Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 75 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Transportní a termofyzikální data pro výpočty termické sanitace osiv zemědělských plodin
Vávra, Dan ; Brummer, Vladimír (oponent) ; Juřena, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na vlastnosti, které jsou důležité pro termickou sanitaci. V teoretické části jsou shrnuty běžně používané metody ošetření osiv. Dále jsou vypsány a popsány transportní a termo–fyzikální vlastnosti osiv. Do dnešní doby jsou zjištěny vlastnosti pro semínka pšenice, pro semínka hrachu je publikací méně. Dostupné vlastnosti jsou rešeršně zjištěny pro semínka pšenice a hrachu. Dále jsou ověřeny postupy experimentů pro získání vlastností pšenice a poté jsou dané postupy aplikovány na hrách. V experimentech jsou získány hodnoty pro mezerovitost, sypnou hmotnost, hustotu, statický sypný úhel a měrnou tepelnou kapacitu při konkrétní vlhkosti. Výsledné hodnoty jsou doplněny o celkové nejistoty. Získané vlastnosti jsou diskutovány.
Využití huminových přípravků u ozimé pšenice
ŠVEC, Jakub
Diplomová práce se zabývá použitím huminových přípravků v pšenici ozimé (Triticum aestivum). Pokus byl založen na rodinné farmě u dvou odrůd ozimé pšenice. Jednalo se o odrůdy od firmy Lima Grain. Odrůdami byly LG Mocca a LG Magirus. V pokusu se porovnávaly 3 různé varianty dávky přípravku Blackjak vůči kontrolní variantě. Dávka přípravku byla odstupňována po půl litru na hektar, tedy varianta č. 1: 0,5 l*ha-1, č. 2: 1 l*ha-1, č. 3: 1,5 l*ha-1. U odrůdy LG Mocca došlo u všech variant ke zvýšení zisků, z toho lze vyvodit, že i aplikace 0,5 l*ha-1 je výhodná. Ovšem nejvyšší nárůst zisků byl u varianty č. 3, kde byl nárůst zisků o 3 087 Kč. U odrůdy LG Magirus tyto výsledky tak jednoznačné nebyly. Varianta č. 1, kde bylo aplikováno 0,5 l*ha-1 vyšla s nižším ziskem než kontrolní varianta. Nejvyšší nárůst zisků byl u varianty č. 3, kde ten nárůst byl o 1 554 Kč.
Short-term application of elevated temperature and drought influences the isotopic composition of winter wheat grains
Pernicová, Natálie ; Urban, Otmar ; Čáslavský, Josef ; Klem, Karel ; Trnka, Miroslav
The study aimed to determine the differences in carbon (δ13C) and nitrogen (δ15N) stable isotope ratios in grains of three winter wheat varieties grown under optimal and stress conditions. We found that the wheat variety has a significant effect on both δ13C and δ15N isotope ratios. Short-term (nine days) exposure to drought and high temperature during the heading or stem extension development phase significantly enhanced δ13C values, but only high temperature affected δ15N values. Enhanced δ15N values support the assumption that global warming causes a higher representation of the 15N isotope in plants. Moreover, significant interactive effects of temperature and water availability on the values of both isotopes were found implying that C and N metabolisms have been altered under the investigated stress conditions. We conclude that δ13C and δ15N isotope ratios of cereal grains are sensitive indicators of stress conditions, even short-term ones
Pěstování pšenice v praktických podmínkách rodinné farmy
PAUL, Radim
Cílem bakalářské práce bylo založit a vyhodnotit poloprovozní pokus. Hodnocen byl vliv 3 výživových variant se stupňovanou dávkou dusíku a aplikací morforegulátoru s účinnou látkou trinexapac-ethyl na výnos a jakostní parametry zrna pšenice ozimé. Ve variantě 1 bylo aplikováno 145 kg čistých živin N*ha-1, ve variantě 2 pak 191 kg čistých živin N*ha-1 a ve variantě 3 byl k 191 kg čistých živin N*ha-1 aplikován morforegulátor. Pokus byl prováděn na rodinné farmě ve vegetačním období 2018/2019 u obce Dobkov nedaleko Chotěboře. Skutečný výnos byl vyšší dávkou dusíku ve variantě 2 a navíc aplikací morforegulátoru ve variantě 3 zvýšen pouze v řádech desítek kg. Z výnosotvorných prvků byl průměrný počet klasů na m2 zvýšen vyšší dávkou dusíku i aplikací morforegulátoru. Průměrný počet zrn v klasu byl snížen u varianty 2 i varianty 3. Hmotnost tisíce zrn byla pozitivně ovlivněna vyšší dávkou dusíku ve variantě 2, ale negativně ovlivněna ve variantě 3. Z jakostních parametrů byly pozitivně ovlivněny vyšší dávkou dusíku ve variantě 2 všechny jakostní parametry. Tedy obsah dusíkatých látek, obsah lepku, sedimentační hodnota, číslo poklesu i objemová hmotnost. Aplikace morforegulátoru ve variantě 3 zvýšila číslo poklesu, sedimentační hodnotu, obsah lepku, obsah dusíkatých látek a negativně ovlivnila objemovou hmotnost.
