Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Grafická vizualizace geografických dat síťového provozu
Kachlík, Jakub ; Holkovič, Martin (oponent) ; Hynek, Jiří (vedoucí práce)
Při probíhajících internetových útocích je důležité zjistit co nejvíce informací o útočníkovi a srozumitelně tuto informaci předat síťovému administrátorovi. Dohledový systém Flowmon je aktuálně schopen určit původ zasílaných paketů, shlukovat je do datových toků a zapisovat je do tabulky. Pro tvorbu geografické analýzy útoku jsou však takto vizualizovaná data nepřehledná. Cílem této práce je vytvoření webového informačního dashboardu, který bude zobrazovat geografické vizualizace síťového provozu. Pro uživatele nástrojů tím bude zajištěna detailnější a snáze pochopitelná analýza.
Hromadné generování grafických prezentací
Semerák, Jakub ; Szőke, Igor (oponent) ; Beran, Vítězslav (vedoucí práce)
Práce popisuje návrh a tvorbu systému umožňující hromadné generování vizuálních prezentací. Součástí systému jsou rovněž moduly pro vyhodnocení kvality obrázků z pohledu ostrosti či nalezení významného objektu. Vybrané a použité metody pro toto ohodnocení jsou v práci detailněji popsány, a to včetně navržených modifikací a vylepšení. Ohodnocení neostrosti je realizováno pomocí vlnkové transformace a detekce význačných objektů je provedena na základě zkoumání kontrastu v obraze. Chování těchto modulů je následně vyhodnoceno na vhodných datových sadách.
Archeologie v obrazech – prezentace popularizačního projektu vernisáží a výstavou
Hlavica, Michal ; Ostrý, C.
Příspěvek informuje o pozadí realizace vernisáže a výstavy s názvem „Archeologie v obrazech“, která se uskutečnila v roce 2014 ve foyer univerzitního kina Scala v Brně.
Návrh jednotného vizuálního stylu KTV PedF UK
Běhounek, Jakub ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Přibyl, Ivan (oponent)
Práce je zaměřena na vizuální vystupování Katedry tělesné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Jejím cílem je analyzovat současnou situaci v oblasti jednotného vizuálního stylu katedry a dle zjištění navrhnout jeho vylepšení prostřednictvím nového grafického manuálu. Teoretická část obsahuje informace o katedře a její práci, o spolupráci s vysokoškolským sportovním klubem a o prezentaci katedry na různých akcích. Teoretická část dále vysvětluje východiska problematiky identity a image společnosti a ukazuje, jak se vizuálně prezentují vybrané katedry na Univerzitě Karlově i na jiných českých univerzitách. Praktická část analyzuje názory studentů, absolventů, učitelů a vedení katedry na fungování a vizuální vystupování KTV PedF UK. Předkládá klíčové body prezentace katedry zpracované v grafickém manuálu. Poznatky získané touto prací a její výstupy jsou určeny především zaměstnancům katedry a pověřeným lidem, kteří budou ke grafické prezentaci katedry přispívat. Modelem této práce se může inspirovat i jakákoli jiná katedra uvažující o vytvoření vlastního jednotného vizuálního stylu.
Grafická vizualizace geografických dat síťového provozu
Kachlík, Jakub ; Holkovič, Martin (oponent) ; Hynek, Jiří (vedoucí práce)
Při probíhajících internetových útocích je důležité zjistit co nejvíce informací o útočníkovi a srozumitelně tuto informaci předat síťovému administrátorovi. Dohledový systém Flowmon je aktuálně schopen určit původ zasílaných paketů, shlukovat je do datových toků a zapisovat je do tabulky. Pro tvorbu geografické analýzy útoku jsou však takto vizualizovaná data nepřehledná. Cílem této práce je vytvoření webového informačního dashboardu, který bude zobrazovat geografické vizualizace síťového provozu. Pro uživatele nástrojů tím bude zajištěna detailnější a snáze pochopitelná analýza.
