných opatření regulujících užívání alkoholu, jež cílily na zmírnění negativních důsledků. Zneužívání návykových látek ovlivňuje mnoho sfér života, včetně životní spokojenosti. V případě Ruska navíc rizikové pití vedlo ke zvýšení pravděpodobnosti úmrtí u mužů. Tato práce zkoumá vztahy mezi nově zavedenou protialkoholní politikou v Rusku v období 2009-2014 a životní spokojeností konzumentů alkoholu. Analýza zpracovává metodou Difference-in- Differences data získaná ve dvou vlnách nevládního průzkumu provedeného The Russian Longitudinal Monitoring Survey - Higher School of Economics (RLMS-HSE). Respondenti jsou rozděleni do dvou skupin: konzumenti alkoholu (podpořená skupina) a abstinenti (nepodpořená skupina). Analýza se nejprve zaměřuje na výběr celé ruské populace, poté na podvýběr reprezentující mužskou populaci. Výsledky obou částí analýzy nepřinášejí žádné důkazy o zvýšení životní spokojenosti konzumentů alkoholu po zavedení opatření regulujících užívání alkoholu ve sledovaném období. Klíčová slova: daně, spokojenost s životem, štěstí, zneužívání návykových látek, alkohol, cigarety Název práce: Opatření proti alkoholu v Rusku a spokojenost s životem
Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek
Šolcová, Šárka ; Říha, Jiří (vedoucí práce) ; Hořák, Jaromír (oponent)
Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek Tato práce se zabývá problematikou zneužívání návykových látek a kriminalitou s tímto patologickým jevem spojenou. Závislost na návykových látkách a jejich zneužívání lze považovat za významný kriminogenní faktor, který je častou příčinou dopravních nehod, domácího násilí, snížené sebekontroly, zvýšené agresivity a dalších jednání s kriminalitou korelujících. Trestná činnost, související s výrobou, distribucí a užíváním návykových látek zahrnuje širokou škálu protiprávních jednání, a to od bagatelních deliktů, které hraničí s přestupky až po různorodé aktivity mezinárodního organizovaného zločinu a lze ji označovat za problematiku s globálním charakterem. Práce propojuje problematiku trestné činnosti související se zneužíváním návykových látek se základními poznatky o omamných a psychotropních látkách a jejich účincích na jednotlivce, spolu s jejich potenciálem na ovlivňování deliktního chování uživatelů návykových látek. Zároveň se tato práce zabývá teoretickým vymezením tohoto druhu kriminality a snahou o kvantifikaci tohoto jevu. Práce je systematizována do čtyř částí. Úvodní kapitola je zaměřená na výklad pojmů souvisejících se zneužíváním návykových látek, který je nezbytný pro komplexní pochopení dané problematiky. V návaznosti na to...
Problematika právní úpravy drogových deliktů v českém trestním zákoně
Janošíková, Veronika ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Pelc, Vladimír (oponent)
Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek Abstrakt Tato práce se zaměřuje na hmotněprávní problematiku trestné činnosti související se zneužíváním návykových látek a klade si za cíl poskytnout čtenáři podrobný rozbor skutkových podstat trestných činů spolu s rozborem základních pojmů problematiky a aplikací stávající soudní judikatury. V rámci této práce je též poskytnut rozbor některých neurčitých pojmů, které jsou předmětem neutuchající diskuze právní obce i široké veřejnosti. Tuto práci jsem zpracovala se zaměřením na rovinu hmotněprávní s důrazem na drogové trestné činy upravené v ustanoveních § 284 až § 287 TZ a dále na vybrané trestné činy z oblasti sekundární drogové kriminality, zejména pak na trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky dle ust. § 274 TZ a trestný čin opilství dle ust. § 360 TZ. Práce je členěna celkem do jedenácti kapitol. První kapitola je věnována problematice návykových látek z hlediska jejich charakteristiky, dělení do skupin dle jejich vlastností a účinků a v jejich rámci jsou uvedeny nejznámější návykové látky. Dále se zaměřuje na jednotlivá rizika spojená s jejich užíváním za účelem snadnější orientace čtenáře v navazujícím textu práce. Kapitola druhá je zaměřena na vývoj právní úpravy na mezinárodní úrovni se zdůrazněním právní normotvorby OSN a...
Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek
Pacovský, Josef ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek Zneužívání návykových látek je celospolečenským problémem, který v současném globalizovaném světě, s přihlédnutím k neustálému vývoji drogových trendů, nepozbývá aktuálnosti. Se zneužíváním návykových látek, jakožto významným kriminogenním faktorem souvisí celá řada různých trestných činů, a to jak těch páchaných uživateli návykových látek, tak trestných činů páchaných na nich samotných. Jedná se například o majetkové trestné činy, trestné činy proti životu a zdraví a trestné činy obecně ohrožující. Vzhledem k takto širokému rozsahu trestné činnosti související se zneužíváním návykových látek se v mé práci zaměřuji především na hmotněprávní úpravu tzv. drogových trestných činů, která je obsažena v § 283 až § 287 TZ. Cílem této práce je podrobný rozbor skutkových podstat jednotlivých drogových trestných činů, související judikatury, jakož i některých problematických otázek s těmito trestnými činy souvisejících. Jde například o problematiku určování množství, které u omamných a psychotropních látek představuje množství větší než malé a právní úpravu týkající se zpřístupnění konopí pro lékařské účely. Zvýšená pozornost je pak věnována problematice growshopů a otázkám souvisejícím s trestným činem šíření toxikomanie. Práce je členěna na...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.