Inventarizační analýza LCA pro vybrané druhy obilovin
PANUŠKOVÁ, Šárka
Cílem této práce bylo zjištění a vyhodnocení environmentální zátěže, která vzniká při pěstování pšenice a žita. Porovnány byly kategorie agrotechnických operací, polních emisí, hnojiv a pesticidů. Následným cílem bylo srovnání výsledných enviromentálních zátěží mezi konvenčním a ekologickým zemědělstvím.
Problematika mikroskopických hub u pšenice
HORTOVÁ, Bronislava
Cílem diplomové práce bylo sledování přirozeného výskytu, frekvence a druhové diverzity mikroskopických hub. Výskyt byl hodnocen v závislosti s jednotlivými faktory prostředí (půdní reakce, způsob hospodaření, plodina, geografická poloha). Pokusnou plodinou byla pšenice, jednalo se o odrůdy Ebi, Alka, Meritto, Aranka a Zuzana. Vzorky pšenice pocházely ze tří stanovišť {--} Lukavec, Praha-Ruzyně a České Budějovice. Sledování četnosti výskytu mikroskopických hub bylo zaměřeno především na houby rodu Fusarium. Výskyt byl sledován z hlediska vlivu stanovištních podmínek, předplodiny, pěstebního systému a průběhu počasí v daném roce. Vedlejším pokusem bylo stanovení některých výnosových ukazatelů. Jednalo se o stanovení klíčivosti, hmotnosti tisíce semen (HTS) a objemové hmotnosti (OH).
Study on the influence of plasma activated water on seed germination
Vozár, Tomáš ; Zlámalová Gargošová, Helena (oponent) ; Kozáková, Zdenka (vedoucí práce)
This bachelor thesis deals with study on the influence of plasma activated water on wheat seed germination. After interaction with the plasma, the water changes its composition and obtain new properties that are useful in agriculture. The theoretical part is divided into two parts. The first part of the theory is dealing with basic knowledge about plasma, its properties, and possibilities of plasma generation in laboratory conditions. In the second part, the work deals with plasma activated water – PAW. The preparation of plasma activated water is described in details as well as its physical-chemical properties and composition with respect to the PAW possible applications. The aim of the experimental part of this work was to prepare plasma activated water in three different plasma systems and apply it on wheat seeds. These three ways of activation used direct and indirect interaction of plasma with water surface. After the seeds were germinated, the influence of plasma activated water on seed germination and quality of crops was observed and compared to control samples. The influence of different ways of water activation was also evaluated. Results show positive effects of plasma activated water on the seed germination and it also increased the quality of crops. Next steps in this research should be the transfer of this experiment from the laboratory scale on the Petri dish to the pot experiments in soil.
Interactive effects of elevated CO2 concentration, drought and nitrogen nutrition on malting quality of spring barley
Simor, J. ; Klem, Karel ; Psota, V.
Elevated CO2 concentration [EC] generally leads to increased rates of photosynthesis, increased formation of assimilates and finally to storing them in the grain. Increased storage of starch in the grain, however, leads to an unbalanced proportion to the proteins, and their relative content decreases. This is particularly apparent in the conditions of nitrogen deficiency. The interactive effects of EC, nitrogen nutrition and reduced water availability are, however, not yet sufficiently understood. Within the manipulation experiment in open top chambers (Domaninek near Bystrice nad Pernstejnem) that allow simulation of EC (expected by the end of this century 700 ppm) and drought, the effect of these interactions on protein content, and other quality parameters of spring barley grain was studied. EC reduced grain protein content, increased extract, Kolbach index and also summary Malting quality index. Such effect was more pronounced under higher nitrogen dose, which generally worsened malting quality parameters. Reduced water availability slightly enhanced all malting quality parameters and also showed slight synergistic effect to EC. No clear interactive effects on malting quality were found for nitrogen nutrition and water availability.
Návrh potrubního řetězového dopravníku
Machala, Petr ; Malach, František (oponent) ; Malášek, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem dvou odlišných potrubních řetězových dopravníků pro dopravu pšenice a odpadního kalu. V první části práce je popsán princip funkce a hlavní části tohoto dopravníku. Dále jsou uvedeny příklady konstrukcí několika výrobců. Další část je věnována stanovení odporů proti pohybu v jednotlivých sekcích dopravní trasy. Následuje stanovení konstrukčních návrhů obou variant dopravníků včetně vhodných technologických a pevnostních výpočtů. Výstupem práce jsou také sestavné výkresy těchto dvou dopravníků.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 75 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.