Návrh jednotného vizuálního stylu KTV PedF UK
Běhounek, Jakub ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Přibyl, Ivan (oponent)
Práce je zaměřena na vizuální vystupování Katedry tělesné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Jejím cílem je analyzovat současnou situaci v oblasti jednotného vizuálního stylu katedry a dle zjištění navrhnout jeho vylepšení prostřednictvím nového grafického manuálu. Teoretická část obsahuje informace o katedře a její práci, o spolupráci s vysokoškolským sportovním klubem a o prezentaci katedry na různých akcích. Teoretická část dále vysvětluje východiska problematiky identity a image společnosti a ukazuje, jak se vizuálně prezentují vybrané katedry na Univerzitě Karlově i na jiných českých univerzitách. Praktická část analyzuje názory studentů, absolventů, učitelů a vedení katedry na fungování a vizuální vystupování KTV PedF UK. Předkládá klíčové body prezentace katedry zpracované v grafickém manuálu. Poznatky získané touto prací a její výstupy jsou určeny především zaměstnancům katedry a pověřeným lidem, kteří budou ke grafické prezentaci katedry přispívat. Modelem této práce se může inspirovat i jakákoli jiná katedra uvažující o vytvoření vlastního jednotného vizuálního stylu.
Hromadné generování grafických prezentací
Semerák, Jakub ; Szőke, Igor (oponent) ; Beran, Vítězslav (vedoucí práce)
Práce popisuje návrh a tvorbu systému umožňující hromadné generování vizuálních prezentací. Součástí systému jsou rovněž moduly pro vyhodnocení kvality obrázků z pohledu ostrosti či nalezení významného objektu. Vybrané a použité metody pro toto ohodnocení jsou v práci detailněji popsány, a to včetně navržených modifikací a vylepšení. Ohodnocení neostrosti je realizováno pomocí vlnkové transformace a detekce význačných objektů je provedena na základě zkoumání kontrastu v obraze. Chování těchto modulů je následně vyhodnoceno na vhodných datových sadách.
Vizualizace jako jeden z faktorů prodávající produkty a služby
Baumrt, Tomáš ; Horný, Stanislav (vedoucí práce) ; Krsek, Libor (oponent)
Tato práce se zabývá tématem využití vizualizace při prezentování produktů. Jejím cílem je zjistit, zda vizuální prezentace (grafické provedení) obalu produktu má vliv na spotřebitelské chování zákazníka při procesu rozhodování o nákupu daného produktu. Pokud by se tento vliv prokázal, stanoví si práce sekundární cíl, kterým je zjištění vlivu vybraných faktorů vizuální prezentace na spotřebitelovo chování (rozhodování). Práce je rozdělena do 6 kapitol, kde první uvádí čtenáře do tématu, seznamuje ho s cíli práce a jejím členěním. Druhá kapitola je teoretickým seznámením s komunikací obecně a komunikací vizuální. V kapitole třetí jsou zpracována témata týkající se reklamy a produktu tak, aby korespondovali s celkovým pojetím práce. Touto kapitolou končí část teoretická, která čerpá částečně z literatury a částečně z poznatků autora. Praktická část tvoří hlavní celek práce. Ve čtvrté kapitole jsou stanoveny postupy pro šetření dané problematiky, je vypracován dotazník a grafické návrhy obalů různých produktů. Kapitola končí přehledem výsledků zjištěných během dotazníkového šetření. Výsledky jsou jednotlivě interpretovány v předposlední kapitole a to včetně pokusu o vyvození obecně platných závěrů. Celou práci shrnuje poslední kapitola, která rekapituluje všechny zjištěné poznatky. Přínosem této práce není pouze poukázání na vliv vzhledu obalu produktu na jeho prodejnost tak, aby si firmy, resp. jejich marketingová oddělení tento fakt uvědomovali a při sestavování marketingového plánu a plánu reklamy věnovali více pozornosti kromě jiného i vzhledu obalů produktů. Přínos spočívá také ve zpracování tématu, kterým se téměř žádná teoreticky ani prakticky zaměřená literatura nezabývá, ač bylo prokázáno, že by tomu mělo být naopak. Práce se pokouší o vyvození obecně platných závěrů, které sice není možné brát za stoprocentně platné, avšak ukazuje směr, kterým by se mohli dát další, složitější a rozsáhlejší průzkumy, které by přinesly výsledky, jež by mohli využít nejen firmy, ale také spotřebitelé.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.